Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Anthu a mu ndzidzi wakale akhacitanji toera acite ulendo na bote?

MU NDZIDZI wa mpostolo Paulu, kazinji kene nee kukhali na mabote peno maxitima a m’madzi basi ene toera kukwata anthu. Toera kucita ulendo na bote, anthu akhafunika kubvundza andzawo ntsiku inafuna kuenda bote inakwata mitolo, pontho khala inatawira kukwata anthu. (Mabasa 21:2, 3) Khala bote nee inafika kunaenda munthu, iye akhakwira mbatcita pa gombe yakuti mbadakwanisa kugumana bote inango toera apitirize na ulendo wace.—Mabasa 27:1-6.

Pa caka, miyezi inango nee ikhathema kucita ulendo na bote, pontho mabote nee akhali na ntsiku yakukhazikiswa toera kucita ulendo. Midzidzi inango anthu akhagopa kucita ulendo na bote, tayu thangwi ya condzi m’bara, mbwenye thangwi yakukhulupira mizimu. Mwacitsandzo, anyakufambisa bote angaona khungubwe mbaphama m’makhundu anango a bote peno angaona bote yakusweka n’khundu mwa bara iwo akhaona ninga cidzindikiro cakuti ulendo wawo nee unafamba mwadidi. Mbwenye m’midzidzi inango, mphepo ingaenda kukhundu inafuna iwo, anyakufambisa bote akhabandza mwai unoyu mbatoma ulendo wawo. Munthu angadziwa ntsiku inafuna buluka bote, iye akhaenda na mitolo yace dhuzi na gombe mbadikhira cidziwiso cakuti bote ikubuluka.

Nyakulonga pyakucitika anacemerwa Lionel Casson alonga: “Anthu nee akhanentseka kugumana bote angafuna kucita ulendo, thangwi magombe a ku Roma akhali dhuzi na Nkulo wa Tibre, pontho cifupi na nzinda wa Ostiya, pakhali na mbuto inango ikhali na maofesi mazinji. Azinji mwa maofesi anewa akhali a anyamalonda akuti akhagula na kutumiza malonda awo ku mbuto zinango. M’bodzi wa iwo akhali wa ku dziko ya Narbonne [cincino isadziwika na Fransa], unango akhali wa ku dziko ya Cartago [cincino isadziwika na Tunizya], . . . na madziko anango. Munthu angafuna kucita ulendo na bote, akhafunika kubvundza maofesi a mu nzinda akuti asadziwa mbuto inafuna iye kuenda.”

Maseze munthu nee akhanentsa kufika kunaenda iye na bote, mbwenye pakhali na ngozwi zingasi. Mwacitsandzo, m’maulendo ace aumisionaryo, mpostolo Paulu alobzweka kazinji kene.—2 Akor. 11:25.