Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO WA PFUNDZIRO 2

Simbani Yahova mu Mpingo

Simbani Yahova mu Mpingo

‘Ndinakusimbani pakati pa mpingo.’—MASAL. 22:22.

NYIMBO 59 Tendeni Tisimbe Yahova

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Ndi api mabvero akhali na Dhavidhi thangwi ya Yahova, pontho mabvero anewa ankulumiza toera kucitanji?

MAMBO DHAVIDHI alemba: ‘Yahova ndi wankulu, pontho athema kakamwe kusimbwa.’ (Masal. 145:3) Iye akhafuna Yahova, pontho ufuni wace ukhancitisa kunsimba ‘pakati pa mpingo.’ (Masal. 22:22; 40:5) Mwandimomwene, imwe musafuna Yahova, pontho musaphedzerambo mafala adalonga Dhavidhi kuti ‘mbasimbwe Yahova Mulungu, baba wa Izraeli, kwenda na kwenda.’—1 Pya dziko. 29:10-13.

2. (a) Kodi tinasimba tani Yahova? (b) Ndi ipi mikandzo inathimbana na azinji, pontho tinapfundzanji mu nsolo uno?

2 Njira ibodzi toera kusimba Yahova lero, ndi kutawira pa misonkhano yathu Yacikristu. Mbwenye pyenepi ndi pyakunentsa kakamwe kwa abale na alongo anango. Iwo asafuna kutawira, mbwenye asacimwana thangwi yakugopa. Mphapo anacitanji toera akhonde kugopa? Ndi api maonero adidi akuti anakwanisa kutiphedza toera kupereka mitawiro yakuwangisa? Mbatidzati kutawira mibvundzo ineyi, pakutoma tendeni tione mathangwi manai akufunika kakamwe anaticitisa kutawira pa misonkhano.

THANGWI YANJI IFE TISATAWIRA PA MISONKHANO

3-5. (a) Ninga munafokotozera lemba ya Ahebheri 13:15, thangwi yanji ife tisatawira pa misonkhano? (b) Kodi tonsene tisafunika kutawira munjira ibodzi ene? Fokotozani.

3 Ife tonsene tapaswa mwai na Yahova toera kunsimba. (Masal. 119:108) Mitawiro yathu pa misonkhano isacita khundu ya ‘ntsembe yakusimba,’ pontho nkhabepo munthu anafuna kuticitira ntsembe ineyi. (Lerini Ahebheri 13:15.) Kodi Yahova asaphemba ntundu ubodzi ene wa ntsembe, peno mitawiro, kwa m’bodzi na m’bodzi wa ife? Nkhabe!

4 Yahova asadziwa kuti makhaliro athu na maluso athu ndi akusiyana, pontho asakomerwa kakamwe na kuwangisira kwathu. Nyerezerani ntundu wa ntsembe za Aizraeli zidatawirwa na Yahova. Aizraeli anango akhakwanisa kupereka mwanabira peno mbuzi. Mbwenye Aizraeli akutcerenga mbadakwanisa kupereka “madjiwa mawiri peno anankhangaiwa awiri.” Ule akhacimwana kubweresa madjiwa mawiri, Yahova akhatawira ‘anyamagongwe anai na hafu a ufa wadidi.’ (Lev. 5:7, 11) Ufa nee ukhadhula, mbwenye Yahova akhakomerwa na ntsembe zenezi za ‘ufa wadidi.’

5 Mulungu wathu wakukoma ntima asapibvambo munjira ibodzi ene lero. Tingatawira pa misonkhano, iye nee asadikhira kuti tonsene titawire mwadidi kakamwe ninga Apolo peno Paulu. (Mabasa 18:24; 26:28) Yahova asafuna kuti ticite pyonsene pinakwanisa ife toera titawire mwadidi mwakubverana na maluso athu. Kumbukani nzice adapereka kobiri ziwiri zing’ono za ndzaya. Yahova akomerwa kakamwe na nzice unoyu thangwi iye apereka pidakwanisa iye.—Luka 21:1-4.

Kutawira kusatiphedza, pontho kusaphedzambo ale anabvesera (Onani ndima 6-7) *

6. (a) Mwakubverana na Ahebheri 10:24, 25, mitawiro inapereka anango pa misonkhano isatikhuya tani? (b) Tinapangiza tani kupereka kwathu takhuta thangwi ya mitawiro yakuwangisa inapereka anango pa misonkhano?

6 Tingapereka mitawiro pa misonkhano tisawangisana unango na ndzace. (Lerini Ahebheri 10:24, 25.) Ife tisakomerwa kakamwe tingabva anango angapereka mitawiro pa misonkhano. Pontho tisakomerwa tingabva anapiana na anthu anango mbakapereka mitawiro yakuphata ntima ya undimomwene upswa unapfundza iwo. Kusiyapo pyenepi, ife tisakomerwa na ale ‘anapangiza cipapo’ mbatawira pa misonkhano maseze akhale na manyadzo peno akupfundza kwene cilongero cathu. (1 Ates. 2:2) Tinapangiza tani kupereka kwathu takhuta thangwi yakuwangisira kwawo? Ife tinakwanisa kucita pyenepi mukuasimba tingakotoka. Njira inango ndi yakuti ife ene tisafunikambo kutawira pa misonkhano. Tingacita pyenepi ife tinawangiswa, pontho tinawangisambo anango.—Aroma 1:11, 12.

7. Kodi tinaphedzeka tani tingatawira pa misonkhano?

7 Ife ene tisaphedzeka tingatawira pa misonkhano. (Iza. 48:17) Munjira zipi? Yakutoma, tingafuna kutawira pa misonkhano tisafunika kukhunganyika, thangwi tingakhunganyika mwadidi tinabvesesa Mafala a Mulungu. Pontho tingabvesesa mwadidi pinapfundza ife tinakwanisa kupiphatisira munjira yadidi. Yaciwiri, ife tinakomerwa kakamwe na misonkhano tingacitambo khundu pakutawira. Yacitatu, nakuti tisawangisira kakamwe toera kutawira, kazinji kene pisanentsa kuduwala ntsonga zidatawira ife.

8-9. (a) Mwakubverana na Malakiya 3:16, kodi Yahova asapibva tani tingatawira pa misonkhano? (b) Ndi nkandzo upi unathimbana na anango?

8 Yahova asakomerwa tingalonga thangwi yacikhulupiro cathu. Tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova asabvesera, pontho asakomerwa thangwi yakuwangisira kwathu toera kutawira pa misonkhano. (Lerini Malakiya 3:16.) Tingawangisira toera kucita pinafuna Mulungu, iye anatipasa nkhombo.—Mal. 3:10.

9 Mwakukhonda penula, tiri na mathangwi adidi toera kutawira pa misonkhano. Ngakhale tenepo, anango asagopa kuthukula nkono. Khala imwe musagopambo, lekani kubwerera nduli. Cincino tendeni tipfundze midida na pitsandzo pingasi pya m’Bhibhlya na maonero akuti anatiphedza toera kutawira kazinji kene pa misonkhano.

KUMALISA KUGOPA

10. (a) Kodi azinji a ife asagopa kucitanji? (b) Munthu anagopa kutawira pa misonkhano asapangiza kuti ali na n’khaliro upi wadidi?

10 Kodi ntimanu usadhima mungafuna kulamusa nkono toera kutawira pa misonkhano? Khala ndi tenepo, nee ndimwe mwekha. Undimomwene ndi wakuti azinji a ife asagopambo pang’ono angafuna kutawira. Toera kumalisa nkandzo unoyu imwe musafunika kudziwa cinakucitisani kugopa. Kodi imwe musagopa kuduwala pinafuna imwe kulonga, peno musagopa kulonga mwakuphonyeka? Kodi imwe musagopa kuti ntawiro wanu nee unabveka mwadidi ninga mitawiro ya anango? Mwandimomwene, anewa anakwanisa kukhala mathangwi adidi. Pontho asapangiza kuti ndimwe wakucepeseka na musaona anango ninga akulu kupiringana imwe. Yahova asafuna kakamwe n’khaliro unoyu. (Masal. 138:6; Afil. 2:3) Mbwenye mu ndzidzi ubodzi ene iye asafuna kuti munsimbe, pontho muwangise abale na alongo anu pa misonkhano. (1 Ates. 5:11) Nakuti iye asakufunani, anakupasani cipapo.

11. Ndi Malemba api akuti anakwanisa kutiphedza?

11 Onani Malemba mangasi. Bhibhlya isalonga kuti ife tonsene tisadodoma mu pinthu pinacita ife na pinalonga ife. (Tiya. 3:2) Yahova, pontho abale na alongo athu nee asadikhira kuti tikhale aungwiro. (Masal. 103:12-14) Iwo ndi abale na alongo athu, pontho asatifuna kakamwe. (Marko 10:29, 30; Juw. 13:35) Iwo asadziwa kuti midzidzi inango ife nee tisatawira ninga mukhafunira ife.

12-13. Tisapfundzanji na citsandzo ca Neemiya na Yona?

12 Bhibhlya iri na pitsandzo pingasi pyakuti pinakuphedzani toera kumalisa kugopa kwanu. Mwacitsandzo, nyerezerani pya Neemiya. Iye akhaphata basa pa nyumba ya mambo wamphambvu. Neemiya akhadatsukwala thangwi yakudziwa kuti mipanda na misuwo mikulu ya Yerusalemu ikhadamala kufudzika. (Neh. 1:1-4) Ntimace wadhima kakamwe pidabvundzwa iye na mambo kuti thangwi yanji ali wakutsukwala. Mwakucimbiza, Neemiya acita phembero yacigwagwa buluka penepo mbatawira mbvundzo udacitwa iye. Pyenepi pyacitisa kuti mambo aphedzere kakamwe mbumba ya Mulungu. (Neh. 2:1-8) Nyerezeranimbo pya Yona. Pidaphembwa iye na Yahova kuti aende kalonga na anthu a ku Ninive, thangwi yakugopa Yona athawa. (Yona 1:1-3) Mbwenye na ciphedzo ca Yahova, iye akwanisa kumwaza mphangwa kwa anthu a ku Ninive. Pontho mphangwa zidalonga iye zaphedza kakamwe anthu a mu nzinda unoyu. (Yona 3:5-10) Tisapfundzanji na pitsandzo pyenepi? Citsandzo ca Neemiya cisatipfundzisa kuti ndi pyakufunika kakamwe kucita phembero mbatidzati kutawira. Citsandzo ca Yona cisatipfundzisa kuti Yahova anakwanisa kutiphedza toera tikwanise kuntumikira mwakukhonda tsalakana kugopa kwathu. Tinganyerezera mwadidi, kutawira pa misonkhano nkhabe nentsa kupiringana kumwaza mphangwa ku Ninive.

13 Ndi api maonero adidi akuti anatiphedza toera kupereka mitawiro yakuphata ntima pa misonkhano? Tendeni tione mangasi mwa iwo.

14. Thangwi yanji tisafunika kukhunganyika mwadidi misonkhano yathu, na ndi upi ndzidzi wakuthema toera kukhunganyika?

14 Khunganyikani misonkhano yonsene. Mungakhunganyika mwadidi misonkhano munakhala wakusudzuka toera kutawira. (Mis. 21:5) Tonsene tiri na mabasa akusiyana. Mulongo unango anacemerwa Eloise, ndi nzice wa pyaka cifupi 80 pyakubalwa, asakhunganyika Pfundziro ya Ncenjezi pakutoma kwa sumana. Iye alonga kuti “asapfundza pizinji pa misonkhano angaikhunganyika kunyumba.” Mulongo Joy asaphata basa, mbwenye asasankhula midzidzi mingasi Masabudu onsene toera kukhunganyika pfundziro ya Ncenjezi. Iye alonga: “Ine ndisaenda ku misonkhano mbandidzati kuduwala pidakhunganyika ine.” M’bale Ike, wakuti ndi nkulu wa mpingo, pontho mpainiya alonga: “Pinandiphedza ndi kukhunganyika ndima zingasi pa ntsiku m’mbuto mwa kukhunganyika nsolo onsene kabodzi kene.”

15. Munakhunganyika tani mwadidi misonkhano yathu?

15 Kukhunganyika mwadidi misonkhano kusaphatanizanji? Mbamudzati kupfundza pakutoma citani phembero toera kuphemba nzimu wakucena wa Yahova. (Luka 11:13; 1 Juw. 5:14) Buluka penepo phatisirani mphindi zingasi toera kunyerezera mwadidi nsolo, misolo ming’ono, pithundzithundzi na mabokosi anagumanika mu nsolo. Mu ndzidzi unakhunganyika imwe ndima ibodzi na ibodzi lerini malemba onsene anagumanika mwenemo pingakwanisika. Nyerezerani mwacidikhodikho pinaleri imwe makamaka makhundu anafuna imwe kutawira. Mungakhunganyika mwadidi, munapfundza pizinji, pontho pinakhala pyakukhonda nentsa toera kutawira pa misonkhano.—2 Akor. 9:6.

16. Ndi mafaramentu api anagumanika mu saiti yathu, pontho musaaphatisira tani?

16 Pingakwanisika, phatisirani mafaramentu anagumanika mu saiti yathu. Yahova asaphatisira gulu yace toera kutipasa mabukhu mu saiti yathu akuti anatiphedza kukhungayika mwadidi misonkhano. Mwacitsandzo, JW Library® asatiphedza toera kubhaxari mabukhu peno marevista mu ntokodzi mwathu peno mu ntcini wandzeru. Natenepa ife tinakwanisa kupfundza mabukhu anewa, kualeri peno kuabvesera ndzidzi onsene unafuna ife. Anango asacita pyenepi mu ndzidzi unaenda iwo kubasa, kuxikola, pa ndzidzi wakupuma peno pakucita ulendo. Tingaphatisira Watchtower Library na BIBLIOTECA ON-LINE da Torre de Vigiapisakhala pyakukhonda nentsa kufufudza ntsonga zakuti nee tikuzibvesesa mwadidi.

Ndi upi ndzidzi unakhunganyika imwe misonkhano? (Onani ndima 14-16) *

17. (a) Thangwi yanji ndi pyadidi kukhungayika mitawiro mizinji? (b) Mwapfundzanji na vidhyu yakuti Khalani Xamwali wa Yahova—Khunganyikani Ntawiro Wanu?

17 Pingakwanisika, khunganyikani mitawiro mizinji. Thangwi yanji? Panango nee munapaswa mwai wakutawira mbvundzo wakutoma, thangwi anango anathukulambo mikono toera kutawira pa ndima ibodzi ene. Natenepa, toera nyakutsogolera pfundziro akhonde kudya ndzidzi, panango anapasa mwai wakutawira anthu akucepa. Na thangwi ineyi, lekani kutsukwala mungakhonda kupaswa mwai wakutawira paulendo wakutoma. Natenepa mungakhunganyika mitawiro mizinji, munakhala na miyai mizinji yakutawira, peno kuleri lemba. Mbwenye mungakwanisa, khunganyikani toera mutawire mukuphatisira mafala anu ene. *

18. Thangwi yanji tisafunika kutawira mwacigwagwa?

18 Perekani mitawiro yacigwagwa. Kazinji kene, mitawiro yakuwangisa na yakuphata ntima ndi yacigwagwa na yakukhonda nentsa. Natenepa, wangisirani toera mitawiro yanu ikhale yacigwagwa, pontho ikhonde kupiringana masegundu 30. (Mis. 10:19; 15:23) Khala imwe muli na pyaka pizinji mbumukatawira pa misonkhano, musafunika kukhala citsandzo cakupereka mitawiro yacigwagwa. Mitawiro yanu ingakhala yakulapha, panango anango anagopa mbanyerezera kuti iwo nkhabe kwanisa kutawirambo mwadidi ninga imwe. Kusiyapo pyenepi, mitawiro yacigwagwa isacitisa kuti anango atawirembo. Makamaka mungapaswa mwai wakukhala wakutoma kutawira, tawirani mwacigwagwa mbvundzo udacitwa. Lekani kulonga ntsonga zonsene ziri pa ndima. Ntsonga ikulu ingatawirwa, imwe munakwanisambo kulonga ntsonga zakuthimizirika.—Onani bokosi yakuti “ Ndinalonganji Pakutawira?

19. Kodi m’bale anatsogolera pfundziro anakuphedzani tani, pontho imwe musafunika kucitanji?

19 Pangani m’bale anafuna kutsogolera pfundziro ndima inafuna imwe kutawira. Mungafuna kucita pyenepi, dziwisani anafuna kutsogolera pfundziro misonkhano mbidzati kutoma. Mungafika pa ndima idam’phemba imwe, mwakucimbiza thukulani mwadidi nkono wanu toera m’bale akuoneni.

20. Thangwi yanji misonkhano ya mpingo ndi sawasawa na kudya pabodzi na axamwali?

20 Misonkhano ya mpingo yakhala ninga kudya pabodzi na axamwali. Nyerezerani kuti axamwali anu anango mu mpingo akucemerani toera mudye nawo pabodzi, pontho akuphembani toera mubwerese cakudya pang’ono, kodi mbamudapibva tani? Panango mbamudadzudzumika pang’ono, mbwenye undimomwene ndi wakuti imwe munawangisira toera kukhunganya cakudya cakuti onsene anakomerwa naco. Yahova asakhunganya cakudya cizinji pameza, mbatiphemba toera tigumanike pa misonkhano. (Masal. 23:5; Mat. 24:45) Iye asatsandzaya kakamwe tingawangisira toera kubweresa muoni ung’ono mwakubverana na pinakwanisa ife. Natenepa, khunganyikani mwadidi toera mutawire pa misonkhano. Mungacita pyenepi, nee munadya basi ene pameza ya Yahova, mbwenye munaperekambo muoni mu mpingo.

NYIMBO 2 Dzina Yanu Ndi Yahova

^ ndima 5 Ninga nyamasalmo Dhavidhi, tonsene tisafuna Yahova, pontho tisafuna kunsimba. Ife tiri na mwai wakupambulika toera kupangiza ufuni wathu kuna Mulungu mu ndzidzi unagumanyikana ife pa mpingo toera kumulambira. Mbwenye kwa anango pisanentsa kutawira pa misonkhano yathu. Khala imwe musanentsekambo, nsolo uno unakuphedzani toera kudziwa pinakucitisani kugopa kutawira pa misonkhano, pontho munacitanji toera kumalisa kugopa kwanu.

^ ndima 17 Onani vidhyu mu saiti jw.org/seh yakuti Khalani Xamwali wa Yahova—Khunganyikani Ntawiro Wanu. Pitani pa PIPFUNDZISO PYA M’BHIBHLYA > ANAPIANA.

^ ndima 63 PITHUNDZITHUNDZI: Mwakutsandzaya, abale na alongo akutawira pa pfundziro ya Ncenjezi.

^ ndima 65 PITHUNDZITHUNDZI: Ndi abale na alongo anango adapangizwa pa cithundzithundzi cakutoma mbakatawira pa Pfundziro ya Ncenjezi. Ngakhale kuti makhaliro awo ndi akusiyana, mbwenye onsene asakhunganyika misonkhano.