Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 25

Nyindirani Yahova Mungathimbana na Nyatwa

Nyindirani Yahova Mungathimbana na Nyatwa

‘Ndine . . . wakutsukwala kakamwe.’—1 SAM. 1:15.

NYIMBO 30 Baba Wanga, Mulungu Wanga na Xamwali Wanga

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Thangwi yanji tisafunika kubvera cenjezo ya Yezu?

MU PROFESIYA yace inalonga pya ntsiku zakumalisa, Yezu alonga: ‘Citani mphole-mphole toera mitima yanu ikhonde kudzudzumika kakamwe na pinthu pinafuna imwe mu umaso.’ (Luka 21:34) Ife tisafunika kubvera cenjezo ineyi. Thangwi yanji? Thangwi cincino, tisathimbana na nyatwa zakutsukwalisa kakamwe ninga zinathimbana na anango.

2. Ndi nyatwa zipi zakutsukwalisa kakamwe zinathimbana na abale na alongo athu?

2 Midzidzi inango ife tisathimbana na nyatwa zakutsukwalisa kakamwe mu ndzidzi ubodzi ene. Tendeni tione pitsandzo pingasi. M’bale anacemerwa John, * wakuti asathabuka na utenda wa esclerose múltipla, atsukwala kakamwe pidan’thawa nkazace wakuti akhali naye pabodzi mu pyaka 19. Buluka penepo anace awiri aakazi asiya kutumikira Yahova. Bob na Linda athimbana na nyatwa zizinji kakamwe kupiringana za John. Uwiri wawo aluza basa, pontho aluzambo nyumba yawo. Kusiyapo nyatwa zenezi Linda adzindikirwa na dotoro kuti akhali na utenda wantima wakuti ukhali wakugopswa kakamwe, pontho akhali na utenda unango unacemerwa sistema imunológico.

3. Lemba ya Afilipi 4:6, 7, isatipanganji thangwi ya Yahova?

3 Ife tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Nciti wathu Yahova, wakuti ndi Babathu waufuni, asabvesesa nyatwa zinathimbana na ife. Pontho iye asafuna kutiphedza toera tikwanise kuthimbana na nyatwa. (Lerini Afilipi 4:6, 7.) M’Bhibhlya muli na pitsandzo pizinji pinapangiza nyatwa zidathimbana na atumiki a Mulungu. Pontho iyo isafokotoza kuti Yahova aaphedza tani toera kuthimbana na nyatwa zenezi. Tendeni tione pitsandzo pingasi.

 ELIYA—“MUNTHU WA MABVERO NINGA ALI NA IFE”

4. Ndi nyatwa zipi zidathimbana na Eliya, pontho ndi manyerezero api akhali na iye thangwi ya Yahova?

4 Eliya atumikira Yahova mu ndzidzi wakunentsa, pontho athimbanambo na nyatwa zizinji kakamwe. Mambo Akabu, m’bodzi wa amambo akukhonda khulupirika mu Izraeli, amanga banja na Yezabhele, wakuti akhalambira Bhaale. Uwiri wawo adzadza dziko na ulambiri wa Bhaale, pontho apha aprofeta azinji a Yahova. Mbwenye Eliya akwanisa kuthawa. Pontho iye akwanisa kupulumuka mu ndzidzi wa njala ikulu thangwi ya kunyindira Yahova. (1 Ama. 17:2-4, 14-16) Kusiyapo pyenepi, Eliya anyindira Yahova mu ndzidzi udapangiza iye cipapo kuna aprofeta na alambiri a Bhaale. Iye akulumiza Aizraeli toera atumikire Yahova. (1 Ama. 18:21-24, 36-38) Eliya akhali na cinyindiro cakuti ndi Yahova akham’phedza m’midzidzi ineyi ya nyatwa.

Yahova atuma anju toera aphedze Eliya kuti akhale pontho na mphambvu (Onani ndima 5-6) *

5-6. Mwakubverana na 1 Amambo 19:1-4, Eliya akhali na mabvero api, pontho Yahova apangiza tani kuti akhanfuna?

5 Lerini 1 Amambo 19:1-4. Mu ndzidzi ukhafuna kuphiwa Eliya na Nyanyi Yezabhele, iye agopa kakamwe. Natenepa iye athawa mbaenda ku Bhersebha. Iye atsukwala kakamwe mpaka ‘kuphemba kufa.’ Thangwi yanji iye akhali na mabvero anewa? Thangwi Eliya akhali munthu wakusowa ungwiro, “munthu wa mabvero ninga ali na ife.” (Tiya. 5:17) Panango iye akhadakundwa na nyatwa, pontho akhadaneta kakamwe. Panango Eliya akhanyerezera kuti kuwangisira kwace  toera kukhazikisa ulambiri wandimomwene kukhali kwapezi, thangwi nee cinthu cibodzi cikhadacinja mu Izraeli, pontho ndiye basi akhalambira Yahova. (1 Ama. 18:3, 4, 13; 19:10, 14) Panango ife tinadzumatirwa na mabvero a mprofeta unoyu wakukhulupirika. Mbwenye Yahova akhabvesesa mabvero a Eliya.

6 Yahova nee asandika Eliya thangwi yakulonga mabvero ace. Mbwenye, iye aphedza Eliya toera akhale pontho na mphambvu. (1 Ama. 19:5-7) Mukupita kwa ndzidzi, Yahova aphedza Eliya mwaufuni toera kucinja manyerezero ace mukumpangiza mphambvu Zace zikulu. Buluka penepo, Yahova apanga Eliya kuti mu Izraeli muciri na anthu akukwana 7.000 adakhonda kulambira Bhaale. (1 Ama. 19:11-18) Mukucita pyenepi, Yahova apangiza kuti Iye akhafuna Eliya.

YAHOVA ANATIPHEDZA TANI

7. Njira idaphedzwa Eliya na Yahova isatipasa cinyindiro cipi?

7 Kodi imwe muli kuthimbanambo na nyatwa? Pisatibalangaza kakamwe kudziwa kuti Yahova abvesesa mabvero a Eliya. Pyenepi pisatipasa cinyindiro cakuti iye asabvesesambo nyatwa zathu. Yahova asadziwa pinakwanisa ife kucita na pinacimwana ife, pontho asadziwambo pinanyerezera ife na mabvero athu. (Masal. 103:14; 139:3, 4) Tingatowezera Eliya mukunyindira Yahova, iye anatiphedza toera kuthimbana na nyatwa zinatitsukwalisa.—Masal. 55:22.

8. Yahova anakuphedzani tani toera kuthimbana na nyatwa?

8 Nyatwa zinakwanisa kukucitisani kukhala na manyerezero akuipa, mbamukhala wakutsukwala. Pyenepi pingacitika, kumbukani kuti Yahova anakuphedzani toera mukwanise kuthimbana na nyatwa. Kodi iye anakuphedzani tani? Iye asakuphembani toera mumpange pinthu pinakudzudzumisani. Pontho iye anakuphedzani. (Masal. 5:3; 1 Ped. 5:7) Natenepa, ndzidzi onsene phemberani kuna Yahova thangwi ya nyatwa zanu. Iye nee anakwanisa kulonga na imwe ninga pidacita iye na Eliya, mbwenye analonga na imwe kubulukira m’Mafalace, Bhibhlya, pontho kubulukira mu gulu yace. Pinthu pinafuna kuleri imwe m’Bhibhlya pinakwanisa kukubalangazani na kukupasani cidikhiro. Pontho abale na alongo anakwanisa kukuwangisani.—Aroma 15:4; Aheb. 10:24, 25.

9. Kodi xamwali wakunyindirika anatiphedza tani?

9 Yahova apanga Eliya toera apase mabasa anango Elizeu. Munjira ineyi, Yahova apasa Eliya xamwali wadidi wakuti mbadam’phedza toera kupirira mu ndzidzi wa nyatwa. Munjira ibodzi ene, tingapanga xamwali wakunyindirika mabvero athu, iye anakwanisa kutiphedza kuthimbana na nyatwa zathu. (2 Ama. 2:2; Mis. 17:17) Mungaona kuti nkhabe xamwali wakuti munakwanisa kumpanga nyatwa zanu na mabvero anu, phemberani kuna Yahova toera akuphedzeni kugumana Nkristu wakukola wakuti anakwanisa kukuwangisani.

10. Pidacitikira Eliya pisatipasa cidikhiro cipi, pontho mafala anagumanika pa Izaiya 40:28, 29 anatiphedza tani?

10 Yahova aphedza Eliya toera kuthimbana na nyatwa, mbatumikira Yahova mwakukhulupirika mu pyaka pizinji. Pinthu pidacitikira Eliya pisatipasa cidikhiro. Midzidzi inango tisathimbana na nyatwa zakuti zisaphekesa ungumi wathu na manyerezero athu. Mbwenye tinganyindira Yahova, iye anatipasa mphambvu toera tikwanise kuntumikira.—Lerini Izaiya 40:28, 29.

 YANA, DHAVIDHI NA ‘AZAFE’ ANYINDIRA YAHOVA

11-13. Kodi kutsukwala kwakhuya tani atumiki atatu a Mulungu?

11 Atumiki anango a mu ndzidzi wakale athimbanambo na nyatwa. Yana akhali wakutsukwala kakamwe thangwi iye nee akhabala, pontho n’khazibace akhansingirira kakamwe. (1 Sam. 1:2, 6) Yana akhalira kakamwe thangwi yakutsukwala kwace, mbacimwana kudya.—1 Sam. 1:7, 10.

12 Midzidzi inango Mambo Dhavidhi akhalambo wakutsukwala kakamwe. Nyerezerani nyatwa zidathimbana na iye. Dhavidhi atsukwala kakamwe thangwi ya madawo mazinji adacita iye. (Masal. 40:12) Iye asandukirwa na mwanace wakufunika Absaloni, mukupita kwa ndzidzi Absaloni aphiwa. (2 Sam. 15:13, 14; 18:33) Pontho Dhavidhi asandukirwa na xamwali wace wa ponda ndipondembo. (2 Sam. 16:23–17:2; Masal. 55:12-14) Masalmo mazinji adalemba Dhavidhi asapangiza kuti maseze iye akhali wakutsukwala, apitiriza kunyindira Yahova.—Masal. 38:5-10; 94:17-19.

Ninji pidaphedza nyamasalmo toera kutumikira pontho Yahova? (Onani ndima 13-15) *

13 Mukupita kwa ndzidzi nyamasalmo atoma kuida makhaliro aanthu akuipa. Panango iye akhali Mulevi wa dzindza ya Azafe, pontho akhatumikira mu templo ku Yerusalemu. Nyamasalmo unoyu athimbana na nyatwa zizinji zakuti zikhancitisa kukhala wakutsukwala. Pyenepi pyancitisa kutoma kupenula nkhombo zinabwera thangwi yakutumikira Mulungu.—Masal. 73:2-5, 7, 12-14, 16, 17, 21.

14-15. Kodi pitsandzo pitatu pya m’Bhibhlya pisatipfundzisanji thangwi yakuphemba ciphedzo ca Yahova?

14 Atumiki atatu a Yahova adalongwa padzulu apa anyindira ciphedzo ca Yahova. Iwo aphembera kuna Yahova thangwi ya nyatwa zawo, mbampanga mwakusudzuka mathangwi akhaacitisa kukhala akutsukwala  kakamwe. Pontho akhapitiriza kuenda ku mbuto inalambirwa Yahova.—1 Sam. 1:9, 10; Masal. 55:22; 73:17; 122:1.

15 Yahova abvera ntsisi m’bodzi na m’bodzi wa iwo mbaaphedza. Yana adzakhala pontho na ntendere wa m’manyerezero. (1 Sam. 1:18) Dhavidhi alemba: ‘Nyakulungama anaona nyatwa zizinji, mbwenye Yahova anazibulusa zonsene.’ (Masal. 34:19) Pontho mukupita kwa ndzidzi nyamasalmo akhapibva kuti Yahova am’phata ‘djanja yace yamadyo’ mbantsogolera mwaufuni. Iye aimba: ‘Kufendedzera Mulungu ndi kwadidi kwa ine. Yahova Ntongi Wankulu ndi pakuthawira panga.’ (Masal. 73:23, 24, 28) Tisapfundzanji kubulukira ku pitsandzo pyenepi? Midzidzi inango, ife tinathimbana na nyatwa zakuti zinaticitisa kukhala akutsukwala. Mbwenye tinakwanisa kupirira nyatwa zenezi tinganyerezera mwacidikhodikho kuti Yahova aphedza tani anthu anango, tinganyindira iye mukucita phembero na kumbvera mukucita pinthu pinatiphemba iye.—Masal. 143:1, 4-8.

NYINDIRANI YAHOVA TOERA MUKWANISE KUPIRIRA NYATWA

Pakutoma, mulongo akhafuna kukhala kutali na anango, mbwenye pinthu pyadzacinja mu ndzidzi udasaka iye njira toera kuphedza anango (Onani ndima 16-17)

16-17. (a) Thangwi yanji nee tisafunika kukhala kutali na anango? (b) Tinakwanisa tani kukhala pontho na mphambvu?

16 Pitsandzo pyenepi pitatu pisatipfundzisa ntsonga inango yakufunika kakamwe. Ife nee  tisafunika kukhala kutali na Yahova pabodzi na mbumba yace. (Mis. 18:1) Nancy wakuti akhali wakutsukwala kakamwe thangwi ya kuthawiwa na mamunace alonga: “Papita ntsiku zizinji zakuti nee ndikhafuna kuona munthu peno kulonga na munthu. Midzidzi ineyi ikhali ine ndekha kutsukwala kwanga kukhathimizirika kakamwe.” Natenepa pinthu pyadzacinja mu ndzidzi udasaka Nancy njira toera kuphedza anango akuti akhathimbanambo na nyatwa. Iye alonga: “Ine ndikhabvesera anango mu ndzidzi ukhafokotoza iwo nyatwa zawo. Ndadzindikira kuti mu ndzidzi ukhasaka ine njira toera kuphedza anango, nyatwa zanga zikhapunguka.”

17 Ife tinakwanisa kukhala pontho na mphambvu tingagumanika pa misonkhano ya mpingo. Tingagumanika pa misonkhano tisapasa mwai unango Yahova toera akhale ‘m’phedzi na m’balangazi wathu.’ (Masal. 86:17) Pa misonkhano ineyi, iye asatiwangisa mukuphatisira nzimu wace wakucena, Mafalace na mbumba yace. Misonkhano isatipasa mwai toera kutsandzaya ‘mbatiwangisana cikhulupiro unango na ndzace.’ (Aroma 1:11, 12) Mulongo anacemerwa Sofiya alonga: “Yahova pabodzi na abale asandiphedza toera ndikhonde kubwerera nduli. Misonkhano ya mpingo ikhali yakufunika kakamwe kwa ine. Ndadzindikira kuti kukhala wakuphatika m’basa yakumwaza mphangwa na kucita mabasa anango mu mpingo pikhali pyakufunika toera kupirira nyatwa.”

18. Kodi Yahova asatipasanji tingakhala akutsukwala?

18 Tingakhala akutsukwala, tisafunika kukumbuka kuti Yahova nee apikira basi ene kumalisa nyatwa zathu ntsogolo, mbwenye iye ali dzololo toera kutiphedza tingathimbana na nyatwa cincino. Iye asatipasa “cifuno na mphambvu” toera kukunda mabvero anaticitisa kukhala akutsukwala na akusowa cidikhiro.—Afil. 2:13.

19. Lemba ya Aroma 8:37-39, isatipasa cinyindiro cipi?

19 Lerini Aroma 8:37-39. Mpostolo Paulu atipasa cinyindiro cakuti nkhabepo cinthu cinakwanisa kuticimwanisa kutambira ufuni wa Mulungu. Tinakwanisa tani kuphedza abale na alongo anathimbana na nyatwa? Mu nsolo unatowera, tinapfundza kuti tinatowezera tani Yahova mukubvera ntsisi na kuphedza abale na alongo athu angathimbana na nyatwa.

NYIMBO 44 Phembero ya Munthu Wakutsukwala

^ ndima 5 Kutsukwala kakamwe peno kumala ndzidzi uzinji mbatiri akutsukwala kunakwanisa kuphekesa ungumi wathu na manyerezero athu. Kodi Yahova anatiphedza tani? Mu nsolo uno tinapfundza kuti Yahova aphedza tani Eliya toera kuthimbana na nyatwa. Tinapfundzambo pitsandzo pinango pya m’Bhibhlya pinapangiza kuti tinagumana tani ciphedzo ca Yahova tingathimbana na nyatwa.

^ ndima 2 Madzina anango mu nsolo uno acinjwa.

^ ndima 53 MAFOTO: Anju wa Yahova alamusa Eliya pakugona mbampasa nkate na madzi.

^ ndima 55 MAFOTO: Nyamasalmo wakuti panango akhali wa dzindza ya Azafe akulemba masalmo, pontho akuimba mwakutsandzaya pabodzi na Alevi anango.