NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Julho 2019

Revista ino iri na misolo ya pfundziro ya sumana 2-29 ya Setembro ya 2019

Khunganyikani Cincino Toera Mukwanise Kupirira Pakutcingwa

Tinakwanisa tani kukhala acipapo kakamwe na kupirira tingatcingwa?

Pitirizani Kulambira Yahova Mungatcingwa

Tisafunika kucitanji mautongi angatikhondesa kulambira Yahova?

‘Ndokoni Mukacite Anyakupfundza’

Thangwi yanji kucita anyakupfundza ndi kwakufunika kakamwe, pontho ndi pinthu pipi pinafuna kutiphedza toera kukwanirisa basa ineyi?

Khuyani Mitima ya Anthu Akuti Nkhabe Phembera

Tinaphedza tani anthu akuti nee asaphembera toera apfundze kufuna Mulungu mbakhala anyakupfundza a Kristu?

MBIRI YA UMASO

Yahova Andipasa Nkhombo Zizinji Kupiringana Zikhadikhira Ine

Pinthu pidacitikira Manfred Tonak mu ndzidzi ukhatumikira iye ninga misionaryo ku Afrika kwam’phedza toera kukulisa nkhaliro wakupirira, kutsandzaya na makhaliro anango adidi.

Kodi Mwandimomwene Yezu Afera Ine?

Kodi imwe mwakhala kale na mabvero akuti ndimwe akusowa basa? Ninji cinafuna kutiphedza toera kumalisa mabvero anewa?