NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Fevereiro 2016

Ncenjezi uyu uli na misolo ya pfundziro kutomera ntsiku 4 ya Bwinja mpaka ntsiku 1 ya Gonkho ya 2016.

MBIRI YA UMASO

Yahova Andipasa Nkhombo M’basa Yace

Corwin Robison atumikira Mulungu mu pyaka 73, kuphatanizambo pyaka pyakupiringana makumatanthatu pidatumikira iye ku Beteli ya Estados Unidos.

Yahova Ancemera “Xamwali Wanga”

Musafuna kukhala xamwali wa Yahova? Pfundzani kubulukira mu citsandzo ca Abrahamu.

Towezerani Axamwali Apantima A Yahova

Kodi Rute, Ezekiya na Mariya akwanisa tani kukulisa uxamwali wakuwanga na Mulungu?

Pitirizani Kutumikira Yahova Mwakutsandzaya

Kunyerezera midida mitatu yakufunika kunakuphedzani toera kupitiriza kukhala wakutsandzaya.

Khalani Wakukhulupirika Kwa Yahova

Citsandzo ca Yonatani cinatiphedza toera kukhala akukhulupirika kuna Yahova m’makhaliro manai akunentsa.

Tisapfundzanji Kubulukira Mwa Atumiki Akukhulupirika a Yahova?

Kodi Dhavidhi, Yonatani, Natane, na Abisai aikha tani kukhulupirika kwawo kwa Yahova pa mbuto yakutoma?

FROM OUR ARCHIVES

Motokala Wakumwaza Nawo Mphangwa Unadziwika Na Pikwi Na Pikwi Pya Anthu

Kutomera mu caka 1936 mpaka caka 1941, “motokala wakumwaza nawo mphangwa wa Torre de Vigia” waphedza amwazi mphangwa akucepa ku Brazil toera kufikisa mphangwa zadidi kuna pikwi na pikwi pya anthu.