NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Julho 2017

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 28 Agosto mpaka 24 ya Setembro ya 2017.

Kusaka Mpfuma Zandimomwene

Munaphatisira tani pinthu pyanu toera kuwangisa uxamwali wanu na Yahova?

‘Lirani na Ale Analira’

Munthu wakutsukwala anagumana tani cibalangazo angaferwa na nyakufunika wace? Munacitanji toera kubalangaza?

Thangwi Yanji Tisafunika ‘Kusimba Yahova’?

Lemba ya Masalmo 147 isatikumbusa mathangwi mazinji ali na ife toera kupereka takhuta kuna Nciti wathu.

Yahova Akwanirise Pyakufuna Pyanu Pyonsene

Aphale na atsikana asasankhula kuti anadzaphatisira tani umaso wawo. Manyerezero anewa panango anakhala akugopesa, mbwenye Yahova anadzapasa nkhombo ale anasaka uphungu wace.

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Kodi Nkristu asafunika kukhala na mpfuti peno pistola toera kutsidzikizika kuna anthu anango?

Kundani Nkhondo ya Manyerezero Anu

Sathani asabulusa mphangwa zauthambi zakuphekesa. Munacalira tani mphangwa zenezi?