Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Munaphedzera Tani Kuphatana Kwathu Kwacikristu?

Munaphedzera Tani Kuphatana Kwathu Kwacikristu?

“Mwa iye maphindi onsene a manungo anaphatana mwadidi mbabverana.”​—AEF. 4:16, Tradução do Novo Mundo.

NYIMBO: 53, 16

1. Ndi n’khaliro upi unaoneka m’mabasa a Mulungu kubulukira pakutoma?

YAHOVA na Yezu ali akuphatana kubulukira pakutoma kwa pinthu pyonsene. Ninga wakutoma mwa pinthu pyonsene pidacita Yahova, Yezu alonga: ‘Ine ndikhali pakhundu pa Mulungu mbandimphedza mu pyonsene ninga mesiri wace wa basa. Iye mbakomerwa na ine ntsiku zonsene.’ (Mis. 8:30) Baba na Mwana aphedzana mbacita ntundu wakusiyana-siyana wa umaso unaona ife lero. Atumiki a Yahova asapitiriza kuphedzana m’mabasa anapaswa iwo. Pyenepi pyapangizika mu ntsiku za Nowa pakumangwa kwa bote; kumanga, kufudza na kuthukula tabernakulu mu ndzidzi ukhafamba Aisraele n’nthando; pakuimba nyimbo na kuphataniza mafala awo mwakubverana toera kusimba Yahova mu templo. Mabasa anewa onsene akhaphemba kubverana.​—Gen. 6:14-16, 22; Num. 4:4-32; 1 Pya dziko. 25:1-8.

2. (a) Ndi makhaliro api akutsandzayisa akhaoneka m’mpingo Wacikristu mu pyaka dzana yakutoma? (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo uno?

2 Akristu a pyaka dzana yakutoma aphatambo basa mwakubverana mu kutsogolerwa na Yezu Kristu ninga nsolo wa mpingo.  Mpostolo Paulu alonga kuti maseze Akristu akudzodzwa akhali na ‘miyoni yakusiyana,’ ‘utumiki wakusiyana’ na ‘mabasa akusiyana,’ mbwenye onsene akhacita khundu ya “manungo mabodzi ene.” (Lerini 1 Akorinto 12:4-6, 12.) Ndiye tanimbo lero? Tinapitiriza tani kukhala akuphatana mbatibverana mwadidi pakumwaza mphangwa zadidi? Tinapitiriza tani kukhala akuphatana unango na ndzace m’mpingo na m’banja?

KUPHATANA PAKUMWAZA MPHANGWA

3. Ndi masomphenya api adaona mpostolo Jwau?

3 Cifupi na kunkhomo kwa pyaka dzana yakutoma N. W., mpostolo Jwau aona aanju anomwe m’masomphenya, m’bodzi na m’bodzi akhaliza tuluka. Pidaliza anju wacixanu tuluka yace, Jwau aona “nyenyezi ibodzi” idagwa pa dziko yapantsi buluka kudzulu. Nyenyezi ineyi ikhali na nfungulo m’manja mbifungula nsuwo wa djenje. Utci ukulu wabuluka n’djenje, pabodzi na utci unoyu abuluka anyadzombe. M’mbuto mwakufudza tsanga, anyadzombe akuphiphirisa aenda kafudza ‘anthu adasowa cidzindikiro ca Mulungu pa nkhope pawo.’ (Apok. 9:1-4) Jwau akhadziwa kuti anyadzombe anakwanisa kufudza kakamwe. Anyadzombe akhadafudza kale dziko ya Ejito mu ntsiku za Mose. (Eks. 10:12-15) Anyadzombe akuphiphirisa adaona Jwau asaimirira Akristu akudzodzwa akuti asamwaza mphangwa za kutonga kwa Yahova. Lero, iwo asamwaza mphangwa zenezi pabodzi na pikwi na pikwi pya andzawo anadikhira kukhala pa dziko yapantsi. Basa ineyi isaphedza anthu azinji toera kusiya ulambiri waunthawatawa mbabuluka m’manja mwa Sathani!

4. Ndi basa ipi iri na atumiki a Mulungu lero, mphapo ndi njira ipi ibodzi basi toera kupembera m’basa ineyi?

4 Atumiki a Yahova ali na basa ikulu kakamwe yakumwaza “mphangwa zadidi” pa dziko yonsene kumala mbakudzati kufika. (Mat. 24:14; 28:18, 19) Basa ineyi isaphataniza kucemera ‘munthu onsene ana nyota’ toera kudzamwa ‘madzi akupasa umaso mwakukhonda lipa.’ (Apok. 22:17) Ninga abale na alongo m’mpingo Wacikristu, tinakwanisa tani kupembera m’basa ineyi? Basi ene mu kukhala ‘akuphatana mbatibverana mwadidi.’​—Aef. 4:16.

5, 6. Tisakhala tani akuphatana pakumwaza mphangwa zadidi?

5 Toera kumwaza mphangwa zadidi za Umambo kwa anthu azinji, tisafunika kucita basa yathu munjira yadidi. Pitsogolero pinatambira ife m’mipingo pa dziko yonsene, pisatiphedza toera kuphata basa mwakuphatana. Pakumala kwa nsonkhano wa m’munda, ife tisaenda kalonga na anthu pya mphangwa zadidi za Umambo. Ife tisamwaza mphangwa mukuphatisira mafala athu na mabukhu akubuluswa m’Bhibhlya. Kodi imwe musawangisira toera kumwaza mphangwa m’midzidzi ya kampanya yakupambulika? Mungacita pyenepi, imwe musaphatana na pikwi na pikwi pya abale mu kubvekesa mphangwa za “anju anamburuka pakati pa thambo” analongwa pa Apokalipse 14:6.

6 Mphyakutsandzayisa kakamwe kuleri mu Anuário maphindu a basa yathu yakuphatana! Nyerezerani, ife tisakhala akuphatana mu ndzidzi unagawira ife micemerero ya misonkhano ya gawo, yakupambulika na ya pa dziko yonsene. Pa misonkhano ineyi, ife tisabvesera nkhani zakuwangisa zakubuluswa m’Bhibhlya, mbationa madrama na pitsandzo. Kazinji kene makhundu anewa asagomezera phembo yaufuni wa Mulungu toera atumiki ace antumikire na ntima wawo onsene. Cikumbuso ca kufa kwa Yezu cisatiphedzambo toera kukhala akuphatana. Mu kupereka takhuta  thangwi ya udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu na kubvera ntemo wa Yezu, ife tisagumanika pa nsonkhano unoyu pacaka, pa ntsiku 14 ya nthanda ya Nisane pakumala kubira kwa dzuwa. (1 Akor. 11:23-26) Munthu onsene anakwanisa kugumanika. Masumana mangasi mbidzati kufika ntsiku ya Cikumbuso, tisaphata basa mwakukwana mu cisa ca mpingo wathu toera kucemera anango kuti agumanike pabodzi na ife pa ntsiku ineyi yakufunika kakamwe.

7. Ninji pisakwanisa ife kucita munaphata ife basa pabodzi?

7 Nyadzombe angakhala ekhene nee anakwanisa kufudza pinthu pizinji. Munjira ibodzi ene, munthu m’bodzi nee anakwanisa kumwaza mphangwa kwa anthu onsene. Mbwenye nakuti tisaphata basa pabodzi pene, tisakwanisa kudziwisa pikwi na pikwi pya anthu kuti Yahova ndiye adathema kulambirwa na kupaswa mbiri! Mbwenye pana njira zinango zakuti tinakwanisa kuphedzera kuphatana kwathu ninga atumiki a Mulungu.

KUKHALA AKUPHATANA M’MPINGO

8, 9. (a) Ndi citsandzo cipi cidaphatisira Paulu toera kupfundzisa Akristu kuti asafunika kukhala akuphatana? (b) Tinaphedzera tani kuphatana kwa mpingo?

8 Mu tsamba yace kwa Aefesi, Paulu agomezera pya masasanyiro a mpingo na kufunika kwa ‘kukula mu pinthu pyonsene.’ (Lerini Aefesi 4:15, 16.) Ninji cinafuna kuphedza m’bodzi na m’bodzi wa ife toera kuthambaruka? Paulu aphatisira citsandzo cakuphatana kwa manungo a munthu toera kugomezera kuphatana kwathu mu kutsogolerwa na nsolo wa mpingo, Yezu Kristu. Iye alonga kuti “maphindi onsene a manungo anaphatana” mbabverana toera kucita cinthu cinafunika. Kodi m’bodzi na m’bodzi wa ife anacitanji toera kuphedzera kuphatana kwa mpingo na kukulisa makhaliro auzimu, mwakukhonda tsalakana khala ndife nkulu peno mwana, amphambvu peno akusowa mphambvu?

9 Cinthu cakufunika kakamwe ndi kubvera na kulemedza akulu a mpingo adakhazikiswa na Yezu toera kupereka pitsogolero m’mpingo. (Aheb. 13:7, 17) Pyenepi pisanentsa m’midzidzi inango. Mbwenye tinakwanisa kuphemba ciphedzo ca Yahova. Nzimu wace wakucena unatiphedza toera kubvera pitsogolero pinatipasa akulu a mpingo. Khala midzidzi inango tisakhala na cipendamiro cakukhonda kubvera citsogolero cinapaswa ife, mphyadidi kunyerezera kuti kubvera mwakucepeseka kunaphedza tani kuphatana kwa mpingo. Kusiyapo pyenepi, kubvera kwathu kunatiphedza toera kukulisa ufuni wathu kwa unango na ndzace.

10. Kodi atumiki akutumikira asaphedzera tani kuphatana kwa mpingo? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

10 Atumiki akutumikira asaphedzera kakamwe kuphatana kwa mpingo. Mwakukhonda tsalakana mathunga awo, abale anewa asaperekeka toera kucita mabasa akuti asaphedza anthu onsene m’mpingo. Mwacitsandzo, atumiki akutumikira asaphedza akulu a mpingo mu kucita masasanyiro toera tikhale na mabukhu akukwana anaphatisira ife mu utumiki. Iwo asatsalakana pya kucenesa na kusasanyira Nyumba ya Umambo ndzidzi onsene. Asatambira alendo anabwera pa misonkhano yathu. Tingabvera abale anewa, tisakhala akuphatana, pontho mpingo usafamba mwadidi.​—Landanisani na Machitiro 6:3-6.

11. Kodi abale aciphale anaphedzera tani mpingo toera kukhala wakuphatana?

11 Abale azinji akukola mwauzimu asatsogolera mipingo mu pyaka pizinji. Mbwenye cincino panango asacimwana kucita pyonsene pinafuna iwo thangwi ya kugwesera, natenepa pisafunika kucita macinjo. Abale aciphale  anakwanisa kuphedza kakamwe. Panango iwo adzati kukhala na maluso mazinji, mbwenye angapfundziswa anakwanisa kutsalakana mabasa mazinji. Mphyadidi kakamwe atumiki akutumikira angathambaruka mbathema kutumikira ninga akulu a mpingo! (1 Tim. 3:1, 10) Akulu a mpingo anango akuti aciri aphale, athambaruka mpaka kutumikira ninga ayang’aniri a cisa mbatumikira abale na alongo m’mipingo mizinji. Tisapereka takhuta kakamwe thangwi ya ciphedzo ca abale anewa.​—Lerini Masalmo 110:3; Koelete 12:1.

KUKHALA AKUPHATANA M’BANJA

12, 13. Ninji cinafuna kuphedza anthu onsene m’banja toera kukhala akuphatana?

12 Tinaphedza tani anthu a m’banja yathu toera kukhala akuphatana? Azinji asaona kuti kucita Kulambira kwa Banja masumana onsene kusaphedza akulu na ana ene. M’midzidzi ineyi yakutsandzayisa, ife tisadinga pinthu pyauzimu, pyenepi pisaphedza toera banja yonsene ikhale yakuphatana. Kukhunganya maperekero aumboni pa kulambira kwa banja kusaphedza toera kumwaza mphangwa mwakuphindulisa. Kucedza pya mafala a Mulungu kusaphedza onsene m’banja toera kufuna Yahova, pyenepi pisaaphedza toera kuwangisa uxamwali wawo.

Kulambira kwa banja kusawangisa uxamwali wa anyakubala na anawo toera kukhala akuphatana (Onani ndima 12, 15)

13 Yahova asafuna kuti mamuna na nkazi adamanga banja aphedzane unango na ndzace. Khala mamuna na nkazace asatumikira Yahova mwakukhulupirika, iwo anakhala akutsandzaya na akuphatana m’banja yawo. Abhrahamu na Sara, Izaki na Rabheka, Elikana na Yana​—onsene akhapangiza ufuni kuna ndzace wa m’banja. Ife tisafunikambo kucita pibodzi pyene. (Gen. 26:8; 1 Sam. 1:5, 8; 1 Ped. 3:5, 6) Mamuna na nkazi angacita pyenepi, anakhala akuphatana, mbawangisa uxamwali wawo na Yahova.​—Lerini Koelete 4:12.

14. Khala nkazanu peno mamunanu nee asatumikira Yahova, munacitanji toera banja yanu ipitirize kukhala yakuwanga?

14 Akristu asafunika kucalira kumangirwa pabodzi pene na anyakukhonda kukhulupira. (2 Akor. 6:14) Ndiye tani kwa abale na alongo akuti ndzawo wa m’banja nee asatumikira Yahova? Anango amanga banja mbadzati kudziwa undimomwene, mbwenye ndzawo wa m’banja nee ndi Mboni. Ngakhale tenepo, kuphatisira midida ya Bhibhlya kunaphedza banja toera kukhala yakuphatana. Pyenepi pisabveka kubverana mwadidi na anthu a panyumba, mbatikhonda kuswa midida ya Bhibhlya. Panango pinanentsa, mbwenye nyerezerani maphindu ace. Kuphatisira midida ya Bhibhlya kunanentsambo khala ndzanu wa m’banja asiya kutumikira Yahova. Pyenepi pyacitika kuna mulongo Mary. Iye na mamunace anacemerwa David atumikira Yahova mu pyaka 25 nduli, mamunace asiya kuenda ku misonkhano. Mary akhaenda ku misonkhano yonsene ya mpingo na ya gawo mbaphatisira midida ya Bhibhlya, kuphatanizambo kupfundzisa anawo atanthatu. Pidakula ana mbabuluka panyumba toera kumanga mamidzi awo, Mary atsoperwa kakamwe. David atoma pontho kuleri marevista akhansiyira nkazace. Mukupita kwa ndzidzi, iye toma kugumanika pa misonkhano. Ndzukulu wace wa pyaka pitanthatu akhankoyera mpando. David angadjomba ku misonkhano, ndzukulu wace akhalonga, “Yavu, nee ndakuonani pa misonkhano lero.” David asatumikira Yahova mwakutsandzaya lero, mbwenye Mary ali wakutsandzaya kakamwe thangwi yakutumikira pontho Yahova pabodzi na mamunace.

15. Kodi anyakumanga banja akugwesera anakwanisa tani kuphedza mabanja mapswa?

15 Nakuti Sathani asafuna kakamwe kufudza mabanja lero, atumiki a Yahova onsene asafunika  kukhala akuphatana m’mabanja mwawo. Mwakukhonda tsalakana pyaka piri na imwe ninga anyakumanga banja, nyerezerani mwadidi pinafuna imwe kucita peno kulonga toera kuwangisa banja yanu. Anyakumanga banja akugwesera anakwanisa kuphedza ale adamanga banja cincino. Midzidzi inango munakwanisa kucemera banja ipswa kunyumba kwanu toera kugumanika pa kulambira kwanu kwa banja. Mu ndzidzi unagumanika iwo panyumba panu, iwo anakwanisa kuona kuti kupangiza ufuni na kubverana ndi pyakufunika kakamwe mwakukhonda tsalakana pyaka pizinji pidapita pakumala kumanga banja.​—Tito 2:3-7

‘TENDENI TIKWIRE PA PHIRI YA YAHOVA’

16, 17. Ninji pinadikhira atumiki akuphatana a Yahova?

16 Aisraele akhasimba Yahova mu ndzidzi ukhaenda iwo ku maphwando awo ku templo mu Yerusalemu. Iwo akakhunganya pinthu pyonsene pyakufunika paulendo wawo, pontho mu ndzidzi ukhacita iwo ulendo wawo akhaphedzana unango na ndzace, mbalambira Yahova mwakuphatana mu templo. (Luka 2:41-44) Nakuti tiri paulendo wakuenda mu dziko ipswa, tisafunikambo kukhala akuphatana mbatibverana mwadidi unango na ndzace. Pyenepi pisaphemba kuwangisira ndzidzi onsene. Munakwanisa kunyerezera njira zinango zakucita pyenepi mwakuthimizirika?

17 Nyerezerani nkhombo zinadikhira ife! Lero, ife nkhabe kucitabve khundu ya anthu akukhonda phatana na akukhonda kubverana a dziko ya Sathani. Lero tisaona kukwanirisika kwa mafala adalonga Izaiya na Mikeya​—atumiki a Yahova ali akuphatana mu kukwira pa ‘phiri ya Yahova.’ (Iza. 2:2-4; lerini Mikeya 4:2-4.) Indedi, ulambiri wathu ndi wapadzulu kakamwe mu ‘ntsiku zino zakumalisa.’ Mbwenye mu dziko ipswa tinadzakhala akutsandzaya kakamwe mu ndzidzi wakuti anthu onsene anadzakhala akuphatana mbabverana mwadidi kakamwe!