Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 15

Towezerani Yezu, Pontho Pitirizani Kukhala Akutsandzaya

Towezerani Yezu, Pontho Pitirizani Kukhala Akutsandzaya

“Ntendere wa Mulungu wakuti usapiringana kubvesesa konsene, unadzatsidzikiza mitima yanu.”—AFIL. 4:7.

NYIMBO 113 Ntendere Unabuluka Kwa Mulungu

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1-2. Thangwi yanji Yezu akhadzudzumika?

PA NTSIKU yakumalisa ya umaso wace pa dziko yapantsi, Yezu akhali wakutsukwala kakamwe. Ukhadasala ndzidzi wakucepa toera iye athabuswe na kuphiwa na amuna ausumankha. Mbwenye si pyenepi basi tayu pikhadzudzumisa Yezu. Iye akhafuna kakamwe Babace, pontho akhafuna kunkomeresa. Yezu akhadziwa kuti angapitiriza kukhala wakukhulupirika m’mayesero akhafuna kutamba iye, mbadaphedzera toera dzina ya Yahova iceneswe. Kusiyapo pyenepi, Yezu akhafuna anthu, pontho akhadziwa kuti akhafunika kupitiriza kukhala wakukhulupirika toera anthu akhale na cidikhiro cakukhala na umaso wakwenda na kwenda.

2 Maseze Yezu atsukwala kakamwe ntsiku ineyi, mbwenye iye akhali wakutsandzaya. Iye apanga anyakupfundzace: “Ine ndinakupasani ntendere.” (Juw. 14:27) Yezu akhali na ‘ntendere unoyu wa Mulungu’ wakuti wam’phedza toera akhale wakukhurudzika. Basi ene ndi axamwali a Yahova anakwanisa kukhala akukhurudzika munjira ineyi.—Afil. 4:6, 7.

3. Tinapfundzanji mu nsolo uno?

3 Maseze anyakupfundza onsene a Yezu anatamba nyatwa, mbwenye zinakhala zakusiyana kakamwe na zidatamba iye. (Mat. 16:24, 25; Juw. 15:20) M’midzidzi inango, tinatsukwalambo ninga pidacita Yezu. Mphapo tinacitanji toera kutsandzaya kwathu kukhonde kupitirwa m’mbuto na kutsukwala? Mu nsolo uno tinapfundza mathangwi matatu adaphedza Yezu toera apitirize kukhala wakutsandzaya m’basa yace yakumwaza mphangwa pa dziko yapantsi, pontho tinaona kuti tinatowezera tani citsandzo cace tingathimbana na mayesero.

 NDZIDZI ONSENE YEZU AKHACITA PHEMBERO

Phembero inatiphedza toera tikhale akutsandzaya (Onani ndima 4-7)

4. Mwakubverana na 1 Atesalonika 5:17, perekani pitsandzo pinapangiza kuti Yezu aphembera kazinji kene pa ntsiku yakumalisa ya umaso wace pa dziko yapantsi.

4 Lerini 1 Atesalonika 5:17. Pa ntsiku yakumalisa ya umaso wa Yezu pa dziko yapantsi, iye aphembera kazinji kene. Mu ndzidzi udakhazikisa iye masasanyiro a Cikumbuso ca kufa kwace, mbadzati kupasa anyakupfundzace nkate, iye acita phembero, buluka penepo acitambo pibodzi pyene na vinyu. (1 Akor. 11:23-25) Mbadzati kubuluka pa mbuto idacitira iwo Paskwa, iye acita phembero pabodzi na anyakupfundzace. (Juw. 17:1-26) Ntsiku ineyi namasiku, pidafika Yezu na anyakupfundzace ku Phiri ya Mulivera, iye acita phembero kazinji kene. (Mat. 26:36-39, 42, 44) Pontho mafala akumalisa adalonga Yezu mbadzati kufa, akhali phembero. (Luka 23:46) Nakuti Yezu akhafuna kuti Yahova acite khundu mu pyonsene pikhacitika pa ntsiku ineyi, iye acita phembero kazinji kene.

5. Thangwi yanji apostolo aluza cipapo?

5 Thangwi yakutoma idaphedza Yezu toera kupirira mpaka kunkhomo ndi kuphemba ciphedzo kuna Babace. Mbwenye namasiku anewa, apostolo ace nee aphembera kazinji kene. Ndi thangwi yace, iwo aluza cipapo mu ndzidzi udayeserwa iwo. (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56) Pyenepi pisapangiza kuti tingatowezera citsandzo ca Yezu ‘cakucita phembero ndzidzi onsene,’ tinakhala akukhulupirika mu ndzidzi wa mayesero. Mphapo tinalonganji m’maphembero athu?

6. Cikhulupiro cinatiphedza tani toera tipitirize kukhala akutsandzaya?

6 Ife tinakwanisa kuphemba Yahova toera ‘athimizire cikhulupiro cathu.’ (Luka 17:5; Juw. 14:1) Ife tisafunika kukhala na cikhulupiro, thangwi Sathani anayesera atowereri onsene a Yezu. (Luka 22:31) Kodi cikhulupiro  cinatiphedza tani toera tipitirize kukhala akutsandzaya maseze titambe nyatwa zizinji? Tingamala kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kukunda mayesero, cikhulupiro cinatiphedza toera kusiya nyatwa zathu m’manja mwa Yahova. Ife tisanyindira kuti iye anakwanisa kumalisa nyatwa zathu munjira yadidi yakuti ife nee tikhaidikhira, pontho pyenepi pinatiphedza kukhala akutsandzaya.—1 Ped. 5:6, 7.

7. Kodi imwe mwapfundzanji na citsandzo ca m’bale Robert?

7 Mwakukhonda tsalakana nyatwa zathu, phembero inatiphedza toera tikhale akutsandzaya. Onani citsandzo ca m’bale Robert wakuti ndi nkulu wa mpingo wakukhulupirika wa pyaka pyakupiringana 80. Iye alonga: “Uphungu unagumanika pa Afilipi 4:6, 7 wandiphedza toera kupirira nyatwa zizinji mu umaso wanga, ninga nkandzo wakusowa kobiri. Pontho mukupita kwa ndzidzi ndasiya kutumikira ninga nkulu wa mpingo.” Ninji cidaphedza m’bale Robert toera kukhala wakutsandzaya? Iye alonga: “Mu ndzidzi ukhatoma ine kudzudzumika na pinthu pizinji ndikhacita phembero. Kucita phembero kazinji kene na kudembetera kwandiphedza toera ndikhale wakutsandzaya.”

YEZU AKHAMWAZA MPHANGWA MWAPHINGA

Kumwaza mphangwa kunatiphedza toera kukhala akutsandzaya (Onani ndima 8-10)

8. Mwakubverana na Juwau 8:29, ndi ipi thangwi inango idacitisa Yezu kukhala wakutsandzaya?

8 Lerini Juwau 8:29. Ngakhale mu ndzidzi ukhatcingwa Yezu, iye akhali wakutsandzaya thangwi akhadziwa kuti akhacita pikhafuna Babace. Iye akhabvera Babace ngakhale m’midzidzi yakunentsa. Iye akhafuna Yahova, ndi thangwi yace akhantumikira na ntimace onsene. Mbadzati kubwera pa dziko yapantsi, iye akhali ‘mesiri wa Mulungu.’ (Mis. 8:30) Pikhali iye  pa dziko yapantsi, apfundzisa anango mwaphinga thangwi ya Babace. (Mat. 6:9; Juw. 5:17) Basa ineyi yancitisa kukhala wakutsandzaya kakamwe.—Juw. 4:34-36.

9. Thangwi yanji tisakhala akutsandzaya kakamwe tingakhala akuphatika m’basa yakumwaza mphangwa?

9 Ife tinatowezera Yezu tingabvera Yahova, pontho ‘ndzidzi onsene mbitikhala na pizinji toera kucita m’basa ya Mbuya.’ (1 Akor. 15:58) Ife tingakhala akuphatika “m’basa yakumwaza mphangwa,” tinakhala na maonero adidi thangwi ya nyatwa zathu. (Mabasa 18:5) Mwacitsandzo, anthu azinji a mu cisa cathu asatamba nyatwa zizinji kupiringana zathu. Mbwenye iwo angatoma kufuna Yahova mbaphatisira uphungu unapaswa iwo, umaso wawo usacinja mbakhala akutsandzaya. Pyenepi pingacitika, tisakhala na cinyindiro cakuti Yahova anatitsalakanambo. Cinyindiro ceneci cinatiphedza toera kukhala akutsandzaya. Ndi pyenepi pidadzindikira mulongo unango wakuti akhali wakutsukwala mbapibva ninga munthu wakusowa basa. Iye alonga: “Ndingakhala wakuphatika m’basa yakumwaza mphangwa ndisakhala wakutsandzaya, pontho manyerezero anga asakhala pa mbuto. Pyenepi pisacitika thangwi basa yakumwaza mphangwa isawangisa uxamwali wanga na Yahova.”

10. Mwapfundzanji na citsandzo ca mulongo Brenda?

10 Onani citsandzo cinango ca mulongo Brenda. Iye pabodzi na mwanace wankazi ali na utenda unacemerwa esclerose múltipla. Utenda unoyu usacitisa mulongo Brenda kufamba na njinga ya anyakulamala thangwi yakusowa mphambvu. M’midzidzi inango iye asaenda kamwaza mphangwa nyumba na nyumba, mbwenye kazinji kene iye asamwaza mphangwa mukuphatisira matsamba. Iye alonga: “M’mbuto mwakutsukwala kakamwe thangwi ya pidandipanga iwo kuti utenda wanga nkhabe wanga, ine ndaona kuti mphyadidi kuphatisira ndzidzi udasala toera kucita pinakwanisa ine m’basa ya Yahova. Undimomwene ndi wakuti basa yakumwaza mphangwa isandiphedza toera ndikhonde kunyerezera kakamwe pya nyatwa zanga, thangwi kazinji kene ndisanyerezera basi ene kuti ndinaphedza tani anthu adapangiza cifuno mu cisa cathu. Pontho basa ineyi isandikumbusa nkhombo zinafuna kutambira ine ntsogolo.”

YEZU AKHATAWIRA CIPHEDZO CA AXAMWALI ACE

Kukhala na axamwali adidi kunatiphedza toera kukhala akutsandzaya (Onani ndima 11-15)

11-13. (a) Apostolo na anthu anango apangiza tani kuti akhali axamwali andimomwene a Yezu? (b) Kodi Yezu apibva tani na ciphedzo ca axamwali ace?

11 Yezu atamba nyatwa zizinji mu ndzidzi ukhamwaza iye mphangwa, mbwenye axamwali ace andimomwene akhali apostolo akukhulupirika. Iwo akhacita pinthu mwakubverana na nsangani unalonga kuti: ‘Alipo xamwali unango wakuti asakufuna kakamwe kupita m’bale wako.’ (Mis. 18:24) Yezu akhakomerwa kakamwe na axamwali ninga anewa. Pikhamwaza iye mphangwa, nee m’bodzi wa acibale ace akhulupira pikhalonga iye. (Juw. 7:3-5) Ntsiku inango, acibale ace alonga kuti iye ali na nsala. (Marko 3:21) Mwakusiyana na iwo, Yezu mbadzati kufa, iye alonga kuna apostolo ace akukhulupirika: “Imwe mwapitiriza kukhala na ine m’mayesero anga.”—Luka 22:28.

12 Ndimomwene kuti m’midzidzi inango, apostolo akhatsukwalisa Yezu, mbwenye iye nee akhayang’ana basi ene madodo awo, thangwi iye akhadziwa kuti apostolo ace akhan’khulupira. (Mat. 26:40; Marko 10:13, 14; Juw. 6:66-69) Namasiku Yezu mbadzati kufa, iye alonga kuna anthu anewa akukhulupirika: “Ndisakucemerani axamwali, thangwi ine ndakupangani pinthu pyonsene pidabva ine kuna Babanga.” (Juw. 15:15) Mwakukhonda penula, Yezu awangiswa kakamwe na axamwali ace. Iye atsandzaya thangwi axamwali ace am’phedza toera akwanirise basa yace yakumwaza mphangwa.—Luka 10:17, 21.

13 Kusiyapo apostolo, Yezu akhali na axamwali  amuna na akazi akuti am’phedza m’basa yace yakumwaza mphangwa peno munjira zinango. Anango akhancemera toera adzadye kunyumba kwawo. (Luka 10:38-42; Juw. 12:1, 2) Anango akhacita ulendo na Yezu mbaphatisira pinthu pyawo toera kum’phedza. (Luka 8:3) Yezu akhali na axamwali adidi thangwi iye akhali munthu wadidi. Iye akhaacitira pinthu pyadidi, pontho nee akhadikhira pizinji kupiringana pikhakwanisa iwo. Maseze Yezu akhali waungwiro, mbwenye iye akhapereka takhuta thangwi ya ciphedzo cikhapaswa iye na axamwali ace akusowa ungwiro. Mwakukhonda penula, axamwali anewa aphedza Yezu toera akhale wakutsandzaya.

14-15. Tinakhala tani na axamwali adidi, pontho iwo anatiphedza tani?

14 Axamwali adidi anatiphedza toera tipitirize kukhala akukhulupirika kuna Yahova. Mbwenye toera tikhale na axamwali adidi, tisafunikambo kukhala xamwali wadidi. (Mat. 7:12) Mwacitsandzo, Bhibhlya isatiphemba toera tiphatisire ndzidzi wathu na mphambvu zathu toera kuphedza anango, makamaka ale “adasowa.” (Aef. 4:28) Alipo munthu wakuti munakwanisa kum’phedza mu mpingo mwanu? Munthu wakukalamba peno wakuduwala angakupasani kobiri toera mukan’gulire pinthu, kodi munatawira? Kodi imwe munakwanisa kuphedza banja yakuti nkhabe cakudya? Peno kuphedza anango mu mpingo toera adziwe kuphatisira jw.org® na aplikativo JW Library®? Tingasaka miyai yakuphedza anango, ife tinadzakhala akutsandzaya kakamwe.—Mabasa 20:35.

15 Tingakhala na axamwali adidi, iwo anatiphedza m’midzidzi ya nyatwa, pontho anatiphedza toera tikhale akutsandzaya. Pikhalonga Yobe nyatwa zace, Eliyu ambvesera mwadidi.  Axamwali athu anatibveserambo mwadidi mu ndzidzi unalonga ife pinthu pinatidzudzumisa. (Yobe 32:4) Maseze axamwali athu nkhabe funika kuticitira pisankhulo, mbwenye angatipasa uphungu wa m’Bhibhlya, ife tisafunika kuubvera. (Mis. 15:22) Mwakucepeseka Mambo Dhavidhi atawira kuphedzwa na axamwali ace, ife nee tisafunika kukhala akudzikuza axamwali athu angafuna kutiphedza, m’mbuto mwace, tisafunika kutawira ciphedzo cawo. (2 Sam. 17:27-29) Mwandimomwene axamwali ninga anewa, ndi muoni wakubuluka kuna Yahova.—Tiya. 1:17.

TINACITANJI TOERA TIPITIRIZE KUKHALA AKUTSANDZAYA

16. Mwakubverana na Afilipi 4:6, 7, ndi ipi njira ibodzi yakukhala akutsandzaya? Fokotozani.

16 Lerini Afilipi 4:6, 7Thangwi yanji Yahova asalonga kuti tinakhala antendere basi ene “kubulukira kwa Kristu Yezu”? Thangwi njira ibodzi yakukhala antendere peno akutsandzaya kwenda na kwenda ndi kukhulupira Yezu na kudziwa basa inacita iye toera kukwanirisa cifuniro ca Yahova. Mwacitsandzo, ife tinalekererwa madawo athu onsene, basi ene kubulukira mwa ntsembe yaciomboli ya Yezu. (1 Juw. 2:12) Kudziwa pyenepi kusatitsandzayisa. Kusiyapo pyenepi, Yezu ndi Mambo wa Umambo wa Mulungu, pontho anadzamalisa nyatwa zonsene zinatamba ife mu dziko ya Sathani. (Iza. 65:17; 1 Juw. 3:8; Apok. 21:3, 4) Ceneci ndi cidikhiro cadidi kakamwe. Maseze Yezu atipasa basa yakunentsa, mbwenye iye apikira kuti ali na ife, pontho anatiphedza mu ntsiku zino zakumalisa. (Mat. 28:19, 20) Kudziwa pyenepi kusatipasa cipapo. Mwacitsandzo, pana pinthu pingasi pyakuti pinatiphedza toera kupitiriza kukhala akutsandzaya, ninga cipapo na cidikhiro cakuti nyatwa zinadzamala .

17. (a) Tinacitanji toera tipitirize kukhala akutsandzaya? (b) Mwakubverana na Juwau 16:33, ife tinakwanisa kucitanji?

17 Mphapo, tinacitanji toera tipitirize kukhala akutsandzaya maseze titambe nyatwa? Tisafunika kucita ninga pidacita Yezu. Cakutoma, tisafunika kupitiriza kucita phembero. Caciwiri, tisafunika kubvera Yahova mbatimwaza mphangwa mwaphinga maseze m’midzidzi inango pikhale pyakunentsa. Cacitatu, m’midzidzi ya nyatwa tisafunika kutawira ciphedzo ca axamwali athu. Tingacita pyenepi, ntendere wa Mulungu unatsidzikiza mitima yathu na manyerezero athu. Ninga Yezu, ife tinakwanisa kukunda mayesero onsene.—Lerini Juwau 16:33.

NYIMBO 41 Bveserani Phembero Yanga

^ ndima 5 Tonsene tisatamba nyatwa zakuti zisaticitisa kukhala akukhonda kutsandzaya. Mu nsolo uno tinapfundza pinthu pitatu pidacita Yezu, pyakuti tisafunikambo kupicita toera tikhale akutsandzaya mwakukhonda tsalakana nyatwa zinatamba ife.