NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Julho 2016

Ncenjezi uyu uli na misolo ya pfundziro kutomera 29 ya Malimwe-25 ya Nyendzi ya 2016.

Sakani Umambo, Tayu Pinthu Pinango

Yezu afokotoza kuti thangwi yanji tisafunika kucalira kufuna kakamwe pinthu pyakumanungo.

Thangwi Yanji Tisafunika ‘Kupitiriza Kukhala Maso’?

Pali na pinthu pitatu pyakuti pinaticitisa kusiya kukhala maso tingakhonda kucita mpholemphole.

Tisapereka Takhuta Thangwi ya Udidi Wakukhonda Kutithema wa Mulungu

Ndi cipi cipangizo cikulu kakamwe ca udidi wakukhonda kutithema udapangiza Yahova kuna anthu?

Mwazani Mphangwa Zadidi za Udidi Wakukhonda Kutithema

Kodi ‘mphangwa zadidi za Umambo’ zisapangiza tani udidi wakukhonda kutithema wa Mulungu?

‘Leka Kugopa, Ndinadzakuphedza’

Yahova asapangiza kukhala wakukhulupirika m’midzidzi inadzudzumika ife na inathimbana ife na nyatwa.

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Ndi api mabvekero a pimiti piwiri pidaphatanizwa mbipikhala cimuti cibodzi, ninga pinalonga Ezekyele kapitulu 37?