Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 22

Thimizirani Maluso Anu Akupfundza

Thimizirani Maluso Anu Akupfundza

“Mudzindikire kuti ndi pinthu pipi pyakufunika kakamwe.”—AFIL. 1:10.

NYIMBO 35 ‘Sakani Pinthu Pyakufunika Kakamwe’

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Thangwi yanji anango nee asakhala na cifuno cakupfundza?

ANTHU azinji toera agumane kobiri asafunika kuphata basa mwakuwanga. Abale athu azinji asaphata basa midzidzi mizinji toera kutsalakana mabanjawo. Anango asamala midzidzi mizinji toera kuenda kubasa na kubwerera kunyumba. Mabasa anango anacita abale athu asafuna mphambvu, ndi thangwi yace dzuwa ingadoka, iwo asakhala akuneta kakamwe. Natenepa anango nee asakhala na cifuno cakupfundza.

2. Ndi upi ndzidzi wadidi kwa imwe toera kupfundza?

2 Mbwenye tisafunika kusaka ndzidzi toera kupfundza mwadidi Bhibhlya na mabukhu athu, thangwi tingakhonda kupfundza nee tinakhala na uxamwali na Yahova, pontho tinaluza umaso wakukhonda mala. (1 Tim. 4:15) Anango asalamuka nakweru toera kupfundza, ndzidzi wakuti nkhabe dzumbi, pontho manyerezero aciri pa mbuto. Anango asaphatisira mphindi zingasi mbadzati kugona toera kupfundza na kunyerezera mwadidi pinapfundza iwo.

3-4. Ndi macinjo api adacitwa thangwi ya mabukhu athu, pontho thangwi yanji?

3 Mwakukhonda penula imwe musatawira kuti kusaka ndzidzi toera kupfundza ndi kwakufunika kakamwe. Mphapo tisafunika kupfundzanji? Panango munanyerezera kuti pana ‘pinthu pizinji toera kuleri, natenepa mphyakunentsa toera kuleri pyonsene.’ Anango a ife asakwanisa kuleri mabukhu na kuona mavidhyu onsene anatipasa gulu ya Yahova, mbwenye anango pisaanentsa. Mathubo Akutonga asadziwa pyenepi, ndi thangwi yace cincino nee asabulusabve mabukhu mazinji ninga kale.

4 Mwacitsandzo, Anúario das Testemunhas de Jeová nee isabuluswabve, thangwi mphangwa zizinji zikhalongwa m’bukhu ineyi cincino zisagumanika mu saiti yathu jw.org® na m’maprogramu a JW Broadcasting® anabuluswa m’miyezi yonsene. Revista  ya Ncenjezi ya anthu onsene na ya Lamukani! isabuluswa katatu pacaka. Mathubo Akutonga nee acita macinjo anewa basi ene toera tibvunge ndzidzi wathu na mabasa anango, mbwenye toera tiikhe pa mbuto yakutoma pinthu “pyakufunika kakamwe.” (Afil. 1:10) Cincino, tendeni tione kuti m’bodzi na m’bodzi wa ife anaikha tani pa mbuto yakutoma pinthu pyakufunika, pontho ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife thangwi yakucita pyenepi.

IKHANI PA MBUTO YAKUTOMA PINTHU PYAKUFUNIKA KAKAMWE

5-6. Ndi mabukhu api akuti tisafunika kuapfundza mwadidi?

5 Ndi bukhu ipi yakuti tisafunika kuipfundza kakamwe? Ife tisafunika kupfundza kakamwe Mafala a Mulungu, Bhibhlya. Cincino mavesi a khundu yakuleri Bhibhlya pa nsonkhano wapakati pa sumana apungulwa toera tikhale na ndzidzi wakufufudza mabukhu anango anafokotoza mwadidi mavesi analeri ife. Nee tisafunika kuleri basi ene mavesi adapaswa ife nkati mwa sumana, mbwenye tisafunikambo kuwangisira toera mphangwa zinaleri ife m’Bhibhlya zikhuye mitima yathu toera ufuni wathu kuna Yahova uthimizirike.—Masal. 19:14.

6 Ninji pontho cinafunika ife kupfundza mwadidi? Tisafunika kukhunganyika mwadidi Pfundziro ya Ncenjezi, Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo na mphangwa zinango zinafuna kupfundzwa pa nsonkhano wapakati pa sumana. Pontho tisafunika kuleri marevista onsene a Ncenjezi na Lamukani!

7. Kodi tisafunika kudzudzumika tingakhonda kwanisa kuleri mphangwa peno kuona mavidhyu onsene anagumanika mu saiti yathu na mu JW Broadcasting?

7 Panango imwe munabvundzika kuti ‘tinacitanji na mphangwa zonsene zinagumanika mu saiti yathu jw.org na mu JW Broadcasting?’ Nyerezerani kuti imwe mwaenda pa phwando yakuti paphikwa pyakudya pyakusiyana-siyana pyakukoma, pontho anthu asapakula okha ninga munafunira iwo. Kodi imwe musafunika kukakamizika toera kudya pyonsene pidaphikwa? Nkhabe, basi ene munadya pinakwanisa imwe. Munjira ibodzi ene, khala nee musakwanisa kuleri mphangwa peno kuona mavidhyu onsene anagumanika mu saiti yathu, lekani kudzudzumika. Lerini peno onani basi ene pinakwanisa imwe. Cincino tendeni tione kuti kupfundza kusaphatanizanji, pontho tinacitanji toera tiphedzeke kakamwe na pinapfundza ife.

TISAFUNIKA KUWANGISIRA TOERA KUPFUNDZA

8. Tisafunika kucitanji toera tikhunganyike mwadidi Ncenjezi, pontho kucita pyenepi kunatiphedza tani?

8 Kupfundza kwasiyana kakamwe na kuleri basi ene toera kugumana mitawiro, thangwi kupfundza kusaphataniza kuona kuti tinaphatisira tani mphangwa zinaleri ife. Mwacitsandzo, pakukhunganyika Pfundziro ya Ncenjezi, pakutoma lerini ntsonga zinagomezerwa mu nsolo unoyu pa khundu yakuti pinafuna ife kupfundza. Buluka penepo, lerini nsolo wa pfundziro, misolo ming’ono na mibvundzo yakubwerezera toera kuona kuti isabverana tani. Mungamala kucita pyenepi, lerini mwacidikhodikho ndima ibodzi na ibodzi. Bveserani mwadidi fraze yakutoma ya ndima ibodzi na ibodzi yakuti kazinji kene isagomezera ntsonga ikulu ya ndima ineyi. Mu ndzidzi unaleri imwe, wangisirani toera kuona kuti ndima ibodzi na ibodzi isabverana tani na nsolo ung’ono, na nsolo wa pfundziro. Mungagumana fala yakunentsa peno ntsonga yakuti nee mukuibvesesa, ilembeni toera mungamala muifufudze mwadidi.

9. (a) Thangwi yanji tisafunika kuwangisira toera kubvesesa malemba ali mu pfundziro ya Ncenjezi? (b) Mwakubverana na Yoswa 1:8, tisafunika kucitanji pontho m’mbuto mwakuleri kwene basi malemba?

9 Mwandimomwene, tingapfundza Ncenjezi,  tikupfundza Bhibhlya, ndi thangwi yace tisafunika kuwangisira toera kubvesesa malemba ali mu ndima, makamaka ale anabwera na cidzindikiro cakuti lerini. Tisafunika kuona kuti mafala peno mafraze ali m’malemba asagomezera tani ntsonga ikulu ya ndima ineyi. Kusiyapo pyenepi, tisafunika kunyerezera mwadidi kuti tinaphatisira tani mphangwa ziri m’malemba adamala ife kuleri.—Lerini Yoswa 1:8.

Anyakubala, phedzani ananu toera adziwe kuti anapfundza tani (Onani ndima 10) *

10. Mwakubverana na Ahebheri 5:14, thangwi yanji anyakubala asafunika kuphatisira ndzidzi wakulambira kwa banja toera kupfundzisa anawo kuti anapfundza tani, pontho anafufudza tani?

10 Anyakubala asafunika kuwangisira toera Kulambira kwa Banja kunacita iwo masumana onsene kukhale kwakutsandzayisa kuna anawo. Ndimomwene kuti anyakubala asafunika kukhunganyika mwanyapantsi pinafuna iwo kupfundza pakulambira kwa banja, mbwenye nee asafunika kukulumizika toera kupfundza munjira yakupambulika ninga kucita madhrama masumana onsene. M’midzidzi inango, kuona Pakulambira kwathu kwa Banja maprogramu a JW Broadcasting anabuluswa miyezi yonsene peno kucita citsandzo cinapangiza kuti Nowa amanga tani bote, ndi njira yadidi yakupfundzisa anapiana kuti anapfundza tani. Anapiana asafunika kudziwa kuti anakhunganyika tani misonkhano ya mpingo, pontho anafufudza tani toera kutawira mibvundzo inacitwa iwo kuxikola. (Lerini Ahebheri 5:14.) Anapiana angadzolowera kupfundza Bhibhlya panyumba, tayu basi kuona mavidhyu, pinakhala pyakukhonda nentsa kwa iwo kubvesera pa misonkhano ya mpingo, ya gawo na ya cisa yakuti kazinji kene nee isapangiza mavidhyu. Mbwenye ndzidzi unafuna kuphatisira anyakubala pa kulambira kwawo, usanyindira thunga na makhaliro a anawo.

11. Thangwi yanji tisafunika kupfundzisa anyakupfundza athu a Bhibhlya toera adziwe kupfundza okhene munjira yakuti inaaphedza?

11 Anyakupfundza athu a Bhibhlya asafunika kudziwa kuti anapfundza tani. Mu ntsiku zakutoma, ife tisatsandzaya tingaona nyakupfundza Bhibhlya mbalemba mithemba pa ntawiro m’bukhu yace ya pfundziro peno m’mabukhu anafuna kuphatisirwa pa misonkhano ya mpingo. Mbwenye tisafunika kupfundzisa anyakupfundza athu a Bhibhlya toera adziwe kufufudza na kupfundza munjira yadidi yakuti inaaphedza. Munjira ineyi, angathimbana na mayesero, nee anathamangira kubvundza abale mu mpingo pinafunika iwo kucita, m’mbuto mwace, iwo anatoma kufufudza okhene uphungu unafuna iwo m’mabukhu athu.

 KHALANI NA CIFUNIRO PAKUPFUNDZA

12. Ndi cipi cifuniro cathu pakupfundza?

12 Khala imwe nee muli na nsambo wakupfundza, khalani na cinyindiro cakuti mungawangisira munakwanisa kukhala nawo. Pakutoma nee musafunika kumala ndzidzi uzinji mbamukapfundza. Nyerezerani kuti thangwi yanji mukupfundza. Cifuno cathu cikulu cisafunika kukhala cakuwangisa uxamwali wathu na Yahova. Mbwenye munakwanisa kukhazikisa pifuno pinango ninga kudziwa kutawira munthu adakucitani mbvundzo peno kufufudza nkandzo unathimbana na imwe.

13. (a) Fokotozani kuti ale anaenda kuxikola anacitanji toera kutsidzikiza undimomwene. (b) Munaphatisira tani uphungu unagumanika pa Akolose 4:6?

13 Mwacitsandzo, kodi imwe musaenda kuxikola? Panango andzanu onsene akuxikola asakhulupira kusanduka kwa pinthu. Imwe musafuna kutsidzikiza pinalonga Bhibhlya, mbwenye panango musapibva kuti nee muli wakukhunganyika toera kucita pyenepi. Khala musapibva tenepo, unoyu ndi ndzidzi toera kupfundza mwadidi Bhibhlya. Imwe munakwanisa kukhazikisa pifuno piwiri: (1) kuwangisa cinyindiro canu cakuti ndi Mulungu adacita pinthu pyonsene, (2) kuthimizira maluso anu akutsidzikiza undimomwene. (Aroma 1:20; 1 Ped. 3:15) Bvundzikani: ‘Ninji pinacitisa andzanga akuxikola kukhulupira kusanduka kwa pinthu?’ Buluka penepo phatisirani mabukhu athu toera kufufudza mwadidi ntawiro, thangwi kutsidzikiza undimomwene si pyakunentsa kakamwe tayu ninga munanyerezera imwe. Azinji asakhulupira kusanduka kwa pinthu basi ene thangwi iwo abva pyenepi na anthu analemedza iwo. Khala mu ndzidzi udafufudza imwe mwagumana ntsonga ibodzi peno ziwiri zinaphedzera kucitwa kwa pinthu, munakwanisambo kupanga ale anafuna kudziwa thangwi ya undimomwene unoyu.—Lerini Akolose 4:6.

THIMIZIRANI CIFUNO CANU CAKUPFUNDZA

14-16. (a) Munacitanji toera kudziwa pizinji thangwi ya bukhu ya m’Bhibhlya yakuti nee musaidziwa mwadidi? (b) Fokotozani kuti munadziwa tani mwadidi bukhu ya Amosi mukuphatisira malemba ali pa ndima. (Onanimbo bokosi yakuti “Lerini Bhibhlya Munjira Yakutsandzayisa.”)

14 Nyerezerani kuti pa nsonkhano wathu wa mpingo tinapfundza ibodzi mwa mabukhu mang’ono a m’Bhibhlya, yakuti imwe nee musaidziwa mwadidi. Natenepa cinthu cakutoma cinafunika imwe kucita ndi kuthimizira cifuno canu cakudziwa bukhu ineyi. Munacita tani pyenepi?

15 Pakutoma bvundzikani: ‘Ndisadziwanji thangwi ya ule adalemba bukhu ineyi? Iye akhali ani, akakhala kupi na akhaphata basa yanji?’ Mphangwa ninga zenezi zinatiphedza kudziwa kuti thangwi yanji iye aphatisira ntundu unango wa mafala peno pitsandzo. Mu ndzidzi unaleri imwe Bhibhlya, sakani mafraze akuti asabverana na makhaliro a munthu unoyu.

16 Buluka penepo fufudzani toera mudziwe kuti bukhu ineyi yalembwa lini. Imwe munakwanisa kudziwa ndzidzi udalembwa bukhu mungaleri mphangwa zinagumanika mu “Tabela dos Livros da Bíblia” kunkhomo kwa Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Kusiyapo pyenepi, munakwanisa kuona Citsogolero Toera Kupfundza Mafala a Mulungu, tsamba 14-17 toera kudziwa ndzidzi wa aprofeta na ndzidzi udatonga amambo. Khala mukupfundza bukhu inalonga pya maprofesiya, wangisirani toera kudziwa kuti umaso wa anthu ukhali tani mu ndzidzi udalembwa bukhu ineyi. Kodi mprofeta alemba bukhu yace toera kumalisa makhaliro api akuipa? Mbani adakhala na iye mu ndzidzi ubodzi ene? Toera kugumana mitawiro ya mibvundzo ineyi, panango musafunika kuleri mabukhu anango a m’Bhibhlya. Mwacitsandzo, toera kudziwa pikhacitika mu ndzidzi wa mprofeta Amosi musafunika kuleri makhundu anango a bukhu ya 2 Amambo na 2 Pya dziko  ya Israele, anagumanika pa pidzindikiro piri m’bukhu ya Amosi 1:1. Imwe munakwanisambo kuleri bukhu ya Ozeya, wakuti akhala mu ndzidzi ubodzi ene na Amosi. Kucita pyenepi kunakuphedzani toera kudziwa mwadidi pikhacitika mu ndzidzi wa Amosi.—2 Ama. 14:25-28; 2 Pya dziko. 26:1-15; Oze. 1:1-11; Amosi 1:1.

SAKANI NTSONGA ZIPSWA

17-18. Phatisirani pitsandzo pinagumanika pa ndima, peno pinango toera kupangiza kuti kupfundza Bhibhlya kunakhala kwakutsandzayisa kakamwe tingakhala na cifuno cakudziwa pizinji.

17 Pakuleri Bhibhlya musafunika kukhala na cifuno cakudziwa pizinji. Nyerezerani kuti mukuleri kapitulu 12 ya profesiya ya Zakariya inalonga pya kufa kwa Mesiya. (Zak. 12:10) Pa vesi 12, mukuleri kuti ‘dzindza ya Natani’ mbidalira thangwi ya kufa kwa Mesiya. M’mbuto mwakuleri kwene basi vesi ineyi, limirani mbamubvundzika: ‘Thangwi yanji dzindza ya Natani isalongwa pabodzi pene na Mesiya? Ndinacitanji toera kugumana ntawiro?’ Fufudzani. Mwacitsandzo, mungaleri Zakariya 12:12 mu Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, munagumana cidzindikiro cinapangiza malemba anango mawiri anafokotoza ntsonga ineyi. Lemba yakutoma ndi 2 Samwele 5:13, 14. Mavesi anewa asalonga kuti Natani akhali m’bodzi wa ana a Mambo Dhavidhi. Lemba yaciwiri ndi Luka 3:23, 31. Mavesi anewa asapangiza kuti Mariya mai wace Yezu ndi wa dzindza ya Natani. (Onani Ncenjezi wa 2016, N.° 3 tsa. 9 ndima 1-3.) Zenezi ndi mphangwa zakutsandzayisa kakamwe. Maprofesiya alongeratu kuti Yezu mbadabulukira ku dzindza ya Dhavidhi. (Mat. 22:42) Mbwenye Dhavidhi akhali na ana akupiringana 20. Kodi si pyakudzumisa tayu kudziwa kuti Zakariya akhadalongeratu kuti dzindza ya Natani mbidalira kufa kwa Yezu?

18 Onani citsandzo cinango. Kapitulu yakutoma ya Luka, isalonga kuti anju Gabhriyeli  aenda kuna Mariya mbalonga thangwi ya mwana akhafuna kubala Mariya: “Iye anadzakhala wankulu, mbacemerwa Mwana wa Mulungu Wakudzulu Kakamwe, pontho Yahova Mulungu anadzampasa mpando wa umambo wa babace, Dhavidhi. Iye anadzatonga ninga Mambo panyumba ya Yakobe kwenda na kwenda.” (Luka 1:32, 33) Panango ife tinanyerezera basi ene pya mafala akutoma a anju Gabhriyeli akuti Yezu mbadacemerwa “Mwana wa Mulungu Wakudzulu Kakamwe.” Mbwenye Gabhriyeli alongambo kuti Yezu “anadzatonga ninga Mambo.” Pyenepi pinaticitisa kunyerezera mabvero akhali na Mariya. Kodi iye akhanyerezera kuti anju Gabhriyeli akhafuna kulonga kuti Yezu mbadatonga Aizraeli m’mbuto mwa Mambo Herodhi? Yezu mbadakhala mambo, Mariya mbadakhala nyanyi, pontho acibale ace mbadakhala panyumba ya mambo. Mbwenye nee khundu ibodzi ya Bhibhlya inapangiza kuti Mariya anyerezera pyenepi, pontho Bhibhlya nkhabe longa kuti Mariya aphemba mbuto yakupambulika ninga pidacita anyakupfundza awiri a Yezu. (Mat. 20:20-23) Ntsonga ineyi isathimizira cinyindiro cathu cakuti Mariya akhali wakucepeseka kakamwe.

19-20. Tisafunika kukhala na pifuniro pipi mu ndzidzi unapfundza ife, mwakubverana na Tiyago 1:22-25 na 4:8?

19 Ndzidzi onsene unapfundza ife Bhibhlya peno mabukhu athu anango, tisafunika kukumbuka kuti cifuno cathu cikulu ndi kuwangisa uxamwali wathu na Yahova. Tisafunikambo kuona kuti ‘ndife’ anthu a ntundu wanji, pontho ndi macinjo api anafunika ife kucita toera kukomeresa Mulungu. (Lerini Tiyago 1:22-25; 4:8.) Ndi thangwi yace, mbatidzati kutoma kupfundza, tisafunika kuphemba Yahova toera atipase nzimu wace wakucena, pontho tisafunika kum’phemba toera atiphedze kuona kuti tinaphatisira tani mphangwa zinapfundza ife mu umaso wathu.

20 Tingakhala na nsambo wakupfundza mwadidi, tinakhala ninga ntumiki wakukhulupirika wa Mulungu analongwa m’bukhu ya Masalmo. Bhibhlya isalonga: ‘Iye asakomerwa na mwambo wa Yahova, pontho iye asaleri Mwambo unoyu mwacipantsipantsi masiku na masikati.’—Masal. 1:2, 3.

NYIMBO 88 Ndipfundziseni Njira Zanu

^ ndima 5 Mwakukoma ntima Yahova asatipasa mavidhyu, mabukhu na marevista mazinji toera kualeri na kuapfundza. Nsolo uno unatiphedza kusankhula pinafuna ife kupfundza, pontho unatipasa maonero akuti tinaphedzeka tani na pfundziro yathu.

^ ndima 61 PITHUNDZITHUNDZI: Anyakubala akupangiza anawo kuti anakhunganyika tani Pfundziro ya Ncenjezi.

^ ndima 63 PITHUNDZITHUNDZI: M’bale akufufudza thangwi ya mprofeta Amosi. Pithundzithundzi pinango piri nduli mwace pisapangiza pinanyerezera m’bale mu ndzidzi unaleri iye na kunyerezera mbiri za m’Bhibhlya.