Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Aphale Na Atsikana​—Munakhunganyika Tani Toera Kubatizwa?

Aphale Na Atsikana​—Munakhunganyika Tani Toera Kubatizwa?

“Mulungu wanga, ndisakomerwa na kucita cifuno canu.” —SAL. 40:8, Tradução do Novo Mundo.

NYIMBO: 51, 48

1, 2. (a) Thangwi yanji ubatizo ndi thanyo yakufunika kakamwe? Fokotozani. (b) Kodi munthu asafunika kukhala na cinyindiro cipi mbadzati kubatizwa? Thangwi yanji?

KODI ndimwe mphale peno ntsikana wakuti asafuna kubatizwa? Khala ndi tenepo, unoyu ndi mwai ukulu kakamwe wakuti munakwanisa kukhala nawo. Mbwenye mwakubverana na pidalongwa mu nsolo udamala, ubatizo ndi thanyo yakufunika kakamwe. Ubatizo usapangiza kuna anango kuti mwaperekeka kuna Yahova, mbamupikira kuti munadzantumikira kwenda na kwenda, pontho munaikha pifuno pyace pa mbuto yakutoma mu umaso wanu. Nakuti ceneci ndi cisankhulo cakufunika kakamwe, musafunika kubatizwa basi ene khala imwe mwakola, pontho muli na cifuno cakucita pyenepi, mbamubvesesa kuti pisabvekanji kuperekeka kuna Mulungu.

2 Ndiye tani khala musaona kuti nee mwakhunganyika toera kubatizwa? Panango imwe musafuna kubatizwa, mbwenye anyakubala anu asanyerezera kuti musafunika kudikhira, panango mpaka mukhale na luso izinji ya umaso Wacikristu. Mphapo munacitanji? Lekani kufewa manungo. M’mbuto mwace, phatisirani ndzidzi unoyu  toera kuthambaruka, natenepa, mwakukhonda dembuka munakhala wakuthema toera kubatizwa. Na cifuno ceneci, dingani kuti munakwanisa tani kukhunganyika m’makhundu matatu a umaso wanu (1) cikhulupiro canu, (2) macitiro anu, na (3) kupereka kwanu takhuta.

CIKHULUPIRO CANU

3, 4. Kodi aphale na atsikana anapfundzanji kubulukira mu citsandzo ca Timoti?

3 Nyerezerani kuti mbamudatawira tani mibvundzo iyi: Thangwi yanji ndisakhulupira kuti Mulungu alipo? Thangwi yanji ndisanyindira kuti Bhibhlya ndi Mafala a Mulungu? Thangwi yanji ndisabvera midida ya Mulungu, m’mbuto mwakutowezera maonero a dziko? Mibvundzo ineyi nee yakhunganywa toera kukucitisani kupenula pinakhulupira imwe, mbwenye inakuphedzani toera kutowezera uphungu uyu wa mpostolo Paulu: ‘Mudzindikire mwa imwe ene pinafuna Mulungu, pyakutawirika na cifuno cace.’ (Arom. 12:2) Mphapo, thangwi yanji Akristu a ku Roma akhafunika kudzindikira mwa iwo ene pinthu pyakuti akakhulupira kale?

4 Onani citsandzo ca m’Bhibhlya. Timoti akhadziwa mwadidi Malemba. Mai wace na yavu wace ampfundzisa ‘kutomera mu uwana wace.’ Ngakhale tenepo, Paulu acenjeza Timoti: ‘Pitiriza kucita pinthu pidapfundziswa iwe, pidakukhuya toera kukhulupira.’ (2 Tim. 3:14, 15) Mwakubverana na bukhu inango, fala yakuti “kukhuyiwa” isabveka “kucitisa munthu kukhulupira na kunyindira undimomwene wa cinthu.” Natenepa, Timoti akhali na cinyindiro cakuti akhadagumana undimomwene. Iye autawira, si thangwi yakuti mai wace na yavu wace ampanga toera kucita pyenepi tayu, mbwenye ndi thangwi yakuti anyerezera pidapfundza iye mbakhuyiwa napyo.​—Lerini Aroma 12:1.

5, 6. Thangwi yanji musafunika kupfundza kuphatisira ‘luso yanu yakudzindikira’ mbamuciri mphale peno ntsikana?

5 Ndiye tani kwa imwe? Panango musadziwa undimomwene wa Bhibhlya kutomera kale. Khala ndi tenepo, thangwi yanji nkhabe kudinga mwakukwana mathangwi anakucitisani kukhulupira? Pyenepi pinadzawangisa cinyindiro canu na kukuphedzani toera kucalira kupeuswa na mikakamizo ya andzanu, uthambi wa dziko, peno mabvero anu.

6 Kupfundza kuphatisira ‘luso yanu yakudzindikira’ mbamuciri mphale peno ntsikana pinadzakuphedzani toera kudziwa kutawira mibvundzo ya andzanu ninga iyi: ‘Usadziwa tani kuti Mulungu alipodi? Thangwi yanji Mulungu waufuni asatawirisa uipi? Pinakwanisika tani kuti Mulungu akhonde kukhala na matomero?’ Mungakhunganyika, mibvundzo ineyi nee inadzafewesa cikhulupiro canu, mbwenye inadzakuwangisani toera kucita mwakukwana pfundziro ya munthu paekha.

7-9. Fokotozani kuti misolo ya khundu “O Que a Bíblia Realmente Ensina?,” inagumanika mu jw.org inakuphedzani tani toera kuwangisa cinyindiro canu?

7 Kupfundza mwakukwana pamwekha kunakuphedzani toera kutawira mibvundzo, kumalisa kupenula konsene na kuwangisa cinyindiro canu. (Mach. 17:11) Tiri na maferamentu mazinji akuti anakuphedzani toera kucita pyenepi. Azinji asaphindula mu kudinga bruxura A Origem da Vida​—Cinco Perguntas Que Merecem Resposta na bukhu Existe um Criador Que Se Importa com Você? Kusiyapo pyenepi, aphale na atsikana azinji asakomerwa na maphindu a misolo ya khundu “O Que a Bíblia Realmente Ensina?” Misolo ineyi isagumanika mu jw.org. Sakani pa ENSINOS BÍBLICOS. Nsolo ubodzi na ubodzi wa khundu ineyi wakhunganywa toera kukuphedzani kuwangisa cinyindiro canu ku pipfundziso pya Bhibhlya.

8 Nakuti musapfundza Bhibhlya, panango musadziwa matawiro a mibvundzo inango inagumanika m’misolo ineyi. Mphapo thangwi yanji muli na cinyindiro ca matawiro anu? Misolo ineyi isakuphembani toera kunyerezera  mwacidikhodikho malemba mangasi, buluka penepo, mbamulemba maonero anu thangwi ya malemba anewa. Pyenepi pinakuphedzani toera kufokotoza pikhulupiro pyanu kuna anango. Mphangwa zinagumanika mu khundu “O Que a Bíblia Realmente Ensina?” zisaphedza aphale na atsikana azinji toera kuwangisa cinyindiro cawo. Khala munakwanisa kucita download misolo ineyi, thangwi yanji nkhabe kuiphatisira pa pfundziro yanu?

9 Kuwangisa cinyindiro canu ndi thanyo yakufunika kakamwe toera kubatizwa. Mulongo unango wantsikana alonga: “Mbandidzati kutonga kubatizwa, ndapfundza Bhibhlya mbandidzindikira kuti uyu ndi ulambiri wandimomwene. Pontho cinyindiro ceneci cisathimizirika ntsiku zonsene za umaso wanga.”

MACITIRO ANU

10. Thangwi yanji mphyakulinganira kudikhira kuti Nkristu wakubatizwa anapangiza macitiro akubverana na cikhulupiro cace?

10 Bhibhlya isalonga: “Cikhulupiro cokha, cingasowa mabasa ndi cakufa.”(Tgo. 2:17, NM) Mungakhala na cikhulupiro cakuwanga, munakwanisa kucipangiza kubulukira m’macitiro anu. Macitiro api? Bhibhlya isalonga pya ‘macitiro akucena na mabasa anapangiza kuperekeka kuna Mulungu.’​—Lerini 2 Pedro 3:11NM.

11. Kodi fala yakuti “macitiro akucena” isabvekanji?

11 Toera kupangiza “macitiro akucena” musafunika kukhala na makhaliro adidi. Ndi pyenepi pinacita imwe? Mwacitsandzo, nyerezerani pidacita imwe mu nthanda zitanthatu nduli. Mwapangiza tani kuti ‘luso yanu yakudzindikira’ yapfundziswa toera kusiyanisa pyadidi na pyakuipa? (Aheb. 5:14) Musakumbuka ndzidzi udapirira imwe mayesero peno mikakamizo ya andzanu? Kodi makhaliro anu kuxikola asapangiza kuti ndimwe citsandzo cadidi kwa anango? Kodi musatsidzikiza cikhulupiro canu, peno musayesera kucitambo pinacita axamwali anu toera kucalira kusingirirwa? (1 Ped. 4:3, 4) Ndimomwene kuti ndife akusowa ungwiro. Midzidzi inango, ngakhale ale anatumikira Yahova mu pyaka pizinji panango asakhala na manyadzo toera kutsidzikiza cikhulupiro cawo. Mbwenye munthu adaperekeka kuna Yahova asadzikuza thangwi yakucemerwa na dzina ya Mulungu, mbapangiza pyenepi kubulukira m’makhaliro ace.

12. Longani macitiro mangasi anapangiza kuperekeka kuna Mulungu. Mphapo musafunika kuaona tani?

12 Ndiye tani pya ‘macitiro anapangiza kuperekeka kuna Mulungu’? Macitiro anewa asaphataniza mabasa anacita imwe m’mpingo, ninga kugumanika pa misonkhano na kumwaza mphangwa. Asaphatanizambo mabasa auzimu akuti anango nee asaaona, ninga maphembero anacita imwe pamwekha na pfundziro yanu. Munthu adapereka umaso wace kuna Yahova, nee anadzaona kuti mabasa anewa ndi akunentsa. M’mbuto mwace, iye anapangiza maonero ninga a Mambo Dhavidhi adalonga tepa: “Mulungu wanga, ndisakomerwa na kucita cifuno canu, mwambo wanu uli muntima mwanga.”​—Sal. 40:8NM.

13, 14. Ninji pinafuna kukuphedzani toera kukhala na ‘macitiro anapangiza kuperekeka kuna Mulungu’? Kodi aphale na atsikana anango aphindula tani na masasanyiro anewa?

13 Toera kukuphedzani kukhazikisa pifuno, phatisirani mibvundzo inagumanika pa tsamba 308 na 309 ya bukhu Os Jovens Perguntam—Respostas Práticas, Volume 2Mibvundzo ineyi isaphemba toera kulemba matawiro anu. Mwacitsandzo, “Até que ponto suas orações são específicas e o que elas revelam sobre o seu amor a Jeová?” “O que você inclui no seu estudo pessoal?” “Você participa no ministério mesmo que seus pais não façam isso?” Pantsi pa mibvundzo ineyi pana mbuto toera kulemba pifuno pyanu thangwi ya maphembero anu, pfundziro yanu pamwekha na utumiki wanu.

 14 Aphale na atsikana azinji akhanyerezera kubatizwa, aphedzeka kakamwe na mibvundzo ineyi. Mulongo wantsikana anacemerwa Tilda alonga: “Ndaphatisira mibvundzo ineyi toera kukhazikisa pifuno pyanga. Ndakwanirisa pifuno pyenepi, cibodzi na cibodzi, mudapita caka cibodzi, ndikhali dzololo toera kubatizwa.” M’bale waciphale anacemerwa Patrick aphindulambo munjira ibodzi ene. Iye alonga: “Ine ndikhadziwa pifuno pyanga, mbwenye kupilemba patsamba, kwandikulimiza toera kupikwanirisa.”

Munadzapitiriza kutumikira Yahova maseze anyakubalanu nee akucita pyenepi? (Onani ndima 15)

15. Thangwi yanji musafunika kucita mwekhene cisankhulo ca kuperekeka kwanu?

15 Mbvundzo wadidi kakamwe wa khundu ineyi ndi uyu: “Continuaria servindo a Jeová mesmo que seus pais e amigos deixassem de fazer isso?” Kumbukani, ninga Nkristu wakuperekeka na wakubatizwa, imwe musafunika kukhala na uxamwali wanu ene na Yahova. Basa yanu yakutumikira Mulungu nee isafunika kunyindira anango—nee anyakubalanu. Macitiro anu akucena akuperekeka kwanu kuna Mulungu asafunika kupangiza kuti mwasankhula mwekhene kutumikira Mulungu, pontho mukuthambaruka toera kubatizwa.

KUPEREKA KWANU TAKHUTA

16, 17. (a) Ninji cisafunika kukulumiza munthu toera kukhala Nkristu? (b) Kodi kupereka takhuta thangwi ya ciomboli kusalandaniswa nanji?

16 Ntsiku inango, mamuna unango wakuti akhadziwa mwadidi Mwambo wa Mose abvundza Yezu: ‘Ndi api matongero makulu a mwambo?’ Yezu antawira: ‘Funa Yahova Mulungu wako na ntima wako onsene, na umaso wako onsene, na ndzeru zako zonsene.’ (Mat. 22:35-37) Yezu afokotoza kuti kufuna Yahova ndi thangwi inakulumiza munthu toera kubatizwa mbakhala Nkristu. Njira ibodzi toera kukulisa ufuni wanu kuna Yahova ndi kunyerezera mwacidikhodikho pya ciomboli ca ntsembe ya Yezu, yakuti ndi muoni ukulu kakamwe udatipasa Mulungu. (Lerini 2 Akorinto 5:14, 15; 1 Jwau 4:9, 19.) Kunyerezera pya ciomboli na mabvekero aco kwa imwe, kunakukulumizani toera kupereka takhuta.

17 Kupereka kwanu takhuta thangwi ya ciomboli kunakwanisa kufokotozwa munjira iyi: Nyerezerani kuti mukulobweka m’madzi, mbwenye munthu unango akupulumusani. Kodi mbamudaenda kunyumba kwanu kaumisa nguwo zanu mbamuduwala pyonsene pidacita iye kwa imwe? Mwandimomwene nkhabe! Mwakukhonda penula, imwe mbamudabva kuti muli na mangawa na munthu unoyu! Mwandimomwene, imwe muli maso thangwi iye akupulumusani! Munjira ibodzi ene, ife tiri na mangawa makulu kakamwe kuna Mulungu na Yezu Kristu. Mwakusowa ciomboli, m’bodzi na m’bodzi wa ife mbadalirima m’madawo na kufa. Mbwenye thangwi ya cipangizo ceneci ca ufuni ukulu, cincino tiri  na cidikhiro cadidi kakamwe cakukhala maso kwenda na kwenda mu paradhizu pa dziko yapantsi!

18, 19. (a) Thangwi yanji nee musafunika kugopa kuperekeka kuna Yahova? (b) Kodi kutumikira Yahova kunacitisa tani umaso wanu kukhala wadidi kakamwe?

18 Kodi imwe musapasa ntengo pidakucitirani Yahova? Khala ndi tenepo, mphyakuthema kupereka umaso wanu kuna Yahova mbamubatizwa. Kumbukani kuti kuperekeka kusabveka kupikira Yahova kuti munadzacita cifuno cace kwenda na kwenda, mwakukhonda tsalakana pinafuna kucitika. Mphapo musafunika kugopa kucita pikiro ineyi? Nkhabe! Kumbukani kuti Yahova asafuna udidi wanu, pontho iye anadzapasa nkhombo anthu onsene “ananfuna na ntima onsene.” (Aheb. 11:6) Kuperekeka kuna Yahova na kubatizwa nkhabe kupingiza umaso wanu, m’mbuto mwace, umaso wanu unadzakhala wadidi kakamwe. M’bale unango wa pyaka 24 pyakubalwa adabatizwa mbadzati kukwanirisa pyaka 13 alonga: “Mbidabvesesa kakamwe khala ndadikhira mpaka kukhala wathunga, mbwenye kucita cisankhulo cakuperekeka kuna Yahova kwanditsidzikiza toera kucalira pifuno pya dziko.”

19 Yahova asafuna pya udidi wanu. Mbwenye Sathani ndi waumbirimi, iye nkhabe kutsalakana pya udidi wanu. Mungatowerera Sathani, iye nkhabe kukupasani cinthu cadidi. Mwandimomwene, anakwanisa tani kukupasani cinthu cadidi cakuti iye nee ali naco? Iye nkhabe mphangwa zadidi, pontho nkhabe cidikhiro cadidi. Nkhabe cinango cinafuna kukupasani Sathani kusiyapo tsogolo yakutsukwalisa, ninga inadikhira iye!​—Apok. 20:10.

20. Kodi aphale na atsikana asafunika kucitanji toera kuthambaruka mpaka kuperekeka na kubatizwa? (Onani bokosi “ Toera Kukuphedzani Kuthambaruka Mwauzimu.”)

20 Mwandimomwene, kupereka umaso wanu kuna Yahova ndi cinthu cadidi toera kucicita. Kodi mwakhunganyika toera kucita thanyo ineyi? Khala ndi tenepo, lekani kugopa. Munjira inango, khala musafuna ndzidzi wakuthimizirika, phatisirani maonero ali mu nsolo uno toera kupitiriza kuthambaruka. Paulu alembera abale a ku Filipi: ‘Pale padafika ife, tithimize kuenda kutsogolo ninga kale mbatifamba munjira ibodzi ene.’ (Afil. 3:16) Mungaphatisira uphungu unoyu, mwakukhonda dembuka imwe munadzafuna kupereka umaso wanu kuna Yahova mbamubatizwa.