Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 17

Tisafunika Kutawira Ciphedzo ca Yahova Toera Tikhonde Kugwera m’Misampha ya Madimonyo

Tisafunika Kutawira Ciphedzo ca Yahova Toera Tikhonde Kugwera m’Misampha ya Madimonyo

‘Ife tiri kumenyana na mphambvu za madimonyo m’mbuto zakudzulu.’—AEF. 6:12.

NYIMBO 55 Lekani Kuagopa!

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Mwakubverana na Aefesi 6:10-13, ndi ipi njira ibodzi inaphatisira Yahova toera kupangiza kuti asatsalakana kakamwe atumiki ace? Fokotozani.

YAHOVA ndi Mulungu waufuni, pontho asatsalakana atumiki ace. Ndi thangwi yace iye asatiphedza toera tikhonde kugwera m’misampha ya anyamalwa athu. Nyamalwa wathu wankulu ndi Sathani na madimonyo. Yahova asaticenjeza thangwi ya anyamalwa anewa, pontho asatipanga pinafunika ife kucita toera tikhonde kugwera m’misampha yawo. (Lerini Aefesi 6:10-13.) Tinganyindira Yahova mbatitawira ciphedzo cace, tinakwanisa kukunda misampha ya Dyabo. Ife tisafunika kukhala na cinyindiro ninga cikhali na mpostolo Paulu. Iye alonga: “Khala Mulungu ali kukhundu yathu, mbani anafuna kutikunda?”—Aroma 8:31.

2. Tinapfundzanji mu nsolo uno?

2 Ninga Akristu andimomwene, nee tisafunika kugopa kakamwe Sathani na madimonyo. M’mbuto mwace tisafunika kupfundza thangwi ya Yahova na kuntumikira. (Masal. 25:5) Kusiyapo pyenepi, ife tisafunika kudziwa mwadidi misampha inaphatisira Sathani. Thangwi yanji? Thangwi pyenepi pinatiphedza toera tikhonde kupeuswa na Sathani. (2 Akor. 2:11; cidzindikiro capantsi) Mu nsolo uno tinapfundza nsampha wakuti Sathani na madimonyo asauphatisira kakamwe toera kupeusa anthu. Pontho tinapfundza kuti tinacalira tani nsampha unoyu.

NSAMPHA UNAPHATISIRA MADIMONYO TOERA KUPEUSA ANTHU

3-4. (a) Kukhulupira mizimu ninji? (b) Kodi kufufudza kwapangiza tani kunjipa kwa anthu anakhulupira mizimu?

3 Nsampha wakuti Sathani na madimonyo asauphatisira kakamwe toera kupeusa anthu ndi kukhulupira mizimu. Ale anakhulupira  mizimu asalonga kuti asadziwa peno asacita pinthu pyakuti anthu anango nkhabe kwanisa kupicita. Mwacitsandzo, anango asalonga kuti asaphatisira ale anadziwa mafambiro a pinthu pyakudzulu peno kulotera toera kudziwa pya ntsogolo. Anango asanyerezera kuti anakwanisa kulonga na anyakufa. Anango asaphatisira ufiti peno kuombedza toera kuthabusa andzawo. *

4 Anthu azinji lero asakhulupira mphambvu za madimonyo. Kufufudza kudacitwa m’madziko 18 a ku América Latina na ku Caribe kwapangiza kuti mwa anthu atatu m’bodzi asakhulupira pya kuombedza, pyaufiti na pyakulotera, pontho anango asakhulupira kuti mphyakukwanisika kulonga na mizimu. Kufufudza kunango kudacitwa m’madziko 18 a mu Afrika kwapangiza kuti hafu ya anthu adacitwa mibvundzo alonga kuti asakhulupira pyaufiti. Mbwenye mwakukhonda tsalakana kunakhala ife, ndzidzi onsene tisafunika kucita mphole-mphole na nsambo wakukhulupira mizimu, thangwi Sathani asayesera kupeusa anthu pa “dziko yonsene yapantsi.”—Apok. 12:9.

5. Kodi Yahova asaona tani nsambo wakukhulupira mizimu?

5 Yahova ndi ‘Mulungu wa undimomwene.’ (Masal. 31:5) Mphapo iye asaona tani nsambo wakukhulupira mizimu? Iye asaida nsambo unoyu. Yahova apanga Aizraeli: ‘Mbaleke kuoneka pakati panu munthu m’bodzi wakupisa mwanace wankazi peno wamamuna; peno wakuikhira andzace mitombwe, wakulonga misanganiko, wakuenda kwa ng’anga, wakulotera, wakulodza, wakucita pyaufiti, wakukhulupira mizimu na wakulonga na anyakufa. Thangwi Yahova asaipirwa na onsene anacita pyenepi.’ (Deut. 18:10-12) Ndimomwene kuti Akristu nee asafunikabve kubvera Mwambo udapereka Yahova kuna Aizraeli. Mbwenye ife tisadziwa kuti iye asapitiriza kuida nsambo wakukhulupira mizimu.—Mal. 3:6.

6. (a) Sathani asaphatisira tani nsampha wakukhulupira mizimu toera kupeusa anthu? (b) Mwakubverana na Koelete 9:5, ndi upi undimomwene thangwi ya anyakufa?

6 Yahova asaticenjeza toera ticalire kukhulupira mizimu, thangwi iye asadziwa kuti Sathani asaphatisira nsampha unoyu toera kupeusa anthu. Sathani asaphatisira kukhulupira mizimu toera kumwaza uthambi unalonga kuti munthu angafa asapitiriza kukhala maso ku mbuto inango. (Lerini Koelete 9:5.) Sathani asaphatisirambo nsambo unoyu toera kugopesa anthu kuti asiye kutumikira Yahova. Pontho iye asafuna kuti anthu anewa anyindire madimonyo, m’mbuto mwakunyindira Yahova.

TINACITANJI TOERA TIKHONDE KUNYENGEZWA NA MADIMONYO

7. Yahova asatipanganji?

7 Mwakubverana na pidapfundza ife nduli, Yahova asatipanga pinafunika ife kucita toera Sathani na madimonyo akhonde kutipeusa. Tendeni tione pinthu pingasi pyakuti pinatiphedza toera tikhonde kugwera m’misampha ya Sathani na madimonyo.

8. (a) Ndi ipi njira yakufunika kakamwe toera tikhonde kugwera mu nsampha wakukhulupira mizimu? (b) Bukhu ya Masalmo 146:4 isapangiza tani uthambi wa Sathani thangwi ya anyakufa?

8 Lerini Bhibhlya, pontho nyerezerani ntsonga zinaleri imwe. Ineyi ndi njira yakufunika kakamwe toera tikhonde kugwera mu nsampha wa madimonyo. Mafala a Mulungu ndi ninga supada yakutwa, akuti anakwanisa kupangiza uthambi wa Sathani. (Aef. 6:17) Mwacitsandzo, Bhibhlya isapangiza kuti anyakufa nkhabe kwanisa kulonga na anthu ali maso. (Lerini Masalmo 146:4.) Pontho iyo isalonga kuti ndi Yahova basi  anafuna kutipanga pinafuna kucitika ntsogolo. (Iza. 45:21; 46:10) Tingaleri Bhibhlya ntsiku zonsene mbatinyerezera pinaleri ife, tinakwanisa kucalira uthambi unamwaza Sathani.

9. Ndi ipi misambo yakukhulupira mizimu yakuti tisafunika kuicalira?

9 Calirani pyonsene pinaphataniza kukhulupira mizimu. Ninga Akristu andimomwene, ife nkhabe cita khundu ya ntundu onsene wakukhulupira mizimu. Mwacitsandzo, ife nkhabe kuenda kaombedza, peno kuyesera kulonga na anyakufa. Mu nsolo udamala, tapfundza kuti ife nkhabe cita khundu m’misambo yakuikha anyakufa yakuti isacitisa anthu kukhulupira kuti munthu angafa asapitiriza kukhala maso ku mbuto inango. Pontho ife nkhabe phatisira ale anadziwa mafambiro a pinthu pyakudzulu peno kulotera toera kudziwa pya ntsogolo. (Iza. 8:19) Ife tisadziwa kuti kucita pyenepi ndi kwakugopswa kakamwe, thangwi kunaticitisa kugwera m’misampha ya Sathani na madimonyo.

Tisafunika kucalira ubalangazi wakuipa, kutaya peno kupisa pinthu pyonsene pinacita khundu yakukhulupira mizimu, ninga pidacita Akristu a ndzidzi wakale (Onani ndima 10-12)

10-11. (a) Kodi anthu anango a ku Efeso acitanji pidapfundza iwo undimomwene? (b) Mwakubverana na 1 Akorinto 10:21, thangwi yanji tisafunika kutowezera Akristu a mu ndzidzi wakale, pontho tinacita tani pyenepi?

10 Tayani peno pisani pinthu pyonsene pinacita khundu yakukhulupira mizimu. Anthu anango akakhala mu nzinda wa Efeso akhakhulupira mizimu. Pidapfundza iwo undimomwene, mwakucimbiza iwo acita macinjo. Bhibhlya isalonga: “Anthu azinji akuti akhacita pinthu na ciphedzo ca madimonyo, abweresa mabukhu awo, aagumanya pabodzi pene mbaapisa pamaso pa anthu onsene.” (Mabasa 19:19) Iwo nee akhafunabve kucita khundu ya madimonyo. Mabukhu awo akukhulupira mizimu akhali akudhula kakamwe. Mbwenye m’mbuto mwakuapasa munthu peno kuagulisa, iwo aapisa. Maseze mabukhu anewa akhali akudhula, mbwenye kwa iwo kukomeresa Yahova kukhali kwakufunika kakamwe.

11 Tinatowezera tani citsandzo ca Akristu a mu ndzidzi wakale? Mphyadidi kutaya peno kupisa  pinthu pyonsene pinacita khundu yakukhulupira mizimu. Pyenepi pisaphataniza pithumwa, peno pinthu pinango pinaphatisira anthu toera madimonyo akhonde kuacita pyakuipa.—Lerini 1 Akorinto 10:21.

12. Tisafunika kubvundzikanji thangwi ya ubalangazi wathu?

12 Sankhulani mwadidi ubalangazi wanu. Bvundzikani: ‘Kodi ine ndisaleri mabukhu, marevista peno misolo inango mu Interneti inalonga thangwi yakukhulupira mizimu? Ndiye tani nyimbo zinabvesera ine, mavidhyu na maprogramu a mu televizau anaona ine, peno masendzekero anango anakomerwa na ine? Kodi ubalangazi unoyu usacita khundu yakukhulupira mizimu? Usapangiza pinthu ninga mizukwa, piphoko peno pinthu pinango pyakukhulupira mizimu? Usapangiza kuombedza, ufiti na kulodza ninga pinthu pyadidi?’ Undimomwene ndi wakuti si ubalangazi onsene tayu unaphataniza pyakukhulupira mizimu. Mbwenye tisafunika kucalira ntundu onsene wa ubalangazi wakuti Yahova nkhabe komerwa nawo. Pontho tisafunika kuwangisira toera tikhale na “cikumbuntima cakucena” pamaso pa Mulungu.—Mabasa 24:16. *

13. Ninji pinafunika ife kucalira?

13 Tisafunika kucalira nsambo wakulonga thangwi ya madimonyo. Kukhundu ineyi, tisafunika kutowezera citsandzo ca Yezu. (1 Ped. 2:21) Yezu mbadzati kubwera pa dziko yapantsi, iye akhali kudzulu, pontho akhadziwa pizinji thangwi ya Sathani na madimonyo. Mbwenye iye nee akhalonga pikhacita madimonyo anewa. Yezu nee akhafuna kumwaza mphangwa thangwi ya Sathani, mbwenye thangwi ya Yahova. Ife tinapangiza kuti tisatowezera Yezu tingakhonda kukhala na nsambo wakulonga pya madimonyo. M’mbuto  mwace tisafunika kupangiza kuti ‘ntima wathu wadzala na mafala akukoma’ a undimomwene.—Masal. 45:1.

Ife nee tisafunika kugopa madimonyo. Yahova, Yezu, pontho aanju ndi amphambvu kakamwe (Onani ndima 14-15) *

14-15. (a) Thangwi yanji nee tisafunika kugopa kakamwe madimonyo? (b) Ninji pinapangiza kuti Yahova asatsidzikiza atumiki ace?

14 Lekani kugopa kakamwe madimonyo. Mu dziko yakuipa inakhala ife muna pinthu pizinji pyakuipa ninga pidengwa, mautenda na kufa, pyakuti pisaticitikira mwakukhonda dikhira. Mbwenye nee tisafunika kunyerezera kuti ndi mizimu ineyi yakuipa inacitisa pinthu pyenepi. Thangwi Bhibhlya isalonga: ‘Ndzidzi na pinthu pyakukhonda dikhira’ pisagwera anthu onsene. (Koel. 9:11, Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas) Yahova apangiza kale kuti ali na mphambvu kakamwe kupiringana madimonyo. Mwacitsandzo, Mulungu nee atawirisa Sathani toera aphe Yobe. (Yobe 2:6) Mu ntsiku za Mose, Yahova apangiza kuti akhali na mphambvu kakamwe kupiringana anyantsembe akulotera a mu Ejito. (Eks. 8:18; 9:11) Yahova apasambo mphambvu Yezu toera kuthamangisa Sathani na madimonyo kudzulu mbaaponya pantsi. Thimize pano, Sathani na madimonyo anadzaponywa ndjenje yakuzika kakamwe, mbakhonda kudzathabusa pontho anthu.—Apok. 12:9; 20:2, 3.

15 Lero tisaona pinthu pizinji pinapangiza kuti Yahova asatsidzikiza mbumba yace. Mwacitsandzo, ife tisamwaza mphangwa na kupfundzisa undimomwene pa dziko yonsene yapantsi. (Mat. 28:19, 20) Basa ineyi isasiya pakweca pinthu pyonsene pyakuipa pinacita Dyabo. Yahova mbadakhonda kutsidzikiza mbumba yace, Sathani mbadalimirisa basa yathu, mbwenye iye nkhabe kwanisa. Natenepa, ife nkhabe funika kugopa kakamwe madimonyo, thangwi tisadziwa kuti ‘maso a Yahova akuyang’ana pa dziko yonsene yapantsi, toera kupangiza mphambvu yace kuna anthu akukhulupirika kuna iye.’ (2 Pya dziko. 16:9) Maseze titambe nyatwa thangwi ya madimonyo, mbwenye tingakhala akukhulupirika kuna Yahova, nyatwa zenezi zinakhala za ndzidzi wakucepa.

YAHOVA ASAPASA NKHOMBO ALE ANATAWIRA CIPHEDZO CACE

16-17. Perekani citsandzo cinapangiza kuti tisafunika kukhala na cipapo toera tikhonde kugwera m’misampha ya madimonyo.

16 Ife tisafunika kukhala na cipapo toera tikhonde kugwera m’misampha ya madimonyo, makamaka  khala axamwali peno acibale nee asabvesesa pinakhulupira ife. Mbwenye Yahova asapasa nkhombo ale anakhala na cipapo. Onani citsandzo ca mulongo Erica anakhala ku Gana. Iye atawira kupfundza Bhibhlya pikhali iye na pyaka 21. Babace akhakhulupira mizimu, ndi thangwi yanji acibale ace akhadikhira kuti Erica mbadadyambo ntsembe za nyama zikhaperekwa kuna alungu a babace. Pidakhonda Erica, acibale ace akhaona ninga akuxola alungu a babace. Natenepa, acibale ace akhakhulupira kuti alungu anewa mbadathabusa Erica na utenda.

17 Acibale a Erica ayesera kunkakamiza toera acitembo khundu ya misambo ineyi, mbwenye iye akhonda, na thangwi ineyi Erica athamangiswa panyumba. Pidathamangiswa iye, abale na alongo antambira m’manyumba mwawo. Natenepa Erica apaswa nkhombo na Yahova yakukhala na banja ipswa, abale na alongo akuti adzakhala ninga abale ace a mimba ibodzi ene. (Marko 10:29, 30) Maseze acibale ace an’thamangisa panyumba mbampisira pinthu pyace, mbwenye iye apitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Yahova. Iye abatizwa, pontho cincino asatumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene. Iye nkhabe gopa madimonyo. Thangwi ya acibale ace, Erica alonga: “Ntsiku zonsene ine ndisacita phembero toera acibale anga adziwembo Yahova mbakhala na ufulu unakhala na ale anatumikira Mulungu wathu waufuni.”

18. Ndi nkhombo zipi zinafuna khala na ife tinganyindira Yahova?

18 Anango a ife cikhulupiro cawo nkhabe kuyeserwa munjira ineyi. Mbwenye tonsene tisafunika kunyindira Yahova toera tikhonde kugwera m’misampha ya madimonyo. Tingacita pyenepi, Yahova anatipasa nkhombo zizinji, pontho ife nee tinanyengezwa na uthambi wa Sathani, nee tinagopa madimonyo mpaka kusiya kutumikira Yahova, pontho uxamwali wathu na Yahova unakhala wakuwanga kakamwe. Nyakupfundza Tiyago alonga: “Bverani Mulungu; mbwenye idani Dyabo, penepo iye anadzakuthawani. Fendedzerani Mulungu, iye anakufendedzeranimbo.”—Tiya. 4:7, 8.

NYIMBO 150 Sakani Mulungu Toera Mupulumuswe

^ ndima 5 Yahova asatifuna kakamwe, ndi thangwi yace iye asaticenjeza toera ticite mphole-mphole na misampha ya madimonyo. Kodi iwo asayesera tani kunyengeza anthu? Tinacitanji toera tikhonde kugwera m’misampha yawo? Mu nsolo uno tinaona kuti Yahova asatiphedza tani toera tikhonde kugwera m’misampha yawo.

^ ndima 3 MABVEKERO A MAFALA ANANGO: Mafala akuti kukhulupira mizimu asalonga pya nsambo wakuipa wakuyesera kulonga na madimonyo. Pyenepi pisaphataniza kukhulupira kuti munthu angafa nzimu usapitiriza kukhala maso, pontho nzimu unoyu unakwanisa kulonga na munthu, makamaka (ng’anga). Kukhulupira mizimu kusaphatanizambo ufiti na kulotera. Mu nsolo uno, fala yakuti kuombedza isalonga pya misambo yakuipa yakuti isabverana na madimonyo. Misambo ineyi isaphataniza kulodza peno kuthamangisa afiti, tayu kuathamangisa na muti, mbwenye mukuphatisira mphambvu za madimonyo.

^ ndima 12 Akulu a mpingo nee asatawiriswa kukhazikisa mitemo thangwi ya ubalangazi. M’mbuto mwace, Akristu asafunika kuphatisira cikumbuntima cawo cakupfundziswa na Bhibhlya toera kusankhula mabukhu anafuna iwo kuleri na maprogramu anafuna iwo kuona. Amuna akumanga banja asafunika kukhala na cinyindiro cakuti mabanjawo asasankhula ubalangazi mwakubverana na pinalonga Bhibhlya.—Onani mu jw.org® nsolo wakuti As Testemunhas de Jeová proíbem certos filmes, músicas ou livros?” pitani pa QUEM SOMOS > PERGUNTAS FREQUENTES.

^ ndima 54 PITHUNDZITHUNDZI: Cithundzithundzi ici cisapangiza Yezu ninga Mambo wamphambvu kudzulu mbakatsogolera aanju. Padzulu pawo pana mpando wa Yahova.