Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 33

“Ale Anakubvesera” Anadzapulumuswa

“Ale Anakubvesera” Anadzapulumuswa

“Ndzidzi onsene cita mphole-mphole thangwi ya iwe, pontho thangwi ya cipfundziso cinapereka iwe. Pitiriza kucita pinthu pyenepi, thangwi ungacita pyenepi, unadzapulumusa umaso wako na wa ale anakubvesera.”—1 TIM. 4:16.

NYIMBO 67 ‘Mwaza Mphangwa’

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Kodi tonsene tisafunanji kuna acibale athu?

MULONGO unango anacemerwa Pauline * alonga: “Pidapfundza ine undimomwene, ndikhafuna kuti anthu onsene a m’banja yathu akhale pabodzi na ine mparaizu. Makamaka ndikhafuna kuti mamunanga Wayne pabodzi na mwanathu wang’ono wamamuna atumikire Yahova pabodzi na ine.” Kodi imwe muli na acibale akuti adzati kudziwa Yahova mbanfuna? Ninga Pauline, panango imwe musafunambo kuti acibale anu atumikire Yahova pabodzi na imwe.

2. Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo uno?

2 Ife nee tisafunika kukakamiza acibale athu toera atawire mphangwa zadidi, mbwenye ife tinakwanisa kuawangisa toera afungule manyerezero awo na mitima yawo toera atawire mphangwa za Bhibhlya. (2 Tim. 3:14, 15) Thangwi yanji tisafunika kumwazira mphangwa acibale athu? Thangwi yanji tisafunika kubvesesa mabvero awo? Tinaphedza tani acibale athu toera afunembo Yahova ninga ife? Pontho onsene mu mpingo mwathu anaphedzera tani?

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUMWAZIRA MPHANGWA ACIBALE ATHU?

3. Mwakubverana na lemba ya 2 Pedhru 3:9, thangwi yanji tisafunika kumwazira mphangwa acibale athu?

3 Mwakukhonda dembuka Yahova anadzafudza dziko ino. Basi ene ale ali na ‘mitima yakufuna kutawira undimomwene unapasa umaso wakukhonda mala’ ndiwo anafuna kupulumuka. (Mabasa  13:48) Ife tisamala ndzidzi uzinji mbatikamwazira mphangwa anthu mucisa cathu, mbwenye tisafunambo kuti acibale athu atumikire Yahova pabodzi na ife. Babathu waufuni Yahova, “nee asafuna kuti munthu afudzwe, mbwenye asafuna kuti anthu onsene atcunyuke.”—Lerini 2 Pedhru 3:9.

4. Ndi madodo api akuti panango tinaacita pakumwazira mphangwa acibale athu?

4 Tisafunika kukumbuka kuti pana njira yadidi na yakuipa yakumwaza mphangwa za cipulumuso. Mwacitsandzo, panango tinasaka njira yadidi toera kumwazira mphangwa munthu anakhonda ife dziwa, mbwenye panango tinalonga na acibale athu mwapakweca.

5. Tisafunika kukumbukanji mbatidzati kumwazira mphangwa acibale athu?

5 Azinji a ife panango asasandikika anganyerezera njira idaphatisira iwo toera kumwazira mphangwa acibale awo, mbaona kuti mbapidakhala pyadidi khala acita pyenepi munjira inango. Mpostolo Paulu apereka uphungu uyu kuna Akristu: “Ndzidzi onsene mafala anu asafunika kukhala adidi, adzipe ninga akuikhwa munyu, toera mudziwe kuti musafunika kutawira tani m’bodzi na m’bodzi.” (Akol. 4:5, 6) Mphyadidi kukumbuka uphungu unoyu tingacedza na acibale athu. Thangwi tingakhonda kucita pyenepi, tinaatsukwalisa m’mbuto mwakuaphedza toera kutibvesera.

TINAPHEDZA TANI ACIBALE ATHU?

Ntsisi zanu na makhaliro anu anakwanisa kupereka umboni (Onani ndima 6-8) *

6-7. Perekani citsandzo cinapangiza kufunika kwakubvera ntsisi mamuna peno nkazi wakuti nee asatumikira Yahova.

6 Abvereni ntsisi. Pauline adalongwa pakutoma, alonga: “Pakutoma basi ene ndikhafuna kucedza na mamunanga pinthu pyauzimu. Ife nee tikhacedza pinthu pinango.” Mbwenye Wayne mamunace Pauline nee akhadziwa pizinji thangwi ya Bhibhlya, pontho nee akhabvesesa pikhalonga nkazace. Wayne akhaona kuti Pauline basi ene akhanyerezera pya uphemberi  wace. Wayne akhadzudzumika kuti panango Pauline ali mu uphemberi wakugopswa, pontho ali kunyengezwa.

7 Pauline akhamala ndzidzi uzinji cakumaulo na kumala kwa sumana pabodzi na abale na alongo pa misonkhano, m’basa yakumwaza mphangwa mbadya pabodzi na iwo. Pauline alonga: “Midzidzi inango Wayne angafika panyumba, nee akhagumana munthu, pontho akhapibva kuti ali ekhene.” Mwandimomwene, Wayne akhafuna kuti nkazace na mwanace akhale pabodzi na iye. Wayne nee akhadziwa anthu akhali na nkazace, pontho pikhaoneka kuti axamwali apswa a nkazace akhali akufunika kakamwe kuna Pauline kupiringana iye. Wayne afika pakupanga nkazace kuti anakhondana naye. Kodi imwe muli kuona pinthu pyakuti Pauline mbadapicita toera kubvera ntsisi mamunace?

8. Mwakubverana na 1 Pedhru 3:1, 2, ndi pinthu pipi pyakuti pinakhuya kakamwe acibale athu?

8 Pangizani citsandzo cadidi. Kazinji kene, pinthu pinacita ife pisakhuya kakamwe acibale athu kupiringana pinalonga ife. (Lerini 1 Pedhru 3:1, 2.) Mukupita kwa ndzidzi, Pauline adzindikira undimomwene wa mafala anewa. Iye alonga: “Ine ndisadziwa kuti Wayne asatifuna, mwandimomwene iye nee akhafuna kukhondana na ine. Mbwenye pidalonga iye kuti anakhondana na ine, ndadzindikira kuti ndikhafunika kutoma kucita pinthu munjira inafuna Yahova. M’mbuto mwakulonga pinthu pizinji, ndikhafunika kupangiza citsandzo cadidi kubulukira m’makhaliro anga.” Pauline asiya kukakamiza Wayne toera kucedza pya Bhibhlya, pontho iye atoma kucedza naye pinthu pinango pya ntsiku na ntsiku. Wayne aona kuti nkazace akhali mwantendere na iye, pontho aonambo kuti mwanawo akhali wacilemedzo na wakubvera.  (Mis. 31:18, 27, 28) Pidaona Wayne kuti Bhibhlya ikhacinja umaso wa banjace, iye atoma kutawira mphangwa za Mafala a Mulungu.—1 Akor. 7:12-14, 16.

9. Thangwi yanji tisafunika kupitiriza kuphedza acibale athu?

9 Pitirizani kuphedza acibale anu. Yahova akhazikisa citsandzo kuna ife. ‘Mwakubwereza-bwereza’ iye asapasa anthu mwai wakutawira mphangwa zadidi mbawina umaso. (Yer. 44:4) Mpostolo Paulu apanga Timoti toera apitirize kuphedza anango. Thangwi yanji? Thangwi yakucita pyenepi, iye mbadapulumusa umaso wace na wa ale akhambvesera. (1 Tim. 4:16) Ife tisafuna acibale athu, natenepa tisafuna kuti iwo adziwe undimomwene unagumanika m’Mafala a Mulungu. Mukupita kwa ndzidzi, mafala na macitiro a Pauline akhuya kakamwe banjace. Cincino iye ali wakutsandzaya thangwi yakutumikira Yahova pabodzi na mamunace. Uwiri wawo ndi apainiya, pontho Wayne asatumikira ninga nkulu wa mpingo.

10. Thangwi yanji tisafunika kukhala akupirira?

10 Khalani akupirira. Pidasankhula ife kubvera Mulungu, tacinja umaso wathu na pinakhulupira ife. Natenepa pinakhala pyakunentsa acibale athu kutawira macinjo anewa. Kazinji kene, cinthu cakutoma cinaona iwo kuna ife ndi kukhonda kwathu kucita maphwando a mauphemberi pabodzi na iwo na kucita khundu ya ndale. Pakutoma, panango acibale anango anaipirwa na ife. (Mat. 10:35, 36) Mbwenye ife nee tisafunika kunyerezera kuti iwo cipo anacinja. Tingasiya kuaphedza kubvesesa pinakhulupira ife, pinakhala ninga tiri kuatonga kuti iwo nee athema kugumana umaso wakukhonda mala. Yahova nee atipasa basa yakutonga, basa ineyi aipasa Yezu. (Juwau 5:22) Tingakhala akupirira, panango mukupita kwa ndzidzi acibale athu anadzafuna kubvesera mphangwa zathu.—Onani bokosi yakuti “Phatisirani Webhisaiti yathu toera kupfundzisa.”

11-13. Mwapfundzanji na njira idatsalakana Alice anyakubalace?

11 Khalani akukoma ntima, mbwenye lekani kutawirisa kuti acibale anu acinje pisankhulo pyanu. (Mis. 15:2) Onani citsandzo ca Alice. Iye apfundza pya Yahova pikhali iye kutali na anyakubalace akuti nee akhakhulupira Mulungu, pontho akhali aphinga kakamwe mu pinthu pya ndale. Iye aona kuti mwakukhonda dembuka, akhafunika kuapanga pinthu pyadidi pikhapfundza iye. Alice alonga: “Munthu angadikhira toera adzalonge pinakhulupira iye ntsogolo, pyenepi pinadzatsukwalisa kakamwe acibale ace.” Iye alembera matsamba anyakubalace toera kudziwa maonero awo thangwi ya pipfundziso pya Bhibhlya pikhadikhira iye kuti iwo mbadakomerwa napyo, ninga ufuni. (1 Akor. 13:1-13) Iye apereka takhuta kuna anyakubalace thangwi yakunkuza na kuntsalakana, pontho aatumizira miyoni. Mu ndzidzi ukhaenda iye kaona anyakubalace, akhacita pyonsene pikhakwanisa iye toera kuphedza mai wace mabasa a panyumba. Pakutoma, anyakubalace nee akomerwa pidalonga Alice pinthu pikhakhulupira iye.

12 Mu ndzidzi ukhali Alice kunyumba kwa anyakubalace, iye akhapitiriza kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene. Alice alonga: “Pyenepi pyaphedza mai wanga kubvesesa kuti Bhibhlya ndi yakufunika kakamwe kuna ine.” Mu ndzidzi unoyu, pai wace Alice atonga kupfundza Bhibhlya toera kubvesesa pinthu pidacinja manyerezero a mwanace, pontho akhasaka pinthu toera kunsumula napyo. Alice alonga: “Ndapasa Bhibhlya baba, pontho ndamulembera ntsonga zingasi mwenemo.” Ninji pidacitika? M’mbuto mwakugumana madodo, pai wace Alice akhuyiwa kakamwe na pinthu pidagumana iye m’Mafala a Mulungu.

13 Tisafunika kukhala akukoma ntima, mbwenye nee tisafunika kutawirisa kuti acibale athu acinje pisankhulo pyathu maseze tithimbane na nyatwa. (1 Akor. 4:12b) Mwacitsandzo, Alice akhafunika kupirira mitcingo ya mai wace.  Iye alonga: “Pidabatizwa ine, mai wanga andicemera ‘mwana wakukhonda bvera.’” Kodi Alice acitanji? “M’mbuto mwakusiya kulonga pidapfundza ine, mwacilemedzo ndampanga kuti ndatonga kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova, pontho nee ndinasiya cisankhulo ceneci. Ndapanga mai wanga kuti ine ndisanfuna kakamwe. Uwiri wathu talira, buluka penepo ndam’phikira cakudya cadidi kakamwe. Kutomera penepo, mai wanga atoma kubvesesa kuti Bhibhlya yandiphedza toera kukhala munthu wadidi kakamwe.”

14. Thangwi yanji nee tisafunika kutawirisa acibale athu acinje cisankhulo cathu cakutumikira Yahova?

14 Panango pinakwata ndzidzi toera acibale athu abvesese kuti kutumikira Yahova ndi cinthu cakufunika kakamwe kuna ife. Mwacitsandzo, Alice pidatonga iye kutumikira ninga mpainiya m’mbuto mwakuphata basa idansakira anyakubalace, mai wace alira pontho. Mbwenye Alice nee abwerera nduli. Alice alonga: “Munthu angatawirisa kuti banjace icinje cisankhulo cace kabodzi, panango iwo anadzamuyesera toera acinje cisankhulo cace mu pinthu pinango. Mbwenye angakhala wakukoma ntima, mbakhonda kutawirisa kuti banjace icinje pisankhulo pyace, panango acibale ace anango anabvesera pinafuna kulonga iye.” Pyenepi ndi pidacitikira Alice. Anyakubalace cincino asatumikira ninga apainiya, pontho pai wace ndi nkulu wa mpingo.

KODI ONSENE MU MPINGO ANAPHEDZERA TANI?

Mpingo unaphedza tani anthu a pa banja akuti nee asatumikira Yahova? (Onani ndima 15-16) *

15. Mwakubverana na Mateu 5:14-16 na 1 Pedhru 2:12, kodi ‘mabasa adidi’ a anango anaphedza tani acibale athu?

15 Yahova asaphatisira ‘mabasa adidi’ a atumiki ace toera kubweresa anthu kuna iye. (Lerini Mateu 5:14-16; 1 Pedhru 2:12.) Khala ndzanu wa m’banja nee ndi Mboni ya Yahova, kodi iye asaonana na abale a mu mpingo wanu? Pauline adalongwa pakutoma, acemera kunyumba  kwace abale na alongo toera mamunace aadziwe. Wayne asakumbuka njira idam’phedza m’bale unango toera kubvesesa makhaliro a Mboni za Yahova, iye alonga: “Iye aphemba ntsiku ibodzi kubasa kwace basi ene toera kuona bhola pabodzi na ine. Penepo ine ndadzindikira kuti ‘iye ndi sawasawa na anthu onsene!’”

16. Thangwi yanji tisafunika kucemera acibale athu toera agumanike pa misonkhano?

16 Njira yadidi kakamwe toera kuphedza acibale athu ndi kuacemera toera agumanike pa misonkhano pabodzi na ife. (1 Akor. 14:24, 25) Nsonkhano wakutoma udagumanika Wayne ukhali Cikumbuso, thangwi iye akhadakotoka kubasa, pontho nsonkhano unoyu nee ukhali wakulapha. Iye alonga: “Nee ndabvesesa mwadidi nkhani idacitwa, mbwenye cidandidzumatirisa kakamwe ndi anthu. Iwo abwera pana ine, andicita bweraniko mbandipasa dakamau. Ndinakwanisa kulonga kuti iwo ndi anthu adidi.” Banja inango yapangiza kukoma ntima kuna Pauline, mbiphedza iye na mwanace pa misonkhano na mu utumiki. Natenepa, Wayne pidatonga iye kudziwa pinthu pikhapfundza Pauline, aphemba mamuna unoyu toera apfundze naye Bhibhlya.

17. Thangwi yanji nee tisafunika kupasika mulando acibale athu angakhonda kutawira undimomwene, mphapo thangwi yanji nee tisafunika kusiya kuaphedza?

17 Tisadikhira kuti acibale athu anatumikira Yahova pabodzi na ife. Mbwenye mwakukhonda tsalakana kuwangisira kwathu toera kuphedza acibale athu kuti akhale atumiki a Mulungu, iwo panango nee anatawira undimomwene. Khala ndi tenepo, ife nee tisafunika kupasika mulando thangwi ya cisankhulo cawo. Kusiyapo pyenepi, nee tinakwanisa kukakamiza munthu toera atawire pinakhulupira ife. Mbwenye acibale anu anakhuyiwa kakamwe angaona kuti muli wakutsandzaya thangwi yakutumikira Yahova. Citani phembero thangwi ya iwo. Longani na iwo mwacilemedzo. Lekani kusiya kuaphedza! (Mabasa 20:20) Khalani na cinyindiro cakuti Yahova anadzapasa nkhombo kuwangisira kwanu. Pontho acibale anu angasankhula kukubveserani, iwo anadzapulumuswa!

NYIMBO 57 Mwazani Mphangwa Kwa Anthu Onsene

^ ndima 5 Ife tisafuna kuti acibale athu adziwe Yahova, mbwenye iwo asafunika kusankhula khala asafuna kuntumikira peno nkhabe. Mu nsolo uno tinadzapfundza kuti tinaphedza tani acibale athu toera abvesere pinalonga ife.

^ ndima 1 Madzina anango acinjwa. Mu nsolo uno fala yakuti “acibale” isaphatisirwa toera kulonga anthu a pabanja akuti adzati kutumikira Yahova.

^ ndima 53 FOTO PA TSAMBA: M’bale ali kuphedza babace wakuti nee asatumikira Yahova kusasanya motokala wace. Pa ndzidzi wakuthema iye asampangiza vidhyu mu jw.org®.

^ ndima 55 FOTO PA TSAMBA: Mulongo ali kubvesera mwadidi mu ndzidzi unalonga mamunace thangwi ya ntsiku yace. Mukupita kwa ndzidzi, iye ali kutsandzaya kudya pabodzi na banjace.

^ ndima 57 FOTO PA TSAMBA: Mulongo acemera kunyumba kwace abale na alongo a mu mpingo. Abale ali kuyesera toera kudziwa mwadidi mamunace. Mukupita kwa ndzidzi, mamuna unoyu asagumanika pa Cikumbuso pabodzi na nkazace.