Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Sakani kudzindikira ciphedzo cauzimu, cibalangazo peno pinthu pinango pinafuna abale na alongo anu

Munakwanisa Tani Kuphedza Mpingo Wanu?

Munakwanisa Tani Kuphedza Mpingo Wanu?

MBADZATI kuenda kudzulu, Yezu apanga anyakupfundzace: ‘Imwe munadzakhala amboni mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.’ (Mach. 1:8) Kodi Akristu a pyaka dzana yakutoma mbadakwanisa tani kumwaza mphangwa pa dziko yonsene?

Martin Goodman, wakuti ndi mpfundzisi wa Universidade Oxford, alonga kuti, “basa ineyi yakufunika yacitisa Akristu kukhala akusiyana na mauphemberi anango, kuphatanizambo Ayuda mu utongi wakutoma Waciroma.” Yezu aenda cisa na cisa toera kumwaza mphangwa zadidi. Akristu andimomwene akhafunika kutowezera citsandzo cace mu kumwaza ‘mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu’ m’mbuto zonsene. Iwo mbadasaka anthu anafuna kudziwa undimomwene wa Bhibhlya. (Luka 4:43) Ineyi ndi ibodzi mwa mathangwi adacitisa kuti mpingo Wacikristu wa pyaka dzana yakutoma ukhale na ‘apostolo,’ fala ineyi isabveka anyakutumwa. (Mko. 3:14) Yezu apanga anyakupfundzace: ‘Ndokoni mphapo, citani anyakupfundza kwa anthu a madzindza onsene.’​—Mat. 28:18, 19.

Lero, nee m’bodzi wa apostolo 12 a Yezu ali na ife pa dziko yapantsi, mbwenye atumiki azinji a Yahova asatowezera citsandzo cawo ca umisionaryo. Angaphembwa toera kuthimizira utumiki wawo, iwo asatawira: “Ine pano ndinenda! Nditumeni!” (Iza. 6:8) Anango aenda ku madziko akutali kakamwe—ninga pinacita ale anapfundziswa ku Xikola ya Gileade. Anango aenda m’mbuto zakusiyana-siyana za dziko idabalwa iwo. Azinji apfundza cilongero cipswa toera kuphedza mipingo peno misoka inatsalakana anthu a pilongero pyenepi. Pyenepi pisanentsa m’midzidzi inango, mbwenye abale na alongo anaenda ku mbuto zinango peno kupfundza cilongero cipswa, asawangisira toera kupangiza ufuni wawo kwa Yahova na kwa andzawo. Natenepa, iwo asaphatisira ndzidzi, mphambvu na kobiri yawo toera kuphedza basa yakumwaza mphangwa. (Luka 14:28-30) Basa inacita abale na alongo anewa ndi yakufunika kakamwe.

 Mbwenye makhaliro asasiyana. Si abale na alongo onsene tayu akuti anakwanisa kuenda katumikira m’mbuto zinafunika kakamwe amwazi mphangwa peno kupfundza cilongero cipswa. Ngakhale tenepo, tonsene tinakwanisa kupangiza nzimu waumisionaryo m’mpingo wathu.

KHALANI MISIONARYO PA MPINGO WANU

Phatisirani mwadidi makhaliro ali na imwe lero toera kuphedza anango

Akristu a pyaka dzana yakutoma nee akhali amisionaryo, mbwenye iwo akhali aphinga m’basa yakumwaza mphangwa, maseze azinji a iwo akhali m’mizinda idabalwa iwo. Paulu apanga Timoti: ‘Phata basa ya m’mwazi mphangwa, kwanirisa makhundu onsene a utumiki wako.’ (2 Tim. 4:5) Uphungu unoyu ukhaphatisirwambo kwa atumiki a Mulungu a pyaka dzana yakutoma. Mafala anewa asaphatisirwa kwa Akristu onsene lero mwakukhonda tsalakana kunakhala iwo. Kusiyapo pyenepi, makhundu akusiyana-siyana a basa ya umisionaryo anakwanisa kucitwa mu cisa ca mpingo wathu.

Mwacitsandzo, amisionaryo angaenda ku dziko inango, asagumana makhaliro akusiyana kakamwe na a dziko yawo. Natenepa, iwo asafunika kucita macinjo toera adzolowere makhaliro apacisa. Ndiye tani khala nee tinakwanisa kuenda ku cisa cinafunika kakamwe amwazi mphangwa? Tinakwanisa kupfundza njira zipswa toera kumwaza mphangwa kwa anthu azinji mu cisa ca mpingo wathu? Mwacitsandzo, mu caka 1940, abale awangiswa toera kukhazikisa ntsiku ibodzi masumana onsene toera kupereka umboni m’miseu. Mwayesera kale kupereka umboni mu nseu? Ndiye tani kuphatisira karinya yakumwaza nayo mphangwa? Ntsonga ndi yakuti: Kodi musayesera kuphatisira njira zipswa zenezi toera kumwaza mphangwa zadidi?

Wangisani anango toera ‘kucita basa yakumwaza mphangwa’

Kukhala na maonero akulinganira kunatiphedza toera kukhala aphinga na akugalamuka mu utumiki. Kazinji kene, ale anaperekeka toera kuenda ku mbuto inafunika kakamwe amwazi mphangwa peno kupfundza cilongero cinango, ndi amwazi mphangwa aluso kakamwe. Munjira ineyi, iwo anakwanisa kuphedza munjira zizinji, ninga kutsogolera basa yakumwaza mphangwa. Kazinji kene, amisionaryo asatsogolera mabasa m’mpingo mpaka abale apacisa akhale na maluso toera kutsalakana mabasa anewa. Khala ndimwe m’bale wakubatizwa, kodi ‘mukuthambaruka’? Musaperekeka na ntima onsene toera kutumikira Akristu andzanu m’mpingo wanu?​—1 Tim. 3:1.

 ‘WANGISANI’ ANANGO

Perekani ciphedzo cakufunika

Kusiyapo kucita khundu mwaphinga mu utumiki na kuperekeka toera kukhala na miyai yakutumikira m’mpingo, pana makhundu anango akuti tinakwanisa kuphedzera m’mpingo wathu. Munthu onsene​—mwana, nkulu, mamuna peno nkazi​—anakwanisa kupereka ciphedzo toera ‘kuwangisa’ abale athu.​—Akol. 4:11.

Toera kuphedza abale na alongo, tisafunika kuadziwa mwadidi. Bhibhlya isatiwangisa toera ‘kutsalakanana unango na ndzace’ tingagumanyikana pa misonkhano yathu. (Aheb. 10:24) Mafala anewa nee asabveka kuti tisafunika kudziwa unyomonyomo onsene wa umaso wa anango. Mbwenye asapangiza kuti tisafunika kudziwa na kubvesesa makhaliro awo toera tikwanise kuaphedza. Ciphedzo ceneci cinakwanisa kukhala cauzimu, cibalangazo, peno kuaphedza munjira zinango zakufunika. Ndimomwene kuti midzidzi inango akulu a mpingo na atumiki akutumikira anakwanisa kupereka ciphedzo cauzimu kwa iwo. (Agal. 6:1) Ngakhale tenepo, tonsene tinakwanisa kuphedza abale peno alongo akugwesera, peno mabanja akuti asathimbana na nyatwa.

Perekani cibalangazo kwa ale anathimbana na makhaliro akunentsa mu umaso

Mwacitsandzo, Salvatore athimbana na nyatwa ikulu yakusowa kobiri, natenepa akhafunika kugulisa malonda ace, nyumba yace na pinthu pinango pya anthu a pabanja yace. Iye akhadzudzumika kuti banja yace mbidathimbana tani na makhaliro anewa. Banja inango m’mpingo wace yaona kuti iwo akhafuna ciphedzo. Iwo apasa kobiri Salvatore, mbaphedza iye na nkazace toera kugumana basa. Iwo akhacedza na banjace yonsene mu ntsiku zizinji cakumaulo. Natenepa iwo akhazikisa uxamwali wadidi. Mwakukhonda tsalakana midzidzi ineyi yakunentsa kakamwe idathimbana na iwo, mabanja mawiri ene asakhala akutsandzaya angakumbuka pya midzidzi ineyi idakhala iwo pabodzi.

Akristu andimomwene nkhabe kunyinyirika toera kudziwisa anango pinakhulupira iwo. Tisafunika kutowezera Yezu, mbatidziwisa anthu onsene pya mapikiro adidi kakamwe a Bhibhlya. Anango asakwanisa kuenda ku mbuto zinafunika kakamwe amwazi mphangwa, mbwenye anango nkhabe kwanisa. Ngakhale tenepo, tonsene tinakwanisa kucita pinakwanisa ife toera kuphedza anthu onsene, makamaka m’mpingo wathu. (Agal. 6:10) Tingacita pyenepi, tinadzakhala akutsandzaya thangwi ya kupasa, pyenepi pinatiphedza toera ‘kupitiriza kubala misapo m’mabasa adidi onsene.’​—Akol. 1:10; Mach. 20:35.