NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Outubro 2016

Ncenjezi uno ulina misolo ya pfundziro mu nthanda kutomera 28 ya Bingu mpaka 25 ya Maindza ya 2016.

‘Lekani Kuduwala Kutambira Alendo’

Kodi Mulungu asaona tani anthu adabuluka m’madziko anango? Munacitanji toera kuphedza munthu onsene adabuluka m’madziko anango toera aone kuti atambirwa mwadidi mu mpingo wanu?

Pitirizani Kukulisa Uxamwali Wanu na Yahova mu Ndzidzi Unatumikira Imwe mu Dziko Inango

Tsidzikizani uxamwali wanu na Mulungu, pontho banja yanu isafunika ikhale pa mbuto yakutoma. Khala musatumikira mu dziko inango, panango musathimbana na nyatwa zizinji.

Wangisani Cikhulupiro Canu kumapikiro a Mulungu

Tinakwanisa kutowezera anthu akale na acincino adapangiza pitsandzo pyadidi pyacikhulupiro. Munapitiriza tani kukhala na cikhulupiro cakuwanga?

Pangizani Kuti Musakhulupira Mapikiro a Yahova

Cikhulupiro ninji? Pontho, munacipangiza tani?

MBIRI YA UMASO

Ndatowezera Anthu a Pitsandzo Pyadidi

Ciwangiso ca Akristu akukola cinaphedza anango toera kukhazikisa pifuno pyadidi. Thomas McLain asalonga kuti anango apangiza tani citsandzo cadidi kuna iye, pontho iye asawangisira toera kuphedza anango.

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Kodi Aroma akhapereka ufulu upi kuna utongi waciyuda mu Yudeya mu pyaka dzana yakutoma? Pontho mu ndzidzi wakale munthu mbadabzwaladi nyakasongole m’munda mwa munthu unango?