Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 29

‘Ndokoni Mukacite Anyakupfundza’

‘Ndokoni Mukacite Anyakupfundza’

“Natenepa, ndokoni kuna anthu a madzindza onsene, apfundziseni toera akhale anyakupfundza anga.”—MAT. 28:19.

NYIMBO 60 Pisabveka Umaso Wawo

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1-2. (a) Mwakubverana na mafala a Yezu anagumanika pa Mateu 28:18-20, ndi basa ipi yakutoma iri na mpingo Wacikristu? (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo uno?

APOSTOLO atsandzaya kakamwe pidagumanyikana iwo paphiri. Thangwi pidamala kulamuswa Yezu muli akufa, iye aaphemba toera agumanyikane na iye pa mbuto ineyi. (Mat. 28:16) Panango ukhali ndzidzi unoyu ‘udaonekera iye kuna abale akupiringana 500 pa ndzidzi ubodzi ene.’ (1 Akor. 15:6) Thangwi yanji Yezu aphemba anyakupfundzace toera agumanyikane pa mbuto ineyi? Toera kuapasa basa yakufunika kakamwe: “Natenepa, ndokoni kuna anthu a madzindza onsene, apfundziseni toera akhale anyakupfundza anga.”—Lerini Mateu 28:18-20.

2 Anyakupfundza adabva mafala a Yezu adzacita khundu ya mpingo wakutoma Wacikristu. Basa yakutoma ya mpingo unoyu ikhali kucita anyakupfundza azinji a Kristu. * Lero, pana mipingo mizinji kakamwe ya Akristu andimomwene pa dziko yonsene, pontho basa yakutoma ya mipingo ineyi ndi kucita anyakupfundza. Mu nsolo uno tinadinga mibvundzo minai: Thangwi yanji kucita anyakupfundza ndi kwakufunika kakamwe? Kodi basa ineyi isaphatanizanji? Kodi Akristu onsene ali na basa yakucita anyakupfundza? Pontho thangwi yanji tisafunika kukhala akupirira pakucita basa ineyi?

THANGWI YANJI KUCITA ANYAKUPFUNDZA NDI KWAKUFUNIKA KAKAMWE?

3. Mwakubverana na Juwau 14:6 na Juwau 17:3, thangwi yanji kucita anyakupfundza ndi kwakufunika kakamwe?

3 Kucita anyakupfundza ndi kwakufunika kakamwe. Thangwi basi ene anyakupfundza a Kristu anakwanisa kukhala axamwali  a Mulungu. Kusiyapo pyenepi, ale anatowera Kristu anakwanisa kukhala na umaso wakutsandzayisa cincino, pontho ali na cidikhiro cakukhala na umaso wakukhonda mala ntsogolo. (Lerini Juwau 14:6; 17:3.) Mwandimomwene, Yezu atipasa basa yakufunika kakamwe, mbwenye ife nee tinacita tekha basa ineyi. Ninga pidalemba mpostolo Paulu, ife “tisaphata basa pabodzi na Mulungu.” (1 Akor. 3:9) Ndi mwai ukulu kakamwe kwa ife anthu akusowa ungwiro, Yahova na Kristu kutipasa basa ineyi!

4. Tisapfundzanji kubulukira mu citsandzo ca Ivan na Matilde?

4 Basa yakucita anyakupfundza inakwanisa kutitsandzayisa kakamwe. Onani citsandzo ca Ivan na nkazace Matilde anakhala ku Kolombiya. Iwo amwazira mphangwa m’phale anacemerwa Davier, wakuti aapanga kuti: “Ine ndisafuna kucita macinjo mu umaso wanga, mbwenye nee ndisakwanisa.” Davier akhali nyamaxoko, akhaphatisira mitombwe yakuledzeresa, akhamwa mwakupiringana midida, pontho akakhala na ntsikana anacemerwa Erika. Ivan alonga: “Iye atoma kupfundza Bhibhlya na ife, mbwenye iye akhali kutali, natenepa toera kufika kweneko tikhamala midzidzi mizinji mbatikafamba na njinga. Pakumala kuona macinjo akhacita Davier, Erika atomambo kupfundza Bhibhlya.” Mukupita kwa ndzidzi, Davier asiya kuphatisira mitombwe yakuledzeresa, kumwa mwakupiringana midida na maxoko. Pontho amanga banja na Erika. Matilde alonga: “Pidabatizwa Davier na Erika 2016, ife takumbuka pidalonga Davier kuti: ‘Ine ndisafuna kucita macinjo, mbwenye nee ndisakwanisa.’ Ife tatsandzaya kakamwe mpaka kugwisa misozi.” Mwakukhonda penula, ife tisatsandzaya kakamwe tingaphedza anthu mbakhala anyakupfundza a Kristu.

KODI BASA YAKUCITA ANYAKUPFUNDZA ISAPHATANIZANJI?

5. Ndi cinthu cipi cakutoma toera kucita anyakupfundza?

5 Cinthu cakutoma toera kucita anyakupfundza ndi kusaka anthu anafuna kupfundza pya Yahova. (Mat. 10:11) Ife tinapangiza kuti mwandimomwene ndife Mboni za Yahova tingamwaza mphangwa kuna anthu onsene anagumana ife. Ife tinapangiza kuti ndife Akristu andimomwene tingamwaza mphangwa ninga pidalonga Kristu.

6. Ninji pinafuna kutiphedza toera kukhuya mitima ya anthu mu utumiki?

6 Anthu anango asafuna kupfundza undimomwene wa Bhibhlya, mbwenye azinji asapangiza kuti nee asafuna kupfundza. Ife tisafunika kulonga munjira yakuti inaacitisa kukhala na cifuno cakupfundza. Toera kukhuya mitima ya anthu, tisafunika kukhunganyika mwadidi. Sankhulani mphangwa zakuti anthu anafuna kucedza na imwe anakomerwa nazo. Buluka penepo nyerezerani kuti munatoma tani.

7. Munatoma tani kucedza na munthu, pontho thangwi yanji ndi pyakufunika kumbvesera na kulemedza maonero ace?

7 Mwacitsandzo, munakwanisa kubvundza mwanaciro nyumba: “Ndisafuna kudziwambo maonero anu. Nyatwa zinathimbana na ife lero zisakhuyambo anthu pa dziko yonsene. Musanyerezera kuti toera kumalisa nyatwa zenezi tisafunika utongi wa dziko?” Buluka penepo munakwanisa kuleri Danyele 2:44. Panango munacita mbvundzo uyu: “M’maonero anu, ndi njira ipi yadidi toera kukuza anapiana?” Buluka penepo lerini Deuteronomyo 6:6, 7. Mwakukhonda tsalakana mphangwa zinasankhula imwe, musafunika kunyerezera pya anthu anafuna kukubveserani. Nyerezerani kuti mphangwa zenezi zinaaphedza tani angafuna kupfundza Bhibhlya. Pakucedza nawo,  ndi pyakufunika kakamwe kuabvesera na kulemedza maonero awo. Natenepa, munakwanisa kuabvesera mwadidi, pontho iwo anadzakhala akusudzuka toera kubvesera pinafuna kulonga imwe.

8. Thangwi yanji tisafunika kuwangisira toera kucita maulendo akubwereza?

8 Munthu mbadzati kucita cisankhulo ca kupfundza Bhibhlya, panango tisafunika kuwangisira toera kucita maulendo akubwereza kuna iye. Thangwi yanji? Thangwi panango nee tinan’gumana panyumba, peno tinan’gumana kuti nee ali na ndzidzi toera kucedza na ife. Panango, musafunika kucita maulendo akubwereza kazinji kene mwanaciro nyumba mbadzati kutawira kupfundza Bhibhlya. Kumbukani kuti panango muti usakula mwadidi ungathirirwa kazinji kene. Munjira ibodzi ene, ufuni wa munthu kuna Yahova na kuna Kristu unakwanisa kukula tingacedza naye kazinji kene Mafala a Mulungu.

KODI AKRISTU ONSENE ALI NA BASA YAKUCITA ANYAKUPFUNDZA?

Mboni za Yahova pa dziko yonsene yapantsi zisacita basa yakusaka anthu anafuna ciphedzo (Onani ndima 9-10) *

9-10. Thangwi yanji tinakwanisa kulonga kuti amwazi mphangwa onsene ali na basa yakuphedzera toera kusaka anthu a mitima yadidi?

9 M’mwazi mphangwa onsene ali na basa yakuphedzera toera kusaka anthu a mitima yadidi. Tinakwanisa kulandanisa pyenepi na basa yakusaka mwana adatayika. Munjira ipi? Nyerezerani pidacitikira mwana wa pyaka pitatu, wakuti abuluka panyumba mbatayika. Anthu cifupi na 500 akhali na basa yakusaka mwana unoyu. Pakumala midzidzi 20 mbakasaka mwana adatayika, munthu m’bodzi agumana mwana unoyu m’munda. Munthu unoyu akhonda kupaswa mbiri thangwi yakugumana mwana. Iye alonga: “Iye agumanwa thangwi anthu azinji aphata basa pabodzi.”

10 Anthu azinji ali ninga mwana unoyu akhadatayika. Iwo nee ali na cidikhiro, mbwenye asafuna ciphedzo. (Aef. 2:12) Ife akupiringana  mamiliyau masere tisaphata basa pabodzi toera kusaka anthu anewa anafuna ciphedzo. Panango imwe nee munakwanisa kugumana munthu mwekhene wakuti asafuna kupfundza Bhibhlya na imwe. Mbwenye, amwazi mphangwa anango anamwaza mphangwa mu cisa cibodzi cene, panango anagumana munthu wakuti asafuna kupfundza undimomwene unagumanika m’Mafala a Mulungu. Khala m’bale peno mulongo agumana munthu mbadzakhala nyakupfundza wa Kristu, onsene adacita khundu yakusaka asatsandzaya.

11. Khala imwe nee muli na pfundziro ya Bhibhlya, munaphedzera tani basa yakucita anyakupfundza?

11 Khala imwe nee muli na pfundziro ya Bhibhlya cincino, munakwanisa kuphedzera basa yakucita anyakupfundza munjira zinango. Mwacitsandzo, mungaona munthu mupswa afika pa Nyumba ya Umambo, imwe munakwanisa kum’mwanyika mwakutsandzaya na kum’phedza. Mungapangiza ufuni munjira ineyi, munam’phedza toera kuona kuti ndife Akristu andimomwene. (Juw. 13:34, 35) Mungatawira mwacigwagwa pa misonkhano, munapfundzisa munthu mupswa toera kupereka matawiro akuphata ntima na mwacilemedzo. Munakwanisa kubuluka pabodzi mu utumiki na m’mwazi mphangwa mupswa mbamum’phedza toera kuphatisira mwadidi Malemba pakupfundzisa anthu. Ineyi ndi njira yakupfundzisa m’mwazi mphangwa mupswa kuti anatowezera tani Kristu.—Luka 10:25-28.

12. Kodi tisafunika kukhala na maluso mazinji toera kucita anyakupfundza? Fokotozani.

12 Ife nee tisafunika kunyerezera kuti tisafunika kukhala na maluso mazinji toera kupfundzisa anango kuti akhale anyakupfundza a Yezu. Thangwi yanji? Onani citsandzo ca mulongo Faustina anakhala ku Bolívia. Iye nee akhadziwa kuleri pidatoma iye kusonkhana na Mboni za Yahova. Mbwenye cincino asakwanisa kuleri pang’ono. Iye abatizwa, pontho asakomerwa kakamwe kupfundzisa anango. Cincino iye asacitisa mapfundziro a Bhibhlya maxanu pasumana. Maseze Faustina nee asakwanisa kuleri ninga anyakupfundzace, iye aphedza anthu atanthatu mpaka kubatizwa.—Luka 10:21.

13. Maseze tikhale akuphatika kakamwe, ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife m’basa yakucita anyakupfundza?

13 Akristu azinji asakhala akuphatika na mabasa mazinji akufunika. Ngakhale tenepo, iwo asagumana ndzidzi wakucitisa mapfundziro a Bhibhlya, pontho asakomerwa kakamwe na kucita pyenepi. Onani citsandzo ca nzice anacemerwa Melanie wakuti akhakhala ku Alaska. Iye akhali na mwana m’bodzi wa pyaka pisere. Iye akhaphata basa, pontho akhatsalakana babace wakuti ali na utenda  wa câncer. Melanie ndiye basi akhali Mboni wa Yahova mu nzinda ukakhala iye. Iye akhafuna kakamwe kugumana munthu wakuti asafuna kupfundza Bhibhlya. Natenepa, ndzidzi onsene akhacita phembero kuna Yahova toera akwanise kumwaza mphangwa ngakhale kukhathondola. Iye amwazira mphangwa nkazi unango anacemerwa Sara, mbampanga dzina ya Mulungu. Mukupita kwa ndzidzi, Sara atawira kupfundza Bhibhlya. Melanie alonga: “Ntsiku zonsene za cixanu namasiku, ine ndikhaneta kakamwe, mbwenye ine na mwananga tikhaenda kacitisa pfundziro. Ife tikhakomerwa kakamwe kufufudza matawiro a mibvundzo ya Sara, pontho ife tatsandzaya kakamwe pidaona ife Sara mbakhala xamwali wa Yahova.” Mwacipapo Sara apirira kutcingwa, asiya uphemberi wace, mbabatizwa.

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUPIRIRA PAKUCITA ANYAKUPFUNDZA?

14. (a) Thangwi yanji basa yakucita anyakupfundza yalandana na kumedza? (b) Mwapfundzanji na mafala a Paulu anagumanika pa 2 Timoti 4:1, 2?

14 Maseze nee musakwanisa kugumana munthu toera akhale nyakupfundza, lekani kubwerera nduli. Kumbukani kuti Yezu alandanisa basa yakucita anyakupfundza na nyakusodza wa m’madzi. Anyakusodza anakwanisa kumala midzidzi mizinji nee kupha nyama. Kazinji kene iwo asacita basa yawo namasiku peno namacibese kakamwe, pontho midzidzi inango asaenda kutali. (Luka 5:5) Munjira ibodzi ene, amwazi mphangwa asamala midzidzi mizinji mbakamwaza “mphangwa mwakupirira” m’midzidzi yakusiyana na m’mbuto zakusiyana. Thangwi yanji asacita pyenepi? Toera akwanise kugumana anthu azinji. Ale anawangisira  kucita pyenepi kazinji kene asakhala na nkhombo zakugumana anthu akuti asafuna kubvesera mphangwa zathu. Kodi imwe munayesera kumwaza mphangwa mu ndzidzi wakuti munagumana anthu azinji peno mbuto zakuti munakwanisa kugumana anthu azinji?—Lerini 2 Timoti 4:1, 2.

Mwakupirira, phedzani anyakupfundza anu toera adziwe, afune na kubvera Yahova (Onani ndima 15-16) *

15. Thangwi yanji kucitisa mapfundziro a Bhibhlya kusaphemba kupirira?

15 Thangwi yanji kucitisa mapfundziro a Bhibhlya kusaphemba kupirira? Thangwi ibodzi ndi yakuti tisafuna kuphedza nyakupfundza toera adziwe na kufuna pinapfundzisa Bhibhlya. Ife tisafunika kuphedza nyakupfundza toera adziwe na kufuna Mwanaciro Bhibhlya, Yahova. Kusiyapo pyenepi, toera kupfundzisa nyakupfundza wathu pidalonga Yezu kuna anyakupfundzace, tisafunika kum’phedza toera adziwe kuti anaphatisira tani pinthu pyenepi mu umaso wace. Tisafunika kukhala akupirira na kum’phedza mu ndzidzi unawangisira iye kuphatisira midida ya Bhibhlya. Anango asakwanisa kucinja manyerezero awo na misambo yawo mu ndzidzi wakucepa; mbwenye anango asamala ndzidzi uzinji.

16. Mwapfundzanji na citsandzo ca Raúl?

16 Pidacitikira misionaryo wa ku Peru pisapangiza maphindu akukhala akupirira. Iye alonga: “Ine ndapfundzisa Bhibhlya mamuna anacemerwa Raúl mukuphatisira mabukhu mawiri. Mbwenye iye akhathimbana na nyatwa zizinji mu umaso wace toera kutumikira Yahova. Iye akhathimbana na nyatwa za m’banja, akhalonga mwakutikana, pontho anace nee akhamulemedza thangwi ya makhaliro ace. Iye atoma kubwera kumisonkhano mwakukhonda phonya, natenepa ndikhapitiriza kucita maulendo akubwereza kuna iye toera kuphedza iye na banjace. Pakupita pyaka pitatu taonana pontho, mu ndzidzi unoyu iye akhadabatizwa.”

17. Tinapfundzanji mu nsolo unatowera?

17 Yezu atipanga kuti “ndokoni kuna anthu a madzindza onsene, apfundziseni toera akhale anyakupfundza anga.” Toera kukwanirisa basa ineyi, kazinji kene ife tisafunika kulonga na anthu akuti ali na manyerezero akusiyana kakamwe na athu, kuphatanizambo ale akuti nee asaphembera peno ale anakhonda kukhulupira kuti Mulungu alipo. Mu nsolo unatowera, tinapfundza kuti tinamwaza tani mphangwa zadidi kuna anthu anewa.

NYIMBO 68 Dzwalani Mbeu ya Umambo

^ ndima 5 Basa yakutoma iri na mpingo Wacikristu ndi kuphedza anthu toera akhale anyakupfundza a Kristu. Nsolo uno usapereka pitsogolero pyakufunika pyakuti pinatiphedza toera kucita basa ineyi mwakukwana.

^ ndima 2 MABVEKERO A MAFALA ANANGO: Anyakupfundza a Kristu asacita pizinji kupiringana kupfundza pinthu pidapfundzisa Yezu. Iwo asaphatisira pinthu pinapfundza iwo. Pontho asayesera kutowezera manyalo a Yezu, peno citsandzo cace.—1 Ped. 2:21.

^ ndima 52 MAFOTO TSAMBA: Mamuna wakuti ali pa mbuto inakwirwa ndeka apaswa tratadho na mulongo anamwaza mphangwa. Mukupita kwa ndzidzi, aona abale awiri akhamwaza mphangwa na karinya. Pidabwerera iye kunyumba, amwazi mphangwa awiri afika panyumba pace.

^ ndima 54 MAFOTO TSAMBA: Mamuna m’bodzi ene atawira kupfundza Bhibhlya, pontho mukupita kwa ndzidzi iye abatizwa.