NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Agosto 2017

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 25 ya Setembro mpaka 22 ya Outubro ya 2017.

Muli Dzololo Toera Kudikhira Mwakupirira?

Atumiki akukhulupirika a Yahova akale abvundza kuti anapirira nyatwa mpaka lini, pontho Mulungu nee aatcunyusa thangwi yakucita mbvundzo unoyu.

‘Ntendere wa Mulungu Wakupiringana Ndzeru Zonsene’

Mwanyerezera kale kuti thangwi yanji Mulungu asalekerera nyatwa kutithabusa? Khala ndi tenepo, ninji cinafuna kukuphedzani toera kupirira mbamunyindira Yahova mwakukwana?

Tinadula Tani Umunthu Wakale

Ndi pyakufunika kakamwe kudula umunthu wakale mbatipiriza na umunthu upswa. Tinakwanisa tani kucita pyenepi mwakukhonda tsalakana pinthu pyakuipa pikhacita ife?

Tinabvala Tani Umunthu Upswa

Na ciphedzo ca Yahova, imwe munakwanisa kukhala ntundu wa munthu anafuna iye. Mwacitsandzo, onani njira zakuti munakwanisa kupangiza ntsisi, kukoma ntima, kucepeseka na kupfulika.

Ufuni Ndi N’khaliro Wakufunika kakamwe

Bhibhlya isapangiza pakweca kuti ufuni ndi ubodzi wa misapo ya nzimu wakucena wa Yahova. Mphapo ufuni ninji? Tinaukulisa tani? Pontho munaupangiza tani ntsiku zonsene?

AMERICAS

“Tinacita Lini Nsonkhano Unango wa Gawo?”

Ninji cidacitisa nsonkhano ung’ono wa gawo usacitika mu Nzinda wa Mexiko mu caka 1932, kukhala wakupambulika kakamwe?

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Thangwi yanji mphangwa zidalemba Mateo na Luka zinalonga pya kutoma kwa umaso wa Yezu ndi zakusiyana?