NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Maio 2019

Revista ino iri na misolo ya pfundziro ya sumana 1 ya Julho4 ya Agosto ya 2019.

Ufuni na Ulungami mu Mpingo Wacikristu

Mwambo wa Kristu ninji, pontho usacitisa tani ulungami?

Ufuni na Ulungami mu Ndzidzi wa Nyatwa

Anyakubala anatsidzikiza tani anawo toera akhonde kukakamizwa kupita m’mabonde, pontho akulu a mpingo asacitanji toera kutsidzikiza mpingo?

Kubalangaza Ale Adakakamizwa Toera Kupita m’Mabonde

Mafala a Mulungu, akulu a mpingo na alongo akukola mwauzimu anabalangaza tani ale adakakamizwa toera kupita m’mabonde?

Lekani Kunyengezwa na “Udziwisi wa Dziko Ino”

Thangwi yanji tisafunika kunyindira basi ene Yahova toera kutipasa pitsogolero pyakunyindirika? Bhibhlya isatiphedza tani toera tikhale na maonero akulinganira thangwi ya umaso wathu?

Thimizirani Maluso Anu Akupfundza

Kodi tinaikha tani pa mbuto yakutoma pinthu pyakufunika, pontho ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingapfundza Bhibhlya tekhene?