Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 12

Ndi Ndzidzi Upi Wakuthema Toera Kulonga?

Ndi Ndzidzi Upi Wakuthema Toera Kulonga?

“Ulipo ndzidzi wakumatama na ndzidzi wakulonga.”​—KOEL. 3:7.

NYIMBO 124 Tikhale Akukhulupirika Ndzidzi Onsene

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Kodi lemba ya Koelete 3:7 isatipfundzisanji?

ANANGO a ife asakomerwa kakamwe na kulonga. Mbwenye anango nkhabe. Pyenepi pisabverana na pinalonga lemba ya Koelete kuti ulipo ndzidzi wakumatama na wakulonga. (Lerini Koelete 3:7.) Panango ife tinafuna kuti abale na alongo athu anango alonge kakamwe, mbwenye anango alonge pang’ono.

2. Mbani athema kukhazikisa midida toera kudziwa ndzidzi wakulonga na ya njira inafunika ife kulonga?

2 Kulonga ndi muoni udatipasa Yahova. (Eks. 4:10, 11; Apok. 4:11) Kubulukira m’Bhibhlya, iye asatiphedza toera kudziwa kuti tinaphatisira tani muoni unoyu munjira yadidi. Mu nsolo uno, tinaona pitsandzo pya m’Bhibhlya pyakuti pinatiphedza toera kudziwa ndzidzi wakulonga na wakumatama. Tinaonambo mabvero asakhala na Yahova thangwi ya mafala analonga ife kuna anango. Pakutoma, tendeni tione kuti ndi ndzidzi upi wakuthema toera kulonga.

NDI NDZIDZI UPI WAKUTI TISAFUNIKA KULONGA?

3. Mwakubverana na Aroma 10:14, thangwi yanji tisafunika kumwaza mphangwa?

3 Ndzidzi onsene tisafunika kukhala dzololo toera kulonga pya Yahova na Umambo wace. (Mat. 24:14; lerini Aroma 10:14.) Tingacita pyenepi, tikutowezera Yezu. Ibodzi mwa mathangwi adacitisa Yezu kubwera pa dziko yapantsi ndi toera kupanga anango undimomwene unalonga pya Babace. (Juwau 18:37) Mbwenye ife tisafunika kukumb uka kuti njira inaphatisira ife mafala athu pakulonga ndi yakufunika kakamwe. Natenepa tingalonga na anango pya Yahova, tisafunika kucita pyenepi “mwakukhurudzika na mwacilemedzo kakamwe,” pontho tisafunika kupangiza citsalakano  thangwi ya mabvero awo na pinakhulupira iwo. (1 Ped. 3:15) Kusiyapo pyenepi, ife nee tisafunika kulonga basi ene na anthu, mbwenye tisafunika kuapfundzisa na kukhuya mitima yawo.

4. Mwakubverana na Misangani 9:9, mafala athu anakwanisa tani kuphedza anango?

4 Akulu a mpingo nee asafunika kunyinyirika kulonga angaona kuti m’bale peno mulongo asafunika kuphedzwa. Mbwenye asafunika kusankhula ndzidzi wakuthema toera akhonde kutsukwalisa munthu anaphedza iwo. Pontho iwo nee asafunika kucita pyenepi pamwinji. Ndzidzi onsene akulu a mpingo asafunika kuwangisira toera kulonga mwacilemedzo. Pontho asafunika kuphatisira midida ya Bhibhlya toera kuphedza anango kuti acite pinthu mwandzeru. (Lerini Misangani 9:9.) Thangwi yanji midzidzi inango tisafunika kukhala na cipapo toera kulonga? Tendeni tione pitsandzo piwiri pyakusiyana; cakutoma ndi ca mamuna wakuti akhafunika kusandika anace, caciwiri ndi ca nkazi wakuti akhafunika cipapo toera kulonga na mambo.

5. Ndi ndzidzi upi wakuti Nyantsembe Wankulu Eli akhafunika kulonga?

5 Nyantsembe Wankulu Eli akhali na ana awiri akuti akhaafuna kakamwe. Mbwenye ana anewa nee akhalemedza Yahova. Iwo akhatumikira ninga anyantsembe pa tabhernakulo. Mbwenye nee akhaphatisira mwadidi cidzo cawo thangwi nee akhalemedza ntsembe zikhaperekwa kuna Yahova, pontho akhacita ulukwali na akazi akhaphata basa pa tabhernakulo. (1 Sam. 2:12-17, 22) Mwakubverana na Mwambo wa Mose, ana a Eli akhadathema kuphiwa thangwi ya pinthu pyakuipa pikhacita iwo, mbwenye Eli aasandika pang’ono, mbaasiya toera apitirize kutumikira pa tabhernakulo. (Deut. 21:18-21) Kodi Yahova aona tani pinthu pidacita Eli kuna anace? Iye apanga Eli: ‘Thangwi yanji usalemedza kakamwe anako kupiringana ine?’ Buluka penepo, Yahova atonga kupha ana anewa awiri a Eli.​—1 Sam. 2:29, 34.

6. Tisapfundzanji na pinthu pidacita Eli?

6 Tisapfundzanji na pinthu pidacita Eli? Tingaona kuti xamwali wathu, peno wacibale wathu asiya kubvera mitemo ya Mulungu, ife tisafunika kulonga naye toera kunkumbusa midida ya Yahova. Buluka penepo, tisafunika kumpanga toera akalonge kuna akulu a mpingo. (Tiya. 5:14) Nee tisafunika kucita ninga pidacita Eli, kulemedza kakamwe xamwali wathu peno wacibale wathu kupiringana Yahova. Pisafunika cipapo toera kulonga na munthu wakuti asafunika kusandikwa, mbwenye kucita pyenepi ndi kwakufunika kakamwe. Onani kusiyana kwa citsandzo ca Eli na citsandzo ca nkazi wa ku Izraeli anacemerwa Abhigaili.

Abhigaili apangiza citsandzo cadidi cakusankhula ndzidzi wakuthema toera kulonga (Onani ndima 7-8) *

7. Thangwi yanji Abhigaili aenda kalonga na Dhavidhi?

 7 Abhigaili akhali nkazi wa mamuna unango wakupfuma anacemerwa Nabhale. Pidathawa Dhavidhi na anyankhondo ace Mambo Sauli, iwo aenda kakhala pabodzi na akumbizi a Nabhale, pontho atsidzikiza pifuyo pya Nabhale toera pikhonde kubiwa. Kodi Nabhale apereka takhuta kuna iwo? Nkhabe. Pidaphembwa iye na Dhavidhi toera apereke cakudya na madzi kuna Dhavidhi na anyankhondo ace, Nabhale aipirwa kakamwe mbaatikana. (1 Sam. 25:5-8, 10-12, 14) Natenepa, Dhavidhi atonga kupha anthu onsene a panyumba ya Nabhale. (1 Sam. 25:13, 22) Kodi nseru unoyu mbudamaliswa tani? Abhigaili adzindikira kuti unoyu ukhali ndzidzi wakulonga. Natenepa, mwacipapo iye aenda kalonga na Dhavidhi wakuti akhali na anyankhondo ace akukwana 400.

8. Tisapfundzanji na citsandzo ca Abhigaili?

8 Pidaonana iye na Dhavidhi, Abhigaili alonga mwacipapo, mwacilemedzo, pontho pyenepi pyacitisa Dhavidhi kucinja pikhanyerezera iye. Maseze nee ndi Abhigaili adasosa nseru unoyu, iye aphemba kulekererwa kuna Dhavidhi. Iye alonga makhaliro adidi a Dhavidhi, pontho anyindira ciphedzo ca Yahova. (1 Sam. 25:24, 26, 28, 33, 34) Ninga Abhigaili, tisafunika kukhala na cipapo toera kulonga na munthu, tingaona kuti iye akucita pinthu pyakuti pinancitisa kugwa m’madawo makulu. (Masal. 141:5) Ife tisafunika kulonga mwacilemedzo, mbwenye tayu mwakugopa. Tingapasa munthu uphungu mwaufuni, tisapangiza kuti ndife xamwali wandimomwene.​—Mis. 27:17.

9-10. Akulu a mpingo asafunika kukumbukanji mu ndzidzi unapasa iwo uphungu anango?

9 Ndi pyakufunika kakamwe kuna akulu a mpingo kulonga mwacipapo kuna abale na alongo mu mpingo akuti asafamba munjira yakuipa. (Agal. 6:1) Mwakucepeseka, akulu a mpingo asadziwa kuti ndi akusowambo ungwiro, pontho  midzidzi inango asafunikambo kupaswa uphungu. Mbwenye pyenepi nee pisaapingiza toera kusandika ale akuti asafunika kusandikwa. (2 Tim. 4:2; Tito 1:9) Pakupasa munthu uphungu, iwo asayesera kuphatisira muoni wawo wakulonga toera kumpfundzisa mwaluso na mwakupirira. Iwo asafuna m’bale wawo, pontho ufuni unoyu usaakulumiza toera kum’phedza. (Mis. 13:24) Mbwenye cinthu cakufunika kakamwe kwa iwo ndi kupasa mbiri Yahova na kuphedzera midida yace, mbatsidzikiza abale na alongo mu mpingo.​—Mabasa 20:28.

10 Mpaka pano ife takwanisa kuona kuti ndi ndzidzi upi usafunika ife kulonga. Mbwenye pana ndzidzi wakuti tisafunika kumatama. Ndi pinentso pipi pyakuti panango tinathimbana napyo mu ndzidzi unoyu?

NDI NDZIDZI UPI WAKUTI TISAFUNIKA KUMATAMA?

11. Ndi citsandzo cipi cidaphatisira Tiyago, pontho thangwi yanji ndi cakufunika kakamwe?

11 Midzidzi inango pisanentsa kucita mphole-mphole na mafala athu. Nyakulemba Bhibhlya Tiyago aphatisira citsandzo cakufunika kakamwe thangwi ya pyenepi. Iye alonga: “Munthu anakhonda kudodoma pakulonga, ndi wakulungama, iye anakwanisambo kutonga manungo ace onsene. Tingamanga mulomo wa kavalo na nkhambala toera itibvere, ife tisakwanisambo kutsogolera manungo ace onsene.” (Tiya. 3:2, 3) Nkhambala isamanga nsolo wa kavalo na mulomo wayo. Munthu angakwewa nkhambala ineyi, asakwanisa kutsogolera kavalo munjira yadidi. Mbwenye angakhonda kukwewa nkhambala, iyo inakwanisa kuthamanga mwakuipa mbiphekeka, pontho inakwanisambo kuphekesa nyakuikwira. Munjira ibodzi ene, tingakhonda kucita mphole-mphole na mafala athu anatibweresera nyatwa zizinji. Cincino tendeni tione ndzidzi wakuti tisafunika kucita mphole-mphole na mafala athu.

12. Ndi ndzidzi upi usafunika ife kucita mphole-mphole na mafala athu?

 12 Kodi munacitanji khala m’bale peno mulongo ali na mphangwa zakuti nee zisafunika kudziwika na anthu anango? Mwacitsandzo, khala imwe mwagumanikana na munthu wakuti asakhala n’dziko yakuti basa yathu isakhondeswa, kodi musayesera kumbvundzisa kuti basa yathu ikufamba tani n’dziko ineyi? Mwandimomwene, imwe nee munacita mbvundzo unoyu toera kuntsukwalisa. Ife tisafuna abale athu, pontho tisafuna kudziwa kuti ninji pinathimbana na iwo. Kusiyapo pyenepi, ife tisafuna kulonga pinathimbana na iwo pakucita phembero. Mbwenye tisafunika kucita mphole-mphole na mafala athu mu ndzidzi unabvundzisa ife munthu unoyu. Ife tingakakamiza munthu toera atipange mphangwa zacibisobiso, nee tisapangiza ufuni kuna iye na kuna abale na alongo anango. Mwandimomwene, nee m’bodzi wa ife asafunika kuthimizira nyatwa kuna abale na alongo athu anakhala n’dziko yakuti basa yathu isakhondeswa. Munjira ibodzi ene, nee m’bale peno mulongo anatumikira mu dziko ineyi asafunika kulonga mphangwa zonsene thangwi ya mabasa a Mboni za Yahova anacitwa n’dziko ineyi.

13. Mwakubverana na lemba ya Misangani 11:13, nkulu wa mpingo asafunika kucitanji, pontho thangwi yanji?

13 Ndi pyakufunika kakamwe kuna akulu a mpingo kuphatisira n’dida unagumanika pa Misangani 11:13. (Lerini.) Iwo anacita pyenepi angapitiriza kukoya mphangwa zacibisobiso. Mbwenye midzidzi inango ndi pyakunentsa, makamaka khala nkulu wa mpingo ndi wakumanga banja. Anyakumanga banja asawangisa uxamwali wawo angacedza kazinji kene thangwi ya cibisobiso cawo, mabvero awo na pinthu pinaadzudzumisa. Mbwenye nkulu wa mpingo asadziwa kuti nee asafunika kupanga nkazace ‘mphangwa zacibisobiso’ za abale na alongo mu mpingo. Angacita pyenepi, abale na alongo nee anan’nyindirabve, pontho anapswipisa makhaliro ace. Ale anatsogolera mpingo asafunika kukhala “akukhonda kunyengeza pakulonga.” (1 Tim. 3:8; cidzindikiro capantsi) Pyenepi pisabveka kuti iwo nee asafunika kupeusa anango peno kulonga psweda. Khala nkulu wa mpingo asafuna nkazace, iye nee anampanga mphangwa zacibisobiso za mpingo.

14. Nkazi wa nkulu wa mpingo anaphedza tani mamunace toera apitirize na makhaliro adidi?

14 Nkazi anakwanisa kuphedza mamunace toera apitirize na makhaliro adidi mukukhonda kunkakamiza toera alonge pinthu pinatsalakana iye mu mpingo. Nkazi angaphatisira uphungu unoyu, iye nee asalemedza basi ene mamunace, mbwenye asalemedzambo ale anadziwa cibisobiso ceneci. Kusiyapo pyenepi, iye asatsandzayisa Yahova thangwi asaphedzera ntendere na kuphatana kwa abale na alongo mu mpingo.​—Aroma 14:19.

KODI YAHOVA ASAONA TANI PINTHU PINALONGA IFE?

15. Ndi mabvero api adakhala na Yahova thangwi ya axamwali atatu a Yobe, pontho thangwi yanji?

15 Ife tinakwanisa kupfundza pizinji m’bukhu ya Yobe thangwi ya malongero athu na ndzidzi unafuna ife kulonga. Mu ndzidzi ukhathabuka Yobe na utenda, amuna anai aenda kuna iye toera kum’balangaza na kumpasa uphungu. Amuna anewa amala ndzidzi uzinji mbali akumatama. Mbwenye mafala adalonga Elifazi, Bhildhadhe na Zofari asapangiza kuti iwo nee akhanyerezera pinthu pyadidi. Mbwenye akhanyerezera kuti mbadapanga tani Yobe kuti iye acita cinthu cakuipa. Iwo alonga mafala akundendemera, mbwenye mafala anewa nee akhali andimomwene kuna Yobe na kuna Yahova. Iwo apambizira Yobe kuti ndi munthu wakuipa. (Yobe 32:1-3) Ndi mabvero api adakhala na Yahova? Iye aipirwa kakamwe na amuna anewa atatu. Iye aacemera mapswiru mbaapanga kuti  aphembe Yobe toera aacitire phembero.​—Yobe 42:7-9.

16. Tisapfundzanji na pinthu pidacita Elifazi, Bhildhadhe na Zofari?

16 Tisapfundzanji na pinthu pidacita Elifazi, Bhildhadhe na Zofari? Cakutoma, ife nee tisafunika kutonga abale athu. (Mat. 7:1-5) Mbwenye tisafunika kuabvesera mwadidi mbatidzati kulonga. Munjira ineyi, ife tinakwanisa kubvesesa mwadidi nyatwa zawo. (1 Ped. 3:8) Caciwiri, mu ndzidzi unalonga ife, tisafunika kukhala na cinyindiro cakuti mafala athu ndi andimomwene, pontho ndi akundendemera. (Aef. 4:25) Cacitatu, Yahova asabvesera kakamwe pinalonga ife kuna anango.

17. Tisapfundzanji na citsandzo ca Eliyu?

17 Mamuna wacinai adaenda kaona Yobe akhali Eliyu, wacibale wa Abhrahamu. Iye akhabvesera mu ndzidzi ukhalonga Yobe na amuna atatu. Eliyu akhabvesera mwadidi pikhalonga iwo thangwi iye akhafuna kupereka uphungu wadidi na wandimomwene wakuti mbudaphedza Yobe toera kucinja manyerezero ace. (Yobe 33:1, 6, 17) Cinthu cakufunika kakamwe kuna Eliyu cikhali kupasa mbiri Yahova, tayu kupasika mbiri peno kupasa mbiri munthu unango. (Yobe 32:21, 22; 37:23, 24) Citsandzo ca Eliyu cisatipfundzisa kuti pana ndzidzi wakumatama na wakubvesera. (Tiya. 1:19) Pontho cisatipfundzisa kuti pakupereka uphungu, cifuno cathu cisafunika kukhala cakupasa mbiri Yahova, tayu ife.

18. Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya muoni wakulonga?

18 Ife tinapangiza kuti tisapereka takhuta thangwi ya muoni wakulonga tingabvera uphungu wa Bhibhlya unalonga kuti ndi ndzidzi upi wakulonga, pontho tinalonga tani. Mambo waudziwisi Salomoni apumirwa toera kulemba: “Mafala akulongwa pa ndzidzi wakuthema ndi ninga masau a ouro m’mbale ya prata.” (Mis. 25:11) Tingabvesera mwadidi pinalonga anango na kunyerezera mbatidzati kulonga, mafala athu anakhala akufunika kakamwe ninga masau a ouro. Munjira ineyi, ngakhale tilonge mafala akucepa peno akunjipa, iwo anakwanisa kuwangisa anango, pontho tinatsandzayisa Yahova. (Mis. 23:15; Aef. 4:29) Ineyi ndi njira yadidi kakamwe yakupangiza kupereka takhuta kuna Mulungu thangwi ya muoni unoyu udatipasa iye.

NYIMBO 82 “Ceza Canu Cioneke Kuna Anthu”

^ ndima 5 M’Bhibhlya muli na midida yakuti inakwanisa kutiphedza toera kudziwa ndzidzi wakumatama na wakulonga. Ife tingadziwa midida ineyi na kuiphatisira, mafala athu anatsandzayisa Yahova.

^ ndima 62 FOTO TSAMBA: Mulongo akupereka uphungu wadidi kuna mulongo unango.

^ ndima 64 FOTO TSAMBA: M’bale akupereka uphungu thangwi ya makhaliro akucena.

^ ndima 66 FOTO TSAMBA: Abhigaili alonga na Dhavidhi pa ndzidzi wakuthema, pontho pyenepi pyaphedza kakamwe.

^ ndima 68 FOTO TSAMBA: Banja ibodzi iri kucalira kupanga anango pinthu pyonsene pya basa yathu inacitwa m’madziko akuti isakhondeswa.

^ ndima 70 FOTO TSAMBA: Nkulu wa mpingo akucita mphole-mphole na mafala ace thangwi ya pinthu pyacibisobiso pya mpingo.