Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 22

Perekani Takhuta Thangwi ya Pinthu Pyadidi Pyakukhonda Kuoneka Pya Yahova

Perekani Takhuta Thangwi ya Pinthu Pyadidi Pyakukhonda Kuoneka Pya Yahova

‘Ikhani maso [anu] . . . ku pinthu pyakukhonda kuoneka na maso. Thangwi pinthu pinaona ife na maso athu ndi pya ndzidzi wakucepa, mbwenye pinthu pinakhonda ife kuona ndi pya kwenda na kwenda.’—2 AKOR. 4:18.

NYIMBO 45 Ndinanyerezera Mwacidikhodikho

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Yezu alonganji thangwi ya mpfuma yakudzulu?

NEE ndi pinthu pyonsene pyadidi pyakuti ndi pyakuoneka na maso. Mwandimomwene, pinthu pyakufunika kakamwe ndi pyakukhonda kuoneka. Mu Nkhani yace ya Paphiri, Yezu alonga kuti mpfuma yakudzulu ndi yakufunika kakamwe kupiringana kobiri. Buluka penepo iye athimiza: “Kunakhala mpfuma yako, ndiko kunakhalambo ntima wako.” (Mat. 6:19-21) Ntima wathu ungafuna kakamwe cinthu, ife tisakulumizika toera kukhala na cinthu ceneci. Ife tinakwanisa kukoya ‘mpfuma kudzulu’ mukukhala na dzina yadidi peno kukhala na uxamwali wakuwanga na Mulungu. Yezu alonga kuti mpfuma zenezi cipo zinafudzwa peno kubiwa.

2. (a) Mwakubverana na 2 Akorinto 4:17, 18, Paulu asatikulumiza toera kucitanji? (b) Tinapfundzanji mu nsolo uno?

2 Mpostolo Paulu asatikulumiza toera ‘kuikha maso athu . . . ku pinthu pyakukhonda kuoneka na maso.’ (Lerini 2 Akorinto 4:17, 18.) Pinthu pyenepi pyakukhonda kuoneka pisaphataniza pinthu pyonsene pyadidi pinafuna kudzakhala na ife mu dziko ipswa ya Mulungu. Mu nsolo uno tinapfundza pinthu pinai pyakukhonda kuoneka pyakuti tinakwanisa kukhala napyo cincino: Uxamwali wathu na Mulungu, phembero, ciphedzo ca nzimu wakucena na ciphedzo cinatipasa Yahova, Yezu pabodzi na aanju mu utumiki. Pontho tinapfundza kuti tisafunika kucitanji toera kupereka takhuta kuna Yahova thangwi ya pinthu pyenepi pyakukhonda kuoneka.

 UXAMWALI WATHU NA YAHOVA

3. Ndi cinthu cipi cakufunika kakamwe cakukhonda kuoneka, pontho tisakwanisa tani kukhala naco?

3 Cinthu cakufunika kakamwe cakukhonda kuoneka ndi uxamwali wathu na Yahova Mulungu. (Masal. 25:14) Pinakwanisika tani kuna Mulungu kucita uxamwali na anthu akusowa ungwiro? Pinakwanisika kubulukira mu ntsembe yaciomboli ya Yezu yakuti ‘isabulusa madawo a anthu pa dziko.’ (Juwau 1:29) Ngakhale Yezu mbadzati kufa, Yahova akhadziwa kuti iye mbadakhala wakukhulupirika mpaka kufa kwace toera kupulumusa anthu. Na thangwi ineyi, Mulungu akhacita uxamwali na anthu adakhala maso Kristu mbadzati kufa.—Aroma 3:25.

4. Fokotozani pitsandzo pya amuna angasi a mu ndzidzi wakale akuti acita uxamwali na Mulungu.

4 Onani amuna angasi a mu ndzidzi wakale akuti acita uxamwali na Mulungu. Abhrahamu akhali mamuna wacikhulupiro cakuwanga kakamwe. Maseze pakhadapita pyaka pyakupiringana 1.000 Abhrahamu mbadamala kale kufa, Yahova ancemera “xamwali wanga.” (Iza. 41:8) Pyenepi pisapangiza kuti ngakhale atumiki ace afe, Yahova asapitiriza kuaona ninga axamwali ace apantima. Natenepa m’maonero a Yahova Abhrahamu ali m’maso. (Luka 20:37, 38) Citsandzo cinango ndi ca Yobe. Mu ndzidzi udagumanyikana aanju kudzulu, Yahova alonga na cinyindiro consene thangwi ya Yobe. Iye alonga kuti Yobe ‘ndi munthu wakulungama na wakukhulupirika; wakuti asagopa Mulungu mbacalira pinthu pyakuipa.’ (Yobe 1:6-8) Mphapo ndi mabvero api akhali na Yahova thangwi ya Dhanyeli wakuti antumikira mu pyaka 80 mu dziko yakuti anthu nee akhalambira Yahova? Dhanyeli akhali ‘wakufunika kakamwe kuna Mulungu’ mwakubverana na mafala adalonga aanju maulendo matatu kuna iye. (Dan. 9:23; 10:11, 19) Natenepa tinakwanisa kukhala na cinyindiro consene cakuti Yahova anadzalamusa muli akufa axamwali ace adafa.—Yobe 14:15.

Tinapangiza tani kupereka takhuta thangwi ya pinthu pyadidi pyakukhonda kuoneka? (Onani ndima 5) *

5. Tisafunika kucitanji toera tikhale na uxamwali wakuwanga na Yahova?

5 Lero, pikwi na pikwi pya anthu ndi axamwali a ponda ndipondembo a Yahova. Tisadziwa pyenepi thangwi amuna, akazi na anapiana azinji asapangiza kubulukira m’macitiro awo kuti mwandimomwene ndi axamwali a Mulungu. Bhibhlya isalonga kuti Yahova ‘ali na uxamwali wakuwanga na anthu akulungama.’ (Mis. 3:32) Uxamwali unoyu usakwanisika thangwi ya kukhulupira kwawo ntsembe yaciomboli ya Yezu. Ntsembe ineyi isatiphedza toera kukhala axamwali a Yahova na kuperekeka kuna iye mbatibatizwa. Tingacita pyenepi, tinakwanisa kucita khundu ya pikwi na pikwi pya Akristu adaperekeka na kubatizwa, akuti asatsandzaya na ‘uxamwali wakuwanga’ na Yahova.

6. Tinapangiza tani kuti tisalemedza uxamwali wathu na Mulungu?

6 Tinapangiza tani kuti tisalemedza uxamwali wathu na Mulungu? Ninga Abhrahamu na Yobe akuti akhala akukhulupirika kuna Mulungu mu pyaka pizinji, ife tisafunikambo kukhala akukhulupirika mwakukhonda tsalakana pyaka pidatumikira ife Yahova mu dziko ino. Ninga Dhanyeli, ife tisafunika kulemedza uxamwali wathu na Mulungu kupiringana umaso wathu. (Dan. 6:7, 10, 16, 22) Na ciphedzo ca Yahova, tinakwanisa kupirira mayesero anathimbana na ife mbatipiriza na uxamwali wakuwanga na Yahova.—Afil. 4:13.

PHEMBERO

7. (a) Mwakubverana na Misangani 15:8, ndi mabvero api asakhala na Yahova thangwi ya maphembero athu? (b) Kodi iye asatawira tani maphembero athu?

7 Cinthu cinango cadidi cakukhonda kuoneka ndi phembero. Anthu akuti ndi axamwali a ponda ndipondembo asakomerwa kucedza thangwi ya pinthu pinanyerezera iwo na mabvero awo. Ndi pyenepi pinacitikambo na uxamwali wathu na Yahova. Yahova asalonga na ife kubulukira m’Bhibhlya, pontho kubulukira m’mwenemo iye asatipangiza manyerezero ace na mabvero ace.  Ife tisalonga na Yahova kubulukira m’phembero, pontho tinakwanisa kumpanga manyerezero na mabvero athu onsene. Yahova asakomerwa kakamwe kubvesera maphembero athu. (Lerini Misangani 15:8.) Ninga xamwali waufuni, Yahova nee asabvesera basi ene maphembero athu, mbwenye iye asaatawira. Midzidzi inango iye asaatawira mwakucimbiza. Mbwenye midzidzi inango panango tisafunika kupitiriza kucita phembero kuna iye. Ngakhale tenepo, ife tisafunika kukhala na cinyindiro consene cakuti pa ndzidzi wakuthema iye anatawira phembero yathu, pontho munjira yadidi. Mwandimomwene, Mulungu anakwanisa kutawira phembero yathu munjira yakuti panango nee tikhaidikhira. Mwacitsandzo, m’mbuto mwakumalisa nyatwa zinathimbana na ife, Mulungu anakwanisa kutipasa udziwisi na mphambvu toera ‘tikwanise kupirira’ nyatwa zenezi.—1 Akor. 10:13.

(Onani ndima 8) *

8. Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya phembero?

8 Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya phembero? Ife tinakwanisa kucita pyenepi mukubvera uphungu wa Yahova unalonga kuti: “Citani phembero ndzidzi onsene.” (1 Ates. 5:17) Yahova nee asatikakamiza toera kucita phembero kuna iye. M’mbuto mwace iye asalemedza ufulu wathu, pontho asatikulumiza toera ‘kupitiriza kucita phembero.’ (Aroma 12:12) Natenepa tinakwanisambo kupereka takhuta mukucita pembero ntsiku zonsene. Mwandimomwene, pakucita phembero, ife tisafunika kulonga mafala akupereka takhuta na akusimba Yahova.—Masal. 145:2, 3.

9. Ndi mabvero api asakhala na m’bale Chris thangwi ya phembero? Imwembo ndi api mabvero anu?

9 Tinganyerezera njira inatawira Yahova maphembero athu mu ndzidzi unantumikira ife, tisafunika kupereka takhuta kakamwe thangwi ya mwai wakucita phembero. Onani citsandzo ca m’bale Chris wakuti akhatumikira m’basa ya ndzidzi onsene mu pyaka 47. Iye alonga: “Ine ndisakomerwa kulamuka namacibese toera kucita phembero kuna Yahova. Ndi pyakutsandzayisa kakamwe kucita phembero mu ndzidzi wakuti dzuwa ikubuluka pontho pinthu pyonsene piri pyakubalika. Pyenepi pisandikulumiza toera kupereka takhuta thangwi ya pinthu pyonsene kuphatanizambo mwai wakucita phembero. Pakumala kucita phembero namasiku ndisakhala  wakutsandzaya kakamwe thangwi ndisagona na cikumbuntima cakucena.”

NZIMU WAKUCENA

10. Thangwi yanji tisafunika kuphemba nzimu wakucena?

10 Cinthu cinango cadidi cakukhonda kuoneka ndi nzimu wakucena. Yezu asatikulumiza toera kupitiriza kuphemba nzimu wakucena. (Luka 11:9, 13) Yahova asaphatisira nzimu wakucena toera kutipasa mphambvu, ngakhale “mphambvu yakupiringana yacibaliro.” (2 Akor. 4:7; Mabasa 1:8) Natenepa na ciphedzo ca nzimu wakucena, ife tinakwanisa kupirira nyatwa zonsene zinathimbana na ife.

(Onani ndima 11) *

11. Kodi nzimu wakucena usatiphedza tani?

11 Nzimu wakucena unakwanisa kutiphedza toera kucita mabasa a Mulungu. Iwo unakwanisambo kutiphedza toera kuthimizira maluso athu. Ife tisadziwa kuti mabasa athu asafamba mwadidi tayu thangwi ya mphambvu zathu, mbwenye thangwi ya ciphedzo ca nzimu wakucena.

12. Mwakubverana na Masalmo 139:23, 24, thangwi yanji tisafunika kuphemba nzimu wakucena?

12 Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya nzimu wakucena? Njira ibodzi yakucita pyenepi ndi kuphemba nzimu wa Mulungu toera utiphedze kudzindikira manyerezero peno pifuno pyakuipa piri muntima mwathu. (Lerini Masalmo 139:23, 24.) Natenepa tingadzindikira kuti tiri na manyerezero peno pifuno pyakuipa, tisafunika kuphemba nzimu wa Mulungu toera utipase mphambvu yakukunda manyerezero peno pifuno pyenepi pyakuipa. Tingacita pyenepi, tinapangiza kuti tiri akutonga kucalira pinthu pyonsene pyakuti pinacitisa Yahova kusiya kutiphedza na nzimu wakucena.—Aef. 4:30.

13. Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya nzimu wakucena?

13 Ife tinapangizambo kuti tisapereka takhuta thangwi ya nzimu wakucena tinganyerezera pinthu pinacita iwo lero. Yezu mbadzati kuenda kudzulu, iye apanga anyakupfundzace: “Mbwenye nzimu wakucena ungabwera kuna imwe, munadzatambira mphambvu, penepo munadzakhala amboni anga . . . mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.” (Mabasa 1:8) Mafala anewa asakwanirisika munjira yakudzumatirisa. Na ciphedzo ca nzimu wakucena anthu akukwana mamiliyau masere na hafu asalambira  Yahova pa dziko yonsene yapantsi. Pontho tisatsandzaya na paraizu yauzimu thangwi nzimu wakucena usatiphedza kukulisa makhaliro adidi ninga ufuni, kukomerwa, ntendere, kupirira, kukoma ntima, udidi, cikhulupiro, kupfulika na kudzitonga. Makhaliro anewa asacita khundu ya “misapo ya nzimu wakucena.” (Agal. 5:22, 23) Natenepa nzimu wakucena ndi cinthu cakufunika kakamwe.

KUPHATA BASA NA YAHOVA, YEZU PABODZI NA AANJU

14. Ndi ciphedzo cipi cakukhonda kuoneka cisakhala na ife tingamwaza mphangwa?

14 Ife tiri na mwai ukulu kakamwe ‘wakuphata basa’ na Yahova, Yezu pabodzi na aanju. (2 Akor. 6:1) Ife tisaphata basa na iwo ndzidzi onsene unamwaza ife mphangwa. Paulu alonga kuti “ife tisaphata basa pabodzi na Mulungu.” (1 Akor. 3:9) Mu ndzidzi unamwaza ife mphangwa, tisaphatambo basa pabodzi na Yezu. Kumbukani kuti pidatuma Yezu atowereri ace toera ‘acite anyakupfundza kuna anthu a madzindza onsene.’ Iye alonga: “Ine ndiri na imwe.” (Mat. 28:19, 20) Mphapo ndiye tani aanju? Ife tisapereka takhuta kakamwe thangwi aanju asatitsogolera mu ndzidzi unamwaza ife “mphangwa zadidi za kwenda na kwenda . . . kuna ale anakhala pa dziko yapantsi.”—Apok. 14:6.

15. Perekani citsandzo cinapangiza kuti Yahova asatiphedza mu utumiki.

15 Ninji pinaoneka lero thangwi ya ciphedzo ca Yahova? Mu ndzidzi unamwaza ife mphangwa za Umambo, anango asatawira mphangwa zenezi mbathambaruka. (Mat. 13:18, 23) Kodi mbani asacitisa kuti anthu anewa atawire mphangwa zenezi mbathambaruka? Yezu alonga kuti nee munthu m’bodzi anaenda kuna iye, ‘Babace angakhonda kunkwewa kuna iye.’ (Juwau 6:44) Mwacitsandzo, mu ndzidzi udamwaza Paulu mphangwa kuna nsoka wa akazi akuti akhali kunja kwa nzinda wa Filipi, Bhibhlya isalonga kuti m’bodzi wa akazi anewa anacemerwa Lidhya “Yahova afungula kakamwe ntima wace toera abvesese pinthu pikhalonga Paulu.” (Mabasa 16:13-15) Ninga Lidhya, pikwi na pikwi pya anthu asakweiwa na Yahova.

16. Mbani asafunika kusimbwa thangwi ya nkhombo zonsene zinakhala na ife mu utumiki?

16 Mbani asafunika kusimbwa thangwi ya nkhombo zonsene zinakhala na ife mu utumiki? Ife tinakwanisa kugumana ntawiro kubulukira m’mafala adalonga Paulu kuna abale a ku Korinto kuti: “Ine ndabzwala mbeu, Apolo aithirira, mbwenye Mulungu ndiye adapitiriza kuikulisa, natenepa, wakufunika kakamwe nee ndi ule adaibzwala, nee ule adaithirira, mbwenye ndi Mulungu, ule anaikulisa.” (1 Akor. 3:6, 7) Ninga Paulu, ife tisafunika kusimba Yahova thangwi ya nkhombo zonsene zinakhala na ife mu utumiki.

17. Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ‘yakuphata basa’ na Mulungu, Kristu pabodzi na aanju?

17 Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya mwai uli na ife ‘wakuphata basa’ na Mulungu, Kristu pabodzi na aanju? Ife tinapangiza kupereka takhuta mukucita pyonsene pinakwanisa ife toera kupanga anango mphangwa zadidi. Pana njira zizinji zakucita pyenepi ninga kupereka umboni ‘wapakweca, pontho nyumba na nyumba.’ (Mabasa 20:20) Azinji asaperekambo umboni wantsusukano. Iwo angagumanikana na munthu wakuti nee asandziwa asam’mwanyika mwadidi, pontho asayesera kucedza naye. Munthu unoyu angatawira mwadidi, mwacilemedzo iwo asacinja makani toera kulonga mphangwa zadidi za Umambo.

(Onani ndima 18) *

18-19. (a) Tisathirira tani mbeu zinabzwala ife? (b) Kodi Yahova aphedza tani Raphalalani?

18 Nakuti “tisaphata basa pabodzi na Mulungu,” ife nee tisabzwala basi ene mbeu, mbwenye tisathirirambo mbeu zinabzwala ife. Tingaona kuti munthu apangiza cifuno, tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kucedza naye pontho peno kucita masasanyiro toera munthu unango apite naye ncibverano na cifuno  ca kutomesa pfundziro ya Bhibhlya. Ife tisatsandzaya tingaona kuti Yahova akuphedza nyakupfundza Bhibhlya toera kucinja manyerezero na mabvero ace.

19 Dingani citsandzo ca Raphalalani wakuti akhali ng’anga ku Afrika do Sul. Iye akhakomerwa kakamwe na pikhapfundza iye m’Bhibhlya. Mbwenye pikhali pyakunentsa kakamwe kuna iye kutawira kuti Bhibhlya isakhondesa kulonga na anyakufa. (Deut. 18:10-12) Mwapang’ono pang’ono, iye atawirisa kuti Mulungu acinje manyerezero ace. Mukupita kwa ndzidzi, iye asiya basa yace ya ung’anga, maseze akhanyindira basa ineyi toera kugumana kobiri. Raphalalani, wakuti cincino ali na pyaka 60 pyakubalwa alonga: “Ndisapereka takhuta kuna Mboni za Yahova thangwi ya kundiphedza munjira zizinji, pontho thangwi ya kundiphedza kugumana basa. Kusiyapo pyenepi, ndisapereka takhuta kakamwe kuna Yahova thangwi ya kucenesa umaso wanga, pontho cincino ndisakwanisa kumwaza mphangwa ninga m’bodzi wa Mboni za Yahova wakubatizwa.”

20. Kodi musafunika kukhala wakutonga toera kucitanji?

20 Mu nsolo uno tapfundza pinthu pyadidi pinai pyakukhonda kuoneka. Cinthu cakufunika kakamwe mwa pinthu pyenepi ndi uxamwali wathu na Yahova. Tingakhala na uxamwali wa ponda ndipondembo na Yahova, tinakwanisa kutsandzaya na pinthu pyadidi pyakukhonda kuoneka ninga kucita phembero kuna iye, kutambira ciphedzo ca nzimu wakucena na kuphata basa na Yahova, Yezu pabodzi na aanju mu utumiki. Ife tisafunika kukhala akutonga toera kupereka takhuta kakamwe thangwi ya pinthu pyenepi pyadidi pyakukhonda kuoneka. Pontho ndzidzi onsene tisafunika kupereka takhuta kuna Yahova thangwi yakukhala Xamwali wathu wadidi kakamwe.

NYIMBO 145 Mulungu Apikira Paraizu

^ ndima 5 Mu nsolo udamala tapfundza pinthu pyadidi pyakuoneka pidatipasa Mulungu. Mu nsolo uno tinapfundza pinthu pyadidi pyakukhonda kuoneka, pontho tinaona kuti tinapereka tani takhuta thangwi ya pinthu pyenepi. Kusiyapo pyenepi, iwo unatiphedza toera kupereka takhuta kakamwe kuna Yahova anatipasa pinthu pyenepi pyadidi.

^ ndima 58 FOTO TSAMBA: (1) Mu ndzidzi unayang’ana mulongo pinthu pidacita Yahova, iye asanyerezera mwacidikhodikho uxamwali wace na Yahova.

^ ndima 60 FOTO TSAMBA: (2) Mulongo m’bodzi ene akuphemba Yahova toera ampase cipapo cakumwaza mphangwa.

^ ndima 62 FOTO TSAMBA: (3) Nzimu wakucena waphedza mulongo toera kukhala na cipapo cakumwaza mphangwa za Umambo mwantsusukano.

^ ndima 64 FOTO TSAMBA: (4) Mulongo m’bodzi ene akucitisa pfundziro ya Bhibhlya munthu adamwazira iye mphangwa mwantsusukano. Mulongo akumwaza mphangwa pontho akucitisa pfundziro ya Bhibhlya na ciphedzo ca aanju.