Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO WA PFUNDZIRO 24

Imwe Munakwanisa Kukwanirisa Pifuno Pyanu Pyauzimu

Imwe Munakwanisa Kukwanirisa Pifuno Pyanu Pyauzimu

“Mbatilekeni kubwerera nduli pakucita pinthu pyadidi, thangwi tinadzabvuna pa ndzidzi wakuthema tingakhonda kufewa manungo.”AGAL. 6:9.

NYIMBO 84 Kuperekeka

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA a

1. Ndi pinentso pipi pinathimbana na azinji a ife?

 KODI imwe mwakhazikisa kale cifuno cauzimu mbamunentseka toera kucikwanirisa? b Khala ndi tenepo, nee muli mwekhene. Mwacitsandzo, Philip akhafuna kucita mwadidi maphembero ace, pontho akhafuna kuacita kazinji kene, mbwenye akhanentseka toera kugumana ndzidzi wakucita phembero. Erika akhali na cifuno cakugumanika pa misonkhano ya basa ya m’munda nakweru, mbwenye iye akhapitiriza kudembuka. Mwakubwereza-bwereza, Tomáš ayesera kuleri Bhibhlya yonsene. Iye alonga: “Ine nee ndikhakomerwa na kuleri Bhibhlya. Ine ndayesera katatu kuleri Bhibhlya yonsene, mbwenye midzidzi ineyi ndalimira pa bukhu ya Levitiko.”

2. Thangwi yanji nee tisafunika kutsukwala tingacimwana kukwanirisa cifuno cauzimu?

2 Khala imwe muli na cifuno cakuti mudzati kucikwanirisa, lekani tsukwala. Toera kukwanirisa cifuno, maseze cikhale cing’ono pisaphemba ndzidzi na kuwangisira. Nakuti musafuna kukwanirisa cifuno canu, pyenepi pisapangiza kuti uxamwali wanu na Yahova ndi wakufunika kuna imwe, pontho musafuna kumpasa pinthu pyadidi kakamwe. Yahova asaona kuwangisira kunacita imwe, pontho iye nee asadikhira kuti mucite pinthu pyakuti nee munapikwanisa. (Mas. 103:14; Mik. 6:8) Natenepa, cifuno canu cisafunika kukhala cakulinganira, mwakubverana na pinakwanisa imwe. Mphapo mungakhazikisa cifuno, munacitanji toera kucikwanirisa? Tendeni tione maonero mangasi.

KHALANI NA CIFUNO CAKUWANGA TOERA KUKWANIRISA PIFUNO PYANU

Phembani Yahova toera akuphedzeni kukhala na cifuno cakuwanga (Onani ndima 3-4)

3. Thangwi yanji ndi pyakufunika kukhala na cifuno cakuwanga?

3 Ndi pyakufunika kakamwe kukhala na cifuno cakuwanga toera kukwanirisa pifuno pyathu pyauzimu. Munthu angakhala na cifuno toera kukwanirisa cifuno cace, asawangisira toera kucita pyenepi. Ife tinakwanisa kulandanisa cifuno na mphepo inafambisa bharko toera ifike kunaenda iyo. Pangapitiriza kuoneka mphepo, nyakufambisa bharko anakwanisa kufika kunaenda iye. Pontho pangaoneka mphepo yakuwanga, iye anakwanisa kufika kunaenda iye mu ndzidzi wakucepa. Munjira ibodzi ene, cifuno cathu cingakhala cakuwanga, tinakwanisa kukwanirisa pifuno pyathu. M’bale David wa ku Salvador, alonga: “Mungakhala na cifuno cakuwanga, imwe musawangisira toera pinthu pinango pikhonde kukupingizani kukwanirisa pifuno pyanu.” Mphapo munacitanji toera mukhale na cifuno cakuwanga?

4. Ninji cinafunika ife kuphemba kuna Yahova? (Afilipi 2:13) (Onanimbo foto.)

4 Phembani Yahova toera akuphedzeni kukhala na cifuno cakuwanga. Mukuphatisira nzimu wace, Yahova anakuphedzani toera kukwanirisa cifuno canu. (Lerini Afilipi 2:13.) Midzidzi inango ife tisakhazikisa pifuno thangwi tisafunika, pontho ndi pyadidi kucita pyenepi. Mbwenye panango nee tiri na cifuno cakuwanga toera kukwanirisa cifuno cathu. Ndi pyenepi pidacitika na mulongo Norina anakhala ku Uganda. Iye akhazikisa cifuno cakukhala na pfundziro ya Bhibhlya, maseze nee akhali na cifuno cakuwanga thangwi akhanyerezera kuti nee akhali mpfundzisi wadidi. Ninji pidam’phedza? Iye alonga: “Ine ndatoma kuphemba Yahova ntsiku zonsene toera andiphedze kuthimizira cifuno cakukhala na pfundziro ya Bhibhlya. Mu ndzidzi ubodzi ene ndawangisira toera kuthimizira maluso anga akupfundzisa. Pakupita miyezi mingasi ndaona kuti cifuno canga cakukhala na pfundziro ya Bhibhlya cathimizirika. Mu caka cibodzi cene ndatomesa mapfundziro a Bhibhlya mawiri.”

5. Tisafunika kucitanji toera tithimizire cifuno cathu?

5 Nyerezerani pinthu pidakucitirani Yahova. (Mas. 143:5) Mpostolo Paulu akhanyerezera kukoma ntima kukulu kudapangiza Yahova kuna iye, pontho pyenepi pyam’phedza toera kukhala na cifuno cakutumikira Yahova mwaphinga. (1 Akor. 15:9, 10; 1 Tim. 1:12-14) Munjira ibodzi ene, munganyerezera pinthu pidakucitirani Yahova, pinakuphedzani toera kukwanirisa pifuno pyanu. (Mas. 116:12) Onani pidaphedza mulongo unango wa ku Honduras toera kukwanirisa cifuno cace cakutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene. Iye alonga: “Ine ndanyerezera kuti Yahova asandifuna kakamwe. Iye andiphedza toera kudziwa atumiki ace, asanditsalakana na kunditsidzikiza. Kunyerezera pyenepi kwawangisa ufuni wanga kuna Yahova, pontho kwathimizira cifuno canga cakutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene.”

6. Ndi cinthu cipi cinango cinafuna kutiphedza toera kukhala na cifuno cakuwanga?

6 Nyerezerani nkhombo zinafuna kukhala na imwe mungakwanirisa cifuno canu. Onani pidaphedza Erika, adalongwa mu ndima yakutoma, wakuti akhali na cifuno ca kufika nakweru pa nsonkhano wa basa ya m’munda. Iye alonga: “Ine ndaona kuti ndikhaluza pinthu pizinji thangwi yakufika mwakudembuka pa misonkhano ya basa ya m’munda. Kufika nakweru mbakudandiphedza toera kumwanyikana na abale na alongo na kucedza nawo. Kusiyapo pyenepi, ine mbidabva maonero akuti mbadandiphedza toera kuthimizira maluso anga mu utumiki.” Erika anyerezera nkhombo zikhafuna kukhala na iye thangwi yakufika nakweru, pontho akwanirisa cifuno cace. Ndi nkhombo zipi zakuti munakwanisa kuzinyerezera? Khala cifuno canu ndi cakuleri Bhibhlya peno kucita phembero, nyerezerani kuti pyenepi pinawangisa tani uxamwali wanu na Yahova. (Mas. 145:18, 19) Khala cifuno canu ndi ca kukulisa makhaliro Acikristu, nyerezerani kuti pyenepi pinakuphedzani tani toera kubverana mwadidi na anango. (Akol. 3:14) Panango pinakhala mwadidi kulemba mathangwi anakucitisani kufuna kukwanirisa pifuno pyanu. Buluka penepo, onani mathangwi anewa mwakubwereza-bwereza. Tomáš adalongwa mu ndima yakutoma alonga: “Ndingakhala na mathangwi mazinji toera kukwanirisa cifuno, ndisakhalambo wakutonga toera kukhonda bwerera nduli.”

7. Ninji pidaphedza Julio na nkazace toera kukwanirisa cifuno cawo?

7 Cedzani na anthu akuti anakuphedzani toera kukwanirisa pifuno pyanu. (Mis. 13:20) Onani pidaphedza Julio na nkazace toera kuthimizira utumiki wawo. Iye alonga: “Ife tasankhula axamwali akuti akhaphedzera pifuno pyathu, pontho tikhacedza nawo thangwi ya pifuno pyathu. Azinji mwa iwo akhadakwanirisa kale pifuno ninga pikhali na ife, natenepa iwo mbadakwanisa kutipasa maonero adidi. Axamwali athu anewa akhatibvundza kuti masasanyiro athu akufamba tani, pontho akhatiwangisa.”

TINACITANJI TINGASOWA CIFUNO?

Wangisirani toera kukwanirisa pifuno pyanu (Onani ndima 8)

8. Ninji pinafuna citika khala tisawangisira toera kukwanirisa pifuno pyathu basi ene mu ndzidzi unapibva ife kuti tiri na cifuno cakuwanga? (Onanimbo foto.)

8 Ntsiku zinango nee tisakhala na cifuno cakuwanga toera kukwanirisa pifuno pyathu. Kodi pyenepi pisabveka kuti nee tinakwanisa kukwanirisa pifuno pyathu? Nkhabe. Mwacitsandzo: Mphepo inakwanisa kukhala yamphambvu mbicitisa bharko kufika kunaenda iyo. Mbwenye midzidzi inango mphepo nee isakhala yamphambvu, pontho midzidzi inango nee kusaoneka mphepo. Kodi pyenepi pisabveka kuti nyakufambisa bharko nee anakwanisabve kupitiriza kufamba? Nkhabe. Mwacitsandzo, mabharko anango ali na motori, pontho anango ali na ng’ombo. Nyakufambisa bharko anakwanisa kuphatisira motori peno ng’ombo toera kufambisa bharko mpaka kufika kunaenda iye. Cifuno cathu cinakwanisa kulandaniswa na mphepo; ntsiku zinango cinakhala cakuwanga kupiringana ntsiku zinango. Khala tisawangisira toera kukwanirisa pifuno pyathu basi ene mu ndzidzi unapibva ife kuti tiri na cifuno cakuwanga, ife nee tinakwanirisa pifuno pyenepi. Mbwenye ninga nyakufambisa bharko wakuti asaphatisira njira zinango toera kufika kunaenda iye, ife tinakwanisa kukwanirisa cifuno cathu maseze ntsiku zinango nee tisakhala na cifuno cakuwanga. Ndimomwene kuti pyenepi pinakhala pyakunentsa, mbwenye tinatsandzaya kakamwe tingakwanirisa pifuno pyathu. Mbatidzati kuona kuti tinacita tani pyenepi, tendeni titawire mbvundzo wakuti panango tinakhala nawo.

9. Ndi pyakuipa kuwangisira toera kukwanirisa cifuno maseze tipibve kuti nee tiri na cifuno cakuwanga toera kucita pyenepi? Fokotozani.

9 Yahova asafuna kuti tintumikire mwakutsandzaya na mwakufuna. (Mas. 100:2; 2 Akor. 9:7) Kodi ife tisafunika kupitiriza kuwangisira toera kukwanirisa pifuno pyauzimu maseze tipibve kuti nee tiri na cifuno cakuwanga? Onani citsandzo ca mpostolo Paulu. Iye alonga: “Ndisasandika manungo anga, mbandiatsogolera ninga bitcu.” (1 Akor. 9:25-27) Paulu awangisira toera kucita pinthu pyadidi, maseze midzidzi inango nee akhali na cifuno toera kupicita. Mphapo Yahova akhakomerwa na basa ikhacita Paulu? Inde! Pontho Yahova ampasa nkhombo thangwi yakuwangisira kwace.—2 Tim. 4:7, 8.

10. Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingawangisira toera kukwanirisa cifuno cathu maseze nee tiri na cifuno cakuwanga?

10 Munjira ibodzi ene, Yahova asatsandzaya angationa mbatiwangisira toera kukwanirisa pifuno pyathu maseze midzidzi inango nee tisakhala na cifuno cakuwanga toera kucita pyenepi. Iye asatsandzaya thangwi asadziwa kuti tisacita pyenepi thangwi ya ufuni wathu kuna iye, maseze midzidzi inango nee tisakhala na cifuno. Yahova apasa nkhombo Paulu thangwi yakuwangisira kwace, pontho Iye anacitambo pibodzi pyene kuna ife. (Mas. 126:5) Pontho tingaona kuti Yahova ali kutipasa nkhombo, tinatoma kukhala na cifuno cakuwanga. Mulongo unango anacemerwa Lucyna wa ku Poloniya, alonga: “Midzidzi inango ine nee ndisafuna kuenda m’basa ya munda, makamaka khala ndaneta. Ngakhale tenepo, ndingaenda m’basa ya munda ndisakhala wakutsandzaya kakamwe.” Natenepa tendeni tione pinafunika ife kucita tingaona kuti nee tiri na cifuno cakuwanga.

11. Yahova anatiphedza tani toera kukulisa n’khaliro wakudzitonga?

11 Phembani Yahova toera akuphedzeni kukhala wakudzitonga. Kazinji kene fala ineyi isaphatisirwa toera kulonga kuwangisira kunacita ife toera kucalira pinthu pyakuipa. Mbwenye kudzitonga kusafunikambo toera kutikulumiza kucita pinthu pyadidi, makamaka khala cinthu ceneci ndi cakunentsa peno nee tiri na cifuno toera kucicita. Kumbukani kuti n’khaliro wakudzitonga usacita khundu ya misapo ya nzimu, natenepa phembani Yahova toera akuphedzeni kukulisa n’khaliro unoyu wakufunika kakamwe. (Luka 11:13; Agal. 5:22, 23) David, adalongwa mu ndima 3 afokotoza kuti phembero isam’phedza tani. Iye akhafuna kucita pfundziro ya munthu paekha mwakukhonda phonya. Iye alonga: “Ine ndikhaphemba Yahova toera andiphedze kukulisa n’khaliro wakudzitonga. Na ciphedzo cace, ndatoma kucita pfundziro ya munthu paekha mwadidi na mwakukhonda phonya.”

12. Lemba ya Ekleziaste 11:4 inatiphedza tani toera kukwanirisa pifuno pyathu?

12 Lekani kudikhira ndzidzi wakuti pinthu pinakhala mwadidi. Tingadikhira ndzidzi unoyu, panango nee tinakwanirisa pifuno pyathu. (Lerini Ekleziaste 11:4.) M’bale unango anacemerwa Dayniel alonga: “Nkhabe ndzidzi wakuti pinthu pyonsene piri mwadidi. Natenepa nee tisafunika kudikhira toera kucita pinthu pinafuna ife.” M’bale Paul wa ku Uganda alonga thangwi inango yakuti inaticitisa kukhonda kusiya pinthu toera kupicita ndzidzi unango. Iye alonga: “Tingatoma kucita pinthu pinafuna ife mwakukhonda tsalakana pinentso, Yahova anatiphedza.”—Mal. 3:10.

13. Thangwi yanji ndi pyakufunika kutoma kukhazikisa pifuno ping’ono?

13 Tomani pang’ono-pang’ono. Panango nee tinakhala na cifuno thangwi pinthu pinafuna kucita ife pisaoneka ninga ndi pyakunentsa kakamwe toera kupicita. Khala ndi pyenepi pinacitika na imwe, panango pinakhala mwadidi kugawa pifuno pyanu. Khala cifuno canu ndi kukulisa n’khaliro Wacikristu, musaona tani kupangiza n’khaliro unoyu mwapang’ono na pang’ono? Khala cifuno canu ndi cakuleri Bhibhlya yonsene, musaona tani kutoma kuleri mu ndzidzi wakucepa? Tomáš, adalongwa mu ndima yakutoma, akhanentseka toera kukwanirisa cifuno cace cakuleri Bhibhlya yonsene mu caka cibodzi. Iye alonga: “Ine ndadzindikira kuti ndikhadasankhula kuleri mavesi mazinji kakamwe pa ntsiku. Natenepa, ine ndatoma pontho, mbwenye paulendo unoyu ndasankhula kuleri mavesi akucepa ntsiku zonsene mbandinyerezera mwadidi pikhaleri ine. Na thangwi ineyi, ine ndatoma kukomerwa na kuleri Bhibhlya.” Nakuti Tomáš akhakomerwa na kuleri Bhibhlya, iye akhafunambo kuileri mu ndzidzi uzinji. Mukupita kwa ndzidzi, iye akwanisa kuleri Bhibhlya yonsene. c

LEKANI BWERERA NDULI MUNGATHIMBANA NA MIPINGIZO

14. Ndi mipingizo ipi yakuti panango tinathimbana nayo?

14 Mwakukhonda tsalakana khala tiri na cifuno cakuwanga peno ndife akudzitonga, midzidzi inango tinathimbana na mipingizo. Mwacitsandzo, “pinthu pyakukhonda kudikhirwa” panango pinatikwatira ndzidzi wakuti mbatidauphatisira toera kukwanirisa pifuno pyathu. (Ekle. 9:11) Panango tinathimbana na pinentso pyakuti pinaticitisa kubwerera nduli mbatisowa mphambvu. (Mis. 24:10) Thangwi yakusowa kwathu ungwiro, panango tinacita madodo akuti nee anatiphedza toera kukwanirisa cifuno cathu. (Aroma 7:23) Peno panango tinapibva kuti taneta. (Mat. 26:43) Mphapo ninji pinafuna kutiphedza tingathimbana na mipingizo?

15. Tingathimbana na mipingizo, pisabveka kuti nee tinakwanisa kukwanirisa pifuno pyathu? Fokotozani. (Masalmo 145:14)

15 Kumbukani kuti mungathimbana na mipingizo nee pisabveka kuti munacimwana kukwanirisa cifuno canu. Bhibhlya isalonga kuti panango tinathimbana na pinentso mwakubwereza-bwereza. Kusiyapo pyenepi, isapangiza pakweca kuti ife tinakwanisa kuyesera pontho kukwanirisa cifuno cathu, makamaka na ciphedzo ca Yahova. (Lerini Masalmo 145:14.) M’bale Philip, adalongwa mu ndima yakutoma alonga: “Ine nee ndisaikha manyerezero anga ku midzidzi idacimwana ine kukwanirisa cifuno canga. Mbwenye ndisanyerezera midzidzi idatoma ine pontho kuwangisira toera kukwanirisa pifuno pyanga.” David, adalongwa mu ndima zakutoma alonga: “Ine nee ndisaona mipingizo ninga pinentso, mbwenye ndisaiona ninga mwai wakupangiza ufuni wanga kuna Yahova.” Mwandimomwene, mungapitiriza kuwangisira mwakukhonda tsalakana mipingizo inathimbana na imwe munapangiza kuti musafuna kukomeresa Yahova. Iye asatsandzaya kakamwe angaona kuti muli kuwangisira toera kukwanirisa pifuno pyanu!

16. Tinapfundzanji na mipingizo inathimbana na ife?

16 Pfundzani na mipingizo inathimbana na imwe. Nyerezerani pinthu pidacitika toera mucimwane kukwanirisa cifuno canu, pontho bvundzikani: ‘Ndinacitanji toera pyenepi pikhonde kucitika pontho?’ (Mis. 27:12) Midzidzi inango mipingizo inathimbana na imwe panango inapangiza kuti pinthu pinafuna imwe kucita nee munapikwanisa. Khala ndi pyenepi pinakucitikirani, nyerezerani pontho cifuno canu toera muone khala munakwanisa kucikwanirisa. d Yahova nee anaona kuti mwacimwana kukwanirisa cifuno canu.—2 Akor. 8:12.

17. Thangwi yanji tisafunika kunyerezera pinthu pidakwanisa ife kucita?

17 Kumbukani pinthu pidakwanisa imwe kucita. Bhibhlya isalonga kuti “Mulungu nee ndi wakukhonda kulungama toera aduwale basa yanu.” (Aheb. 6:10) Natenepa, imwe nee musafunikambo kuduwala pinthu pidacita imwe. Nyerezerani pinthu pidakwanisa imwe kucita ninga kukhala na uxamwali na Yahova, kucedza na anango thangwi ya iye peno kubatizwa. Imwe mwathambaruka mbamukwanirisa pifuno pyauzimu pikhali na imwe, natenepa munakwanisambo kuthambaruka mpaka kukwanirisa pifuno piri na imwe cincino.—Afil. 3:16.

Tsandzayani na nkhombo zinakupasani yahova (Onani ndima 18)

18. Tisafunika kukumbukanji mu ndzidzi unawangisira ife toera kukwanirisa pifuno pyathu? (Onanimbo foto.)

18 Na ciphedzo ca Yahova, imwe munakwanisa kukwanirisa pifuno pyanu, ninga nyakufambisa bharko wakuti asafika mwakutsandzaya kunaenda iye. Munjira ibodzi ene, mu ndzidzi unawangisira imwe toera kukwanirisa pifuno pyanu pyauzimu, lekani duwala kuona ciphedzo ca Yahova na nkhombo zinakupasani iye. (2 Akor. 4:7) Mungakhonda kubwerera nduli, munatambira nkhombo zizinji kakamwe.—Agal. 6:9.

NYIMBO 126 Tikhale Maso, Dzololo na Amphambvu

a Kazinji kene gulu ya Yahova isatiwangisa toera kukhazikisa pifuno pyauzimu. Mphapo ndiye tani khala takhazikisa kale cifuno mbwenye pikunentsa toera kucikwanirisa? Nsolo uno unatipasa maonero akusiyana-siyana toera tikwanirise pifuno pyathu.

b MABVEKERO A MAFALA ANANGO: Cifuno cauzimu ndi cinthu cinawangisira ife toera kucita kuti tikwanise kutumikira Yahova mwadidi kakamwe mbatintsandzayisa. Mwacitsandzo, imwe munakwanisa kukhazikisa cifuno ca kukulisa n’khaliro Wacikristu peno kucita mwadidi cinthu toera kutumikira Yahova ninga kuleri Bhibhlya, pfundziro ya munthu paekha na basa yakumwaza mphangwa.

d Toera kudziwa pizinji, onani nsolo wakuti Cultive expectativas razoáveis e sinta alegria mu A Sentinela 15 de Julho de 2008.