Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Aphale Na Atsikana​—Muli Dzololo Toera Kubatizwa?

Aphale Na Atsikana​—Muli Dzololo Toera Kubatizwa?

‘Mwacitsandzo, mbani mwa imwe angafuna kumanga nyumba ikulu yandzulu, nee anatoma kukhala pantsi mbalengesa kobiri inafuna iye kuphatisira, toera aone khala inakwana mpaka kumala?’​—LUKA 14:28.

NYIMBO: 6, 34

Nsolo uno na unatowera, yakhunganyirwa aphale na atsikana ananyerezera pya kubatizwa

1, 2. (a) Ninji cinatsandzayisa atumiki a Mulungu lero? (b) Kodi anyakubala Acikristu na akulu a mpingo anaphedza tani aphale na atsikana toera kubvesesa kuti kubatizwa kusabvekanji?

NKULU wa mpingo unango apanga Christopher wa pyaka 12 pyakubalwa: “Ine ndisakudziwa kutomera uwana wako, pontho ndiri wakutsandzaya kubva kuti usafuna kubatizwa. Mbwenye ndisafuna kudziwa: ‘Thangwi yanji usafuna kucita thanyo ineyi?’” Nkulu wa mpingo unoyu akhali na mathangwi adidi toera kucita mbvundzo unoyu. Ife tisatsandzaya kuona pikwi na pikwi pya aphale na atsikana mbakabatizwa pyaka pyonsene. (Koel. 12:1) Mbwenye akulu a mpingo pabodzi na anyakubala Acikristu asafuna kudziwa mwadidi kuti aphale na atsikana anewa asacita okhene cisankhulo cawo, pontho asabvesesa kuti kubatizwa kusabvekanji.

 2 Bhibhlya isapangiza kuti kuperekeka na kubatizwa ndi thanyo yakutoma ya umaso upswa Wacikristu wakuti usabweresa nkhombo za Yahova, mbwenye usabweresambo mipingizo ya Sathani. (Mis. 10:22; 1 Ped. 5:8) Natenepa, anyakubala Acikristu asafunika kupfundzisa anawo toera kudziwa mwadidi kuti pisabvekanji kukhala nyakupfundza wa Kristu. Kwa ale akuti anyakubala awo nee ndi Amboni, akulu a mpingo asafunika kuaphedza mwaufuni toera kubvesesa kuti kuperekeka na kubatizwa pisabvekanji. (Lerini Luka 14:27-30.) Pisaphemba kukhunganyika toera kumalisa basa yakumanga nyumba, munjira ibodzi ene, mbadzati kubatizwa, aphale na atsikana asafunika kukhunganyika toera akwanise kutumikira Yahova mwakukhulupirika ‘mpaka kunkhomo.’ (Mat. 24:13) Mphapo ninji cinafuna kuphedza aphale na atsikana toera kutonga kutumikira Yahova mu umaso wawo onsene? Tendeni tidinge pyenepi.

3. (a) Kodi mafala a Yezu na a Pedhro, asatipfundzisanji thangwi ya kufunika kwa ubatizo? (Mat. 28:18, 19; 1 Ped. 3:21) (b) Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kudinga mu nsolo uno, mphapo thangwi yanji?

3 Kodi ndimwe mphale peno ntsikana wakuti musafuna kubatizwa? Khala ndi tenepo, imwe mwathema kusimbwa! Ndi mwai ukulu kubatizwa ninga m’bodzi wa Mboni za Yahova. Kusiyapo pyenepi, ubatizo ndi cinthu cisafunika kucitwa na Akristu onsene, pontho ndi thanyo yakufunika kakamwe toera kupulumuka nkati mwa nyatwa ikulu. (Mat. 28:18, 19; 1 Ped. 3:21) Mungabatizwa, imwe munapangiza kuti mwapikira kutumikira Yahova mu umaso wanu onsene. Natenepa, musafunika kukhunganyika toera kukwanirisa pikiro ineyi. Mibvundzo inatowera inakuphedzani toera kuona khala muli dzololo toera kubatizwa: (1) Ndiri wakukola toera kucita cisankhulo? (2) Ndiri na cifuno cakucita pyenepi? (3) Ndisabvesesa kuti pisabvekanji kuperekeka kuna Yahova? Tendeni tidinge mibvundzo ineyi.

MUNADZIWA TANI KUTI MWAKOLA?

4, 5. (a) Thangwi yanji anafunika kubatizwa si akulu basi tayu? (b) Kodi pisabvekanji kukhala Nkristu wakukola?

4 Bhibhlya nee isapangiza thunga isafunika kukhala na munthu anafuna kubatizwa. Lemba ya Misangani 20:11 isalonga: ‘Mwana wang’ono asapangiza na macitiro kuti makhaliro ace  ndi akulungama na adidi.’ Mwana anakwanisa kudziwa kuti pisabvekanji kucita pinthu pyadidi na kuperekeka kwa Yahova. Natenepa, kubatizwa ndi thanyo yakufunika kakamwe kwa aphale na atsikana akuti ndi akukola, pontho aperekeka kwa Yahova.​—Mis. 20:7.

5 Kodi kukola kusabvekanji? Kukola kusabveka pizinji kupiringana thunga ya munthu. Bhibhlya isalonga kuti anthu akukola asapfundzisa mphambvu za ‘ndzeru zawo toera kusiyanisa cadidi na cakuipa.’ (Aheb. 5:14) Natenepa, munthu wakukola asadziwa cinthu cinakomerwa na Yahova mbatonga muntima mwace toera kucita cinthu ceneci. Iye nkhabe kukwatika mwakucimbiza mbacita cinthu cakuipa. Pontho iye nkhabe dikhira kupangwa na munthu ndzidzi onsene toera kucita cinthu cadidi. Mphapo mphyakulinganira kudikhira kuti mphale peno ntsikana wakubatizwa anadzacita pinthu pyadidi, maseze anyakubalace peno anthu anango akulu nee ali cifupi na iye.​—Landanisani na Afilipi 2:12.

6, 7. (a) Fokotozani pinentso pidathimbana na Dhanyele pikhali iye ku Bhabhilonya. (b) Kodi Dhanyele apangiza tani kuti akhali wakukola?

6 Kodi aphale na atsikana anakwanisadi kupangiza kukola kweneku? Onani citsandzo ca Dhanyele analongwa m’Bhibhlya. Panango iye akhali mphale wang’ono pidakwatwa iye kwa anyakubalace mbaendeswa ku ubitcu ku Bhabhilonya. Mwakutsukwalisa, Dhanyele adzakhala pakati pa anthu akukhonda bvera matongero a Mulungu. Kusiyapo pyenepi, pakhali cinthu cinango cakunentsa kwa Dhanyele: Iye atsalakanwa mwakupambulika ku Bhabhilonya. Iye akhali m’bodzi wa aphale adasankhulwa toera kutumikira mambo! (Dan. 1:3-5, 13) Pisaoneka kuti Dhanyele akhali na miyai ku Bhabhilonya yakuti cipo mbadakhala nayo ku Israele.

7 Kodi Dhanyele acitanji na miyai ineyi? Kodi iye apeuswa na makhaliro a ku Bhabhilonya? Kodi iye atawirisa kuti anthu a ku Bhabhilonya acinje makhaliro ace peno kufewesa cikhulupiro cace? Nee pang’ono pene! Bhibhlya isalonga kuti pikhali iye ku Bhabhilonya, Dhanyele ‘atonga muntima mwace kukhonda kupswipiswa’ na pinthu pyonsene pikhaphataniza ulambiri wauthambi. (Dan. 1:8) Dhanyele apangiza kuti akhali wakukola kakamwe!

Mphale peno ntsikana wakukola, nkhabe kupangiza kuti ndi xamwali wa Mulungu pa Nyumba ya Umambo, mbapangiza kukhala xamwali wa dziko kuxikola (Onani ndima 8)

8. Munapfundzanji kubulukira mu citsandzo ca Dhanyele?

8 Munapfundzanji kubulukira mu citsandzo ca Dhanyele? Cinthu cibodzi ndi cakuti, mphale peno ntsikana wakukola asatoweza pinakhulupira iye, ngakhale m’midzidzi yakunentsa. Iye asiyana na nyakatendewa, wakuti asacinja kore yace toera kubverana na makhaliro a mbuto inagumanika iye. Iye nkhabe kupangiza kuti ndi xamwali wa Mulungu pa Nyumba ya Umambo, mbapangiza kukhala xamwali wa dziko kuxikola. M’mbuto mwace, iye asapitiriza kukhala wakukhulupirika, ngakhale m’mayesero.​—Lerini Aefesi 4:14, 15.

9, 10. (a) Kodi mphale peno ntsikana anaphindula tani anganyerezera pidacita iye mu ndzidzi udayeserwa cikhulupiro cace m’maulendo akumalisa? (b) Kodi ubatizo usabvekanji?

9 Ndimomwene kuti tonsene ndife akusowa ungwiro. Pontho, midzidzi inango ana peno akulu asacita madodo. (Koel. 7:20) Mbwenye khala musafuna kubatizwa, mphyandzeru kudinga kuti mpaka papi muli wakutonga kubvera matongero a Yahova na ntima wanu onsene. Munacita tani pyenepi? Bvundzikani: ‘Mwatoma lini kubvera midida ya Yahova?’ Nyerezerani pidacita imwe m’midzidzi idayeserwa cikhulupiro canu m’maulendo akumalisa. Kodi mwapangiza kuti muli na luso yakusiyanisa cinthu cadidi na cakuipa? Ndiye tani khala alipo munthu anakutsalakanani mwakupambulika mu dziko ino ya Sathani, ninga pidacitwa  Dhanyele? Kodi munakwanisa ‘kupitiriza kudzindikira pinafuna Yahova,’ maseze cifuno cace ndi cakusiyana na pinayeserwa imwe toera kucita?​—Aef. 5:17.

10 Thangwi yanji tisacita mibvundzo ineyi kwa imwe? Thangwi inakuphedzani toera kubvesesa mwadidi kuti ubatizo usabvekanji. Ninga mudalonga ife nduli, ubatizo usapangiza kuna anango kuti mwacita pikiro kuna Yahova. Musapikira kuti munadzafuna Yahova na kuntumikira na ntima wanu onsene kwenda na kwenda. (Mko. 12:30) Munthu onsene anabatizwa, asafunika kutonga kukwanirisa pikiro idacita iye kuna Yahova.​—Lerini Koelete 5:4, 5.

KODI CENECI NDI CIFUNO CANU?

11, 12. (a) Kodi munthu ananyerezera pya kubatizwa, asafunika kudziwanji? (b) Ninji cinafuna kukuphedzani toera kuona ubatizo ninga munauonera Yahova?

11 Bhibhlya isalonga kuti atumiki onsene a Yahova, kuphatanizambo aphale na atsikana, “anaperekeka” na ntima onsene toera kucita basa yace. (Sal. 110:3) Natenepa, munthu onsene ananyerezera pya kubatizwa, asafunika kudziwa mwadidi kuti ceneci ndi cifuno cace paekha. Pyenepi pisaphemba kudingika mwekhene. Thangwi yanji? Thangwi makhaliro anu ninga mphale peno ntsikana panango anasiyana na a anango, makamaka khala mwakuzwa mu undimomwene.

12 Mu pyaka pizinji, panango mwaona anthu azinji mbakabatizwa, kuphatanizambo axamwali peno abale anu. Khala ndi tenepo, musafunika kucita mpholemphole toera mukhonde kunyerezera kuti musafunika kubatizwa basi ene thangwi ya thunga yanu peno kuona anango mbakabatizwa. Mphapo munacitanji toera kuona ubatizo ninga munauonera Yahova? Phatisirani ndzidzi kazinji kene toera kunyerezera kuti thangwi yanji kubatizwa ndi kwakufunika kakamwe. Mwandimomwene, mu nsolo uno na unatowera, munadzagumana mathangwi mazinji adidi.

13. Munadziwa tani khala cisankhulo canu toera kubatizwa cisabulukira muntima mwanu?

13 Pana njira zingasi zakuti zinakuphedzani toera kudinga khala cisankhulo canu toera kubatizwa cisabulukira muntima mwanu. Mwacitsandzo, cifuno canu toera kutumikira Yahova na ntima onsene cinapangizika m’maphembero anu. Khala musacita phembero kazinji kene mbamupangiza pakweca cifuno canu, pyenepi pinapangiza kuti uxamwali wanu na Yahova ndi wakuwanga. (Sal. 25:4) Kazinji kene, Yahova asatawira maphembero athu kubulukira m’Bhibhlya. Natenepa, kuwangisira toera kupfundza Bhibhlya ndi cipangizo cakuti musafunadi kukulisa uxamwali wanu na Yahova na kuntumikira na ntima onsene. (Yos. 1:8) Bvundzikani: ‘Kodi ndisalonga pya kuperekeka kwanga pakucita phembero? Ndisacita pfundziro ya Bhibhlya ya munthu paekha?’ Ndisagumanika pa Kulambira kwathu kwa Banja? Matawiro anu ku mibvundzo ineyi, anakuphedzani toera kuona khala cisankhulo cakufuna kubatizwa ndi canu.

KODI KUPEREKEKA KUSABVEKANJI?

14. Fokotozani kusiyana kwa kuperekeka na kubatizwa.

14 Anango nee asabvesesa mwadidi kusiyana kwa kuperekeka na kubatizwa. Mwacitsandzo, aphale na atsikana anango panango analonga kuti aperekeka kuna Yahova, mbwenye adzati kukhunganyika toera kubatizwa. Kodi pyenepi pisabveka mwadidi? Kuperekeka kusabveka kucita phembero mbamupanga Yahova kuti munadzantumikira kwenda na kwenda. Pa kubatizwa, munthu asapangiza pakweca kuna anango kuti aperekeka. Natenepa, kubatizwa ndi cipangizo capakweca ca kuperekeka kuna Yahova kudacita imwe pamwekha mu  phembero. Mbamudzati kubatizwa, musafunika kudziwa mwadidi mabvekero a kuperekeka kuna Yahova.

15. Kodi kuperekeka kusabvekanji?

15 Kulonga mwacigwagwa, mungaperekeka kuna Yahova, musapereka umaso wanu kuna iye. Imwe musakhondeka mwekhene, mbamupikira kuna Yahova kuti munadzaikha cifuno cace pa mbuto yakutoma mu umaso wanu. (Lerini Mateo 16:24.) Pikiro yonsene inacita ife kuna Yahova ndi yakufunika kakamwe! (Mat. 5:33) Mphapo munapangiza tani kuti mwandimomwene mwakhondeka mwekhene, pontho mwapereka umaso wanu kuna Yahova?​—Arom. 14:8.

16, 17. (a) Perekani citsandzo cinapangiza kuti kukhondeka tekhene kusabvekanji. (b) Kodi munthu anaperekeka kuna Yahova asapikiranji?

16 Mwacitsandzo, nyerezerani kuti xamwali wanu akupasani motokala ninga muoni. Iye akupasani maphaso a motokala, mbalonga: “Motokala uyu ndi wako.” Mbwenye buluka penepo iye athimiza: “Maxavi a motokala anakhala na ine. Pontho anafuna kutekenya motokala siwe tayu, mbwenye ndine.” Kodi munanyerezeranji thangwi ya “muoni” unoyu? Mbamudanyerezeranji thangwi ya xamwali wanu adakupasani motokala?

17 Cincino, nyerezera pinadikhira Yahova kuna munthu anaperekeka kuna iye, mbapikira: “Ndikupereka umaso wanga kuna imwe. Kutomera lero kuenda kutsogolo ndine wanu.” Mwakuthema, Yahova asadikhira kuti munthu unoyu akwanirise pikiro yace. Mbwenye ndiye tani khala munthu unoyu atoma kukhonda bvera Yahova, panango kubanyirana mwacibisobiso na munthu wakuti nee ndi ntumiki wakubatizwa? Ndiye tani khala atawira kuphata basa yakuti isampingiza kugumanika pa misonkhano Yacikristu peno kuenda mu utumiki? Kodi pyenepi nee pinalandana na kukoya maxavi a motokala? Mwandimomwene, munthu anaperekeka kuna Yahova asalonga: “Umaso wanga uli m’manja mwanu. Natenepa, ndzidzi onsene ndinadzacita pinafuna imwe, tayu pinafuna ine.” Pyenepi pisapangiza maonero akhali na Yezu pikhali iye pa dziko yapantsi. Iye alonga: ‘Ine ndatcitha buluka kudzulu toera ndicite pinafuna uyu adandituma, tayu kucita pinafuna ine.’​—Jwau 6:38.

18, 19. (a) Kodi mafala a Rose na Christopher asapangiza tani kuti kubatizwa ndi mwai wakuti usabweresa nkhombo? (b) Ndi api mabvero anu thangwi ya mwai wakubatizwa?

18 Mwandimomwene, ubatizo ndi thanyo yakuti munthu onsene asafunika kuiona kukhala yakufunika kakamwe. Mu ndzidzi ubodzi ene, ndi mwai ukulu kakamwe kuperekeka na kubatizwa. Aphale na atsikana akuti asafuna Yahova, pontho abvesesa mwadidi kuti kuperekeka kusabvekanji, nee asanyinyirika toera kubatizwa, pontho nee asatsumbikika thangwi ya cisankhulo cawo. Rose wakuti ndi ntsikana wakubatizwa alonga: “Ndisafuna Yahova, pontho nee ndisatsandzaya na cinthu cinango kusiyapo kutumikira iye. Cipo ndakhala na cinyindiro kakamwe thangwi ya cinthu cinango mu umaso wanga kusiyapo cisankhulo canga toera kubatizwa.”

19 Nyerezerani pya Christopher adalonga ife pa ndima yakutoma mu nsolo uno. Kodi apibva tani thangwi ya cisankhulo cace toera kubatizwa na pyaka 12 pyakubalwa? Iye asakomerwa kakamwe anganyerezera pidaperekeka iye kuna Yahova mbabatizwa. Iye atoma kutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene pikhali iye na pyaka 17. Pikhali iye na pyaka 18 pyakubalwa, akhazikiswa ninga ntumiki wakutumikira, lero asatumikira ku Beteli. Iye alonga: “Cisankhulo canga toera kubatizwa cikhali cadidi kakamwe. Umaso wanga wadzala na mabasa akutsandzayisa a Yahova na gulu yace.” Khala musanyerezera kubatizwa, munakhunganyika tani? Mbvundzo unoyu unadzatawirwa mu nsolo unatowera.