Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Anyakubala, Musaphedza Mwananu Toera Kuthambaruka Mpaka Kubatizwa?

Anyakubala, Musaphedza Mwananu Toera Kuthambaruka Mpaka Kubatizwa?

‘Usadikhiranji? Lamuka ubatizwe.’—MACHITIRO 22:16.

NYIMBO: 51, 135

1. Anyakubala Acikristu asafunika kukhala na cinyindiro cipi anawo mbadzati kubatizwa?

“NDAMALA miyezi mizinji mbandikapanga Mama na Baba kuti ndisafuna kubatizwa, pontho iwo kazinji kene akhandipangambo pyenepi. Iwo akhafuna kudziwa khala cisankhulo canga cikhali candimomwene. Natenepa ndabatizwa ntsiku 31 ya Dezembro ya 1934.” Pyenepi ndi pidacitikira Blossom Brandt mu ndzidzi udacita iye cisankhulo cakufuna kubatizwa. Lero, anyakubala asafunikambo kuphedza anawo toera kucita pisankhulo mwandzeru. Mwana anganyinyirika kubatizwa mwakusowa mathangwi, pyenepi pinakwanisa kuphekesa uxamwali wace na Yahova. (Tyago 4:17) Mwanawo mbadzati kubatizwa, anyakubala andzeru asafuna kukhala na cinyindiro cakuti iye ali wakukhunganyika toera kukhala nyakupfundza wa Kristu.

2. (a) Ndi nkandzo upi udaona ayang’aniri a cisa anango? (b) Tinadinganji mu nsolo uno?

 2 Ayang’aniri a cisa anango aona kuti aphale na atsikana azinji asafika cifupi na pyaka 20 mbadzati kubatizwa, maseze akuzwa mu undimomwene. Kazinji kene, asaenda kumisonkhano, m’basa yakumwaza mphangwa, mbadziona ninga ndi Mboni za Yahova. Mbwenye, na mathangwi anango iwo nee asaperekeka kwa Yahova na kubatizwa. Ndi thangwi yace anyakubala asafunika kudziwa khala anawo ali akukhunganyika toera kubatizwa. Mu nsolo uno, tinadinga pinthu pinai pinacitisa anyakubala kunyinyirika kuphedza anawo toera kubatizwa.

MWANANGA ALI NA THUNGA YAKUKWANA TOERA KUBATIZWA?

3. Ninji pikhadzudzumika na anyakubala a Blossom?

3 Anyakubala a Blossom adalongwa mu ndima yakutoma, akhadzudzumika khala mwanawo akhali na thunga toera kudziwa kuti pisabvekanji kubatizwa, pontho thangwi yanji ndi kwakufunika. Anyakubala anadziwa tani khala mwanawo ali wakukhunganyika toera kuperekeka kwa Yahova?

4. Kodi ntemo wa Yezu unagumanika pa Mateo 28:18, 19 unaphedza tani anyakubala lero?

4 Lerini Mateo 28:18, 19. Bhibhlya nee isalonga kuti munthu asafunika kubatizwa na pyaka pingasi. Mbwenye ndi pyadidi kuna anyakubala kunyerezera mwacidikhodikho kuti pisabvekanji kucita anyakupfundza. Mu Cigerego, fala yakuti ‘kucita anyakupfundza’ idaphatisirwa pa Mateo 28:18 isabveka kupfundzisa munthu na cifuno cakumphedza toera akhale nyakupfundza. Nyakupfundza ndi munthu anapfundza mbabvesesa pikhapfundzisa Yezu na kumbvera. Natenepa, kutomera anawo aciri akhombwani, anyakubala asafunika kuapfundzisa na cifuno cakuaphedza toera aperekeke kwa Yahova na kukhala anyakupfundza a Kristu. Mwandimomwene, akhombwani nee athema kubatizwa. Mbwenye Bhibhlya isapangiza kuti aphale na atsikana anakwanisa kubvesesa na kufuna undimomwene wa Bhibhlya.

5, 6. (a) Pinalonga Bhibhlya thangwi ya Timoti pisatipfundzisanji thangwi ya ubatizo wace? (b) Anyakubala andzeru asafunika kucitanji toera kuphedza anawo?

5 Timoti akhali nyakupfundza wakuti akhadasankhula kutumikira Yahova pikhali iye m’phale. Mpostolo Paulu alonga kuti Timoti atoma kupfundza undimomwene wa Mafala a Mulungu ‘mu uwana wace.’ Pai wa Timoti nee akhatumikira Yahova, mbwenye mai wace na yavu wace wankazi amphedza toera kufuna Mafala a Mulungu. Natenepa, iye akhali na cikhulupiro cakuwanga. (2 Timoti 1:5; 3:14, 15) Panango pikhali iye cifupi na pyaka 20 pyakubalwa, akhala na mwai wakutambira mabasa akupambulika mu mpingo.—Machitiro 16:1-3.

6 Ana onsene ndi akusiyana. Iwo nee asakhala akukola na thunga ibodzi ene. Anango abvesesa undimomwene, kucita pisankhulo mwandzeru, mbafuna kubatizwa mbaciri aphale peno atsikana. Anango nee asakhala akuthema toera kubatizwa mpaka kukula. Anyakubala andzeru nee asakakamiza anawo toera kubatizwa. M’mbuto mwace, iwo asaphedza ana onsene toera kuthambaruka mbacita cisankhulo cace ekha. Anyakubala anatsandzaya mwanawo angaphatisira lemba ya Misangani 27:11. (Lerini.) Mbwenye asafunika kukumbuka kuti cifuno cawo ndi kuphedza anawo toera  kukhala anyakupfundza. Buluka penepo, iwo asafunika kubvundzika, ‘Kodi mwananga asadziwa kuti pisabvekanji kuperekeka kwa Mulungu na kubatizwa?’

MWANANGA ASADZIWA UNDIMOMWENE?

7. Munthu asafunika kudziwa pyonsene pinalonga Bhibhlya mbadzati kubatizwa? Fokotozani.

Nyakupfundza onsene wa Kristu asafunika kupitiriza kupfundza ngakhale pakumala kubatizwa

7 Anyakubala angapfundzisa anawo, iwo asaaphedza toera adziwe mwadidi undimomwene. Cidziwiso ceneci cinaphedza ana toera kuperekeka kwa Mulungu. Mbwenye pyenepi nee pisabveka kuti mwana asafunika kudziwa pyonsene pinapfundzisa Bhibhlya mbadzati kuperekeka na kubatizwa. Nyakupfundza onsene wa Kristu asafunika kupitiriza kupfundza ngakhale pakumala kubatizwa. (Lerini Akolose 1:9, 10.) Mphapo munthu asafunika kudziwanji mbadzati kubatizwa?

8, 9. Ninji pidacitikira nyakuonera kaidi ku Filipi na tisapfundzanji kubulukira mu citsandzo cace?

8 Pinthu pidacitikira banja ibodzi mu ndzidzi wa apostolo pinakwanisa kuphedza anyakubala lero. (Machitiro 16:25-33) Mu caka 50, Paulu aenda ku nzinda wa Filipi pa ulendo wace waciwiri ninga misionaryo. Pikhali iye kweneko, iye na Sila apambizirwa pinthu mwakusowa mathangwi, amangwa, mbaikhwa n’kaidi. Namasiku, kwacitika citeketeke na condzi cakuti cafungula misuwo yonsene ya kaidi. Nyakuonera kaidi akhafuna kupheka ekha thangwi akhanyerezera kuti anthu onsene akhali n’kaidi amala kuthawa. Mbwenye Paulu ankhondesa. Paulu na Sila apfundzisa nyakuonera kaidi pabodzi na banjace undimomwene unalonga pya Yezu. Iwo akhulupira pinthu pidapfundza iwo mbadzindikira kufunika kwa kubvera Yezu. Natenepa iwo abatizwa mu ndzidzi ubodzi ene. Tisapfundzanji kubulukira mu citsandzo cawo?

9 Panango nyakuonera kaidi akhadasiya kukhala nyankhondo Waciroma. Iye nee akhadziwa Mafala a Mulungu. Mbwenye toera kukhala Nkristu, iye apfundza undimomwene unalonga pya Bhibhlya, kubvesesa pinafuna Yahova kwa atumiki ace na kubvera pipfundziso pya Yezu. Pidapfundza iye mu ndzidzi unoyu wakucepa, pyamphedza toera kufuna kubatizwa. Mwandimomwene, iye akhafunika kupitiriza kupfundza pakumala kubatizwa. Natenepa mwananu angakupangani kuti asafuna kubatizwa na kubvera Yahova, munacitanji? Panango munampanga toera alonge na akulu a mpingo akuti anakwanisa kuona khala athema kubatizwa. * (Onani cidzindikiro capantsi.) Ninga Akristu onsene akubatizwa, iye anapitiriza kupfundza pizinji thangwi ya Yahova cincino na ntsogolo.—Aroma 11:33, 34.

KUPFUNDZA XIKOLA YAKUDZIKO

10, 11. (a) Kodi anyakubala anango asanyerezeranji? (b) Mwandimomwene ninji cinafuna kutsidzikiza mwana?

10 Anyakubala anango asanyerezera kuti  mphyadidi kwa mwanawo kubatizwa basi ene angamalisa universidade mbagumana basa yadidi. Panango anyakubala anewa ali na mathangwi adidi, mbwenye asafunika kubvundzika: ‘Pyenepi pinaphedza mwananga toera kukhala na umaso wakutsandzaya? Pyenepi pisabverana na pinapfundza ife m’Bhibhlya? Yahova asafuna kuti tiphatisire tani umaso wathu?’—Lerini Koelete 12:1.

11 Ndi pyakufunika kakamwe kukumbuka kuti dziko ino na pinthu pyayo nkhabe komeresa Yahova. (Tyago 4:7, 8; 1 Jwau 2:15-17; 5:19) Kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova ndi njira yadidi kakamwe toera kutsidzikiza mwana ku misampha ya Sathani, dziko yace na manyerezero akuipa a dziko. Anyakubala angaikha universidade na basa yadidi pa mbuto yakutoma, mwanawo panango ananyerezera kuti pinthu pya dziko ndi pyakufunika kakamwe kupiringana uxamwali wawo na Yahova. Pyenepi ndi pyakugopswa. Ninga anyakubala aufuni, musafuna kuti dziko ino ipfundzise mwananu kuti manyerezero ayo ancitise kukhala wakutsandzaya? Njira ibodzi toera kukhala na kutsandzaya kwandimomwene ndi kuikha Yahova pa mbuto yakutoma mu umaso wathu.—Lerini Masalmo 1:2, 3.

NDIYE TANI MWANANGA ANGACITA MADAWO?

12. Thangwi yanji anyakubala anango asanyerezera kuti mphyadidi anawo akhonde kubatizwa mwakucimbiza?

12 Mulongo m’bodzi afokotoza kuti thangwi yanji nee akhafuna kuti mwanace wantsikana abatizwe. Iye alonga: “Ndisakhala na manyadzo toera kulonga kuti thangwi ikulu ikhali kugopa masasanyiro akubuluswa mu mpingo.” Ninga mulongo unoyu, anyakubala anango asanyerezera kuti mphyadidi mwanawo akhonde kubatizwa mwakucimbiza mpaka kukula toera kucalira kucita madawo. (Genesi 8:21; Misangani 22:15) Anyakubala anewa asanyerezera kuti mwanawo angakhonda kubatizwa, nee anabuluswa mu mpingo. Mphapo thangwi yanji  manyerezero anewa ndi akuphonyeka?—Tyago 1:22.

13. Munthu angakhonda kubatizwa, pisabveka kuti iye nee asadziwika kwa Yahova? Fokotozani.

13 Mwandimomwene, anyakubala nee asafuna kuti mwanawo abatizwe mbadzati kukhunganyika toera kuperekeka kwa Yahova. Mbwenye pinakhala pyakudawika kunyerezera kuti mwana nee asadziwika kwa Yahova mpaka kubatizwa kwace. Mwana asatoma kudziwika kwa Mulungu mu ndzidzi unadziwa iye pinthu pinalonga Yahova kuti ndi pyadidi na pyakuipa. (Lerini Tyago 4:17.) Anyakubala andzeru nee asakhondesa mwanawo toera kubatizwa. Maseze aciri wang’ono kakamwe, iwo asampfundzisa toera afune pinthu pinafuna Yahova na kuida pire pinaida Iye, ninga pinacita iwo. (Luka 6:40) Mwananu angafuna Yahova, pinamphedza toera akhonde kucita madawo, thangwi anadzafuna kucita pinthu pinalonga Yahova kuti ndi pyadidi.—Izaiya 35:8.

ANANGO ANAKWANISA KUPHEDZA

14. Akulu a mpingo anaphedzera tani pinacita anyakubala?

14 Akulu a mpingo anakwanisa kuphedzera pinacita anyakubala mukukhala na maonero adidi angalonga thangwi ya pifuno pyakutumikira Yahova. Mulongo unango asakumbuka kuti M’bale Russell acedza na iye pikhali iye na pyaka pitanthatu pyakubalwa. Mulongo alonga: “Iye amala mphindi 15 mbatikacedza thangwi ya pifuno pyanga pyauzimu.” Ninji pidacitika? Mukupita kwa ndzidzi, mulongo adzakhala mpainiya, mbatumikira ninga mpainiya pyaka pyakupiringana 70! Mwandimomwene, mafala adidi na akuwangisa anakwanisa kukhuya munthu kwenda na kwenda. (Misangani 25:11) Akulu a mpingo anakwanisambo kucemera anyakubala na anawo toera kuphedzera mabasa pa Nyumba ya Umambo. Iwo anakwanisa kuphemba ana toera acite pinthu mwakubverana na thunga yawo na maluso awo.

15. Kodi anango mu mpingo anaphedza tani aphale na atsikana?

 15 Kodi anango mu mpingo anaphedza tani? Mukupangiza citsalakano kuna aphale na atsikana. Mwacitsandzo, imwe munakwanisa kuona pidzindikiro pinapangiza kuti aphale na atsikana ali na uxamwali wadidi na Yahova. Kodi mwana unoyu asapereka matawiro adidi pa misonkhano? Iye asacita khundu pa misonkhano ya pakati pa sumana? Iye asapereka umboni kuna andzace akuxikola? Kodi asapitiriza kucita pinthu pyadidi angayeserwa toera kucita pinthu pyakuipa? Khala asacita pyenepi, nsimbeni mwakucimbiza kuti akucita mwadidi! Ife tinakwanisa kukhazikisa cifuno cakucedza na aphale na atsikana misonkhano mbidzati kutoma na pakukotoka. Tingacita pyenepi, ana anapibva kuti asacita khundu ya ‘mpingo ukulu.’—Masalmo 35:18.

PHEDZANI MWANANU TOERA ATHAMBARUKE MPAKA KUBATIZWA

16, 17. (a) Thangwi yanji mphyakufunika kakamwe kuti ana abatizwe? (b) Ndi kutsandzaya kupi kusakhala na anyakubala Acikristu? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

16 Ubodzi mwa miyai mikulu iri na anyakubala ndi kupfundzisa anawo toera afune Yahova. (Masalmo 127:4; Aefesi 6:4) Mu dzindza ya Izraeli, ana akhaperekwa kwa Yahova mu ndzidzi ukhabalwa iwo. Mbwenye anathu nkhabe. Maseze anyakubala asafuna Yahova na undimomwene, nee pisabveka kuti anawo anadzacitambo pibodzi pyene. Kutomera ntsiku inabalwa mwanawo, anyakubala asafunika kumphedza toera akhale nyakupfundza, kuperekeka kwa Mulungu mbabatizwa. Thangwi yanji ndi pyakufunika kakamwe? Kuperekeka, kubatizwa na kutumikira Yahova mwakukhulupirika pinadzaphedza mwananu toera kupulumuka mu ndzidzi wa nyatwa ikulu.—Mateo 24:13.

Anyakubala asafunika kuphedza mwanawo toera akhale nyakupfundza (Onani ndima 16, 17)

17 Pikhafuna Blossom Brandt kubatizwa, anyakubalace akhafuna kukhala na cinyindiro cakuti iye akhali wakukhunganyika. Pidakhala iwo na cinyindiro, aphedzera cisankhulo ca mwanawo. Blossom alonga pidacita pai wace namasiku iye mbadzati kubatizwa: “Iye agodama pabodzi na ife tonsene mbacita phembero. Iye apanga Yahova kuti akhali wakutsandzaya kakamwe thangwi ya cisankhulo ca mwanace wantsikana cakuperekeka kwa Iye.” Mudapita pyaka pyakupiringana 60, Blossom alonga: “Mu pyaka pyonsene pidapita, cipo ndisaduwala masiku anewa!” Anyakubala, panango munakhalambo na kutsandzaya kweneku mungaona ananu mbakaperekeka na kubatizwa ninga atumiki a Yahova.

^ ndima 9 Anyakubala anakwanisa kucedza na mwanawo mphangwa zakuphedza mukuphatisira bukhu Os Jovens Perguntam—Respostas Práticas, Volume 2, tsamba 304-310. Onanimbo “Bokosi ya Mibvundzo” mu Utumiki Wathu wa Umambo wa Bwinja 2011, tsamba 2.