Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 Nsolo Wa Pfundziro 4

Cikumbuso Cisatipfundzisanji Thangwi ya Mambo Wakudzulu

Cikumbuso Cisatipfundzisanji Thangwi ya Mambo Wakudzulu

“Nkate uyu usaimirira manungo anga. . . . Vinyu iyi isaimirira ‘ciropa canga ca cibverano.’”MAT. 26:26-28.

NYIMBO 16 Tinasimba Yahova Thangwi ya Mwanace Wakudzodzwa

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1-2. (a) Thangwi yanji Yezu athema kutipangiza njira yakukhonda nentsa toera kukumbuka kufa kwace? (b) Ndi api makhaliro a Yezu anafuna ife kupfundza?

KODI imwe musadziwa pinacitika pa Cikumbuso ca kufa kwa Kristu? Mwakukhonda penula, azinji a ife asakumbuka pidacitika pa ntsiku idakhazikiswa masasanyiro anewa. Thangwi yanji? Thangwi nee pacitwa pinthu pizinji, mbwenye ntsiku ineyi ndi yakufunika kakamwe. Panango tinabvundzika: ‘Thangwi yanji nee pacitwa pinthu pizinji?’

2 Pikhamwaza Yezu mphangwa pa dziko yapantsi, iye akhadziwika ninga munthu akhapfundzisa undimomwene munjira yadidi, yakukhonda nentsa na yakubveka mwadidi. (Mat. 7:28, 29) Ndi thangwi yace iye atipangiza njira yakukhonda nentsa toera kucita Cikumbuso * ca kufa kwace. Tendeni tione pidalonga Yezu na pidacita iye pa Cikumbuso ceneci. Tinakwanisa kubvesesa pizinji thangwi yakucepeseka, cipapo na ufuni udapangiza Yezu, pontho tinapfundza kuti tinantowezera tani.

YEZU NDI WAKUCEPASEKA

Nkate na vinyu inaphatisirwa pa Cikumbuso pisatikumbusa kuti Yezu apereka umaso wace kwa ife, pontho cincino ali kutonga kudzulu ninga Mambo (Onani ndima 3-5)

3. Mwakubverana na Mateu 26:26-28, ndi munjira ipi Cikumbuso cidatomesa Yezu cikhali cakukhonda nentsa, pontho pidzindikiro piwiri pidaphatisira iye pisaimiriranji?

3 Yezu atomesa masasanyiro a Cikumbuso ca kufa kwace pabodzi na apostolo ace akukhulupirika akukwana 11. Iye akwata pikhadasala pa phwando ya Paskwa mbacita cikumbuso mwakukhonda phatisira pinthu pizinji. (Lerini Mateu 26:26- 28.) Pa phwando ineyi Yezu aphatisira nkate wakusowa pyakutupisa na vinyu. Yezu apanga apostolo ace kuti pidzindikiro pyenepi piwiri pisaimirira ciropa cace na manungo ace aungwiro, akuti mwakukhonda dembuka mbadaapereka ninga ntsembe thangwi ya iwo. Panango apostolo nee adzumatirwa na njira yakukhonda nentsa idatomesa iye masasanyiro anewa akufunika kakamwe. Thangwi yanji?

4. Kodi uphungu udapereka Yezu kuna Marta usatiphedza tani toera kubvesesa kuti thangwi yanji iye nee aphatisira pinthu pizinji pa Cikumbuso?

4 Tendeni tione pikhadacitika miyezi mingasi nduli, mu caka cacitatu ca utumiki wa Yezu, pidaenda iye kunyumba kwa axamwali ace—Lazaro, Marta na Mariya. Mu ndzidzi wakupuma, Yezu atoma kuapfundzisa. Mbwenye Marta akhadzudzumika na kukhunganya pyakudya pizinji toera kupasa mulendo wace wakupambulika. Pidaona Yezu pyenepi, ansumula mwaufuni mbam’phedza toera kuona kuti nkhabe funika ndzidzi onsene kudzudzumika na pinthu pizinji. (Luka 10:40-42) Mukupita kwa ndzidzi, Yezu aphatisira uphungu wace mbadzati kupereka umaso wace ninga ntsembe. Iye nee aphatisira pinthu pizinji pa Cikumbuso. Kodi pyenepi pisatipfundzisanji thangwi ya Yezu?

5. Kodi kukhonda kuphatisira pinthu pizinji pa Cikumbuso kusapangizanji thangwi ya Yezu, pontho pyenepi pisabverana tani na Afilipi 2:5-8?

5 Yezu akhali wakucepeseka mu pinthu pyonsene pikhalonga iye na pikhacita iye. Natenepa si pyakudzumatirisa tayu kudziwa kuti iye akhali wakucepeseka namasiku akumalisa a umaso wace pa dziko yapantsi. (Mat. 11:29) Iye akhadziwa kuti akhafunika kucita cinthu cakuti cipo cacitwa kale, kupereka umaso wace ninga ntsembe, pontho akhadziwa kuti Yahova mbadamulamusa toera kukhala mambo kudzulu. Maseze iye akhadziwa pyenepi, mbwenye nee akhafuna kuti anthu acite pizinji kakamwe pakukumbuka kufa kwace. M’mbuto mwace, iye apanga anyakupfundzace toera akumbuke kufa kwace kabodzi pacaka mbakhonda kuphatisira pizinji. (Juw. 13:15; 1 Akor. 11:23-25) Kuphatisira pidzindikiro pyakuthema na pyakukhonda nentsa kukhapangiza kuti Yezu nee akhali munthu wakudzikuza. Natenepa ife tinakwanisa kulonga kuti kucepeseka ndi ubodzi mwa makhaliro anapangiza Mambo wathu wakudzulu.—Lerini Afilipi 2:5-8.

6. Tinatowezera tani kucepeseka kwa Yezu pakuthimbana na mayesero?

6 Tinatowezera tani kucepeseka kwa Yezu? Mukuikha pifuno pya anango pa mbuto yakutoma. (Afil. 2:3, 4) Nyerezerani  basi pya masiku akumalisa a umaso wa Yezu pa dziko yapantsi. Iye akhadziwa kuti mbadathabuswa mpaka kuphiwa; iye akhadzudzumika thangwi ya apostolo ace akukhulupirika akuti mwakukhonda dembuka mbadathabuswa thangwi ya iye. Natenepa, iye aphatisira masiku akumalisa a umaso wace toera kuapfundzisa, kuawangisa na kuabalangaza. (Juw. 14:25-31) Mwakucepeseka, Yezu apangiza kuti akhaikha pifuno pya anango pa mbuto yakutoma. Iye akhazikisa citsandzo cadidi kwa ife!

YEZU NDI WACIPAPO

7. Yezu apangiza tani cipapo pidamala iye kutomesa Cikumbuso?

7 Pidamala Yezu kutomesa masasanyiro a Cikumbuso, iye apangiza cipapo. Munjira ipi? Iye atawira kucita cifuno ca Babace, maseze akhadziwa kuti kucita pyenepi mbipidam’bweresera nyatwa. (Mat. 26:65, 66; Luka 22:41, 42) Yezu apitiriza kukhala wakukhulupirika toera kulemedza dzina ya Yahova, kuphedzera utongi ukulu wa Mulungu na kufungula njira toera anthu akhale na umaso wakukhonda mala. Mu ndzidzi ubodzi ene, Yezu akhunganya atowereri ace toera akwanise kuthimbana na mayesero a ntsogolo.

8. (a) Kodi Yezu alonganji kuna apostolo ace akukhulupirika? (b) Mudapita pyaka pingasi Yezu mbadamala kale kufa, kodi anyakupfundzace atowezera tani citsandzo cace cakukhala acipapo?

8 Yezu apangizambo cipapo mukutsalakana apostolo ace akukhulupirika mbakhonda kudzudzumika kakamwe na pikhafuna kuncitikira. Cikumbuso cidakhazikisa Yezu pidamala iye kuthamangisa Yuda, caphedza ale akuti mbadakhala atowereri ace akudzodzwa toera kukumbuka nkhombo zikhafuna kukhala na iwo thangwi ya ciropa ca Yezu mbacita nawo cibverano cipswa. (1 Akor. 10:16, 17) Toera kuaphedza kuti akhale akuthema kutonga  na Yezu kudzulu, iye apanga atowereri ace kuti iye pabodzi na Babace asadikhiranji kwa iwo. (Juw. 15:12-15) Yezu apangambo apostolo thangwi ya mayesero akhafuna kuthimbana na iwo. Buluka penepo, aapanga toera ‘akhale acipapo’ mukutowezera citsandzo cace! (Juw. 16:1-4a, 33) Mukupita kwa pyaka pingasi, anyakupfundza a Yezu akhapitiriza kutowezera n’khaliro wace wakuperekeka na cipapo cace. Cinthu cikulu kakamwe cikhacita iwo ndi kutsalakanana unango na ndzace mu mayesero awo mazinji.—Aheb. 10:33, 34.

9. Tinatowezera tani Yezu mukupangiza cipapo?

9 Munjira ibodzi ene, ife lero tisatowezerambo citsandzo ca Yezu cakukhala acipapo. Mwacitsandzo, tisafunika kukhala acipapo toera kuphedza abale athu anatcingwa thangwi yacikhulupiro cawo. M’midzidzi inango, abale athu asaikhwa nkaidi mwakusowa mathangwi. Natenepa pyenepi pingacitika, tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kuaphedza. (Afil. 1:14; Aheb. 13:19) Njira inango yakupangiza kuti nee tisagopa ndi kupitiriza kumwaza mphangwa “mwacipapo.” (Mabasa 14:3) Ninga Yezu, ife tiri dzololo toera kumwaza mphangwa za Umambo, maseze anthu atitcinge peno atipingize. Mbwenye midzidzi inango, ife tinakwanisa kusowa cipapo. Mphapo tinacitanji?

10. Masumana mangasi Cikumbuso mbicidzati kucitwa, kodi tisafunika kucitanji, pontho thangwi yanji?

10 Ife tinapitiriza kukhala acipapo tinganyerezera pya cidikhiro ca ntsogolo cakuti cinakwanisika basi ene na ntsembe yaciomboli ya Kristu. (Juw. 3:16; Aef. 1:7) Masumana mangasi Cikumbuso mbicidzati kucitwa, ife tiri na mwai wakupambulika wakuthimizira kupereka kwathu takhuta ku muoni unoyu wa ciomboli. Mu ndzidzi unoyu, pitirizani kuleri makhundu a Bhibhlya a ndzidzi wa Cikumbuso, kucita phembero na kunyerezera mwacidikhodikho pidacitika mu ndzidzi udafa  Yezu. Natenepa, tingagumanika pa Cikumbuso, tinadziwa mabvekero a pidzindikiro pya Cikumbuso, pontho pisaimiriranji. Tingadziwa pidaticitira Yezu na Yahova na kubvesesa kuti pisatiphedza tani, pontho pisaphedza tani anyakufunika athu, cidikhiro cathu ca ntsogolo cinakhala cakuwanga, pontho cinatiphedza toera kupirira mbatikhala acipapo mpaka kunkhomo.—Aheb. 12:3.

11-12. Ninji pidapfundza ife mpaka pano?

11 Mpaka pano ife tapfundza kuti Cikumbuso ca kufa kwa Kristu cisatikumbusa tayu basi muoni wa ciomboli, mbwenye cisatikumbusambo makhaliro akufunika kakamwe a Yezu, ninga kucepeseka na cipapo. Tikupereka takhuta thangwi Yezu akupitiriza kupangiza makhaliro anewa ninga Nyantsembe wathu Wankulu wakudzulu, wakuti anakwanisa kutiphedza. (Aheb. 7:24, 25) Toera kupangiza kupereka kwathu takhuta, ife tisafunika kukumbuka kufa kwa Yezu ninga mudapilongera iye. (Luka 22:19, 20) Ife tisakumbuka ntsiku ineyi yakufunika kakamwe yakuti kale ikhacitwa pa ntsiku 14 ya Nisane.

12 Ife tingadzindikira pidacita Yezu pa ndzidzi udakhazikisa iye Cikumbuso tinakwanisa kuona n’khaliro unango udancitisa kutifera. Ndi upi n’khaliro ukhadziwika na iye pikhali iye pa dziko yapantsi?

YEZU NDI WAUFUNI

13. Kodi lemba ya Juwau 15:9 na 1 Juwau 4:8-10 isafokotoza tani ufuni unapangiza Yahova na Yezu, pontho mbani anaphedzeka na ufuni unoyu?

13 Yezu apangiza mwadidi ufuni unapangiza Yahova kuna ife mu pyonsene pidacita iye. (Lerini Juwau 15:9; 1 Juwau 4:8-10.) Kusiyapo pyenepi, Yezu aperekeka na ntima onsene toera kutifera. Khala ndife akudzodzwa peno “mabira anango,” tonsene tisaphedzeka na ufuni unatipangiza Yahova na Mwanace kubulukira mu ntsembe ya ciomboli. (Juw. 10:16; 1 Juw. 2:2) Pontho tinganyerezera pya ntundu wa Cikumbuso cidakhazikisa iye, tinakwanisa kuona kuti iye akhafuna na akhatsalakana anyakupfundzace. Munjira ipi?

Mwaufuni Yezu akhazikisa masasanyiro akukhonda nentsa a Cikumbuso toera cicitwe mu pyaka pizinji, pontho m’makhaliro akusiyana-siyana (Onani ndima 14-16) *

14. Ndi munjira ipi Yezu apangiza ufuni kuna anyakupfundzace?

14 Yezu apangiza ufuni kuna atowereri ace akutoma adadzodzwa na nzimu wakucena mukukhazikisa masasanyiro a Cikumbuso munjira yakukhonda nentsa. Mukupita kwa ndzidzi, anyakupfundza anewa akudzodzwa akhafunika kucita Cikumbuso pyaka pyonsene mwakukhonda tsalakana kutcingwa peno makhaliro anango akunentsa. (Apok. 2:10) Kodi iwo akhakwanisa kubvera Yezu? Inde iwo akhakwanisa.

15-16. Kodi anango akwanisa tani kucita Cikumbuso ca kufa kwa Kristu maseze akhathimbana na nyatwa?

15 Kutomera mu ndzidzi wakale mpaka lero, Akristu andimomwene akupitiriza kukumbuka kufa kwa Yezu. Iwo asawangisira kutowezera masasanyiro a Cikumbuso adakhazikiswa ngakhale midzidzi inango asathimbana na nyatwa. Mwacitsandzo, mu ndzidzi ukhali m’bale Harold King nkaidi yace ekha ku Xina, iye akhasaka njira yakucita cikumbuso ekhene. Iye akhaphatisira pinthu pikhali na iye mbacita ninga akukhunganyika pidzindikiro pya Cikumbuso mwacibisobiso. Pontho iye akhawangisira kakamwe toera kudziwa ntsiku ikhafuna kucitwa cikumbuso. Ingafika ntsiku ineyi, iye akhaimba, akhacita phembero mbacita nkhani ekhene nkaidi.

16 Onani citsandzo cinango. Mu ndzidzi wa Nkhondo Yaciwiri, nsoka wa alongo ukhali nkaidi ku mbuto ikhathabusirwa anthu, ukhaikha umaso wawo pangozwi toera kucita Cikumbuso. Nakuti masasanyiro anewa akhazikiswa munjira yakukhonda nentsa, iwo akhakwanisa kucita Cikumbuso mwacibisobiso. Iwo alonga: “Ife tikhalimira dhuzi-dhuzi unango na ndzace, pakati tikaikha pidzindikiro  mbitiphimbira na nguwo yakucena. Ife tikhaphatisira nyale m’mbuto mwakuphatisira maluju toera tikhonde kuoniwa. . . . Tikhacita pyonsene pikhakwanisa ife toera tipitirize kukwanirisa dumbiro idacita ife yakucenesa dzina ya Babathu.” Pyenepi pikhapangiza kuti iwo akhali na cikhulupiro cakuwanga. Pontho Yezu apangiza ufuni mudakhazikisa iye masasanyiro akuti ticite Cikumbuso ngakhale m’midzidzi yakunentsa!

17. Ndi mibvundzo ipi yakuti tisafunika kubvundzika?

17 Nakuti Cikumbuso ciri dhuzi, m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kubvundzika: ‘Ndinatowezera tani Yezu mukupangiza ufuni? Kodi ine ndisaikha pa mbuto yakutoma pifuno pya alambiri andzanga? Kodi ndisadziwa pinthu pyakuti abale na alongo nkhabe kwanisa kupicita, peno ndisadikhira kuti acite pinthu pyakuti nee anapikwanisa?’ Natenepa, ndzidzi onsene tisafunika kutowezera Yezu mbatikhala na “manyerezero mabodzi ene.”—1 Ped. 3:8.

NDZIDZI ONSENE KUMBUKANI NTSONGA ZENEZI

18-19. (a) Kodi tisafunika kukhala na cinyindiro cipi? (b) Musafunika kuwangisira toera kucitanji?

18 Wasala ndzidzi wakucepa toera masasanyiro akucita Cikumbuso ca kufa kwa Kristu amale. Yezu ‘angabwera’ nkati mwa nyatwa ikulu, iye anadzakwata “anthu ace adasankhulwa” adasalikira pa dziko toera aende nawo kudzulu, buluka penepo Cikumbuso nkhabe kudzacitwabve.—1 Akor. 11:26; Mat. 24:31.

19 Mu ndzidzi wakuti Cikumbuso nkhabe citwabve, ife tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti mbumba ya Yahova inapitiriza kukumbuka mwadidi Cikumbuso ninga cidzindikiro cakucepeseka kakamwe, cipapo na ufuni wakuti cipo ukhadapangizwa kale na anthu. Mu ndzidzi unoyu, mwakukhonda penula, ale akhacita cikumbuso ceneci analonga pikhacita iwo toera kuphedza anango. Mbwenye toera kuphedzeka na masasanyiro anewa mu ndzidzi uno, tisafunika kuwangisira toera kutowezera kucepeseka kwa Yezu, cipapo cace na ufuni wace. Tingacita pyenepi, tinakhala na cinyindiro cakuti Yahova anadzatipasa nkhombo.—2 Ped. 1:10, 11.

NYIMBO 13 Kristu Ndi Citsandzo Cathu

^ ndima 5 Thimize pano tinacita Cikumbuso ca kufa kwa Yezu Kristu. Cikumbuso ceneci cisatipfundzisa pizinji thangwi yakucepeseka kwa Yezu, cipapo cace na ufuni udapangiza iye. Mu nsolo uno, tinapfundza kuti tinatowezerambo tani makhaliro anewa adidi adapangiza Yezu.

^ ndima 2 MABVEKERO A MAFALA ANANGO: Cikumbuso cisabveka kucita cinthu cakupambulika toera kulemedza peno kukumbuka ntsiku yakufunika peno munthu.

^ ndima 56 PITHUNDZITHUNDZI: Akristu akukhulupirika a mu mpingo wa ndzidzi wa apostolo akucita Cikumbuso; mu pyaka 1800; ku mbuto ikhathabusirwa anthu ku Nazi; na mu ntsiku zino, ali n’Nyumba ya Umambo yakukhonda khala na mapfufu ku Amerika do Sul.