NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Abril 2019

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 3-30 ya Junho ya 2019.

Kodi Imwe Musamwaza Mphangwa Mwaphinga?

Tinacitanji toera kumwaza mphangwa munjira yakukhuya ntima na yakutsandzayisa?

Towezerani Yezu, Pontho Pitirizani Kukhala Akutsandzaya

Pinthu pitatu pidacita Yezu pinatiphedza toera tipitirize kukhala akutsandzaya ngakhale m’midzidzi ya nyatwa.

Tsidzikizani Undimomwene Unalonga Thangwi ya Anyakufa

Tinacalira tani misambo yakuikha anyakufa yakuti nkhabe bverana na malemba?

Tisafunika Kutawira Ciphedzo ca Yahova Toera Tikhonde Kugwera m’Misampha ya Madimonyo

Tinacitanji toera tikhonde kugwera m’misampha ya Sathani na madimonyo?

MBIRI YA UMASO

Ife Tagumana ‘Mwala wa Ntengo Ukulu Kakamwe’

Lerini thangwi ya nkhombo zidakhala na Winston na Pamela Payne kubulukira ku Australazya.

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Anthu a mu ndzidzi wakale akhacitanji toera acite ulendo na bote?