Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 1

‘Ndokoni mukaapfundzise Toera Akhale Anyakupfundza.’

‘Ndokoni mukaapfundzise Toera Akhale Anyakupfundza.’

LEMBA YA CAKA 2020: “Natenepa, ndokoni, apfundziseni toera akhale anyakupfundza . . . , mbamuabatiza.”—MAT. 28:19.

NYIMBO 79 Apfundziseni Toera Akhale Dzololo

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1-2. Anju alonganji kuna akazi pa nthumbi ya Yezu, pontho Yezu aapanganji?

NAMACIBESE, ntsiku 16 ya Nisane, caka 33 Pakumala Kubalwa kwa Kristu, akazi angasi akuti asatumikira Mulungu akufamba mwakutsukwala mu ndzidzi unaenda iwo ku nthumbi ya Yezu Kristu. Iwo asafuna kuikha mafuta akununkhira manungo a Mbuya wawo thangwi pakhadapita ntsiku ibodzi na hafu mbali munthumbi. Mbwenye pidafika iwo, adzumatirwa kakamwe thangwi munthumbi nee mukhali na manungo! Buluka penepo, anju apanga akazi anewa kuti Yezu alamuswa muli akufa, iye athimiza: “Iye ali kuenda patsogolo panu ku Galileya. Imwe munadzamuona kweneko.”—Mat. 28:1-7; Luka 23:56; 24:10.

2 Pidabuluka iwo pa nthumbi, Yezu aenda kuna iwo mbaapanga: “Ndokoni kapange abale anga toera aende ku Galileya, kweneko iwo anadzandiona.” (Mat. 28:10) Cinthu cakutoma cidacita Yezu pidamala iye kulamuswa muli akufa ndi kucita nsonkhano na anyakupfundzace, pa nsonkhano unoyu iye aapasa pitsogolero pyakufunika kakamwe!

MBANI ADAPASWA BASA YAKUCITA ANYAKUPFUNDZA?

Pidagumanyikana Yezu na apostolo pabodzi na anyakupfundza anango ku Galileya pakumala kulamuswa muli akufa, iye aapanga “ndokoni . . .mukaapfundzise toera akhale anyakupfundza” (Onani ndima 3-4)

3-4. Kodi ntemo unagumanika pa Mateu 28:19, 20 waperekwa basi ene kuna apostolo? (Onani foto iri pa tsamba yakutoma.)

3 Lerini Mateu 28:16-20. Pa nsonkhano udacita Yezu, iye alonga pya basa yakufunika kakamwe yakuti anyakupfundzace mbadaicita mu ndzidzi wa apostolo, pontho ndi basa ibodzi ene inacita ife lero. Yezu alonga: “Ndokoni kuna anthu a madzindza onsene, apfundziseni toera akhale anyakupfundza anga, . . . apfundziseni toera kubvera pinthu pyonsene pidakupangani ine.”

 4 Yezu asafuna kuti atowereri ace onsene amwaze mphangwa. Iye nee apanga basi ene apostolo ace akukhulupirika 11 toera kucita basa ineyi. Pidalonga Yezu mafala anewa kuna apostolo ace, iwo nee akhali okhene paphiri ya Galileya. Tisadziwa tani pyenepi? Kumbukani mafala adalonga anju kuna akazi adaenda ku nthumbi ya Yezu: “Imwe munadzamuona [ku Galileya].” Pisaoneka kuti akazi anewa akukhulupirika akhalipombo pa nsonkhano unoyu. Mbwenye nee ndi pyenepi basi. Mpostolo Paulu alonga kuti Yezu “aonekera kuna abale akupiringana 500 pa ndzidzi ubodzi ene.” (1 Akor. 15:6) Kodi abale anewa akupiringana 500 agumanyikana kupi?

5. Thangwi yanji tinakwanisa kulonga kuti nsonkhano unalongwa pa 1 Akorinto 15:6 ndi ubodzi ene unalongwa pa Mateu kapitulu 28?

5 Tiri na mathangwi adidi toera kukhulupira kuti mafala adalonga mpostolo anagumanika pa 1 Akorinto 15:6, asalonga pya nsonkhano ubodzi ene udacitika ku Galileya unalongwa pa Mateu kapitulu 28. Tisadziwa tani pyenepi? Cakutoma, anyakupfundza azinji a Yezu akhali a ku Galileya. Natenepa nee mbapidanentsa kucita nsonkhano na anthu azinji paphiri ku Galileya, kupiringana panyumba ya munthu mu Yerusalemu. Caciwiri, pidalamuswa Yezu muli akufa, iye akhadaonekera kale kuna anyakupfundzace 11 panyumba ibodzi mu Yerusalemu. Khala Yezu akhafuna basi ene apostolo ace acite basa yakumwaza mphangwa na kucita anyakupfundza, iye mbadacita pyenepi mu Yerusalemu, natenepa nee mbapadafunikabve kuphemba apostolo, akazi na anyakupfundza anango toera agumanyikane na iye ku Galileya.—Luka 24:33, 36.

6. Lemba ya Mateu 28:20 isapangiza tani kuti ntemo wakucita anyakupfundza usaphatambo basa lero? Pontho anthu asabvera tani ntemo unoyu lero?

6 Onani thangwi yacitatu yakufunika. Ntemo udapereka Yezu wakuphedza anthu toera akhale anyakupfundza nee ukhaphata basa basi ene kuna Akristu a mu ndzidzi wa apostolo. Tisadziwa tani pyenepi? Pa mafalace akumalisa, Yezu alonga kuna atowereri ace: “Ine ndiri na imwe ntsiku zonsene mpaka kumala kwa makhaliro a dziko.” (Mat. 28:20) Ninga mudalonga Yezu, anthu azinji lero asacita basa ineyi. Nyerezerani basi: Pyaka pyonsene anthu cifupi na 300.000 asabatizwa ninga Mboni za Yahova mbakhala anyakupfundza a Yezu Kristu!

7. Tinapfundzanji mu nsolo uno, pontho thangwi yanji?

7 Azinji anapfundza Bhibhlya asathambaruka mbabatizwa. Mbwenye anango anapfundza Bhibhlya na ife ndzidzi onsene asanyinyirika toera kukhala anyakupfundza. Iwo asakomerwa na kupfundza Bhibhlya, mbwenye nkhabe kuthambaruka mpaka kubatizwa. Khala imwe musacitisa pfundziro ya Bhibhlya, mwakukhonda penula musafuna kuphedza nyakupfundza wanu toera aphatisire pinapfundza iye mbakhala nyakupfundza wa Kristu. Mu nsolo uno tinapfundza kuti tinaphedza tani nyakupfundza wathu wa Bhibhlya toera afune Yahova, pontho athambaruke. Thangwi yanji tisafunika kupfundza pyenepi? Thangwi midzidzi inango tisafunika kucita cisankhulo khala tinapitiriza kupfundza na munthu unoyu peno nkhabe.

YESERANI KUKHUYA NTIMA WA NYAKUPFUNDZA

8. Thangwi yanji midzidzi inango ndi pyakunentsa kukhuya mitima ya anyakupfundza athu?

8 Yahova asafuna kuti anthu antumikire mwaufuni. Natenepa, tisafunika kuphedza anyakupfundza athu kubvesesa kuti Yahova asaatsalakana, pontho asaafuna kakamwe. Tisafunika kuaphedza toera iwo aone Yahova ninga ‘baba wa amphawi na mbvunuliri wa azice.’ (Masal. 68:5) Anyakupfundza angadziwa kuti asafuniwa na Yahova, panango ufuni wawo kuna Mulungu unakula kakamwe. Anyakupfundza anango asanyerezera kuti ndi pyakunentsa kuona Yahova ninga Baba waufuni. Pyenepi pisacitika thangwi anyakubalawo nee apangiza ufuni na citsalakano kuna iwo. (2 Tim. 3:1, 3) Natenepa, mu ndzidzi unacitisa imwe pfundziro, gomezerani makhaliro akupambulika a Yahova. Phedzani  anyakupfundza anu toera abvesese kuti Mulungu wathu waufuni asafuna kuti iwo agumane umaso wakukhonda mala, pontho iye ali dzololo toera kuaphedza kugumana umaso unoyu. Ndi pinthu pipi pinango pisafunika ife kucita?

9-10. Ndi mabukhu api asafunika ife kuphatisira pakucitisa mapfundziro a Bhibhlya, pontho thangwi yanji?

9 Phatisirani bukhu “Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji?” na “Pitirizani Kufuna Mulungu.” Mabukhu anewa acitwa makamaka toera kukhuya mitima ya anyakupfundza. Mwacitsandzo, nsolo 1 wa bukhu Bhibhlya Isatipfundzisanji uli na mibvundzo iyi: Kodi Mulungu asatitsalakana peno ndi wakuuma ntima?, Mulungu asapibva tani angaona anthu mbakathabuka?, pontho Munakwanisa kukhala xamwali wa Yahova? Ndiye tani pya bukhu Pitirizani Kufuna Mulungu? Bukhu ineyi inaphedza nyakupfundza toera kubvesesa kuti kuphatisira midida ya Bhibhlya kunakwanisa kum’phedza mu umaso wace, pontho kunam’phedza kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. Panango mwaphatisira kale mabukhu anewa pakucitisa pfundziro, ngakhale tenepo, musafunika kukhunganyika mwadidi pfundziro ibodzi na ibodzi toera kuphedza mwadidi nyakupfundza wanu.

 10 Ndiye tani khala nyakupfundza wanu asafuna kudziwa ntsonga inagumanika m’bukhu yakuti nee isagumanika m’Bokosi Yathu Yakupfundzisa? Panango munam’phemba toera aleri ekhene bukhu ineyi, natenepa imwe munapitiriza kupfundza naye bukhu Bhibhlya Isatipfundzisanji, peno Pitirizani Kufuna Mulungu.

Tomani na phembero mbamudzati kucitisa pfundziro (Onani ndima 11)

11. Ndi ndzidzi upi unafunika ife kutoma na kumalisa na phembero pakucitisa pfundziro, pontho tinakwanisa tani kuphedza nyakupfundza kubvesesa kufunika kwa phembero?

11 Tomani na phembero mbamudzati kucitisa pfundziro. Kazinji kene, pingakwanisika mphyadidi kucita phembero pakutoma na pakumalisa pfundziro, panango m’masumana akutoma mungaona kuti pfundziro ndi yakukhazikika. Tisafunika kuphedza nyakupfundza toera kudziwa kuti basi ene tinakwanisa kubvesesa Mafala a Mulungu na ciphedzo ca nzimu wa Mulungu. Toera kufokotoza kuti thangwi yanji mphyakufunika kucita phembero mbadzati kutoma na pfundziro, amwazi mphangwa anango asaleri kuna anyakupfundza awo lemba ya Tiyago 1:5, inalonga kuti: “Khala munthu nee ali na udziwisi wakukwana, mbapitirize kuuphemba kuna Mulungu.” Buluka penepo asabvundza, “Tinakwanisa tani kuphemba udziwisi wa Mulungu?” Mwakukhonda penula iwo asatawira kuti tisafunika kucita phembero kuna Mulungu.

12. Munaphatisira tani Masalmo 139:2-4 toera kuphedza nyakupfundza wanu kulonga na Yahova mu phembero?

12 Pfundzisani nyakupfundza wanu kucita phembero. Mpangeni kuti Yahova asafuna kakamwe kubva maphembero ace akubulukira muntima. Mpangeni kuti maphembero anacita ife pathu tekha, tinakwanisa kupanga Yahova pyonsene piri muntima mwathu, pyakuti panango nee mbatidakwanisa kupanga munthu unango. Kumbukani kuti Yahova asadziwa mabvero athu. (Lerini Masalmo 139:2-4.) Khala nyakupfundza wathu asathimbana na manyerezero akuipa na misambo yakuipa tisafunika kumuwangisa kuti acite phembero kuna Mulungu toera am’phedze kukunda pyenepi. Mwacitsandzo, nyerezerani kuti nyakupfundza wanu asakomerwa na maphwando a mafiriyadu. Iye asadziwa kuti pyenepi ndi pyakuipa, mbwenye asapitiriza kukomerwa napyo. Muwangiseni toera kupanga Yahova mabvero ace onsene, pontho mphedzeni toera kufuna pinthu pinafuna Mulungu.—Masal. 97:10.

Phembani nyakupfundza wanu toera agumanike pa misonkhano (Onani ndima 13)

13. (a) Thangwi yanji tisafunika kuphemba anyakupfundza athu toera agumanike pa misonkhano? (b) Tinakwanisa tani kuphedza anyakupfundza athu toera kukhala akusudzuka kakamwe angagumanika pa Nyumba ya Umambo?

13 Pingakwanisika phembani nyakupfundza wanu toera agumanike pa misonkhano. Pyonsene pinaona nyakupfundza wanu na pinabva iye pa misonkhano Yacikristu pinakwanisa kukhuya ntima wace, pontho pinam’phedza toera kuthambaruka. Mpangizeni vidhyu Ninji Pinacitwa pa Nyumba ya Umambo? pontho m’phembeni toera kuenda pabodzi na imwe ku misonkhano. Pingakwanisika m’phedzeni na kobiri peno pinthu pinango toera afike pa Nyumba ya Umambo. Mphyadidi kukwata amwazi mphangwa akusiyana-siyana toera kuenda pabodzi na imwe ku pfundziro yanu. Pyenepi pinaphedza nyakupfundza wanu kudziwa anthu azinji mu mpingo, pontho pinam’phedza kukhala wakusudzuka kakamwe angagumanika pa misonkhano yathu.

PHEDZANI NYAKUPFUNDZA WANU TOERA KUTHAMBARUKA

14. Ninji pinafuna kuphedza nyakupfundza toera kuthambaruka mwauzimu?

14 Cifuno cathu ndi kuphedza nyakupfundza wathu wa Bhibhlya toera kukhala wakukola mwauzimu. (Aef. 4:13) Munthu angatawira kupfundza Bhibhlya, panango anatoma kunyerezera kuti pfundziro ineyi inam’phedza tani. Mu ndzidzi unathimizira iye kufuna kwace Yahova, panango anatoma kunyerezera kuti anakwanisa tani kuphedza anango kuphatanizambo abale na alongo mu mpingo. (Mat. 22:37-39) Khala mphyakuthema, lekani kugopa kupanga nyakupfundza wanu kuti njira ibodzi yakuphedzera Umambo ndi kucita pyakupereka.

Pfundzisani nyakupfundza wanu kuti anacitanji angathimbana na nyatwa (Onani ndima 15)

15. Tinaphedza tani nyakupfundza Bhibhlya toera kudziwa kuti anacitanji angathimbana na nyatwa?

 15 Pfundzisani nyakupfundza wanu kuti anacitanji angathimbana na nyatwa. Mwacitsandzo, nyerezerani kuti nyakupfundza wanu wakuti ndi m’mwazi mphangwa wakukhonda kubatizwa akupangani kuti atsukwaliswa na munthu unango mu mpingo. M’mbuto mwakumpanga kuti mbani adadawa peno adacita pyadidi, mpangeni kuti Bhibhlya isalonga kuti tisafunika kucitanji. Iye anakwanisa kulekerera m’bale mbaduwala pyonsene pidacitika, peno anaenda kacedza naye mwadidi na mwaufuni toera ‘kuwina m’bale wace.’ (Landanisani na Mateu 18:15.) Phedzani nyakupfundza wanu kukhunganyika pinafuna iye kuenda kalonga. Mpangizeni kuti anaphatisira tani JW Library,® Bukhu Inaphatisira Mboni za Yahova Pakufufudza na jw.org® toera kupfundza njira zadidi zakukhazikisa ntendere. Angapfundza pizinji mbadzati kubatizwa pinam’phedza toera kubverana mwadidi na anango mu mpingo.

16. Thangwi yanji mphyakufunika kuphemba amwazi mphangwa anango toera kuenda pabodzi na imwe ku pfundziro yanu?

16 Phembani anango mu mpingo na muyang’aniri wa cisa angacedzera mpingo wanu toera kuenda pabodzi na imwe ku pfundziro yanu. Thangwi yanji? Kusiyapo mathangwi adalonga ife pakutoma, amwazi mphangwa anango anakwanisa kuphedza nyakupfundza wanu munjira yakuti imwe panango nee mbamudakwanisa. Mwacitsandzo, nyerezerani kuti nyakupfundza wanu ayesera kazinji kene kusiya kufumali, mbwenye nee akukwanisa. Phembani m’mwazi mphangwa wakuti anentsekambo kusiya nsambo unoyu toera aende pabodzi na imwe ku pfundziro yanu. Panango iye anapereka maonero adidi kuna nyakupfundza wanu akuti anakwanisa kum’phedza. Khala imwe nee munakwanisa kucitisa pfundziro ya Bhibhlya pabodzi na m’bale wa maluso, mphembeni toera acitise pfundziro. Mungaphemba anango toera muende pabodzi kacitisa pfundziro panango nyakupfundza wanu anaphedzeka na maluso ace. Kumbukani kuti cifuno cathu ndi kuphedza nyakupfundza toera athambaruke mwauzimu.

THANGWI YANJI MUSAFUNIKA KUSIYA KUPFUNDZA NA MUNTHU?

17-18. Musafunika kunyerezeranji mbamudzati kusiya kupfundza na munthu?

17 Khala nyakupfundza wanu nee akucita macinjo, midzidzi inango musafunika kubvundzika, ‘Kodi ndisafunika kusiya kupfundza naye Bhibhlya?’ Mbamudzati kucita cisankhulo musafunika kunyerezera luso ya munthu unoyu. Anango asamala dzidzi uzinji toera kuthambaruka. Natenepa bvundzikani: ‘Kodi nyakupfundza wanga asathambaruka mwakubverana na makhaliro ace?’ ‘Iye akutoma “kubvera,” peno kuphatisira pinthu pinapfundza iye?’ (Mat. 28:20) Panango panapita ndzidzi toera nyakupfundza athambaruke, mbwenye asafunika kupitiriza kucita macinjo.

18 Tinacitanji khala tisapfundza na munthu wakuti midzidzi inango asaona kuti pinthu pinapfundza iye nee ndi pyakufunika?  Nyerezerani tenepa: Nyakupfundza wanu amalisa bukhu Bhibhlya Isatipfundzisanji, panango mwatoma kupfundza naye bukhu Pitirizani Kufuna Mulungu, mbwenye cipo agumanika pa misonkhano ngakhale pa Cikumbuso! Pontho ali na nsambo wakukhonda kupfundza mwakusowa mathangwi akubveka. Khala ndi tenepo, musafunika kucedza naye mwadidi. *

19. Munalonganji kuna munthu wakuti nee asakomerwa na kupfundza Bhibhlya, pontho musafunika kunyerezeranji?

19 Imwe munakwanisa kucedza naye mukuncita mbvundzo uyu: ‘M’maonero anu, ninji pinakupingizani toera kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova?’ Panango iye anatawira: ‘Ndisakomerwa na kupfundza Bhibhlya, mbwenye nee ndisafuna kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova!’ Khala asapitiriza na maonero anewa pakumala kupfundza ndzidzi uzinji, kodi tisafunika kupitiriza kupfundza naye? Munjira inango, panango iye anakupangani pinthu pinam’pingiza toera kuthambaruka. Mwacitsandzo, panango iye asaona kuti nee anakwanisa kumwaza mphangwa nyumba na nyumba. Nakuti musadziwa mabvero ace, pinakhala pyakukhonda nentsa kwa imwe kum’phedza.

Nee tisafunika kubvunga ndzidzi na anyakupfundza akukhonda thambaruka (Onani ndima 20)

20. Lemba ya Mabasa 13:48 inatiphedza tani toera kuona khala tisafunika kupitiriza kupfundza na munthu peno nkhabe?

20 Ndi pyakutsukwalisa kudziwa kuti anyakupfundza anango ndi ninga Aizraeli a mu ntsiku za Ezekyeli. Onani pidalonga Yahova kuna Ezekyeli thangwi ya Aizraeli anewa: ‘Iwo asakuona ninga nyakulongesa fala yadidi na nyakuimba nyimbo zakutsandzayisa. Iwo asabva pyonsene pinalonga iwe, mbwenye nee asabvera.’ (Ezek. 33:32) Mphyakunentsa kupanga munthu kuti nee tinapfundzabve na iye. Mbwenye, “ndzidzi udasala ndi wakucepa.” (1 Akor. 7:29) M’mbuto mwakubvunga ndzidzi na anyakupfundza wakuti nee akuthambaruka, tisafunika kusaka anthu akuti asafuna kutambira “umaso wakukhonda mala.”—Lerini Mabasa 13:48.

Panango anthu anango mu cisa canu asacita phembero toera kuphemba ciphedzo (Onani ndima 20)

21. Ndi ipi lemba ya caka 2020, pontho inatiphedza toera kucitanji?

21 Lemba ya caka 2020, inatiphedza toera kukulisa maluso athu m’basa yakucita anyakupfundza. Lemba ineyi isaphataniza mafala adalonga Yezu pa nsonkhano udacitika paphiri ya Galileya: ‘Natenepa, ndokoni, apfundziseni toera akhale anyakupfundza . . . , mbamuabatiza.’Mat. 28:19.

Ife tisafuna kuphedza anyakupfundza athu toera akhale anyakupfundza a Kristu (Onani ndima 21)

NYIMBO 70 Sakani Anthu Akuthema

^ ndima 5 Lemba ya caka 2020 isatiwangisa toera kuphedza anthu kuti “akhale anyakupfundza.” Atumiki onsene a Yahova asafunika kubvera ntemo unoyu. Tinakhuya tani mitima ya anyakupfundza athu toera akhalembo anyakupfundza a Kristu? Nsolo uno unapangiza kuti tinaphedza tani anyakupfundza athu a Bhibhlya toera akhale axamwali a Yahova. Unatiphedzambo kuona khala tisafunika kupitiriza kupfundza Bhibhlya na munthu peno nkhabe.