Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Tisapfundzanji Kubulukira Mwa Atumiki Akukhulupirika a Yahova?

Tisapfundzanji Kubulukira Mwa Atumiki Akukhulupirika a Yahova?

“Kodi Yahova asaphembanji kwa iwe? Iye asafuna kuti ucite pinthu pyakulungama, ukhale wakukhulupirika, mbufamba mwakulinganira na Mulungu wako!”—MIK. 6:8, Tradução do Novo Mundo.

NYIMBO: 18, 43

1, 2. Kodi Dhavidhi apangiza tani kuti akhali wakukhulupirika kuna Mulungu? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

SAULI na anyankhondo ace akukwana 3.000 akhasaka Dhavidhi n’thando ya Yudeya toera kumupha. Mbwenye ntsiku inango camasiku, Dhavidhi na Abisai aona mbuto ikhagona Sauli na anyankhondo ace mbapita na pakati pa anyankhondo akhagona mpaka kuna Sauli. Abisai alonga mwaciwerewere kuna Dhavidhi: “Cincino ndinamupha Sauli na dipa kabodzi na kabodzi, nkhabe funika kucita pyenepi kawiri.” Dhavidhi atawira mwakudzumisa: “Leka kumupha! Mbani anakwanisa kupha nyakudzodzwa wa Yahova mbakhonda kudawa? Kwa ine, nkhabe citika pamaso pa Yahova kuthukula djanja yanga toera kupha nyakudzodzwa wa Yahova.”—1 Sam. 26:8-12NM.

2 Dhavidhi abvesesa kuti pisabvekanji kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Iye nee akhafuna kupha Sauli. Thangwi yanji? Thangwi Sauli akhadasankhulwa na Mulungu toera kukhala mambo wa Israele. Atumiki akukhulupirika a Yahova asalemedza ale anasankhula iye. Inde, ninga kale, lero Yahova asafuna kuti atumiki ace onsene akhale anthu “akukhulupirika.”—Lerini Mikeya 6:8NM.

3. Kodi Abisai apangiza tani kukhulupirika kuna Dhavidhi?

 3 Abisai akhalemedza Dhavidhi. Mwacitsandzo, toera kubisa madawo adacita iye na Bateseba, Dhavidhi na Yoabu m’bale wace Abisai acita masasanyiro toera Uriya mamunace Bateseba aphiwe kunkhondo. (2 Sam. 11:2-4, 14,15; 1 Pya dziko. 2:16) Panango Abisai adziwa pyenepi, mbwenye iye apitiriza kulemedza Dhavidhi ninga mambo adakhazikiswa na Mulungu. Kusiyapo pyenepi, Abisai cipo ayesera kuphatisira mphambvu yace ninga nkadamu wa anyankhondo toera kukwata umambo wa Israele. M’mbuto mwace, iye atsidzikiza Dhavidhi kwa ale adansandukira na anyamalwa ace anango.—2 Sam. 10:10; 20:6; 21:15-17.

4. (a) Kodi Dhavidhi apangiza tani kukhala citsandzo ca munthu wakukhulupirika kwa Yahova? (b) Ndi pitsandzo pya ani pinafuna ife kudinga mu nsolo uno?

4 Pidakhonda iye kupha Sauli, Dhavidhi apangiza kuti akhali ntumiki wakukhulupirika wa Yahova. Pikhali iye mwana, Dhavidhi akulumizika toera kumenyana na Goliati, wakuti ‘akhatikana anyankhondo a Mulungu wamaso’! (1 Sam. 17:23, 26, 48-51) Pikhali iye mambo mbacita madawo makulu a upombo na kuphesa munthu, Dhavidhi atawira kusandikwa na mprofeta Natane mbatcinyuka. (2 Sam. 12:1-5, 13) Pikhali iye nkhalamba, Dhavidhi apitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Mwacitsandzo, iye acita pyakupereka pizinji toera kuphatisirwa pa kumangwa kwa templo ya Yahova. (1 Pya dziko. 29:1-5) Ndimomwene kuti Dhavidhi acita madodo makulu, mbwenye iye apitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu. (Sal. 51:4, 10; 86:2) Mu nsolo uno, tinadzadinga citsandzo ca Dhavidhi na anango adakhala maso mu ntsiku zace, mbatipfundza kuti tinakwanisa tani kukhala akukhulupirika kwa Yahova. Tinadzadingambo makhaliro anango akuti anatiphedza toera kucita pyenepi.

MUNADZAKHALA WAKUKHULUPIRIKA KWA YAHOVA?

5. Tisapfundzanji kubulukira m’madodo a Abisai?

5 Pidapita Abisai mu nsasa wa Sauli, iye nee akhali na maonero akulinganira thangwi ya kukhulupirika. Nakuti akhali wakukhulupirika kwa Dhavidhi, Abisai akhali dzololo toera kupha Mambo Sauli, mbwenye Dhavidhi ankhondesa, thangwi iye akhadziwa kuti pikhali pyakuipa kuthukula djanja yace toera “kupha nyakudzodzwa wa Yahova.” (1 Sam. 26:8-11, NM) Mbiri ineyi isatipfundzisa ntsonga yakufunika kakamwe: Pakufuna kusankhula kuti tinakhala akukhulupirika kwa ani pa mbuto yakutoma, tisafunika kunyerezera midida ya Bhibhlya yakuti inatiphedza m’makhaliro anewa.

6. Maseze mphyacibaliro kukhala akhulupirika kuna acibale na axamwali athu, thangwi yanji tisafunika kucita mpholemphole?

6 Kukhulupirika kusabulukira muntima, mbwenye ntima wathu ndi wakunyengeza. (Yer. 17:9) Natenepa, munthu wakukhulupirika kwa Mulungu, panango anakhala na mabvero akufuna kuphedzera xamwali peno wacibale wakuti akucita pinthu pyakuipa. Natenepa, khala munthu anafuna ife kakamwe asiya undimomwene, tisafunika kukumbuka kuti ndzidzi onsene Yahova asakomerwa kakamwe tingakhala akukhulupirika kwa iye kupiringana anango.—Lerini Mateo 22:37.

7. Kodi mulongo Anne apangiza tani kukhulupirika kuna Mulungu m’makhaliro akunentsa?

7 Panango pinanentsa kukhala akukhulupirika khala wacibale anafuna imwe kakamwe abuluswa m’mpingo. Mwacitsandzo, mulongo Anne  [1] amenyerwa ntokodzi na mai wace adabuluswa m’mpingo. Mai wace akhafuna kudzamuona. Mai wace Anne alonga kuti akhali wakutsukwala thangwi acibale ace akakhonda kucedza na iye. Anne atsukwala kakamwe thangwi ya kudembetera kudacita mai wace, mbwenye alonga kuti mbadantawira mu kuphatisira tsamba. Mbadzati kuntawira, Anne adinga midida mingasi ya Bhibhlya. (1 Akor. 5:11; 2 Jwau 9-11) Anee alemba tsamba, mbakumbusa mai wace munjira yaufuni kuti ndiye adasankhula kuthaukirana na acibale ace thangwi ya macitiro ace akuipa mbakhonda kutcinyuka. Anne alemba: “Njira ibodzi basi toera kumalisa kutsukwala kwanu ndi kubwerera kuna Yahova.”—Tgo. 4:8.

8. Ndi makhaliro api anafuna kutiphedza toera kukhala akukhulupirika kuna Yahova?

 8 Kukhulupirika kwa anthu adakhala maso mu ntsiku za Dhavidhi kusagomezera makhaliro matatu akufunika akuti anatiphedza toera kukhakhala akukhulupirika kwa Yahova. Makhaliro anewa ndi kucepeseka, kukoma ntima na cipapo. Tendeni tidinge ubodzi na ubodzi mwa makhaliro anewa.

KUKHULUPIRIKA KUNA YAHOVA KUSAPHEMBA KUCEPESEKA

9. Thangwi yanji Abineri ayesera kupha Dhavidhi?

9 Pidabwera Dhavidhi na nsolo wa Goliati udagwanda iye mbalonga na Mambo Sauli, panango amuna awiri aona pyenepi. Amuna anewa ndi Yonatani mwana wa Sauli na Abineri nkulu wa anyankhondo. Yonatani acita cibverano ca uxamwali na Dhavidhi. (1 Sam. 17:57–18:3) Mbwenye Abineri nee acita pyenepi, mukupita kwa ndzidzi iye aphedzera Sauli toera kupha Dhavidhi. Dhavidhi alemba: “Anthu a mphambvu ali kusaka kundipha.” (Sal. 54:3; 1 Sam. 26:1-5) Thangwi yanji maonero a Yonatani kuna Dhavidhi akhali akusiyana kakamwe na a Abineri? Thangwi mwakusiyana na Abineri, Yonatani akhali wakukhulupirika kuna Yahova na wakucepeseka. Abineri akhadziwa kuti Dhavidhi akhadasankhulwa toera kukhala mambo wa Israele. Pidafa Sauli, Abineri akhafunika kuphedzera Dhavidhi, mbwenye iye aphedzera Isiboseti mwana wa Sauli. Pisaoneka kuti pidapita iye mabonde na nkazi wapakhundu wa Mambo Sauli, Abineri akhasaka kukhala mambo wa Israele.—2 Sam. 2:8-10; 3:6-11.

10. Thangwi yanji Absaloni nee akhali wakukhulupirika kuna Mulungu?

10 Kudzikuza kwacitisa Absaloni mwana wa Dhavidhi kukhonda khala wakukhulupirika kuna Mulungu. ‘Absaloni adzakhala na ngolo na makavalo na anyankhondo makumaxanu’ toera kuthamanga patsogolo pace. (2 Sam. 15:1) Iye apeusambo mitima ya athu. Ninga Abineri, Absaloni asaka kupha Dhavidhi, maseze akhadziwa kuti Yahova asankhula Dhavidhi toera kukhala mambo wa Israele.—2 Sam. 15:13, 14; 17:1-4.

11. Tinaphindula tani mu kudinga mbiri za Bhibhlya zinalonga pya Abineri, Absaloni na Bharuki?

11 Citsandzo ca Abineri na Absaloni pisapangiza kuti kufuna cidzo kunacitisa kuti mwakukhonda nentsa munthu akhale wakukhonda kukhulupirika kuna Mulungu. Mwandimomwene, nee ntumiki m’bodzi wakukhulupirika wa Yahova mbadafuna kutowezera citsandzo cakuipa ca Abineri na Absaloni. Mbwenye tisafunika kucita mpholemphole toera tikhonde kukulisa cifuno cakukhala na kobiri izinji peno kukhala na basa yadidi yakuti inaticitisa kupibva ninga akufunika kakamwe. Pyenepi pinaikha pangozwi uxamwali wathu na Yahova. Pa ndzidzi unango, Bharuki mulembi wa mprofeta Yeremiya akhafuna pinthu  pizinji pyakuti nee akhali napyo. Iye akhadaluza kutsandzaya kwace m’basa ya Mulungu. Yahova apanga Bharuki: ‘Ndinadzafudza pidamanga ine na kudula pidatceka ine. Ipi ndinadzapicita pantsi ponsene. Kodi iwe uli kusaka pinthu pikulu? Leka kupisaka.’ (Yer. 45:4, 5) Bharuki atawira uphungu unoyu. Lero, mphyandzeru kakamwe kukoya mafala anewa a Mulungu mu ndzidzi unadikhira ife kumala kwa makhaliro ano akuipa!

12. Pangizani kuti thangwi yanji nee tinakwanisa kukhala akukhulupirika kuna Mulungu khala tisafuna pifuno pyathu pyaumbirimi?

12 M’bale Daniel wa ku Mexiko akhafunika kusankhula kukhala wakukhulupirika kuna Yahova peno kusaka pifuno pyace. Iye akhafuna kusemba ntsikana wakuti nee akhali Mboni ya Yahova. Daniel alonga: “Ndapitiriza kumulembera mphangwa ngakhale pidatoma ine kutumikira ninga mpainiya. Mbwenye pakumalisa, ndacepeseka mbandipanga nkulu wa mpingo waluso kuti ndikhanentseka thangwi yakukhala wakukhulupirika kwa anthu awiri. Iye andiphedza kudzindikira kuti toera kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu, ndikhafunika kusiya kutumizira mphangwa ntsikana unoyu. Pidamala ine kucita maphembero na kulira, ndacita pyenepi. Mwakukhonda dembuka, kukomerwa kwanga mu utumiki kwathimizirika.” Mukupita kwa ndzidzi, Daniel amanga banja na mulongo wadidi, lero akutumikira ninga muyang’aniri wa cisa.

KUKHULUPIRIKA KUNA MULUNGU KUSATIPHEDZA TOERA KUKHALA AKUKOMA NTIMA

Mungadziwa kuti m’bale peno mulongo acita madawo makulu, kodi munamphedza toera asake ciphedzo cauzimu? (Onani ndima 14)

13. Pidadawa Dhavidhi, kodi Natane apitiriza tani kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu na Dhavidhi?

13 Midzidzi inango, kukhulupirika kwathu kuna Yahova kusakhuya kukhulupirika kwathu kuna anthu. Mprofeta Natane apitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Dhavidhi, mu ndzidzi ubodzi ene mbapitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu. Natane abva kuti Dhavidhi acita upombo, pontho aphesa mamunace nkazi unoyu kunkhondo. Pidatumwa Natane na Yahova toera kusandika Dhavidhi, Natane abvera mbacita pinthu mwacipapo, maseze akhali wakukhulupirika kuna Dhavidhi. Natane apereka uphungu wakusandika kwace mwaudziwisi na mwakukoma ntima. Toera kuphedza Dhavidhi kuti adzindikire madawo ace, Natane aphatisira nsangani unapangiza kusowa ulungami kwa mamuna wakupfuma adakwata bira ya mamuna wakutcerenga. Pidapangiza Dhavidhi kuipirwa kwace thangwi ya pidacita mamuna wakupfuma, Natane ampanga: ‘Mamuna unoyu ndiwe!’ Dhavidhi adzindikira kuti adawa kuna Yahova.—2 Sam. 12:1-7, 13.

14. Munakwanisa tani kukhala wakukhulupirika kuna Yahova, acibale anu peno axamwali anu?

14 Mungakhala wakukoma ntima, imwe munakwanisambo kukhala wakukhulupirika kuna Yahova na kuna anango. Mwacitsandzo, panango  muli na umboni wakukwana thangwi ya m’bale peno mulongo wakuti acita madawo makulu. Panango munafuna kukhala wakukhulupirika kuna iye, makamaka khala ndi xamwali wapantima peno wacibale wanu. Mbwenye mungabisa madawo anewa, nee munapitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Yahova. Mwandimomwene, kukhulupirika kwanu kuna Yahova kusafunika kuikhwa pa mbuto yakutoma. Natenepa, ninga Natane, khalani wakukoma ntima, mbwenye wacipapo. Kulumizani xamwali wanu peno wacibale wanu toera asake ciphedzo ca akulu a mpingo. Angakhonda kucita pyenepi mu ntsiku zingasi zakuthema, kukhulupirika kwanu kuna Yahova kusafunika kukukulumizani toera kudziwisa akulu a mpingo pya madawo anewa. Mungacita pyenepi, imwe mukupangiza kuti ndimwe wakukhulupirika kuna Yahova na wakukoma ntima kuna xamwali peno wacibale wanu, thangwi akulu a mpingo Acikristu anadzayesera kuphedza munthu unoyu mwakukoma ntima.—Lerini Levitiko 5:1; Agalata 6:1.

KUKHULUPIRIKA KUNA MULUNGU KUSATIPHEDZA TOERA KUKHALA ACIPAPO

15, 16. Thangwi yanji Huzai akhafuna cipapo toera kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu?

15 Huzai akhali xamwali wakukhulupirika wa Dhavidhi. Iye akhafuna cipapo toera kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu. Mbwenye kukhulupirika kwace kwayeserwa pa ndzidzi wakuti Absaloni mwana wa Dhavidhi apeusa mitima ya anthu mbakwata umambo mu Yerusalemu. (2 Sam. 15:13; 16:15) Dhavidhi athawa mu nzinda. Mphapo Huzai mbadacitanji? Mbadasiya kukhala wakukhulupirika kuna Dhavidhi toera kuphedzera Absaloni? Nkhabe! Maseze Dhavidhi akhali nkhalamba mbatcingwa na anthu azinji, Huzai atonga kukhala wakukhulupirika kuna mambo adakhazikiswa na Yahova. Iye aenda kaonana na Dhavidhi ku Phiri ya Milivera.—2 Sam. 15:30, 32.

16 Dhavidhi aphemba Huzai toera abwerere ku Yerusalemu toera apangize ninga asafuna kuphedzera Absaloni, munjira ineyi mbadakwanisa kupingiza uphungu wa Aitofele. Huzai aikha pangozwi umaso wace mukucita pidaphemba Dhavidhi, mbapangiza kukhulupirika kuna Yahova. Ninga mudaphembera Dhavidhi, uphungu wa Huzai, mamuna wacipapo wapingiza uphungu wa Aitofele.—2 Sam. 15:31; 17:14.

17. Thangwi yanji tisafuna cipapo toera kukhala akukhulupirika?

17 Ife tisafunambo cipapo toera kukhala akukhulupirika kuna Yahova. Azinji a ife asapitiriza kupirira mwakuwanga mikakamizo ya acibale, andzathu akubasa na atongi a dziko, pyonsene toera kupangiza kukhulupirika kuna Mulungu. Mwacitsandzo, Toro asakhala ku Japau, kutomera mu uwana wace, iye asacita pyonsene toera kukhala wakukhulupirika na kubvera anyakubalace. Iye nee asacita pyenepi mwakukakamizwa. Iye asafuna kukomeresa anyakubalace. Mbwenye pidankhondesa iwo kusonkhana na Mboni za Yahova, iye anentseka kakamwe toera kupanga anyakubalace kuti iye atonga kugumanika pa misonkhano ya Mboni za Yahova. Toro alonga: “Iwo akhadaipirwa kakamwe kwakuti mu pyaka pizinji akhandikhondesa kuenda kaaona kunyumba. Ndacita phembero toera ndipitirize na cisankhulo canga. Lero, maonero awo acinja, pontho ndisakwanisa kuenda kaaona kazinji kene.”—Lerini Misangani 29:25.

18. Kodi nsolo uno wakuphedzani tani?

18 Tingakhala akukhulupirika kuna Yahova, ife tinakhalambo akutsandzaya ninga Dhavidhi, Yonatani, Natane na Huzai. Munjira inango, tendeni ticalire kukhala ninga Abineri na Absaloni akuti nee akhali akukhulupirika. Mwandimomwene, ife tisafuna kukhala na uxamwali na Yahova ninga Dhavidhi. Nakuti ndife anthu akusowa ungwiro, tinacimwana kucalira madodo onsene. Mbwenye tinakwanisa kupangiza kuti kukhulupirika kwathu kuna Yahova kuli pa mbuto yakutoma muntima mwathu.

^ [1] (ndima 7) Madzina anango acinjwa.