Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MBIRI YA UMASO

Ife Tagumana ‘Mwala wa Ntengo Ukulu Kakamwe’

Ife Tagumana ‘Mwala wa Ntengo Ukulu Kakamwe’

M’BALE Winston na mulongo Pamela (Pam) Payne asatumikira ku Bheteli ya Australazya. Maseze iwo ali na umaso wakutsandzayisa, mbwenye athimbanambo na pinentso pingasi, ninga kupfundza makhaliro mapswa apacisa na kutaya mimba mwakukhonda funa. Ngakhale tenepo, iwo apitiriza kufuna Yahova, abale na alongo, pontho apitiriza kukhala akutsandzaya m’basa yakumwaza mphangwa. Cincino tendeni tiphembe banja ineyi toera itipange pya umaso wawo.

M’bale Winston, tipangeni kuti mwadziwa tani Mulungu.

Anyakubalanga nee akhaphembera, pontho ife tikhali ku Australya. Nyumba yathu ikhali ku mazunde ku Queensland, kutali kakamwe na nyumba zinango. Nakuti tikhali kutali, kazinji kene ndikhacedza na acibale anga basi. Pikhali ine na pyaka cifupi na 12, ndatoma kukhala na cifuno cakufuna kudziwa Mulungu. Natenepa, ndacita phembero kuna iye, mbindim’phemba toera ndidziwe undimomwene wace. Mukupita kwa ndzidzi, ndagumana basa mu nzinda unacemerwa Adelaide, kumadokero a dzuwa a Australya. Pikhali ine na pyaka 21, ndabulusa ferya mbindienda ku Sydney, kudadziwana ine na Pam. Iye alonga pya nsoka wauphemberi wa ku Bhritanya unakhulupira kuti wabulukira ku madzindza khumi akutayika Aizraeli. Nsoka unoyu usalonga kuti madzindza anewa abulukira ku umambo wakumabulukiro a dzuwa wa Izraeli mbuenda ku ubitcu mu caka 740 Kristu mbadzati kubalwa. Natenepa pidabwerera ine ku Adelaide, ndacedza pyenepi na ndzanga wakubasa wakuti akhapfundza Bhibhlya na Mboni za Yahova. Natenepa, pakupita midzidzi mingasi mbitikacedza thangwi ya pinakhulupira Mboni za Yahova, ndadzindikira kuti unoyu ukhali ntawiro wa phembero idacita ine mu uwana wanga. Ine ndikhapfundza undimomwene thangwi ya Ule adaticita na Umambo wace. Unoyu ukhali ninga ‘mwala wa ntengo ukulu kakamwe.’—Mat. 13:45, 46.

Mulongo Pam, imwe mukhafunambo kugumana mwala wakufunika kakamwe kutomera mu uwana wanu. Mphapo, mwacitanji toera kuugumana?

Anyakubalanga akhaphembera, pontho tikakhala ku cisa ca Coffs Harbour, Kumadokero a Dzuwa a nzinda wa Nova Gales. Anyakubalanga na ayavu anga akhatawira pipfundziso pya nsoka wauphemberi  wa Izraeli wa ku Bhritanya. Ine, nananga, ng’ono wathu na acibale anango tikhapfundziswa kuti Mulungu asapasa nkhombo dzindza ya anthu a ku Bhritanya. Mbwenye pikhandinentsa kakamwe toera kukhulupira pyenepi. Pikhali ine na pyaka 14, ndaenda m’magereja akusiyana-siyana, ninga Anglikana, Bhatista, Adventista do sétimo dia. Mbwenye nee andiphedza toera kudziwa Mulungu.

Mukupita kwa ndzidzi tafuluka mbitienda ku Sydney, kudadziwana ine na Winston, wakuti akhali ferya kweneku. Ninga pidalonga iye, ife tikhacedza kazinji kene thangwi ya uphemberi, pyenepi pyancitisa kufuna kupfundza Bhibhlya na Mboni za Yahova. Iye akhanditumizira matsamba na malemba mazinji a m’Bhibhlya. Pakutoma nee ndikhakomerwa na malemba akhanditumizira iye, mbwenye mukupita kwa ndzidzi ndadzindikira kuti iye akhalonga undimomwene thangwi ya Mulungu.

Mu caka 1962, ndafuluka mbindienda kakhala dhuzi na Winston, ku Adelaide. Iye andisakira mbuto yakufikira panyumba ya m’bale Thomas na nkazace Janice Sloman, banja ya Mboni za Yahova yakuti ikhatumikira ninga amisionaryo ku Papua-Nova Guiné. Iwo anditsalakana mwadidi kakamwe. Mu ndzidzi unoyu ndikhali na pyaka 18, pontho iwo andiphedza toera kudziwa pizinji thangwi ya Yahova. Natenepa ine ndatomambo kupfundza Bhibhlya, pakupita ndzidzi ungasi, ndadzindikira kuti ndagumana undimomwene. Pidamala ine kwene kumanga banja na Winston, uwiri wathu tatoma kucita basa ya Yahova yakuti yatibweresera nkhombo zizinji. Maseze tathimbana na pinentso pingasi, mbwenye basa ineyi yatiphedza toera kuthimizira kupereka kwathu takhuta thangwi ya muoni unoyu wakuti ukhali ninga mwala wa ntengo ukulu kakamwe.

M’bale Winston, tipangeni kuti umaso wanu ukhali tani mu pyaka pyakutoma m’basa Yahova.

A. Mapa anapangiza maulendo akhacita ife ninga ayang’aniri a cisa

B. Maselo a ntsuwa zinango. Ntsuwa ya Kiribati na Tuvalu kalene zikhadziwika na dzina ya Gilbert na Ellice

C. Ntsuwa yakubalika ya ku Funafuti, Tuvalu. Ndi ibodzi mwa ntsuwa zizinji zidaenda ife kaona Bheteli mbadzati kukhazikisa amisionaryo kweneku

Pidamala ife kwene kumanga banja, Yahova atoma kutifungulira ‘misuwo’ mizinji toera kucita basa yace. (1 Akor. 16:9) Adatipangiza nsuwo wakutoma ndi M’bale Jack Porter, wakuti akhatumikira ninga muyang’aniri wathu wa cisa. (Iye na ine tisatumikira pabodzi mu Komiti ya Filiali ku Bheteli ya Australazya.) M’bale Jack na nkazace Roslyn, atiphedza toera tikhale na cifuno cakutumikira ninga apainiya a ndzidzi onsene, pontho taphata basa ineyi mu pyaka pixanu. Pikhali ine na pyaka 29, ndakhazikiswa ninga muyang’aniri wa cisa ku Ntsuwa ya Kumadokero a Dzuwa a Pacífico, yakuti mu ndzidzi unoyu ikhatsalakanwa na Bheteli ya Fiji. Cisa cathu cikhaphataniza Samoa Americana, Samoa, Kiribati, Nauru, Niue, Toquelau, Tonga, Tuvalu na Vanuatu.

Mu ndzidzi unoyu, anthu akakhala mu ntsuwa zakutali nee akhakomerwa na Mboni za Yahova, natenepa tikhafunika kukhala akucenjera. (Mat. 10:16) Mipingo ikhali ming’ono, pontho inango nee ikhakwanisa kutisakira mbuto yakufikira. Natenepa tikhaphemba mbuto kwa anthu apacisa, pontho iwo akhali dzololo toera kutitambira.

M’bale Winston, ninji cidakucitisani kufuna kakamwe basa yakuthumburuza?

Akutsogolera xikola ya akulu a mpingo ku Samoa

Mu ndzidzi unoyu, abale na alongo a ku ntsuwa ya Tonga akhali na mabukhu na matratadho akucepa kakamwe mu cilongero cinalongwa ku Polonezya. Toera kucitisa mapfundziro a Bhibhlya, iwo akhaphatisira bukhu A Verdade Que Conduz à Vida Eterna yakuti ikhagumanika basi ene mu Cingerezi. Mukupita kwa ndzidzi, tikhali na xikola ya akulu a mpingo ya masumana manai. Abale atatu akuti nee akhadziwa mwadidi Cingerezi, abverana toera kuthumburuza bukhu ineyi mu cilongero cawo. Nkazanga Pam alemba na makina bukhu idathumburuza iwo, buluka penepo mbitiitumiza ku Bheteli ya Estados Unidos toera idhindwe. Basa ineyi yamala masumana cifupi na masere mbikacitwa. Maseze bukhu ineyi nee ikhadathumburuzwa munjira yadidi kakamwe, mbwenye iyo yaphedza anthu azinji analonga cilongero ceneci toera kupfundza undimomwene. Ine na nkazanga Pam, nee tikhali athumburuzi, mbwenye kutomera ndzidzi unoyu tatoma kukhala na cifuno cakucita basa ineyi.

Mulongo Pam, umaso wanu ukhali tani mu ntsuwa zenezi mungaulandanisa na umaso wa ku Australya?

Midzidzi inango tikhaphatisira motokala wathu ninga nyumba

Ukhali wakusiyana kakamwe. Pisa pinango tikhathabuka kakamwe na imbu, kupisa, matciru,  utenda, pontho midzidzi inango tikakhala na cakudya cakucepa. Mbwenye ntsiku zonsene namaulo tingakhala pa fale yathu toera kupuma, (ineyi ndi dzina idapaswa nyumba za ku Polonezya na anthu a ku Samoa, mbwenye kwa ife a sena ndi cete) tikhaduwala nyatwa zathu zonsene tingaona kubalika kwa nyandza. Mwezi ungagaka namasiku, tikhakwanisa kuona kubalika kwa mithundzi ya miti ya mikoko m’bara. Ife tikhabandza midzidzi ineyi yakutsandzayisa toera kunyerezera na kucita phembero, pontho tikhaphatisira midzidzi ineyi toera kunyerezera pinthu pyadidi tayu pyakuipa.

Ife tikhafuna kakamwe anapiana, iwo akhatisekesa, pontho nakuti ndife azungu iwo akhafuna kudziwa pizinji thangwi ya ife. Ntsiku inango pidaenda ife ku Niue, mwana m’phale unango abwera mbaphata dzoya ya mu nkono wa Winston mbalonga: “Manthenga anu abalikadi.” Pisaoneka kuti mwana unoyu akhadzati kuona munthu na dzoya ninga ineyi, ndi thangwi nee akhadziwa kuti isacemerwa tani.

Tikhatsukwala kakamwe pikhaona ife anthu mbakathabuka na utcerengi. Maseze akhali ncisa cakubalika mbwenye ungumi wawo ukhali wanyatwa, pontho madzi akhamwa iwo nee akhali mwadidi. Ngakhale tenepo, abale na alongo athu nee akhadzudzumika kakamwe na pyenepi. Iwo akhali akutsandzaya thangwi yakukhala cifupi na acibale awo, kukhala na mbuto toera kulambira na mwai wakusimba Yahova. Citsandzo cawo catiphedza toera kukhonda kufuna pizinji, mbitiikha basa ya Yahova pa mbuto yakutoma.

Mulongo Pam, mukhakwanisa tani kukhala na madzi na kuphika m’makhaliro anewa akunentsa kakamwe?

Pam akufula nguwo zathu ku Tonga

Ine ndisapereka takhuta kuna baba thangwi yakundipfundzisa pinthu pizinji, ninga kuphatisa moto, kuphika, pontho ndinaphatisira tani pinthu pyakucepa. Pidaenda ife ku Kiribati, tafikira panyumba ing’ono yakuti pantsi pakhadaikhwa mapindi a miyala, maparedhi akhali a misengere, pontho ikhadaphimbirwa na maudzu. Toera kuphika ndikhakumba djenje ing’ono mbindiphatisa moto, buluka penepo ndikaikha makoko a koko pa moto toera ukhonde kuthima. Toera kutunga madzi, ndikhafunika kukhala pa bhixa na akazi anango apacisa. Iwo akhaphatisira n’thepu toera kutunga madzi. Pakutoma ndikhanyerezera kuti nkhabe nentsa, mbwenye pidafika ndzidzi wanga nee ndakwanisa kutunga madzi thangwi n’thepu ukhaberuka. Akazi anango andiseka kakamwe, buluka penepo m’bodzi mwa iwo abwera kudzandiphedza. Kazinji kene anthu a kweneko ndi akukoma ntima na acitsalakano.

Ndi pyakugumana napyo pipi pidakhala na imwe m’basa ikhacita imwe ku ntsuwa zenezi?

Winston: Papita ndzidzi toera tidzolowere makhaliro a kweneku. Mwacitsandzo, anthu angaphika, iwo akhatipasa na pikalango pyene, mbadikhira kuti ife tingadya tinaasirambo, mbwenye thangwi yakukhonda dziwa, ife tikhadyeratu pyonsene pikhatipasa iwo. Pidadzindikira ife kuti nee tikhafunika kudya pyonsene, tatoma kuasiyira. Mbwenye abale adzindikira kuti tikacita pyenepi thangwi yakukhonda dziwa. Pontho mu ndzidzi ukhaenda ife kaacedzera pakupita miyezi mitanthatu, iwo akhatsandzaya kakamwe, thangwi kusiyapo abale na alongo a mu mpingo mwawo, akhadziwa iwo ninga Mboni za Yahova ndife basi.

Ku Ntsuwa ya Niue, akutsogolera abale na alongo toera kuenda kamwaza mphangwa

Kucedzera kwathu kukhaperekambo umboni wadidi pacisa. Anthu azinji akhanyerezera kuti mpingo wa Mboni za Yahova watomeswa na abale apacisa cawo. Mbwenye pikhaona iwo muyang’aniri wa cisa na nkazace, akuti akhali anthu a dziko inango mbakacedzera mpingo unoyu, iwo adzindikira kuti Mboni za Yahova zisagumanikambo m’mbuto zinango.

Pam: Pinakumbuka ine kakamwe ndi pya mpingo wa ku Kiribati wakuti ukhali na abale na alongo akucepa, pontho ukhali na nkulu wa mpingo m’bodzi basi akhacemerwa Itinikai Matera. Iye akhawangisira kakamwe toera kutitsalakana mwadidi. Ntsiku inango, iye abweresa dzai ibodzi basi mu sestu mbalonga: “Ndiyanu.” Kweneku mazai a nkhuku akhasoweka kakamwe. Maseze ikhali dzai ibodzi, mbwenye tatsandzaya kakamwe na ntima unoyu wakupasa mwakudzala manja.

 Mulongo Pam, ninji cidakuphedzani toera mukhonde kutsukwala kakamwe mu ndzidzi udataya imwe mimba mwakukhonda funa?

Ine ndamita mimba pikhali ife Kumadokero a Dzuwa a Pacífico mu caka 1973. Pidabwerera ife ku Australya, papita miyezi minai basi mimba mbitayika. Ine na mamunanga Winston tatsukwala kakamwe thangwi yakusoweka kwa mwanathu. Mbwenye kutsukwala kwathu kwadzamaliratu pidatambira ife A Sentinela ya 15 de Abril de 2009. Kukhundu yakuti “Perguntas dos Leitores” ikhali na mbvundzo wakuti: “Existe esperança de ressurreição para um bebê que morre no ventre da mãe?” (Kodi mwana adafa m’mimba mwa mai wace, ali na cidikhiro cakulamuswa muli akufa?) Nsolo unoyu walonga kuti anadziwa pyenepi ndi Yahova, thangwi ndzidzi onsene iye asacita pinthu pyadidi. Iye anadzapanga Mwanace toera ‘kufudza mabasa a Sathani’ na uipi onsene unabwereswa na dziko ino yakuipa. (1 Juw. 3:8) Nsolo unoyu watiphedza toera kutsandzaya na nkhombo zakulandana na ‘mwala wa ntengo ukulu kakamwe,’ zakuti Yahova asapasa basi ene atumiki ace. Mbitidakhala tani ife mbitidasowa cidikhiro ca Umambo wa Mulungu?

Pidaluza ife mwanathu, tatoma pontho kutumikira m’basa ya ndzidzi onsene. Takhala miyezi mingasi ku Bheteli ya Australya, buluka penepo mamunanga akhazikiswa pontho ninga muyang’aniri wa cisa. Mu caka 1981, pakupita pyaka pinai mbitikatumikira Kumadokero a Dzuwa a nzinda wa Nova Gales na Sydney, taphembwa toera tikatumikire ku Bheteli ya Australya, ndi kuna ife mpaka lero.

M’bale Winston, kodi musaona kuti pidatamba imwe ku ntsuwa za Kumadokero a Dzuwa a Pacífico pyakuphedzani toera kucita mwadidi basa yanu ninga m’bodzi wa Komiti ya Filiali ya Australazya?

Inde, ndaphedzeka munjira zizinji. Pakutoma, ndi Bheteli ya Australya ikhatsalakana Samoa Americana na Samoa. Buluka penepo Bheteli ya Nova Zelândia na ya Australya yadzakhala ibodzi. Cincino, Bheteli ya ku Australazya isatsalakana Australya, Samoa Americana na Samoa, kuphatanizambo ntsuwa ya Cook, Nova Zelândia, Niue, Timor-Leste, Toquelau na Tonga. Pontho ndikhali na mwai wakutumikira ninga muimiriri wa Filiali m’mbuto zenezi. Pidapfundza ine mu ndzidzi ukhaphata ine basa pabodzi na abale na alongo akukhulupirika mu ntsuwa zenezi pikundiphedza cincino pa Bheteli toera kuaphedzambo.

Winston na Pam ali ku Bheteli ya Australazya

Toera kumalisa, ndisafuna kulonga kuti ine na nkazanga Pam tadzindikira kuti ali na cifuno cakudziwa Mulungu si akulu basi tayu. Ngakhale aphale na atsikana asafunambo kudziwa undimomwene unalonga pya Mulungu wakuti wakhala ninga ‘mwala wa ntengo ukulu kakamwe,’ maseze acibale awo akhonde kupangiza cifuno. (2 Ama. 5:2, 3; 2 Pya dziko. 34:1-3) Mwakukhonda penula, Yahova asafuna kuti ife tonsene tikhale na umaso wakukhonda mala.

Mu ndzidzi udatoma ife kukhala na cifuno cakudziwa Mulungu mu pyaka pyakupiringana 50 nduli, ine na Pam nee tikhadziwa nkhombo zikhafuna kukhala na ife. Inde, undimomwene unalonga thangwi ya Umambo ndi ninga mwala wa ntengo ukulu kakamwe. Ife tiri akutonga toera kuphatisisa mwala unoyu na mphambvu zathu zonsene.