Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

‘Mafala a Mulungu Ndi Amphambvu’

‘Mafala a Mulungu Ndi Amphambvu’

‘Mafala a Mulungu ndi amaso na amphambvu.’AHEBERE 4:12.

NYIMBO: 37, 23

1. Ninji cinakupasani cinyindiro cakuti Mafala a Mulungu ndi amphambvu? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

ATUMIKI a Yahova ali na cinyindiro cakuti Mafala a Mulungu ‘ndi a maso na amphambvu.’ (Ahebere 4:12) Ife tisaona mphambvu ya Bhibhlya mu umaso wathu na wa anango. Anango mbadzati kukhala Mboni za Yahova, akhaba, kuphatisira mitombwe yakuledzeresa, peno kucita ulukwali. Anango akhali anthu akubvekera peno akhali na kobiri kakamwe, mbwenye akhapitiriza kupibva kuti umaso wawo nee uli mwadidi. (Koelete 2:3-11) Mwakutsandzayisa, azinji akuti akhadatayika mbasowa cidikhiro, cincino ali na tsogolo yadidi na cidikhiro. Mu Ncenjezi, ife tisatsandzaya na kuleri pyakucitika pyenepi m’misolo yakuti “Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu.” Maseze anthu anewa cincino ndi Akristu, azinji asafunika kupitiriza kuwangisa uxamwali wawo na Yahova mukuphedzwa na Bhibhlya.

2. Mphambvu ya Mafala a Mulungu yakhuya tani anthu mu ndzidzi wa apostolo?

2 Nee ndi pyakudzumatirisa kuti anthu azinji asacita macinjo makulu angapfundza undimomwene. Mu ndzidzi wa apostolo, abale na alongo athu akuti akhali na cidikhiro ca kuenda kudzulu acitambo macinjo anewa. (Lerini 1 Akorinto 6:9-11, Tradução do Novo Mundo.) Pikhalonga Paulu pya ale akuti nee anadzapita mu Umambo wa Mulungu, iye athimiza: ‘Anango a imwe mukhali tenepo.’ Mafala a Mulungu na nzimu wace wakucena waphedza anthu anewa toera kucinja umaso wawo. Maseze akhadacinja mbakhala Akristu, anango a iwo akhacita madawo makulu akuti akhakhuya uxamwali wawo na Yahova. Mwacitsandzo, Bhibhlya isalonga pya m’bale wakudzodzwa wakuti akhafunika kubuluswa mu mpingo. Mukupita kwa ndzidzi, iye acinja umaso wace mbacita pontho khundu ya mpingo Wacikristu. (1 Akorinto 5:1-5; 2 Akorinto 2:5-8) Ndi pyakuwangisa kakamwe kudziwa kuti abale na alongo athu asacita macinjo mazinji thangwi ya mphambvu ya Mafala a Mulungu.

3. Tinadzadinganji mu nsolo uno?

3 Mafala a Mulungu ndi amphambvu kakamwe. Nakuti Yahova atipasa Bhibhlya, tisafunika kukhala na cinyindiro cakuti tisaiphatisira mwadidi. (2 Timoti 2: 15) Mu nsolo uno tinadzadinga kuti tinaphatisira tani mphambvu ya Bhibhlya (1) mu umaso wathu, (2) mu utumiki wathu, pontho (3) pakupfundzisa pa platifomu. Pinafuna kupfundza ife pinatiphedza toera kupangiza ufuni wathu na kupereka takhuta kuna Babathu wakudzulu, wakuti asatipfundzisa toera kuphindula.—Izaiya 48:17.

MU UMASO WATHU

4. (a) Tisafunika kucitanji toera Mafala a Mulungu akhuye ntima wathu? (b) Munagumana tani ndzidzi toera kuleri Bhibhlya?

4 Toera kutawirisa kuti Mafala a Mulungu akhuye ntima wathu, tisafunika kualeri mwakukhonda phonya. Tisafunika kualeri ntsiku zonsene. (Yoswa 1:8) Azinji a ife ali na mabasa mazinji toera kucita, mbwenye nee tisafunika kutawirisa cinthu consene, kuphatanizambo mabasa athu, pitipingize kuleri Bhibhlya. (Lerini Aefesi 5:15, 16.) Ife panango tinagumana ndzidzi namacibese, panango namasikati, peno namasiku. Tisatawirirambo mafala adalemba nyamasalmo: ‘Ndisafuna kakamwe mwambo wanu! Ndisaunyerezera mwacidikhodikho ntsiku yamumphu.’—Masalmo 119:97.

Nee tisafunika kutawirisa cinthu consene, kuphataniza mabasa athu kupingiza kuleri kwathu kwa Bhibhlya ntsiku zonsene

5, 6. (a) Thangwi yanji tisafunika kunyerezera mwacidikhodikho? (b) Kunyerezera kwathu mwacidikhodikho kunakhala tani kwakuphindulisa? (c) Kuleri Bhibhlya na kunyerezera mwacidikhodikho pinaleri ife kunatiphedza tani?

5 Mbwenye kuleri Bhibhlya basi nee pyakwana. Tisafunika kunyerezera mwadidi, peno mwacidikhodikho pinaleri ife. (Masalmo 1:1-3) Mukucita pyenepi, tinadzakwanisa kuphatisira udziwisi wa Bhibhlya mu umaso wathu. Natenepa, khala tikuleri Bhibhlya yakudhindwa peno mu ntokodzi peno ntcini wandzeru, tisafunika kutawirisa Mafala a Mulungu atikulumize toera kucinja umaso wathu.

6 Kunyerezera kwathu mwacidikhodikho kunakhala tani kwakuphindulisa? Tingaleri Bhibhlya, tisafunika kulimira mbitibvundzika: ‘Kodi pyenepi pisandipfundzisanji thangwi ya Yahova? Ndinaphatisira tani pidaleri ine mu umaso wanga? Ndi macinjo api asafunika ine kucita?’ Tinganyerezera mwacidikhodikho Mafala a Mulungu na kuphembera thangwi ya pinaleri ife, tinadzakhala na cifuno ca kupiphatisira. Buluka penepo, tinakwanisa kuona mphambvu ya Bhibhlya mu umaso wathu.—2 Akorinto 10:4, 5.

MU UTUMIKI

7. Tinaphatisira tani mwadidi Mafala a Mulungu mu utumiki wathu?

7 Ndi pyakufunika kakamwe kuphatisira Mafala a Mulungu mu ndzidzi unamwaza ife mphangwa na kupfundzisa. M’bale unango alonga: “Khala mukumwaza mphangwa nyumba na nyumba pabodzi na Yahova, mbamudalonga ndimwe basi peno mbamudasiya iye toera alonge?” Tingaleri Bhibhlya kuna munthu, tikusiya Yahova toera alonge na munthu unoyu. Kusankhula mwadidi lemba kunaphedza kakamwe kupiringana mafala onsene anafuna kulonga ife. (1 Atesalonika 2:13) Mungakhala mu utumiki, musayesera kucita pyonsene pinakwanisa imwe toera kuleri Bhibhlya kuna munthu anacedza na imwe?

Tingaleri Bhibhlya kuna munthu, tikusiya Yahova toera alonge na munthu unoyu

8. Thangwi yanji tisafunika kucita pizinji mu ndzidzi unamwaza ife mphangwa m’mbuto mwakuleri basi ene malemba?

8 Mbwenye kuleri vesi ya Bhibhlya kuna ale anamwazira ife mphangwa nee pyakwana. Anthu azinji nee asabvesesa mwadidi pinalonga Bhibhlya. Pyenepi pikhacitika mu ndzidzi wa apostolo na pisacitikambo lero. (Aroma 10:2) Ife nee tisafunika kukhala na maonero akuti mwanaciro nyumba abvesesa vesi idaleri ife. Tinakwanisa kumphedza mukubwerezera ntsonga yakufunika ya vesi, buluka penepo mbatifokotoza mabvekero ayo. Munjira ineyi, Mafala a Mulungu anakwanisa kukhuya manyerezero na mitima ya anthu.—Lerini Luka 24:32.

9. Tinaphedza tani anthu toera kulemedza Bhibhlya? Perekani citsandzo.

9 Pinalonga ife mbitidzati kuleri lemba pinakwanisambo kuphedza mwanaciro nyumba toera kulemedza Bhibhlya. Mwacitsandzo, panango tinalonga: “Tendeni tione pinalonga Nciti wathu thangwi ya nkhani ineyi.” Peno khala tikulonga na munthu wakuti cipo abva kale Pyacikristu, panango tinalonga: “Tendeni tione kuti Bhibhlya isatipanganji.” Tingagumanikana na munthu wakuti nee asalemedza pya uphemberi, panango tinabvundza: “Mwabva kale pinalonga bukhu iyi yakale?” Tingakumbukira kuti anthu onsene akula m’mbuto zakusiyana, pontho ali na pikhulupiro pyakusiyana, tinacita pyonsene pinakwanisa ife toera kutomesa makani munjira yadidi.—1 Akorinto 9:22, 23.

10. (a) Ninji pidacitikira m’bale unango? (b) Mwaona kale mphambvu ya Mafala a Mulungu mu utumiki wanu?

10 Azinji adzindikira kuti kuphatisira Mafala a Mulungu kusakhuya kakamwe anthu anamwazira iwo mphangwa. Mwacitsandzo, m’bale unango akhacedzera mamuna unango wakukalamba wakuti asaleri marevista athu mu pyaka pizinji. Ntsiku inango, m’mbuto mwakumpasa basi ene revista ya Ncenjezi, m’bale atonga kuleri lemba ibodzi. Iye aleri lemba ya 2 Akorinto 1:3, 4, yakuti isalonga: ‘Baba wa ntsisi zikulu na Mulungu wacibalangazo consene . . . asatibalangaza mu nyatwa zathu zonsene.’ Mafala anewa akhuya kakamwe mamuna unoyu mpaka kuphemba pontho m’bale toera aleri kaciwiri vesi ineyi. Buluka penepo alonga kuti mwandimomwene iye na nkazace asafunika cibalangazo. Thangwi ya lemba ineyi, iye afuna kudziwa pinthu pizinji pinalonga Bhibhlya. Kuphatisira Mafala a Mulungu mu utumiki wathu ndi kwakufunika kakamwe!—Machitiro 19:20.

PAKUPFUNDZISA PA PLATIFOMU

11. Ndi basa ipi iri na abale anapfundzisa pa platifomu?

11 Ife tisakomerwa kakamwe kugumanika pa misonkhano ya mpingo, ya cisa na ya gawo. Thangwi ikulu inaticitisa ndi toera kulambira Yahova. Pontho tisaphindula na pinapfundza ife. Na thangwi ineyi, abale anapfundzisa pa platifomu ali na basa ikulu kakamwe. (Tyago 3:1) Iwo asafunika kukhala na cinyindiro cakuti pinapfundzisa iwo pisabulukira m’Mafala a Mulungu. Khala imwe muli na mwai unoyu, munaphatisira tani mphambvu ya Bhibhlya pakupfundzisa toera kukhuya mitima ya anyakubvesera?

12. Nyakucita nkhani anakhala tani na cinyindiro cakuti nkhani yace yabulukira m’Bhibhlya?

12 Malemba asafunika kucita khundu ikulu ya nkhani yonsene. (Jwau 7:16) Natenepa, citani mphole-mphole munjira inacitira imwe nkhani peno pitsandzo pinaphatisira imwe toera pikhonde kukhala pyakutundusa kakamwe kupiringana Bhibhlya. Pontho, kumbukani kuti kuleri Bhibhlya pyasiyana na kupfundzisa kubulukira m’Bhibhlya. Mwandimomwene, mungaleri mavesi mazinji kakamwe, anthu azinji nee anadzaakumbukira. Natenepa, sankhulani mwadidi malemba anafuna kuphatisira imwe. Buluka penepo khalani na ndzidzi toera kualeri, kuafokotoza na kubvekesa njira zinafunika kuphatisirwa iwo mwadidi. (Nehemiya 8:8) Khala nkhani yanu iri pa tsamba, khalani na cinyindiro cakuti mwaipfundza mwadidi kuphatanizambo malemba anagumanika mwenemu. Yeserani kubvesesa kuti nkhani isabverana tani na malemba anagumanika mwenemu. Buluka penepo phatisirani malemba mangasi toera kupfundzisa ntsonga zinagumanika mu nkhani. (Munakwanisa kugumana maonero mazinji mu pfundziro 21 mpaka 23 ya Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático.) Cinthu cinango cakufunika kakamwe, phembani Yahova toera akuphedzeni kupfundzisa anango pinthu pyakufunika kakamwe pinagumanika m’Bhibhlya.—Lerini Esdra 7:10; Misangani 3:13, 14.

13. (a) Mulongo unango akhuyiwa tani na lemba idabva iye pa misonkhano ya mpingo? (b) Njira inaphatisirwa Bhibhlya pa misonkhano yathu isakukhuyani tani?

13 Mulongo unango wa ku Australia acitikirwa na pinthu pyakutsukwalisa kakamwe pikhali iye mwana. Maseze mukupita kwa ndzidzi adziwa Yahova, iye akhapitiriza kupenula khala Yahova asanfunadi. Pa misonkhano, mulongo unoyu abva lemba yakuti yankhuya kakamwe. Iye ainyerezera mwacidikhodikho na kuifufudza mpaka kuleri mavesi anango m’Bhibhlya. Natenepa adzakhala na cinyindiro cakuti Yahova asanfuna kakamwe. * (Onani cidzindikiro capantsi.) Kodi mwabva kale lemba pa misonkhano ya mpingo, ya cisa, peno ya gawo yakuti yakukhuyani munjira ineyi?—Nehemiya 8:12.

14. Tinapangiza tani kuti tisafuna Mafala a Yahova na kuapasa ntengo?

14 Kodi nee tisapereka takhuta kakamwe kuna Yahova thangwi ya Mafalace, Bhibhlya? Iye apikira kuti Mafalace anadzapitiriza, pontho iye asapitiriza na pikiro ineyi. (1 Pedro 1:24, 25) Natenepa, tisafunika kukhala na cinyindiro cakuti tisaleri Bhibhlya mwakukhonda phonya, kuphatisira pinaleri ife na kuiphatisira toera kuphedza anango. Tingacita pyenepi, tinapangiza kuti tisafuna kakamwe na tisapasa ntengo mpfuma ineyi, pontho Mwanaciro wace, Yahova Mulungu.

^ ndima 13 Onani bokosi “ Macinjo Makulu.”