NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Dezembro 2017

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 29 ya Janeiro ya 2017 mpaka 25 ya Fevereiro ya 2018.

“Ndisadziwa Kuti Iye Anadzalamuka”

Tinakhala tani na cinyindiro cakuti ntsogolo kunadzaoneka kulamuka muli akufa?

‘Ine Ndiri na Cidikhiro Kuna Mulungu’

Thangwi yanji kulamuka muli akufa ndi cipfundziso cakufunika kakamwe kuna Nkristu?

Anyakubala—Phedzani Ananu Toera Kukhala na ‘Ndzeru Zakupulumuka’

Anyakubala azinji Acikristu asadzudzumika anawo angafuna kuperekeka na kubatizwa. Kodi iwo anaphedza tani mwanawo mbakula toera kupulumuka?

Aphale na Atsikana—‘Wangisirani Toera Kupulumuswa na Mulungu’

Ubatizo ndi wakufunika kakamwe, mbwenye aphale na atsikana nee asafunika kugopa.

MBIRI YA UMASO

Kusiya Pinthu Nduli Toera Kutowera Kristu

Felix Fajardo akhali na pyaka 16 basi pyakubalwa pidatonga iye kukhala nyakupfundza wa Kristu. Papita pyaka pyakupiringana 70, mbwenye iye nee asatsumbikika thangwi yakutowera Kristu.

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Kodi Akristu akumanga banja asafunika kuona DIU inacimwanisa kubala ninga njira yakutawirika m’Malemba?