Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 17

“Ndisakucemerani Axamwali”

“Ndisakucemerani Axamwali”

“Ndisakucemerani axamwali, thangwi ine ndakupangani pinthu pyonsene pidabva ine kuna Babanga.”​—JUWAU 15:15.

NYIMBO 13 Kristu Ndi Citsandzo Cathu

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Musafunika kucitanji toera kukhala na uxamwali wakuwanga na munthu?

KAZINJI kene, toera kukhala na uxamwali wakuwanga na munthu kusaphemba kumala dzidzi uzinji pabodzi na iye. Mu ndzidzi unacedza imwe mbamulonga manyerezero anu na mabvero anu musakhala axamwali. Mbwenye toera kukhala xamwali wadidi wa Yezu, midzidzi inango ndi pyakunentsa. Thangwi yanji?

2. Ndi cinentso cipi cakutoma cinathimbana na ife?

2 Cinentso cakutoma ndi cakuti ife cipo taona Yezu. Akristu azinji a mu ndzidzi wa apostolo nee aonambo Yezu. Ngakhale tenepo, mpostolo Pedhru alonga: “Maseze cipo mwamuona, imwe musanfuna. Maseze nee musamuona cincino, imwe musan’khulupira.” (1 Ped. 1:8) Pyenepi pisapangiza kuti ndi pyakukwanisika kucita uxamwali wakuwanga na Yezu maseze ife nee tisamuona.

3. Ndi cinentso cipi caciwiri cinathimbana na ife?

3 Cinentso caciwiri ndi cakuti ife nee tisakwanisa kulonga na Yezu. Tingacita phembero, tisalonga na Yahova. Ndimomwene kuti tisacita phembero mu dzina ya Yezu, mbwenye nee tisalonga na iye. Mwandimomwene, Yezu nee asafuna kuti ife ticite phembero kuna iye. Thangwi yanji? Thangwi phembero ndi njira ibodzi yakulambira Yahova, pontho ndiye basi athema kulambirwa. (Mat. 4:10) Ngakhale tenepo, tinakwanisa kupangiza ufuni kuna Yezu.

4. Ndi cinentso cipi cacitatu cinathimbana na ife, pontho tinapfundzanji mu nsolo uno?

4 Cinentso cacitatu ndi cakuti Yezu asakhala kudzulu, natenepa  ife nee tinakwanisa kukhala pabodzi na iye. Mbwenye maseze tikhonde kukhala dhuzi na Yezu, tinakwanisa kudziwa pizinji thangwi ya iye. Mu nsolo uno tinaona pinthu pinai pinafunika ife kucita toera kuwangisa uxamwali wathu na Yezu. Mbwenye pakutoma, tendeni tione kuti thangwi yanji ndi pyakufunika kuna m’bodzi na m’bodzi wa ife kuwangisa uxamwali wace na Kristu.

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUKHALA AXAMWALI A YEZU?

5. Thangwi yanji tisafunika kukhala axamwali a Yezu? (Onani mabokosi “ Kukhala na Uxamwali na Yezu Kusatiphedza Toera Kukhala na Uxamwali na Yahova,” pontho “ Maonero Akulinganira Thangwi ya Basa ya Yezu.”)

5 Ife tisafunika kukhala axamwali a Yezu toera tikhale na uxamwali wakuwanga na Yahova. Thangwi yanji? Onani mathangwi mawiri. Yakutoma, Yezu alonga kuna anyakupfundzace: “Baba asakufunani; iye asakufunani thangwi imwe mwandifuna.” (Juwau 16:27) Iye alongambo: “Nkhabe munthu anaenda kuna Baba mbakhonda kupita na pana ine.” (Juwau 14:6) Kuyesera kukhala xamwali wa Yahova mbatikhonda kukhala xamwali wa Yezu, ndi sawasawa na kuyesera kupita n’nyumba mbatikhonda kuphatisira nsuwo. Yezu aphatisira nsangani ubodzi ene mudalandanisika iye na “nsuwo wa mabira.” (Juwau 10:7) Yaciwiri ndi yakuti Yezu atowezera mwadidi makhaliro a Babace. Iye alonga kuna anyakupfundzace: “Ule anandiona akuonambo Baba.” (Juwau 14:9) Ndi thangwi yace njira yakufunika kakamwe toera kudziwa mwadidi Yahova ndi kupfundza pya umaso wa Yezu. Mu ndzidzi unapfundza ife pya Yezu, ufuni wathu kuna iye usathimizirika. Pontho, tingafuna kakamwe Yezu, tinafunambo kakamwe Babace.

6. Ndi thangwi ipi inango inapangiza kuti tisafunika kukhala na uxamwali wakuwanga na Yezu? Fokotozani.

 6 Ife tisafunika kukhala na uxamwali na Yezu toera maphembero athu atawirwe. Tisafunika kucita pizinji kupiringana basi ene kulonga “mu dzina ya Yezu.” Tisafunika kubvesesa kuti Yahova asaphatisira tani Yezu toera kutawira maphembero athu. Yezu apanga apostolo ace: “Cinthu consene cinafuna imwe kuphemba mu dzina yanga, ine ndinadzacicita.” (Juwau 14:13) Ngakhale kuti ndi Yahova asabva na kutawira maphembero athu, mbwenye iye apasa Yezu basa ineyi. (Mat. 28:18) Natenepa, Mulungu mbadzati kutawira maphembero athu, iye asaona khala tisaphatisira uphungu wa Yezu. Mwacitsandzo, Yezu alonga: “Imwe mungalekerera ale anakudawirani, Babanu wakudzulu anakulekereranimbo; mungakhonda kulekerera ale anakudawirani, Babanu wakudzulu nee anakulekereranimbo madawo anu.” (Mat. 6:14, 15) Mwakukhonda penula, mphyakufunika kakamwe kutsalakana anango ninga munatitsalakanira Yahova na Yezu.

7. Mbani anafuna kuphindula na ntsembe yaciomboli ya Yezu?

7 Basi ene ale ali na uxamwali wakuwanga na Yezu, anadzaphindula na ntsembe yace yaciomboli. Tisadziwa tani pyenepi? Thangwi Yezu alonga kuti ‘mbadapereka umaso wace thangwi ya axamwali ace.’ (Juwau 15:13) Ngakhale anthu adatumikira Yahova Yezu mbadzati kubwera pa dziko yapantsi anadzapfundza thangwi ya Yezu mbanfuna. Amuna na akazi ninga Abhrahamu, Sara, Mose na Rahabhe, anadzalamuswa muli akufa, mbwenye toera kuwina umaso wakukhonda kumala, iwo asafunika kukhala axamwali a Yezu.​—Juwau 17:3; Mabasa 24:15; Aheb. 11:8-12, 24-26, 31.

8-9. Mwakubverana na Juwau 15:4, 5, uxamwali wathu na Yezu usatiphedza toera kucita basa ipi, pontho thangwi yanji basa ineyi ndi yakufunika kakamwe?

8 Ife tisatsandzaya kuphata basa yakumwaza mphangwa zadidi za Umambo pabodzi na Yezu na kupfundzisa anthu. Pikhali Yezu pa dziko yapantsi, iye akhali mpfundzisi. Pidabwerera iye kudzulu, Yezu, ndi ninga nsolo wa mpingo, pontho akupitiriza kutsogolera basa yakumwaza mphangwa na kupfundzisa. Iye asapasa ntengo kuwangisira kwathu toera kuphedza anthu azinji kudziwa Babace na iye. Mwakukhonda penula, ife tisakwanisa kucita basa ineyi na ciphedzo ca Yahova na ca Yezu.​—Lerini Juwau 15:4, 5.

9 Mafala a Mulungu asapangiza pakweca kuti tingapitiriza kufuna Yezu tinatsandzayisa Yahova. Natenepa tendeni tione pinthu pinai pinafunika ife kucita toera tikhale axamwali a Yezu.

TINAKHALA TANI AXAMWALI A YEZU

Munakwanisa kukhala xamwali wa Yezu (1) mungandziwa mwadidi, (2) mungatowezera na kucita pinthu ninga iye, (3) mungaphedza abale a Kristu na (4) mungaphedzera masasanyiro anacitwa na gulu ya Yahova (Onani ndima 10-14) *

10. Ndi cinthu cipi cakutoma cinafunika ife kucita toera tikhale axamwali a Yezu?

10 (1Dziwani Yezu. Tinakwanisa kudziwa Yezu tingaleri bukhu ya Mateu, Marko, Luka na Juwau. Tinganyerezera mwadidi mphangwa zinagumanika m’Bhibhlya zinalonga pya umaso wa Yezu, tinanfuna na kumulemedza thangwi iye akhatsalakana mwadidi anthu. Mwacitsandzo, maseze Yezu akhali Mbuya wa anyakupfundzace, iye nee akhaatsalakana ninga mabitcu. M’mbuto mwace, iye akhaapanga manyerezero ace na mabvero ace. (Juwau 15:15) Iwo angatsukwala, Yezu akhatsukwalambo, pontho akhalira thangwi ya iwo. (Juwau 11:32-36) Ngakhale anyamalwa a Yezu akhadziwa kuti iye akhali xamwali wa ale akhabvesera mphangwa zace. (Mat. 11:19) Tingatowezera njira idatsalakanira Yezu anyakupfundzace, tinakhala  na uxamwali wadidi na anango, tinakhala akutsandzaya, pontho tinafuna Yezu Kristu na kumulemedza kakamwe.

11. Ndi cinthu cipi caciwiri cinafunika ife kucita toera tikhale axamwali a Yezu, pontho thangwi yanji ndi cakufunika?

11 (2Towezerani Yezu na citani pinthu ninga iye. Mu ndzidzi unadziwa ife mwadidi Yezu mbatinyerezera ninga iye, uxamwali wathu na iye usakhala wakuwanga kakamwe. (1 Akor. 2:16) Tinatowezera tani Yezu? Onani citsandzo cibodzi. Yezu akhafuna kakamwe kuphedza anango m’mbuto mwakukomeresa iye basi. (Mat. 20:28; Aroma 15:1-3) Thangwi yakunyerezera munjira ineyi iye akhawangisira toera kuphedza anango na kualekerera. Yezu nee akhacimbiza kuipirwa na pinthu pikhalonga anthu thangwi ya iye. (Juwau 1:46, 47) Pontho iye nee akhatsalakana munthu mwakubverana na madodo adacita iye nduli. (1 Tim. 1:12-14) Yezu alonga: “Imwe mungafunana unango na ndzace, anthu onsene anadzindikira kuti ndimwe anyakupfundza anga.” (Juwau 13:35) Bvundzikani, “Ndisatowezera citsandzo ca Yezu mukucita pyonsene pinakwanisa ine toera ndikhale pa ntendere na abale na alongo?”

12. Ndi cinthu cipi cacitatu cinafunika ife kucita toera tikhale axamwali a Yezu, pontho tinacita tani pyenepi?

12 (3Phedzani abale a Kristu. Yezu asaona pinacita ife kuna abale ace akudzodzwa ninga tikucitira iye. (Mat. 25:34-40) Njira yakufunika kakamwe yakuphedza anyakudzodzwa ndi kumwaza mphangwa za Umambo na kucita anyakupfundza yakuti ndi basa idapasa Yezu atowereri ace. (Mat. 28:19, 20; Mabasa 10:42) Mwakusowa ciphedzo ca “mabira anango” Akristu akudzodzwa nee mbadakwanisa kumwaza mphangwa pa dziko yonsene yapantsi. (Juwau 10:16) Khala imwe ndimwe m’bodzi wa mabira anango, kumbukani kuti ndzidzi onsene unaphata imwe basa ineyi, musapangiza ufuni tayu basi kuna anyakudzodzwa, mbwenye musapangizambo ufuni unoyu kuna Yezu.

13. Tinaphatisira tani uphungu wa Yezu unagumanika pa Luka 16:9?

13 Ife tinakwanisambo kukhala axamwali a Yahova na Yezu tingacita pyakupereka toera kuphedzera basa inatsogolera iwo. (Lerini Luka 16:9.) Mwacitsandzo, tinakwanisa kucita pyakupereka toera kuphedzera basa inacitwa pa dziko yonsene yapantsi, yakuti isaphataniza basa yakumwaza mphangwa m’mbuto zakutali, basa yakusasanyira mbuto za ulambiri wandimomwene na kuphedzera pangacitika cidengwa. Kusiyapo pyenepi, tinakwanisa kucita pyakupereka toera kuphedzera mpingo wathu peno kuphedza m’bale anafuna ciphedzo. (Mis. 19:17) Munjira ineyi tinakwanisa kuphedza abale a Kristu.

14. Mwakubverana na Aefesi 4:15, 16, ndi cinthu cipi cacinai cinafunika ife kucita toera tikhale axamwali a Yezu?

14 (4Phedzerani masasanyiro anacitwa na gulu ya Yahova. Yezu ndi nsolo wa mpingo, iye akhazikisa amuna akuthema toera atitsalakane, natenepa, tingaabvera tisawangisa uxamwali wathu na Yezu. (Lerini Aefesi 4:15, 16.) Mwacitsandzo, cincino tisawangisira toera Nyumba za Umambo zonsene ziphatisirwe mwadidi. Na thangwi ineyi, mipingo inango ikhafunika kubvungazwa na kusasanyira pontho pisa pyakumwaza mphangwa. Mbwenye mu ndzidzi ubodzi ene, pyenepi pisaphemba kuti amwazi mphangwa anango adzolowere masasanyiro mapswa. Amwazi mphangwa anewa akukhulupirika panango akhatumikira mu mpingo wawo mu pyaka pizinji, pontho akhali na uxamwali wakuwanga  na abale na alongo mu mpingo unoyu. Mbwenye cincino iwo akuphembwa toera katumikira mu mpingo unango. Yezu asatsandzaya kakamwe angaona anyakupfundza anewa akukhulupirika mbakaphedzera masasanyiro anewa.

AXAMWALI A YEZU A KWENDA NA KWENDA

15. Uxamwali wathu na Yezu unadzakhala tani wakuwanga kakamwe ntsogolo?

15 Ale adadzodzwa na nzimu wakucena ali na cidikhiro cakukhala na Yezu kwenda na kwenda mbatonga na iye mu Umambo wa Mulungu. Iwo angadzakhala na Kristu anakwanisa kumuona, kulonga naye mbamala ndzidzi uzinji na iye. (Juwau 14:2, 3) Ale ali na cidikhiro cakukhala pa dziko yapantsi anadzatambira ufuni na citsalakano ca Yezu. Ngakhale iwo nee anadzakwanisa kuona Yezu, mbwenye uxamwali wawo na iye unadzakhala wakuwanga kakamwe mu ndzidzi unadzatsandzaya iwo na umaso unafuna kuapasa Yahova na Yezu.​—Iza. 9:6, 7.

16. Ndi nkhombo zipi zinakhala na ife thangwi yakukhala axamwali a Yezu?

16 Tingatawira ncemerero wa Yezu toera tikhale axamwali ace, tinatambira nkhombo zizinji. Ngakhale cincino tisaphindula na ufuni na ciphedzo ca Yezu. Tiri na cidikhiro cakukhala maso kwenda na kwenda. Cinthu cakufunika kakamwe ndi cakuti uxamwali wathu na Yezu usatitsogolera toera kukhala na uxamwali wakuwanga kakamwe na Yahova. Mwakukhonda penula, ndi mwai ukulu kucemerwa axamwali a Yezu.

NYIMBO 17 “Ndisafuna”

^ ndima 5 Apostolo amala pyaka pingasi mbacedza na kuphata basa pabodzi na Yezu, natenepa iwo adzakhala axamwali adidi. Yezu asafunambo kuti ife tikhale axamwali ace, mbwenye tisathimbana na pinentso pinango pyakuti apostolo nee athimbana napyo. Mu nsolo uno tinapfundza pingasi mwa pinentso pyenepi, pontho iwo unapereka maonero akuti tinakhala tani na uxamwali wakuwanga na Yezu.

^ ndima 55 FOTO TSAMBA: (1) Mu ndzidzi wakulambira kwa banja, tinakwanisa kupfundza pya umaso na utumiki wa Yezu. (2) Mu mpingo, tinakwanisa kuwangisira toera kukhazikisa ntendere na abale athu. (3) Tingacita pyonsene pinakwanisa ife m’basa yakumwaza mphangwa, tikuphedzera abale a Kristu. (4) Mipingo ingabvungazwa, tisafunika kubvera pisankhulo pinacitwa na akulu a mpingo.