Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 24

‘Ndipaseni Ntima Wakukhonda Gawika Toera Ndigope Dzina Yanu’

‘Ndipaseni Ntima Wakukhonda Gawika Toera Ndigope Dzina Yanu’

‘Ndipaseni ntima wakukhonda gawika toera ndigope dzina yanu. Yahova Mulungu wanga, ine ndisakusimbani na ntima wanga onsene.’MASAL. 86:11, 12.

NYIMBO 7 Yahova Ndi Mphambvu Yathu

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Pisabvekanji kugopa Mulungu, pontho thangwi yanji pyenepi ndi pyakufunika kuna ale anafuna Yahova?

AKRISTU asafuna Mulungu, pontho asan’gopa. Mu nsolo uno, tinapfundza kufunika kwa kugopa Mulungu. Kodi pisabvekanji kugopa mulungu? Anthu anagopa Mulungu asamulemedza kakamwe. Iwo nee asafuna kutsukwalisa Babawo wakudzulu, pontho nee asafuna kufudza uxamwali wawo na iye.—Masal. 111:10; Mis. 8:13.

2. Mwakubverana na Mafala a Mambo Dhavidhi anagumanika pa Masalmo 86:11, ndi pinthu pipi piwiri pinafuna ife kupfundza?

2 Lerini Masalmo 86:11. Munganyerezera mwadidi mafala anewa, imwe munakwanisa kuona kuti Dhavidhi akhalemedza kakamwe Yahova. Cincino tinapfundza kuti tinaphatisira tani mafala adalonga Dhavidhi mu phembero yace. Mbwenye cakutoma, tinaona kuti thangwi yanji tisafunika kulemedza kakamwe dzina ya Mulungu. Caciwiri, tinaona pinthu pinafunika ife kucita toera kupangiza kuti tisalemedza dzina ya Mulungu mu umaso wathu onsene.

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KULEMEDZA KAKAMWE DZINA YA YAHOVA?

3. Ndi pinthu pipi pidaphedza Mose toera kugopa dzina ya Mulungu?

3 Nyerezerani mabvero adakhala na Mose mu ndzidzi ukhali iye mphako ya mwala, mbaona masomphenya a mbiri ya Yahova. “Pinthu pidacitikira Mose pikhali pyakudzumatirisa kakamwe.” Iye abva mafala akhalonga anju kuti: ‘Yahova, Yahova, Mulungu wantsisi na wakukoma ntima, wakupirira, wa ufuni  kakamwe na wandimomwene, iye asapangiza ufuni kuna pikwi na pikwi pya anthu, mbalekerera madodo na madawo.’ (Eks. 33:17-23; 34:5-7) Panango Mose akhakumbuka mafala anewa mu ndzidzi ukhaphatisira iye dzina ya Yahova. Mukupita kwa ndzidzi Mose acenjeza Aizraeli toera ‘kugopa dzina ya mbiri yakuti isafunika kugopiwa.’—Deut. 28:58.

4. Ninji pinafuna kutiphedza toera kulemedza kakamwe Yahova?

4 Tinganyerezera pya dzina ya Yahova, tisafunikambo kunyerezera makhaliro ace ninga udziwisi, ulungami na ufuni wace. Kunyerezera makhaliro anewa na anango kunatiphedza toera kumulemedza kakamwe.—Masal. 77:11-15.

5-6. (a) Kodi dzina ya Mulungu isabvekanji? (b) Mwakubverana na Eksodo 3:13, 14 na Izaiya 64:8, ndi munjira ipi Yahova asacitisa pinthu kuti picitike?

5 Kodi dzina ya Mulungu isabvekanji? Anyakupfundza azinji asalonga kuti dzina ya Yahova isabveka “Iye asacitisa pinthu kukhalapo.” Mabvekero a dzina ineyi, asatiphedza toera kudziwa kuti nkhabepo cinthu cinafuna kucimwanisa Yahova toera kucita pinthu pinafuna iye. Munjira ipi?

6 Yahova angafuna kucita pinthu, iye asakhala munafunira iye toera kukwanirisa cifuno cace. (Lerini Eksodo 3:13, 14.) Kazinji kene, mabukhu athu asatikulumiza toera kunyerezera mwadidi mabvekero akudzumatirisa a dzina ya Mulungu. Yahova anakwanisambo kucitisa atumiki ace akusowa ungwiro kukhala ninga munafunira iye toera kuntumikira na kucita cifuno cace. (Lerini Izaiya 64:8.) Munjira ineyi, Yahova asacitisa pinthu pinafuna iye picitike, pontho nee cinthu cibodzi cinakwanisa kumpingiza.—Iza. 46:10, 11.

7. Tinakwanisa tani kupereka takhuta kuna Babathu wakudzulu?

7 Ife tinakwanisa kupereka takhuta kuna Babathu wakudzulu mukunyerezera mwadidi pyonsene pinacita iye na mabasa anatipasa iye toera kucita. Mwacitsandzo, ife tinganyerezera mwadidi pinthu pyonsene pidacita Yahova tisadzumatirwa kakamwe  thangwi ya pinthu pyenepi. (Masal. 8:3, 4) Kusiyapo pyenepi, tinganyerezera mwadidi njira zinatiphedza Yahova toera kucita cifuno cace, ife tisamulemedza kakamwe. Mwandimomwene, dzina ya Yahova yathema kugopiwa. Thangwi iyo isaphataniza makhaliro onsene a Yahova, pinthu pyonsene pidacita iye na pinthu pyonsene pinafuna kucita iye.—Masal. 89:7, 8.

‘INE NDINADZALONGA DZINA YA YAHOVA?’

Pinthu pikhapfundzisa Mose pikhali pyakutsandzayisa, thangwi iye akhagomezera dzina ya Yahova Mulungu na makhaliro ace (Onani ndima 8) *

8. Lemba ya Deuteronomyo 32:2, 3 isapangiza tani maonero a Yahova thangwi ya dzina yace?

8 Mu ndzidzi wakuti Aizraeli akhali dhuzi na kupita mu dziko yakupikirwa, Yahova apfundzisa Mose nyimbo. (Deut. 31:19) Buluka penepo, Mose apfundzisambo Aizraeli nyimbo ineyi. (Lerini Deuteronomyo 32:2, 3, Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada.) Tinganyerezera mwadidi mafala anagumanika pa vesi ya  2 na 3, tinakwanisa kubvesesa kuti Yahova nee asafuna kuti dzinace ibisiwe, pontho iye nee asafuna kuti anthu agope kuilonga. Yahova asafuna kuti anthu onsene adziwe dzina yace. Pikhali pyakutsandzayisa kakamwe kuna Aizraeli mu ndzidzi ukhaapfundzisa Mose pya Yahova na kufunika kwa dzina yace. Mafala akhalonga Mose awangisa cikhulupiro ca Aizraeli na kuabalangaza ninga madzi anabvumbira thongwe. Kodi tinatowezera tani citsandzo ca Mose pakupfundzisa anango?

9. Tinaphedzera tani kuceneswa kwa dzina ya Yahova?

9 Tingamwaza mphangwa, ife tisafunika kuphatisira Bhibhlya toera kupangiza anthu dzina ya Mulungu, Yahova. Ife tinakwanisa kuphatisira mabukhu athu, kuapangiza mavidhyu na mphangwa zinagumanika mu saiti yathu toera alemedze Yahova. Mwacitsandzo, khala tiri pa basa, tiri pa xikola, peno tikucita ulendo, tinakwanisa kusaka miyai toera kulonga pya Yahova na makhaliro ace. Ife tinakwanisa kuapanga pinthu pinafuna kucita Yahova kuna ife na dziko yapantsi. Pontho iwo angabva pinthu pyenepi, anakwanisa kuona kuti Yahova asatifuna kakamwe. Tingapanga anango undimomwene wa Yahova, ife tisaphedzera kuceneswa kwa dzina yace. Pontho tisaphedza anthu kubvesesa kuti pinthu pinapfundziswa iwo thangwi ya Yahova ndi pya uthambi. Kusiyapo pyenepi, pinthu pinapfundzisa ife anthu mukuphatisira Bhibhlya ndi pyakufunika kakamwe kuna iwo.—Iza. 65:13, 14.

10. Pakucitisa mapfundziro a Bhibhlya, thangwi yanji nee tisafunika kupfundzisa basi ene mitemo ya Mulungu?

10 Tingacitisa mapfundziro a Bhibhlya, tisafunika kuphedza anyakupfundza athu toera adziwe dzina ya Yahova na kuiphatisira. Kusiyapo pyenepi, tisafunika kuaphedza toera adziwe mwadidi Yahova. Kodi tisafunika kuphedza anyakupfundza athu toera adziwe basi ene pitsogolero na mitemo ya Mulungu? Nyakupfundza wadidi anakwanisa kupfundza mitemo ya Mulungu mbakomerwa nayo. Mbwenye angakhonda kufuna Yahova pinakhala pyakunentsa kubvera mitemo yace. Mwacitsandzo, Adhamu na Eva akhadziwa ntemo wa Mulungu, mbwenye iwo nee akhafuna Mulungu. (Gen. 3:1-6) Natenepa, tisafunika kucita pizinji m’mbuto mwa kuapfundzisa basi ene mitemo ya Mulungu.

11. Pakupfundzisa anyakupfundza athu mitemo ya Mulungu, tinaaphedza tani toera afune Yahova?

11 Mitemo ya Yahova ndzidzi onsene ndi yakufunika kuna ife. (Masal. 119:97, 111, 112) Mbwenye anyakupfundza athu panango nee anabvesesa kuti Yahova atipasa mitemo ineyi thangwi asatifuna. Natenepa tisafunika kubvundza anyakupfundza athu a Bhibhlya: “Thangwi yanji Mulungu asafuna kuti atumiki ace abvere mitemo yace, kodi mitemo  ineyi isatipfundzisanji thangwi ya iye?” Tingaphedza anyakupfundza athu toera kudziwa mwadidi Yahova na kufuna dzina yace, ife tinakwanisa kukhuya kakamwe mitima yawo. Natenepa, iwo anakwanisa kufuna Yahova pabodzi na mitemo yace. (Masal. 119:68) Kusiyapo pyenepi, iwo anakwanisa kukhala na cikhulupiro cakuwanga, cakuti cinaaphedza toera kupirira mayesero.—1 Akor. 3:12-15.

‘IFE TINALAMBIRA YAHOVA MULUNGU WATHU’

Mu ndzidzi unango Dhavidhi atawirisa ntima wace kukhala wakugawika (Onani ndima 12)

12. Thangwi yanji Dhavidhi acimwana kukhala na ntima wakukhonda gawika, pontho ninji pidacitika?

12 Pa lemba ya Masalmo 86:11, mambo Dhavidhi alonga: ‘Ndipaseni ntima wakukhonda gawika.’ Mu umaso wace, Dhavidhi aona kuti ndi pyakukhonda nentsa kukhala na ntima wakugawika. Ntsiku inango, Dhavidhi akhafamba-famba padzulu ya nyumba yace buluka penepo iye aona nkazi akhasamba. Pa ndzidzi unoyu, ninji pidacitika na ntima wa Dhavidhi? Iye akhadziwa ntemo wa Yahova unalonga kuti: ‘Leka kusirira nkazi wa ndzako.’ (Eks. 20:17) Mbwenye pisaoneka kuti iye apitiriza kuyang’ana nkazi unoyu. Natenepa, ntima wa Dhavidhi ukhadagawika thangwi iye akhafuna kakamwe Bhatesebha. Maseze Dhavidhi akhafuna Yahova na kun’gopa, iye akundwa na cifuno cace cakuipa. Na thangwi ineyi, Dhavidhi acita pinthu pyakuipa mbapswipisa dzina ya Yahova. Kusiyapo pyenepi, iye acitisambo anthu anango kuthabuka kuphatanizambo anthu a pabanja pace.—2 Sam. 11:1-5, 14-17; 12:7-12.

13. Tisadziwa tani kuti Dhavidhi adzakhala pontho na ntima wakukhonda gawika?

13 Yahova asandika Dhavidhi, buluka penepo iye adzakhala pontho na uxamwali wakuwanga na Yahova. (2 Sam. 12:13; Masal. 51:2-4, 17) Dhavidhi akumbuka nyatwa zidaona iye thangwi yakukhala na ntima wakugawika. Na thangwi ineyi iye alonga mafala anagumanika pa Masalmo 86:11 kuti: ‘Ndipaseni ntima wakukhonda gawika.’ Kodi Yahova aphedza Dhavidhi toera kukhala na ntima wakukhonda gawika? Inde, thangwi Bhibhlya isalonga kuti mukupita kwa ndzidzi Dhavidhi akhali na ‘ntima. . . wakukhulupirika kuna Yahova Mulungu wace.’—1 Ama. 11:4; 15:3.

14. Kodi tisafunika kubvundzikanji, pontho thangwi yanji?

14 Madawo makulu adacita Dhavidhi ndi cenjezo kuna atumiki a Mulungu lero. Mwakukhonda tsalakana khala tatoma cincino kutumikira Yahova peno tatoma kale, tisafunika kubvundzika: ‘Kodi ndisacalira mayesero a Sathani toera ndikhonde kukhala na ntima wakugawika?’

Sathani anayesera kugawa ntima wanu. Mbwenye lekani kuntawirisa (Onani ndima 15-16) *

15. Kugopa Mulungu kunatiphedza tani toera kucalira kuona mafoto anapangiza pya ulukwali?

 15 Mwacitsandzo, mungaona foto mu Televizau peno mu interneti inapangiza pya ulukwali, munacitanji? Panango anango ananyerezera kuti foto ineyi nee ikupangiza ucipezipezi. Mbwenye panango ndi cinthu cakuti Sathani akuciphatisira toera ntima wanu ukhale wakugawika. (2 Akor. 2:11) Foto ineyi inakwanisa kulandaniswa na macado wakuti munthu asamphatisira toera kupandula phindi ikulu ya muti. Iye asatema kazinji kene phindi ineyi buluka penepo isapanduka. Natenepa, foto inaona ife inapangiza pya ulukwali inakwanisa kukhala ninga macado unoyu. Tingayang’na pinthu pyenepi pinaoneka ninga nee ndi pyakuipa pinatigwisa m’madawo mbatipfudza uxamwali wathu na Yahova. Natenepa, calirani cinthu consene cakuipa toera mukhale na ntima wakukhonda gawika. Mungacita pyenepi, munagopa Yahova na ntima wanu onsene.

16. Tingayeserwa toera kucita cinthu cakuipa, ndi mibvundzo ipi inafunika ife kucita?

16 Kusiyapo mafoto anapangiza pya ulukwali, Sathani asatiyesera munjira zizinji toera ticite pinthu pyakuipa. Mphapo tisafunika kucitanji? Ndi pyakukhonda nentsa kunyerezera kuti pinthu pyenepi nee ndi pyakuipa kakamwe. Mwacitsandzo, panango tinanyerezera: ‘Pinthu pyenepi nee ndi pyakuipa kakamwe, pontho ine nee ndinabuluswa mu mpingo thangwi ya kucita pinthu pyenepi.’ Manyerezero anewa ndi akuipa kakamwe. Natenepa, mphyadidi kucitika mibvundzo ninga iyi: ‘Kodi Sathani asaphatisira mayesero anewa toera ndikhale na ntima wakugawika? Ndingakulisa pifuno pyakuipa muntima mwanga nee ndinapswipisa dzina ya Yahova? Pinthu pyenepi pinacita ine pinandicitisa toera kukhala  cifupi na Mulungu peno ndinakhala kutali na iye?’ Nyerezerani mwadidi mibvundzo ineyi. Citani phembero toera kutawira mibvundzo ineyi na ntima onsene. (Tiya. 1:5) Kucita pyenepi kunakuphedzani toera kukhonda mayesero a Sathani ninga pidacita Yezu pidalonga iye kuti: “Coka Sathani.”—Mat. 4:10.

17. Thangwi yanji nee ndi pyakufunika kukhala na ntima wakugawika? Perekani citsandzo.

17 Ife nee tisafunika kukhala na ntima wakugawika. Nyerezerani nsoka wa anyakugwa bhola wakuti nee usabverana. Anango mu nsoka unoyu ndi akudzikuza, anango nee asabvera pitsogolero, pontho anango nee asalemedza trenadhori wawo. Natenepa, toera nsoka unoyu uwine usafunika kukhala wakubverana. Munjira ibodzi ene, toera tikhonde kukhala na ntima wakugawika tisafunika kunyerezera basi ene kutumikira Yahova. Kumbukani kuti Sathani asafuna kakamwe toera mukhale na ntima wakugawika. Iye asacita pyenepi mu kukuyeserani toera mukhonde kubvera mitemo ya Yahova. Mbwenye imwe musafunika kukhala na ntima wakukhonda gawika toera mukwanise kutumikira Yahova. (Mat. 22:36-38) Natenepa, lekani tawirisa Sathani toera akucitiseni kukhala na ntima wakugawika.

18. Mwakubverana na mafala a Mikeya 4:5, kodi muli wakutonga toera kucitanji?

18 Citani phembero kuna Yahova ninga idacita Dhavidhi kuti: ‘Ndipaseni ntima wakukhonda gawika.’ Citani pyonsene pinakwanisa imwe toera umaso wanu ukhale wakubverana na phembero ineyi. Mu pisankhulo pinacita imwe ntsiku zonsene mwakukhonda tsalakana khala ndi ping’ono peno ndi pikulu, musafunika kupangiza kuti musalemedza kakamwe dzina ya Yahova. Mungacita pyenepi, munapangiza kuti ndimwe m’bodzi wa mboni za Yahova. (Mis. 27:11) Pontho, ife tonsene tinakwanisa kulonga mafala ninga adalonga mprofeta Mikeya kuti: ‘Ife tinalambira Yahova Mulungu wathu kwenda na kwenda.’—Mik. 4:5.

NYIMBO 41 Bveserani Phembero Yanga

^ ndima 5 Mu nsolo uno, tinapfundza pinthu pidalonga Dhavidhi mu phembero idacita iye kuna Mulungu inagumanika pa Masalmo 86:11, 12. Kodi kugopa dzina ya Yahova pisabvekanji? Thangwi yanji tisafunika kugopa dzina ya Yahova? Kugopa Mulungu kunatiphedza tani toera kucalira kucita pinthu pyakuipa?

^ ndima 53 FOTO TSAMBA: Mose apfundzisa atumiki a Mulungu nyimbo yakulemedza Yahova.

^ ndima 57 FOTO TSAMBA: Eva nee abvera Yahova. Mwakusiyana na iye, ife tisafunika kucalira kuona mafoto peno mphangwa zinaticitisa kugwa m’madawo mbatipswipisa dzina ya Mulungu.