Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO WA PFUNDZIRO 18

Munakhazikisa Tani Pifuno Pyauzimu na Kupikwanirisa?

Munakhazikisa Tani Pifuno Pyauzimu na Kupikwanirisa?

“Nyerezera mwadidi pinthu pyenepi; ikha manyerezero ako onsene mu pinthu pyenepi, toera kuthambaruka kwako kuoneke pakweca kuna anthu onsene.”—1 TIM. 4:15.

NYIMBO 84 Kuperekeka

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Ndi pifuno pipi pyauzimu pyakuti tinakwanisa kupikhazikisa?

 NAKUTI ndife Akristu andimomwene, ife tisafuna kakamwe Yahova. Ife tisafuna kuti basa inaphatira ife Yahova ikhale yadidi kakamwe. Mbwenye toera kucita pyonsene pinakwanisa ife kuna Yahova, ife tisafunika kukhazikisa pifuno pyauzimu, ninga kukulisa makhaliro Acikristu, kupfundza mabasa anango na kusaka njira zakuphedza anango. *

2. Thangwi yanji tisafunika kukhazikisa pifuno pyauzimu na kuwangisira toera kupikwanirisa?

2 Thangwi yanji tisafunika kupitiriza kuthambaruka mwauzimu? Thangwi yakutoma, ndi yakuti tisafuna kukomeresa Babathu wakudzulu. Yahova asakomerwa angaona kuti tikuphatisira maluso athu toera kuntumikira mwakukwana. Kusiyapo pyenepi, ife tisafuna kuthambaruka mwauzimu toera tikwanise kuphedza kakamwe abale na alongo athu. (1 Ates. 4:9, 10) Mwakukhonda tsalakana ndzidzi uli na ife mu undimomwene, tonsene tinakwanisa kuthambaruka mwauzimu. Tendeni tione kuti tinacita tani pyenepi.

3. Mwakubverana na 1 Timoti 4:12-16, kodi mpostolo Paulu akulumiza Timoti toera kucitanji?

3 Mu ndzidzi udalemba mpostolo Paulu tsamba yace yakutoma kuna Timoti, Timoti akhatumikira kale ninga nkulu wa mpingo. Ngakhale tenepo, Paulu akulumiza Timoti toera apitirize kuthambaruka mwauzimu. (Lerini 1 Timoti 4:12-16.) Mu ndzidzi unaleri imwe mafala a Paulu, imwe munaona kuti iye akhafuna kuti Timoti athambaruke munjira ziwiri: Yakutoma, iye akhafunika kukulisa makhaliro Acikristu ninga ufuni, cikhulupiro na makhaliro akucena. Yaciwiri, iye akhafunika kuthimizira maluso ace akuleri pamaso pa anthu, kucenjeza na kupfundzisa. Ife tinadinga citsandzo ca Timoti toera kupangiza kuti kukhazikisa pifuno pyakuti tinakwanisa kupikwanirisa kunatiphedza tani toera kukhala atumiki adidi a Yahova. Kusiyapo pyenepi, ife tinaonambo njira zinango zakuti zinatiphedza toera kuthimizira utumiki wathu.

KULISANI MAKHALIRO ACIKRISTU

4. Mwakubverana na Afilipi 2:19-22, ninji pidacitisa Timoti kuphatisirwa kakamwe na Yahova?

4 Ninji cidacitisa Timoti kuphatisirwa kakamwe na Yahova? Ndi makhaliro ace adidi kakamwe Acikristu. (Lerini Afilipi 2:19-22.) Pidalemba mpostolo Paulu thangwi ya Timoti pisatiphedza toera kuona kuti Timoti akhali munthu wakucepeseka, wakukhulupirika, waphinga na wakunyindirika. Iye akhafuna abale na alongo, pontho akhaatsalakana mwadidi kakamwe. Na thangwi ineyi, Paulu akhafuna Timoti, pontho nee akhanyinyirika toera kumpasa mabasa akunentsa. (1 Akor. 4:17) Munjira ibodzi ene, tingakulisa makhaliro anakomerwa na Yahova, iye anatifuna, pontho tinaphatisirwa kakamwe mu mpingo.—Masal. 25:9; 138:6.

Sankhulani n’khaliro ubodzi Wacikristu wakuti musafuna kuukulisa (Onani ndima 5-6)

5. (a) Munakwanisa tani kudzindikira n’khaliro Wacikristu unafunika imwe kukulisa? (b) Ninga pinapangizwa pa foto, kodi mulongo ali kucitanji toera kukwanirisa cifuno cace cakubvera ntsisi kakamwe anango?

5 Sankhulani n’khaliro unafunika imwe kukulisa. Citani phembero, pontho nyerezerani n’khaliro unafunika imwe kukulisa. Mwacitsandzo, imwe munakwanisa kukulisa n’khaliro wakubvera ntsisi anango, peno cifuno cakuphedza abale na alongo anu. Kodi imwe musafuna kukhala munthu wakukhazikisa ntendere na wakulekerera kakamwe? Imwe munakwanisa kuphemba ciphedzo kuna xamwali wanu wakunyindirika toera akupangeni pinthu pinafunika imwe kucita toera kukulisa n’khaliro unoyu.—Mis. 27:6.

6. Musafunika kucitanji toera kukwanirisa cifuno canu ca kukulisa makhaliro Acikristu?

6 Wangisirani toera kukwanirisa cifuno canu. Munacita tani pyenepi? Njira ibodzi yakucita pyenepi ndi kupfundza mwadidi n’khaliro unafuna imwe kukulisa. Nyerezerani kuti musafuna kukhala munthu wakulekerera kakamwe anango. Pinakhala mwadidi mutome kuleri Bhibhlya na kunyerezera pitsandzo pya ale adalekerera andzawo na ntima onsene na pya ale adakhonda kulekerera andzawo. Nyerezerani citsandzo ca Yezu. Iye akhalekerera anthu na ntima onsene. (Luka 7:47, 48) Pontho iye nee akhayang’ana basi ene madodo awo, mbwenye akhayang’ana pinthu pikhakwanisa iwo kucita. Mbwenye Afarisi a mu ndzidzi wa Yezu ‘akhaona anthu ninga akusowa basa.’ (Luka 18:9) Mungamala kunyerezera pitsandzo pyenepi, bvundzikani: ‘Kodi ine ndisaona tani anango? Ndi makhaliro api anafunika ine kuyang’ana kuna iwo?’ Khala ndi pyakunentsa kuna imwe kulekerera munthu unango, yeserani kulemba makhaliro ace onsene adidi. Buluka penepo bvundzikani: ‘Kodi Yezu asaona tani munthu unoyu? Kodi iye anamulekerera?’ Njira ineyi yakupfundza inatiphedza toera kucinja manyerezero athu. Pakutoma, panango tinafunika kuwangisira toera kulekerera munthu adatitsukwalisa. Mbwenye tingapitiriza kuwangisira kucita pyenepi, pinadzakhala pyakukhonda nentsa kuna ife kulekerera anango.

PFUNDZANI MABASA ANANGO

Perekekani toera kupfundza kusasanyira Nyumba yanu ya Umambo (Onani ndima 7) *

7. Mwakubverana na Misangani 22:29, Yahova asaphatisira tani abale na alongo aluso lero?

7 Cifuno cinango cakuti munakwanisa kucikhazikisa ndi kupfundza mabasa anango. Nyerezerani pya anthu azinji kakamwe anafunika toera kumanga Mabheteli, Nyumba za Misonkhano na Nyumba za Umambo. Azinji mwa ale anaphata mabasa anewa apfundza na abale na alongo akuti akhadziwa kale mabasa anewa. Ninga pinapangizwa pa foto, abale na alongo ali kupfundza mabasa anango akuti anaaphedza toera kusasanyira Nyumba za Misonkhano na Nyumba za Umambo. Munjira ineyi na zinango, Yahova Mulungu wakuti ndi “Mambo wakwenda na kwenda,” na Kristu Yezu wakuti ndi ‘Mambo wa amambo’ ali kuphatisira anthu aluso toera kucita mabasa akudzumatirisa. (1 Tim. 1:17; 6:15; lerini Misangani 22:29.) Ife tisafunika kuwangisira mbatiphatisira maluso athu toera kupasa mbiri Yahova, tayu toera kupasika mbiri.—Juwau 8:54.

8. Tinadziwa tani cinthu cinafunika ife kupfundza?

8 Sankhulani cinthu cinafuna imwe kupfundza. Ndi cinthu cipi cinafunika imwe kupfundza? Bvundzani akulu a mpingo wanu peno muyang’aniri wanu wa cisa toera mukwanise kudziwa maluso akuti musafunika kuathimizira. Mwacitsandzo, iwo angakupangani kuti musafunika kuthimizira maluso anu akulonga na akupfundzisa, aphembeni toera akuphedzeni kudziwa makhundu anafunika imwe kusasanyira. Buluka penepo wangisirani toera kusasanyira makhundu anewa. Munakwanisa tani kucita pyenepi?

9. Munawangisira tani toera kukwanirisa cifuno canu?

9 Wangisirani toera kukwanirisa cifuno canu. Nyerezerani kuti musafuna kuthimizira maluso anu akupfundzisa. Imwe munakwanisa kupfundza bhruxura yakuti Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa. Mungapaswa khundu toera kucita pa misonkhano ya pakati pa sumana, imwe munakwanisa kuphemba m’bale waluso toera abvesere khundu yanu mwanyapantsi, pontho toera akupaseni maonero a makhundu anafunika imwe kusasanyira. Mungakhunganyika khundu yanu nakweru, anthu anaona kuti imwe musawangisira, pontho ndimwe wakunyindirika.—Mis. 21:5; 2 Akor. 8:22.

10. Perekani citsandzo cinapangiza kuti ife tinakwanisa kukwanirisa cifuno cathu.

10 Mphapo ndiye tani khala ndi pyakunentsa kakamwe toera kukwanirisa cifuno canu? Lekani kubwerera nduli! M’bale anacemerwa Garry nee akhakwanisa kuleri mwadidi. Iye asakumbuka kuti akhali na manyadzo kakamwe pikhaleri iye pa misonkhano ya mpingo. Mbwenye iye apitiriza kuwangisira toera adziwe kuleri mwadidi. Iye alonga kuti thangwi yaciphedzo ca abale aluso na ciphedzo ca mabukhu athu, cincino iye asakwanisa kucita nkhani pa Nyumba ya Umambo, m’misonkhano ya cisa na ya gawo.

11. Ninga Timoti, ninji cinafuna kutiphedza toera kuthimizira maluso athu?

11 Kodi Timoti akhakwanisa kulonga na kupfundzisa mwadidi? Bhibhlya nee isalonga pyenepi. Mbwenye mwapang’ono na pang’ono, Timoti akhakwanisa kucita mwadidi kakamwe mabasa ace thangwi yakubvera uphungu wa Paulu. (2 Tim. 3:10) Munjira ibodzi ene, ife tingathimizira maluso athu tinakwanisa kucita pizinji kuna Yahova.

SAKANI NJIRA ZAKUPHEDZA ANANGO

12. Kodi imwe mwaphedzwa tani na anango?

12 Tonsene tisakomerwa na ciphedzo ca anango. Mwacitsandzo, ife tingabva kupha mbatienda ku nyumba ya ungumi, tisakomerwa kakamwe tingacedzerwa na akulu a mpingo akuti asatumikira mu Komiti Yakupita Ncibverano na Nyumba za Ungumi peno Misoka Yakucedzera Atenda. Tingathimbana na nyatwa, ife tisapereka takhuta kakamwe nkulu wa mpingo angasaka ndzidzi toera kutibvesera na kutibalangaza. Tingafuna ciphedzo toera kucitisa pfundziro ya Bhibhlya, ife tisatsandzaya kakamwe mpainiya waluso angakhala pabodzi na ife toera kucitisa pfundziro mbatipasa maonero. Abale na alongo anewa onsene asakomerwa na kutiphedza. Ife tinakwanisambo kukhala akutsandzaya tingaperekeka toera kuphedza abale na alongo athu. Yezu alonga: “Kupasa kusatsandzayisa kakamwe kupiringana kutambira.” (Mabasa 20:35) Khala imwe musafuna kuthimizira utumiki wanu munjira zenezi peno zinango, ninji cinafuna kukuphedzani toera kukwanirisa pifuno pyanu?

13. Tisafunika kukumbukanji pakukhazikisa cifuno?

13 Khazikisani cifuno ca pinthu pinafuna imwe kucita. Mwacitsandzo, panango imwe munanyerezera: ‘Ine ndisafuna kucita pizinji mu mpingo.’ Mbwenye panango pinakhala pyakunentsa toera kudziwa kuti munakwanirisa tani cifuno ceneci, peno ndi pyakunentsa toera kukwanirisa cifuno ceneci. Natenepa, sankhulani cinthu cinafuna imwe kucita. Buluka penepo lembani cinthu ceneci, pontho onani kuti munacikwanirisa tani.

14. Thangwi yanji tisafunika kucita pinthu mwakucimbiza tingakhazikisa pifuno?

14 Ife tisafunikambo kucita pinthu mwakucimbiza tingakhazikisa pifuno. Thangwi yanji? Thangwi ife nee tisadziwa pinthu pinafuna kuticitikira mangwana. Mwacitsandzo, mpostolo Paulu aphedzera toera kukhazikisa mpingo upswa mu nzinda wa ku Tesalonika. Pontho iye akhafuna kupitiriza mu nzinda unoyu na kuphedza Akristu anewa apswa. Mbwenye anyakutcinga acitisa kuti Paulu abuluke mu nzinda unoyu. (Mabasa 17:1-5, 10) Paulu mbadapitiriza mu nzinda unoyu, iye mbadaikha umaso wa abale ace pangozwi. Mbwenye Paulu nee asiya kuaphedza. M’mbuto mwace, iye acita macinjo mwakubverana na makhaliro akhali na iye. Mukupita kwa ndzidzi, iye atuma Timoti toera akaphedze abale na alongo apswa a ku Tesalonika kuti akhale na cikhulupiro cakuwanga. (1 Ates. 3:1-3) Mwakukhonda penula, abale na alongo a ku Tesalonika atsandzaya kakamwe thangwi yakuona kuti Timoti akhaperekeka toera kuenda konsene kukhafunika ciphedzo.

15. Kodi pifuno pyathu pisacinja tani makhaliro athu angacinja? Perekani citsandzo.

15 Kodi pinthu pidacitikira Paulu ku Tesalonika pisatipfundzisanji? Panango ife tinakhazikisa cifuno, mbwenye makhaliro athu panango anacinja mbaticimwana kukwanirisa cifuno ceneci. (Koel. 9:11) Khala pyenepi pyacitika kuna imwe, khazikisani cifuno cinango cakuti munakwanisa kucikwanirisa. Pyenepi ndi pidacita m’bale Ted na nkazace Hiedi. Thangwi yakunentseka na utenda, iwo asiya kutumikira pa Bheteli. Mbwenye ufuni wawo kuna Yahova waakulumiza toera kusaka njira zinango toera kucita pizinji mu utumiki wawo. Pakutoma, iwo atoma kutumikira ninga apainiya a ndzidzi onsene. Mukupita kwa ndzidzi, iwo akhazikiswa ninga apainiya akupambulika, pontho Ted apfundziswa toera kutumikira ninga muyang’aniri wa cisa wakuphedzera. Buluka penepo, pyaka pikhaphembwa toera abale atumikire ninga ayang’aniri a cisa pyadzacinjwa. Natenepa, m’bale Ted pabodzi na nkazace Hiedi adzindikira kuti iwo nee mbadakwanisabve kucita basa ineyi thangwi ya thunga yawo. Ngakhale kuti iwo atsukwala, mbwenye iwo aona kuti mbadakwanisa kutumikira Yahova munjira zinango. M’bale Ted alonga: “Ife taona kuti mbatidakwanisa kutumikira Yahova munjira zinango.”

16. Tisapfundzanji na lemba ya Agalata 6:4?

16 Ife nee tisadziwa pinthu pyonsene pinafuna kucitika na umaso wathu. Natenepa, ndi pyakufunika kakamwe kuna ife kucalira kunyerezera kuti ife ndife akufunika kuna Yahova thangwi ya mabasa anacita ife, pontho nee tisafunika kulandanisika na anango akuti ali na mabasa akusiyana na anacita ife. Hiedi alonga: “Munthu nee anakhala wakutsandzaya angalandanisa umaso wace na umaso wa anango.” (Lerini Agalata 6:4.) Natenepa ndi pyakufunika kakamwe kusaka njira zakuphedza anango na kutumikira Yahova. *

17. Musafunika kucitanji toera mukhale wakuthema kutambira miyai yakutumikira?

17 Imwe munakwanisa kucita pizinji m’basa ya Yahova mungakhala na umaso wakukhonda funa pinthu pizinji, pontho mungacalira mangawa. Khazikisani pifuno ping’ono pyakuti pinakuphedzani toera kukwanirisa pifuno pikulu. Mwacitsandzo, khala imwe musafuna kutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene, pakutoma musafunika kutumikira ninga mpainiya wakuphedza miyezi yonsene. Khala musafuna kutumikira ninga ntumiki wakutumikira, pakutoma musafunika kumala ndzidzi uzinji m’basa yakumwaza mphangwa na kucedzera atenda na abale na alongo akugwesera mu mpingo mwanu. Pinthu pinafuna kupfundza imwe m’mabasa anewa pinakuphedzani toera kukhala na miyai mizinji yakutumikira ntsogolo. Wangisirani toera kucita mabasa onsene anapaswa imwe.—Aroma 12:11.

Khazikisani cifuno cakuti munakwanisa kucikwanirisa (Onani ndima 18) *

18. Ninga pinapangizwa pa foto, mwapfundzanji na citsandzo ca mulongo Beverley?

18 Mwakukhonda tsalakana thunga yathu, ife tinakwanisa kukhazikisa pifuno pyauzimu na kupikwanirisa. Onani citsandzo ca mulongo wa pyaka 75 pyakubalwa anacemerwa Beverley. Iye akhali na utenda wakunentsa kakamwe wakuti ukhancimwanisa kufamba. Mbwenye iye akhafuna kakamwe kucita pizinji toera kuphedzera kampanya ya Cikumbuso. Natenepa iye asankhula pinthu pikhafuna iye kucita. Pidakwanisa Beverley kucita pinthu pikhafuna iye mu kampanya ineyi, iye atsandzaya kakamwe. Kuwangisira kwace kwakulumiza anango toera kuphata basa mwakuwanga mu utumiki. Yahova asakomerwa kakamwe na mabasa anacita abale na alongo athu akugwesera, maseze makhaliro awo nee asaatawirisa toera kucita pizinji.—Masal. 71:17, 18.

19. Ndi pifuno pipi pinango pyakuti tinakwanisa kupikhazikisa?

19 Khazikisani pifuno pyakuti munakwanisa kupikwanirisa. Kulisani makhaliro akuti anakomeresa Yahova. Pfundzani mabasa akuti anakuphedzani toera kuphatisirwa kakamwe na Mulungu wathu pabodzi na gulu yace. Sakani njira toera kuphedza abale na alongo anu mwakukwana. * Ninga Timoti, na ciphedzo ca Yahova ‘kuthambaruka kwanu kunaoneka pakweca kuna anthu onsene.’—1 Tim. 4:15.

NYIMBO 38 Mulungu Anadzakupasani Mphambvu

^ ndima 5 Timoti akhali m’mwazi mphangwa waluso. Ngakhale tenepo, mpostolo Paulu ankulumiza toera apitirize kuthambaruka mwauzimu. Nakuti Timoti aphatisira uphungu wa Paulu, Yahova am’phatisira kakamwe, pontho iye aphedza kakamwe abale na alongo ace. Kodi imwe musafuna kakamwe kutumikira Yahova na kuphedza abale na alongo anu ninga pidacita Timoti? Mwakukhonda penula, imwe musafuna. Ndi pifuno pipi pyakuti pinakuphedzani toera kucita pyenepi? Pontho musafunika kucitanji toera kukhazikisa na kukwanirisa pifuno pyenepi?

^ ndima 1 MABVEKERO A MAFALA ANANGO: Pifuno pyauzimu pisaphataniza kuwangisira konsene kunacita ife toera kutumikira Yahova mwakukwana na kuntsandzayisa.

^ ndima 16 Onani nsolo wakuti “Servir Onde Há Mais Necessidade” m’bukhu ya Organizados para Fazer a Vontade de Jeová, nsolo 10, ndima 6-9.

^ ndima 19 Onani nsolo 60, Continue a fortalecer a sua amizade com Jeová,” unagumanika m’bukhu yakuti Seja Feliz Para Sempre!

^ ndima 63 FOTO TSAMBA: M’bale akupfundzisa alongo awiri basa yakusasanyira Nyumba ya Umambo, pontho alongo anewa akuphatisira pinthu pidapfundza iwo.

^ ndima 65 FOTO TSAMBA: Mulongo wakuti nee asakwanisa kufamba ali kumwaza mphangwa na ntokodzi toera kucemera anthu kuti agumanike pa Cikumbuso.