Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kutambira Alendo Ndi Kwakufunika Kakamwe!

Kutambira Alendo Ndi Kwakufunika Kakamwe!

‘Tambirani alendo nee kudungunya.’—1 PEDRO 4:9.

NYIMBO: 100, 87

1. Ndi pinentso pipi pidathimbana na Akristu a mu ndzidzi wa apostolo?

NKATI mwa pyaka 62 na 64, mpostolo Pedhru alembera ‘atami adamwazika ku dziko ya Ponto, Galasya, Kapadosya na ku Bhitiniya.’ (1 Pedro 1:1) Abale na alongo anewa akhabuluka m’mbuto zakusiyana. Iwo akhathimbana na ‘pinentso,’ peno kutcingwa, pontho akhafunika ciwangiso na citsogolero. Iwo akakhalambo mu ndzidzi wakugopswa kakamwe. Pedhru alemba: ‘Kumala kwa pinthu pyonsene kuli cifupi.’ Mbapidzati kumala pyaka khumi Yerusalemu mbadafudzwa. Ninji cikhafuna kuphedza Akristu onsene kupembera midzidzi ineyi yakunentsa?—1 Pedro 4:4, 7, 12.

2, 3. Thangwi yanji Pedhru akulumiza abale ace toera kukhala akutambira alendo? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

2 Cinthu cibodzi cidalonga Pedhru kuna abale ace toera kucicita cikhali ‘kutambira alendo.’ (1 Pedro 4:9) Mu Cigerego fala yakuti ‘kutambira alendo’ isabveka “kukomerwa, peno kucitira udidi munthu wakuti nee tisandziwa.” Mbwenye Pedhru  apanga abale na alongo toera kukhala ‘akutambira alendo,’ maseze akhadziwana kale unango na ndzace na kucita pinthu pabodzi. Kukhala akutambira alendo kwaaphedza tani?

3 Pyenepi mbipidaacitisa kukhala akuphatana. Ndiye tani kwa imwe? Musakumbuka ndzidzi wakutsandzayisa udacemerwa imwe na munthu kunyumba kwace? Pontho mu ndzidzi udacemera imwe munthu kunyumba kwanu, pyenepi pyakucitisani kukhala akuphatana. Njira yadidi toera kudziwa abale na alongo athu ndi kuacemera kunyumba kwathu. Akristu a mu ndzidzi wa Pedhru akhafunika kukhala akuphatana mu ndzidzi wa nyatwa. Mu ‘ntsiku zino zakumalisa,’ ife tisafunikambo kucita pibodzi pyene.—2 Timoti 3:1.

4. Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo uno?

4 Ndi njira zipi zakuti tinakwanisa kukhala ‘akutambira alendo’? Ninji cinafuna kutipingiza toera kukhala akutambira alendo? Tinamalisa tani cinentso ceneci? Ninji cinafuna kutiphedza toera kukhala alendo adidi?

MIYAI TOERA KUTAMBIRA ALENDO

5. Tinatambira tani alendo pa misonkhano yathu Yacikristu?

5 Pa misonkhano: Yahova na gulu yace asaticemera toera tigumanike pa misonkhano. Tisafuna kuti anthu onsene anagumanika pa misonkhano yathu apibve kuti atambirwa mwadidi, makamaka anthu apswa. (Aroma 15:7) Iwombo ndi alendo a Yahova, natenepa tisafuna kuacitisa kuti akhale akusudzuka, mwakukhonda tsalakana maonekero peno mabvaliro awo. (Tyago 2:1-4) Mungaona munthu mupswa ali ekha, musaona tani kumphemba toera kukhala pabodzi na imwe? Iye anakomerwa kakamwe mungam’phedza toera kubvesesa pinafuna kucitika pa misonkhano peno mungam’phedza kugumana malemba. Ineyi ndi njira yadidi toera ‘kutambira alendo ndzidzi onsene.’—Aroma 12:13.

6. Mbani anafunika kutambirwa mwadidi kakamwe?

6 Pakudya: Midzidzi yakale, kazinji kene anthu akhatambira alendo mukucemera anango toera adzadye kunyumba kwawo. Munjira ineyi iwo akhapangiza kuti akhafuna kukhala axamwali na kukhala mwantendere. (Genesi 18:1-8; Atongi 13:15; Luka 24:28-30) Mbani anafunika kutambirwa mwadidi kakamwe? Ndi abale na alongo a mu mpingo mwathu. Nakuti makhaliro akuipa akutekera, tisafunika kunyindira abale na alongo athu mbatikhala axamwali awo akunyindirika. Mu caka 2011, Mathubo Akutonga acita cidziwiso ca kucinja ndzidzi 6:45 wakumaulo wa Pfundziro ya Ncenjezi ya banja ya Bheteli ku Estados Unidos mbukhala 6:15 wakumaulo. Thangwi yanji? Thangwi pyenepi mbapidaphedza abale na alongo anatumikira pa Bheteli toera kupangiza nzimu wakutambira alendo pakumala kwa pfundziro ya Ncenjezi. Mabheteli anango acitambo pibodzi pyene. Pyenepi pisaphedza banja ya Bheteli toera kudziwana mwadidi.

Kodi munakwanisa kucemera abale na alongo apswa toera kudzadya kunyumba kwanu peno kuapangiza mbuto zinango?

7, 8. Tinapangiza tani kutambira alendo kuna abale anabwera kudzacita nkhani mu mpingo mwathu?

7 Midzidzi inango abale a mipingo inango, ayang’aniri a cisa, peno aimiriri a Bheteli asabwera dzacita nkhani mu mpingo mwathu. Kodi tisaphatisira midzidzi ineyi toera kupangiza kutambira alendo kuna abale anewa? (Lerini 3 Jwau 5-8.) Njira ibodzi yakucita pyenepi ndi kuacemera kunyumba kwathu toera kudya nawo pabodzi.

8 Mulongo unango wa ku Estados Unidos asakumbuka: “Mu pyaka pizinji, ine na mamunanga  takhala na mwai wakutambira anyakucita nkhani azinji na akazawo kunyumba kwathu.” Iye asaona kuti pyakugumana napyo pyawo pyawangisa cikhulupiro cawo, pontho mu ndzidzi ubodzi ene pikhali pyakutsandzayisa. Iye alonga: “Ife cipo tatsukwala na pyenepi.”

9, 10. (a) Mbani makamaka asafunika kupaswa mbuto yakukhala? (b) Ale ali na nyumba zing’ono anakwanisambo kuphedza? Perekani citsandzo.

9 Alendo akuti anamala ndzidzi uzinji: Mu ndzidzi wakale, kazinji kene alendo akhapaswa mbuto toera kukhala. (Yobe 31:32; Filemoni 22) Lero, panango tisafunikambo kucita pibodzi pyene. Kazinji kene ayang’aniri a cisa asafuna mbuto yakukhala mu ndzidzi unacedzera iwo mipingo. Pyenepi pisaphatanizambo ale anaenda maxikola a utumiki wa Mulungu na anaperekeka toera kumanga Nyumba za Umambo. Ndiye tani kwa ale adaluza nyumba zawo thangwi ya cidengwa cacibaliro? Panango iwo asafuna mbuto yakukhala mpaka kumala kumanga nyumba yawo. Nee tisafunika kunyerezera kuti anafunika kuphedza basi ene ndi ale ali na nyumba zikulu. Panango iwo acita pyenepi kazinji kene. Kodi munakwanisa kupasa munthu mbuto yakukhala, maseze nyumba yanu ndi ing’ono?

10 M’bale wa ku Koreya do Sul asakumbuka mu ndzidzi ukakhala anyakupfundza maxikola a utumiki wa Mulungu kunyumba kwace. Iye alemba: “Pakutoma ndikhanyinyirika thangwi tikhadamala kwene kumanga banja, pontho nyumba yathu ikhali ing’ono. Mbwenye kukhala pabodzi na anyakupfundza anewa pikhali pyakutsandzayisa kakamwe. Nakuti tikhadamala kwene kumanga banja, taona kuti banja inakhala tani yakutsandzaya ingatumikira Yahova na kukhala na pifuno pyauzimu.”

11. Thangwi yanji tisafunika kutambira mwadidi anthu apswa mu mpingo mwathu?

11 Abale na alongo apswa mu mpingo: Panango abale na alongo anango peno mabanja anacinja mipingo inango mbabwera n’cisa canu. Panango iwo asacinja thangwi mpingo wanu usafuna ciphedzo. Panango ndi apainiya adatumwa toera kuphedzera mpingo wanu. Anewa ndi macinjo makulu kwa iwo. Iwo anafunika kudzolowera cisa cipswa, mpingo upswa, panango cilongero cipswa peno makhaliro. Kodi munakwanisa kuacemera toera kudzadya kunyumba kwanu peno kuapangiza mbuto zinango? Pyenepi pinaaphedza toera kukhala na axamwali apswa na kudzolowera makhaliro mapswa.

12. Ndi citsandzo cipi cinapangiza kuti nee tisafunika kukhunganya pinthu pizinji toera kutambira alendo?

12 Imwe nee musafunika kukhunganya pinthu pizinji toera kutambira alendo. (Lerini Luka 10:41, 42.) M’bale m’bodzi asakumbuka pidancitikira mudatoma iye kutumikira pabodzi na nkazace ninga amisionaryo. Iye alonga: “Ine ndikhali m’phale nkazanga akhali ntsikana, nee tikhali na maluso mazinji, pontho tikhatsuwa kunyumba. Ntsiku inango na masiku nkazanga akhanyerezera kakamwe kunyumba, ndayesera kum’phedza  mbwenye pikhacimwanika. Mbwenye mu ndzidzi 7:30 namasiku, tabva munthu mbakamenya nsuwo. Iye akhali nyakupfundza Bhibhlya wakuti akhali na mararanja matatu toera kutipasa na kucita bweraniko. Ife tampanga toera apite n’nyumba mbatimpasa kopo ya madzi. Buluka penepo tancitira xaya. Ife nee tikhadziwa Ciswahili, iye nee akhadziwambo Cingerezi.” M’bale alonga kuti pyenepi pyaaphedza toera kucita uxamwali na abale apacisa na kukhala akutsandzaya kakamwe.

LEKANI TAWIRISA CINTHU CIKUPINGIZENI KUTAMBIRA ALENDO

13. Kukhala akutambira alendo kunakuphedzani tani?

13 Kodi mwatoma kale kunyinyirika kutambira alendo? Khala ndi tenepo, panango mwaluza mwai wakutsandzaya na kucita axamwali akuti munakhala nawo kwenda na kwenda. Kutambira alendo ndi njira yadidi kakamwe toera kumalisa kutsoperwa. Mphapo thangwi yanji anango asanyinyirika kucita pyenepi? Pana mathangwi mangasi.

14. Tisafunika kucitanji khala nee tiri na ndzidzi na mphambvu toera kutambira alendo?

14 Ndzidzi na mphambvu: Atumiki a Yahova asakhala akuphatika kakamwe, pontho ali na mabasa mazinji. Anango asanyerezera kuti nee ali na ndzidzi peno mphambvu toera kutambira alendo. Khala musanyerezera tenepo, musafunika kucinja ndandanda yanu toera mukwanise kutambira alendo. Pyenepi ndi pyakufunika kakamwe thangwi Bhibhlya isatikulumiza toera kukhala akutambira alendo. (Ahebere 13:2) Natenepa, kutambira alendo ndi cinthu cakufunika kakamwe. Mbwenye toera kupangiza kutambira alendo nee musafunika kubvunga ndzidzi uzinji na pinthu pyakukhonda funika kakamwe.

15. Thangwi yanji anango asapibva kuti nee anakwanisa kutambira alendo?

15 Mabvero anu: Kodi mwanyerezera kale kutambira alendo mbamupibva kuti nee munakwanisa kucita pyenepi? Panango muli na manyadzo peno musadzudzumika kuti alendo anu anapibva tani. Panango nee muli na kobiri izinji, pontho musadzudzumika kuti nee munakwanisa kutambira alendo anu ninga pinacita abale na alongo anango. Mbwenye kumbukani kuti nee musafunika kukhala na nyumba yakupambulika toera kutambira alendo. Alendo anu anakhala akutsandzaya nyumba yanu ingakhala yakucena, yakukhunganywa mwadidi, pontho mungakhala wauxamwali.

16, 17. Musafunika kucitanji mungadzudzumika thangwi yakutambira alendo?

16 Khala musadzudzumika thangwi yakutambira alendo, dziwani kuti anango asadzudzumikambo. Nkulu wa mpingo m’bodzi wa ku Britanya alonga: “Munthu onsene asadzudzumika angafuna kutambira alendo. Ninga mabasa onsene akutumikira Yahova, nkhombo na kutsandzaya thangwi yakutambira alendo kusamalisa kudzudzumika konsene. Ndisatsandzaya kucedza na alendo mbatimwa xaya pabodzi.” Ndzidzi onsene ndi pyadidi kupangiza citsalakano kuna alendo anu. (Afilipi 2:4) Anthu azinji asakomerwa kulonga pyakugumana napyo pyawo. Panango tinabva pyakugumana napyo pyawo mu ndzidzi unakhala ife pabodzi na iwo. Nkulu wa mpingo unango alonga: “Kucemera axamwali a mu mpingo kunyumba kwanga pisandiphedza toera kuadziwa mwadidi, makamaka ndingabva njira idadziwa iwo undimomwene.” Mungapangiza citsalakano kuna alendo anu, khalani na cinyindiro cakuti monsene munakhala akutsandzaya.

 17 Mulongo m’bodzi wakuti asatumikira ninga mpainiya, kazinji kene akhatambira anyakupfundza maxikola a utumiki wa Mulungu kunyumba kwace. Iye alonga: “Pakutoma ndikhadzudzumika thangwi nyumba yanga ikhali ing’ono, pontho ndikhaphatisira meza na makadera akale adapaswa ine. Nkazi wa mpfundzisi m’bodzi andiphedza toera kukhala wakusudzuka. Iye alonga kuti mu ndzidzi ukhatumikira iye na mamunace ninga muyang’aniri wa cisa, akhatsandzaya kakamwe kukhala pabodzi na anthu akukola mwauzimu akuti nee akhafuna pinthu pizinji, mbwenye akhaikha manyerezero awo m’basa yakutumikira Yahova na kukhala na umaso wakukhonda funa pizinji. Pyenepi pisandikumbusa pidalonga mama pikhali ife ana: ‘Mphyadidi kudya na masamba panyumba pali na ufuni.’” (Misangani 15:17) Natenepa nkhabe funika kudzudzumika, thangwi pyakufunika kakamwe ndi kupangiza ufuni kuna alendo athu.

18, 19. Kukhala akutambira alendo kunatiphedza tani toera kukunda mabvero akuipa?

18 Mabvero anu thangwi ya anango: Kodi alipo adakutsukwalisani mu mpingo mwanu? Mungakhonda kuwangisira toera kumalisa mabvero anu akuipa, iwo nee anamala. Imwe nee munacemera munthu kunyumba kwanu khala nee musakomerwa naye. Panango alipo adakutsukwalisani, mbwenye nee musakwanisa kupiduwala.

19 Bhibhlya isalonga kuti munakwanisa kukulisa uxamwali na anango, ngakhale na anyamalwa anu, basi ene mungakhala akutambira alendo. (Lerini Misangani 25:21, 22.) Mungacemera munthu kunyumba  kwanu, panango munakwanisa kukunda mabvero akuipa na kukulisa uxamwali na iye. Panango munatoma kuona makhaliro ace adidi ninga adaona Yahova mudambweresa Iye mu undimomwene. (Jwau 6:44) Mungacemera munthu mukukulumizwa na ufuni, pyenepi pinakuphedzani toera kutomesa uxamwali wadidi. Munadziwa tani kuti mwandimomwene mukukulumizwa na ufuni? Njira ibodzi ndi kuphatisira uphungu unagumanika pa Afilipi 2:3 inalonga kuti: ‘Citani pinthu mwakucepeseka, mbamuona andzanu kukhala akulu kupiringana imwe.’ Tisafunika kukhala na manyerezero akuti abale na alongo athu ndi akulu kupiringana ife. Panango tinapfundza kubulukira mu cikhulupiro cawo, kupirira kwawo peno makhaliro anango. Kunyerezera makhaliro awo adidi kunathimizira ufuni wathu kwa iwo, pontho kunatiphedza toera kukhala akutambira alendo.

KHALANI MULENDO WADIDI

Kazinji kene anaciro nyumba asakhunganya pinthu pyadidi toera kupasa alendo awo (Onani ndima 20)

20. Thangwi yanji tisafunika kukhala akunyindirika tingacemerwa kunyumba kwa munthu?

20 Dhavidhi alonga: ‘Yahova, mbani anakhala mulendo panyumba panu?’ (Masalmo 15:1) Buluka penepo, iye alonga makhaliro anafuna Yahova kuna alendo ace. Ubodzi mwa makhaliro anewa ndi kunyindirika: ‘Iye nkhabe kucinja mapikiro ace, maseze pinentse kwa iye.’ (Masalmo 15:4) Tingacemerwa na munthu kunyumba kwace mbatitawira, nee tisafunika kukhonda kuendako mwakusowa mathangwi. Panango mwanaciro nyumba amala kukhunganyika toera kutitambira, natenepa tingakhonda kuenda, pinthu pyace pyonsene pinabvungika. (Mateo 5:37) Anango asakhonda kuenda kudacemerwa iwo, basi ene thangwi asafuna kuenda kunyumba kwa ale ali na pinthu pyadidi. Pyenepi nee pisapangiza ufuni na cilemedzo. (Luka 10:7) Tingaona kuti nee tinakwanisa kuenda, mphyadidi kudziwisa mwanyapantsi ule adaticemera.

21. Thangwi yanji kulemedza misambo yapacisa kunatiphedza toera kukhala alendo adidi?

21 Mphyakufunikambo kulemedza misambo yapacisa. M’mbuto zinango, alendo angafika panyumba mwakukhonda cemerwa asatambirwa mwadidi. Mbwenye kwa anango pasafunika kucitwa masasanyiro mwanyapantsi. M’mbuto zinango, anaciro nyumba asatoma kupasa cakudya alendo ace buluka penepo iwo asamalisira. Kwa anango, alendo na anaciro nyumba asatsalakanwa munjira ibodzi ene. M’pisa pinango, kazinji kene alendo asabweresa pinthu toera kuphedzera cakudya. Kwa anango, anaciro nyumba nee asafuna kuti alendo awo abwerese pinthu. M’mbuto zinango, alendo angacemerwa asatoma khonda mwacilemedzo kabodzi peno kawiri. Mbwenye kwa anango, ndi pyakusowa cilemedzo mulendo angacemerwa mbatoma khonda buluka penepo mbatawira. Ndzidzi onsene tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kukhala na cinyindiro cakuti mwanaciro nyumba ali wakutsandzaya thangwi yakuticemera.

22. Thangwi yanji ndi pyakufunika ‘kutambira alendo’?

22 Pedhru alonga: ‘Kumala kwa pinthu pyonsene kuli cifupi.’ (1 Pedro 4:7) Lero, ife tiri cifupi na nyatwa ikulu yakuti cipo yaoneka kale. Mu ndzidzi wakuti makhaliro a dziko ino akutekera, tisafunika kufuna kakamwe abale na alongo athu. Uphungu wa Pedhru wakuti ‘tambirani alendo,’ ndi wakufunika kakamwe lero. (1 Pedro 4:9) Kutambira alendo ndi kwakutsandzayisa, pontho ndi kwakufunika lero na ntsogolo.