Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 32

Ufuni Wanu Uthimizirike Kakamwe

Ufuni Wanu Uthimizirike Kakamwe

“Ine ndisapitiriza kuphemba kuti: Ufuni wanu upitirize kuthimizirika kakamwe.”—AFIL. 1:9.

NYIMBO 106 Tikulise N’khaliro wa Ufuni

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Mbani adaphedzera kukhazikiswa kwa mpingo ku Filipi?

MPOSTOLO Paulu, Sila, Luka na Timoti pidafika iwo ku Filipi, dziko yakuti ikhatongwa na Roma, iwo agumana anthu azinji akuti akhafuna kudziwa pizinji thangwi ya mphangwa zadidi. Abale anewa anai aphinga aphedzera kukhazikiswa kwa mpingo, pontho anyakupfundza onsene atoma kusonkhana pabodzi, panango panyumba ya nyakupfundza anacemerwa Lidhya.—Mabasa 16:40.

2. Kodi ndi pinentso pipi pyakuti mpingo mbudathimbana napyo mwakukhonda dembuka?

2 Mpingo unoyu udamala kwene kukhazikiswa mwakukhonda dembuka mbudathimbana na pinentso. Sathani akulumiza anyamalwa a undimomwene toera atcinge Akristu anewa akukhulupirika kuti akhonde kumwaza mphangwa. Paulu na Sila amangwa, amenywa na mitcamu mbafungirwa nkaidi. Pidabuluswa iwo nkaidi, aenda kaona anyakupfundza apswa mbaabalangaza. Buluka penepo, Paulu, Sila na Timoti abuluka mu nzinda, mbwenye pisaoneka kuti Luka apitiriza mwenemu. Mphapo abale na alongo a mu mpingo udamala kwene kukhazikiswa mbadacitanji? Na ciphedzo ca nzimu wa Yahova, anyakupfundza anewa apswa apitiriza kutumikira Yahova mwaphinga. (Afil. 2:12) Paulu akhali na mathangwi adidi toera kukomerwa thangwi ya iwo!

3. Mwakubverana na Afilipi 1:9-11, ninji pidalonga Paulu mu phembero?

3 Pidapita pyaka khumi, Paulu alembera tsamba mpingo wa ku Filipi. Mu ndzidzi unaleri imwe tsamba ineyi, mwakukhonda nentsa munakwanisa kudzindikira ufuni ukhali na Paulu kuna  abaleace. Iye alemba: “Ine ndisakutsuwani kakamwe, ufuni ukulu uli na ine kuna imwe ndi ninga unapangiza Kristu Yezu.” (Afil. 1:8) Iye aalembera kuti asacita phembero thangwi ya iwo. Iye aphemba Yahova toera aaphedze kuti ufuni wawo uthimizirike, atsalakane pinthu pyakufunika kakamwe, akhale akulungama, acalire kugwegwedusa anango, pontho apitirize kubala misapo yakulungama. Mwakukhonda penula, imwe munatawira kuti lero, ife tinakwanisa kuphedzeka na mafala a Paulu akubulukira muntima. Natenepa tendeni tileri pidalembera Paulu Akristu a ku Filipi. (Lerini Afilipi 1:9-11.) Ife tinadzadinga pinthu pidalonga iye, pontho tinaona kuti tinaphatisira tani cinthu cibodzi na cibodzi.

UFUNI WANU UTHIMIZIRIKE

4. (a) Mwakubverana na 1 Juwau 4:9, 10, Yahova apangiza tani ufuni wace kuna ife? (b) Kodi tisafunika kufuna tani Mulungu?

4 Yahova apangiza ufuni wace ukulu kuna ife mukutuma Mwanace pa dziko yapantsi toera afe thangwi ya madawo athu. (Lerini 1 Juwau 4:9, 10.) Ufuni wa Mulungu usatikulumiza toera kunfunambo. (Aroma 5:8) Kodi tisafunika kufuna tani Mulungu? Yezu atawira mbvundzo unoyu pidapanga iye Nfarisi kuti: “Funa Yahova Mulungu wako na ntima wako onsene, na umaso wako onsene na ndzeru zako zonsene.” (Mat. 22:36, 37) Ife nee tisafunika kufuna Mulungu wathu na ntima ubodzi. M’mbuto mwace, ife tisafuna kuti ufuni wathu kuna iye upitirize kukhala wakuwanga ntsiku na ntsiku. Paulu apanga Akristu a ku Filipi kuti ufuni wawo usafunika “upitirize kuthimizirika kakamwe.” Tisafunika kucitanji toera kuwangisa ufuni wathu kuna Mulungu?

5. Kodi tinawangisa tani ufuni wathu?

5 Tisafunika kudziwa Mulungu toera tinfune. Bhibhlya isalonga: “Munthu onsene anakhonda kufuna ndzace, nkhabe kudziwa Mulungu, thangwi Mulungu ndi ufuni.” (1 Juwau 4:8) Mpostolo Paulu alonga kuti ufuni wathu kuna Mulungu unakhala wakuwanga tingakhala na ‘cidziwiso candimomwene, na luso yadidi yakundzindikira.’ (Afil. 1:9) Mudatoma ife kupfundza Bhibhlya, tatoma kufuna Yahova maseze nee tikhadziwa pinthu pizinji thangwi ya makhaliro ace akudzumatirisa. Tingapfundza pizinji thangwi ya Yahova, ufuni wathu kuna iye unakhalambo wakuwanga kakamwe. Na thangwi ineyi, ndi pyakufunika kakamwe kwa ife kupfundza Bhibhlya ntsiku zonsene na kunyerezera mwadidi pire pinaleri pinaleri ife!—Afil. 2:16.

6. Mwakubverana na 1 Juwau 4:11, 20, 21, tinathimizira tani ufuni wathu?

6 Ufuni ukulu unapangiza Mulungu kuna ife, usatikulumiza toera kufunambo abale athu. (Lerini 1 Juwau 4:11, 20, 21.) Panango tinanyerezera kuti pinadzakhala pyakukhonda nentsa kufuna abale na alongo athu. Pyenepi ndi thangwi tisalambira Yahova, pontho tisawangisira toera kutowezera makhaliro ace adidi. Ife tisatowezera citsandzo ca Yezu, ule wakuti ufuni wace ukhali ukulu kakamwe, mbapereka umaso wace thangwi ya ife. Mbwenye panango midzidzi inango pinakhala pyakunentsa kubvera matongero akufunana unango na ndzace. Tendeni tione pidacitika ku mpingo wa ku Filipi.

7. Tisapfundzanji na uphungu udapereka Paulu kuna Evodya na Sintike?

7 Evodya na Sintike akhali alongo aphinga akuti akhatumikira pabodzi na mpostolo Paulu. Mbwenye panango iwo akhadaipisirana, uxamwali wawo mbumala. Mu tsamba idalembera iye mpingo ukhatumikira alongo anewa, Paulu alonga dzina ya Evodya na Sintike pontho aacenjeza “toera akhale na manyerezero mabodzi ene.” (Afil. 4:2, 3) Paulu aona kuti pikhali pyadidi kupanga  mpingo onsene kuti: “Pitirizani kucita pinthu pyonsene mwakukhonda dungunya, nee kulongezana.” (Afil. 2:14) Mwakukhonda penula, uphungu wa Paulu nee waphedza basi ene alongo anewa akukhulupirika, waphedzambo abale na alongo anango mu mpingo toera kufunana kakamwe unango na ndzace.

Thangwi yanji tisafunika kukhala na maonero adidi kuna abale athu? (Onani ndima 8) *

8. Thangwi yanji midzidzi inango pisakhala pyakunentsa kufuna abale athu, pontho tinamalisa tani pyenepi?

8 Ninga Evodya na Sintike, panango tisanentseka kakamwe toera kufuna abale na alongo thangwi tisaikha manyerezero athu ku madodo anacita iwo. Ife tonsene tisadodoma ntsiku zonsene. Tingaikha manyerezero athu ku madodo anacita anango, ufuni wathu kuna iwo unathowa. Mwacitsandzo, m’bale angaduwala kutiphedza kucenesa Nyumba ya Umambo, panango ife tinaipirwa. Ife tingatoma kulengesa madodo onsene anacita abale athu, kuipirwa kwathu kunathimizirika, pontho ufuni wathu kuna iwo unathowa. Khala imwe muli na nkandzo ubodzi ene, mphyadidi munyerezere undimomwene uyu: Yahova asaona madodo athu na madodo a abale athu. Mbwenye mwakukhonda tsalakana madodo athu, iye asapitiriza kufuna ife pabodzi na abale athu. Na thangwi ineyi, ife tisafunika kutowezera ufuni wa Yahova, mbatipitiriza kukhala na maonero adidi thangwi ya abale athu. Tingawangisira toera kufuna abale athu, tinadzakhala akuphatana kakamwe na iwo.—Afil. 2:1, 2.

“PINTHU PYAKUFUNIKA KAKAMWE”

9. Ndi pinthu pipi pinango “pyakufunika kakamwe” pidalonga Paulu kuna Akristu a ku Filipi?

9 Paulu atsogolerwa na nzimu wakucena toera kupanga Akristu a ku Filipi toera ‘kudzindikira pinthu pyakufunika kakamwe.’ (Afil. 1:10) Pinthu pyenepi pyakufunika kakamwe pisaphataniza kuceneswa kwa dzina ya Yahova, kukwanirisika kwa cifuniro cace, ntendere na kuphatana kwa mpingo. (Mat. 6:9, 10; Juwau 13:35) Pinthu pyenepi pingakhala pyakufunika kakamwe mu umaso wathu, tinapangiza kuti tisafuna Yahova.

10. Ninji pinafunika ife kucita toera tioniwe ninga anthu akulungama?

10 Paulu alongambo kuti tisafunika ‘kukhala akulungama.’ Pyenepi nee pisabveka kuti tisafunika kukhala akusowa madawo. Ife nee tinakwanisa kukhala akulungama ninga Yahova Mulungu. Mbwenye Yahova anationa ninga anthu akulungama tingacita pyonsene pinakwanisa ife toera kukulisa ufuni wathu, mbatitsalakana pinthu pyakufunika kakamwe. Njira ibodzi yakupangiza ufuni wathu ndi kuwangisira kakamwe toera kucalira kugwegwedusa anango.

11. Thangwi yanji tisafunika kucalira kugwegwedusa anango?

11 Uphungu unalonga pya kucalira kugwegwedusa anango ndi cenjezo yakufunika kakamwe. Tinagwegwedusa tani anango? Ife tinagwegwedusa anango kubulukira mu ubalangazi unasankhula ife, nguwo zinabvala ife, peno basa yathu. Pinacita ife panango nee ndi pyakuipa. Mbwenye khala pisankhulo pyathu pisadzudzumisa cikumbuntima ca anango, iwo mbagwegweduka, pyenepi mphyakuipa. Yezu alonga kuti mbapidakhala pyadidi kwa ife kumangirwa mwala n’khosi mwathu mbatiponyiwa m’bara, m’mbuto mwakugwegwedusa ibodzi mwa mabira ace!—Mat. 18:6.

12. Tisapfundzanji na citsandzo cidapangiza banja ibodzi ya apainiya?

12 Onani kuti banja ibodzi yakuti ikhatumikira ninga apainiya yaphatisira tani uphungu wa Yezu. Iyo ikhatumikira pa mpingo pabodzi na banja idamala kwene kubatizwa yakuti ikhadakuzwa pa banja ikhali na mitemo mizinji. Banja ineyi ipswa ikhakhulupira kuti Akristu nee asafunika kuenda kaona mafilimu, ngakhale  ale anakhonda kupangiza pinthu pyakuipa. Iwo atsukwala pidaona iwo banja ibodzi ya apainiya mbikaona filimu. Buluka penepo banja ya apainiya yasiya kuenda kaona mafilimu, mpaka banja ineyi ipswa ipfundzise cikumbuntima cawo toera kusiyanisa pinthu pyadidi na pyakuipa. (Aheb. 5:14) Munjira ineyi, banja ineyi ya apainiya yapangiza kuti isafuna banja ineyi ipswa tayu basi na mafala, mbwenye na macitiro.—Aroma 14:19-21; 1 Juw. 3:18.

13. Tinatsogolera tani munthu toera kucita madawo?

13 Njira inango ya kugwegwedusa munthu ndi kuntsogolera toera kucita madawo. Pyenepi pinacitika tani? Onani citsandzo ici. Pidapita ndzidzi uzinji mbakawangisira, nyakupfundza Bhibhlya m’bodzi adzakwanisa kumalisa nsambo wace wakumwa. Iye adzindikira kuti asafunika kusiyiratu kumwa. Iye acita macinjo mu umaso wace mbabatizwa. Mukupita kwa ndzidzi, m’bale m’bodzi ancemera toera adzadye pabodzi, iye ampasa pyakumwa pyakuledzeresa, mbampanga: “Cincino ndiwe Nkristu; iwe uli na nzimu wa Yahova. N’khaliro ubodzi wa nzimu wakucena ndi kudzitonga. Iwe ungakhala wakudzitonga, unakwanisa kumwa mwakukhonda piringana midida.” Mbapidakhala pyakutsukwalisa kakamwe m’bale mbadabvera uphungu unoyu wakuipa mbatoma pontho kumwa.

14. Kodi misonkhano Yacikristu isatiphedza tani toera kuphatisira uphungu unagumanika pa Afilipi 1:10?

14 Misonkhano yathu Yacikristu isatiphedza toera kuphatisira munjira zizinji uphungu unagumanika pa Afilipi 1:10. Cakutoma, pinalongwa pa misonkhano pisatipangiza kuti ndi pinthu pipi pinaona Yahova kukhala  pyakufunika kakamwe. Caciwiri, tisapfundza kuti tinaphatisira tani pinthu pinapfundza ife toera tikhale akulungama. Cacitatu, tisakulumizwa “toera kupangiza ufuni na kucita mabasa adidi.” (Aheb. 10:24, 25) Tingawangiswa na abale athu, ufuni wathu kuna Mulungu na kuna abale athu unakhala wakuwanga kakamwe. Tingafuna Mulungu na abale athu na ntima onsene, tinacita pyonsene pinakwanisa ife toera kucalira kugwegwedusa abale athu.

PITIRIZANI KUPANGIZA ‘MISAPO YAKULUNGAMA’

15. Kodi pisabvekanji kupangiza ‘misapo yakulungama’?

15 Paulu aphembera kakamwe toera Akristu a ku Filipi apangize ‘misapo yakulungama.’ (Afil. 1:11) Mwandimomwene, ‘misapo yakulungama’ ikhaphataniza ufuni wawo kuna Yahova na kuna mbumba yace. Pyenepi mbapidaphatanizambo kulonga kuna anango thangwi yakukhulupira kwawo Yezu na cidikhiro cawo cakutsandzayisa kakamwe. Lemba ya Afilipi 2:15 isaphatisira mafala anango akuti ‘musayetimira ninga ceza mu dziko ino.’ Mafala anewa akhali akuthema thangwi Yezu acemera anyakupfundzace “ceza ca dziko.” (Mat. 5:14-16) Iye apangambo atowereri ace toera ‘apfundzise anthu kuti akhale anyakupfundza,’ pontho alonga kuti iwo mbadakhala “amboni . . . mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.” (Mat. 28:18-20; Mabasa 1:8) Ife tisabala ‘misapo yakulungama’ tingaphata mwaphinga basa ineyi yakufunika kakamwe.

Mu ndzidzi ukhadamangwa iye ku Roma, Paulu alembera tsamba mpingo wa ku Filipi. Iye aphatisira ndzidzi unoyu toera kumwaza mphangwa kuna nyakuonera kaidi na kuna ale akhabwera kudzamuona (Onani ndima 16)

16. Kodi lemba ya Afilipi 1:12-14 isapangiza tani kuti ife tinakwanisa kuyetimira ninga ceza maseze tithimbane na pinentso? (Onani foto iri pa tsamba yakutoma.)

16 Mwakukhonda tsalakana makhaliro athu, ife tinakwanisa kuyetimira ninga ceza. Midzidzi inango, pinthu pinaoneka ninga mipingizo toera kumwaza mphangwa zadidi, pisatiphedza toera kumwaza mphangwa. Mwacitsandzo, mpostolo Paulu akhali nkaidi ku Roma pidalembera iye tsamba Akristu a ku Filipi.  Maseze mpostolo Paulu akhali nkaidi, iye apitiriza kumwazira mphangwa ale akhamuonera na ale akhabwera kudzamuona. Paulu amwaza mphangwa mwaphinga m’makhaliro anewa, pontho pyenepi pyapasa abale cinyindiro na cipapo toera kulonga “mafala a Mulungu mwakukhonda gopa.”—Lerini Afilipi 1:12-14; 4:22.

Ndzidzi onsene sakani njira toera kumwaza mphangwa mwaphinga (Onani ndima 17) *

17. Abale na alongo anango akwanisa tani kumwaza mphangwa mu ndzidzi ukhathimbana iwo na pinentso?

17 Abale na alongo azinji asapangiza cipapo ninga cikhali na Paulu. Iwo asakhala m’madziko akuti nee asakwanisa kumwaza mphangwa pakweca peno nyumba na nyumba, mbwenye asasaka njira zinango toera kumwaza mphangwa zadidi. (Mat. 10:16-20) Mu dziko inango, muyang’aniri wa cisa alonga kuti m’mwazi mphangwa m’bodzi na m’bodzi asafunika kumwaza mphangwa kuna acibale ace, anthu apacisa cace, andzace akuxikola, andzace akubasa na anthu anango anadziwana na iye. Mu pyaka piwiri, mipingo ya mucisa ceneci yathimizirika kakamwe. Panango ife nee tisakhala mu dziko yakuti tisakhondeswa kumwaza mphangwa pakweca. Mbwenye ife tinakwanisa kupfundza ntsonga yakufunika kakamwe kubulukira kwa abale na alongo athu: Ndzidzi onsene tisafunika kusaka njira toera kumwaza mphangwa mwaphinga, mbatinyindira kuti Yahova anadzatipasa mphambvu zinafuna ife toera kukunda pinentso pyonsene.—Afil. 2:13.

18. Tisafunika kukhala akutonga toera kucitanji?

18 Cincino, ife tisafunika kukhala akutonga toera kuphatisira uphungu unagumanika mu tsamba ya Paulu idalembera iye Akristu a ku Filipi. Ife tisafunika kutsalakana pinthu pyakufunika kakamwe, kukhala akulungama, kucalira kugwegwedusa anango na kubala misapo yakulungama. Tingacita pyenepi, ufuni wathu unathimizirika, mbatipasa mbiri Babathu waufuni, Yahova.

NYIMBO 17 ‘Ndisafuna’

^ ndima 5 Cincino tisafunika kuwangisa ufuni wathu kuna abale athu. Tsamba idalemberwa Akristu a ku Filipi isatiphedza kuona kuti tinathimizira tani ufuni wathu, maseze pikhale pyakunentsa kupangiza ufuni.

^ ndima 54 FOTO PA TSAMBA: Mu ndzidzi wakucenesa Nyumba ya Umambo, m’bale Joe asiya kuphata basa mbacedza na m’bale pabodzi na mwanace. Pyenepi pyatsukwalisa Mike, m’bale wakuti akucenesa Nyumba ya Umambo. Iye asanyerezera: ‘Joe akhafunika kuphata basa, tayu kucedza.’ Buluka penepo, Mike akuona Joe mbakaphedza mulongo wakukalamba. Pyenepi pisacitisa Mike kunyerezera kuti asafunika kuona makhaliro adidi a m’bale wace.

^ ndima 58 FOTO PA TSAMBA: Mu dziko yakuti basa yakumwaza mphangwa isakhondeswa, m’bale asamwaza mphangwa mwacibisobiso kuna munthu anadziwa iye. Mukupita kwa ndzidzi, pinapuma iwo pa mbuto inaphata iwo basa, m’bale asamwazira mphangwa ndzace anaphata na iye basa.