Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

‘Ndokoni, Citani Anyakupfundza Kwa Anthu a Madzindza Onsene’

‘Ndokoni, Citani Anyakupfundza Kwa Anthu a Madzindza Onsene’

‘Ndokoni, citani anyakupfundza kwa anthu a madzindza onsene, mbamuabatiza, apfundziseni toera kubvera pinthu pyonsene pidakupangani ine.’​—MAT. 28:18, 19.

NYIMBO: 141, 17

1, 2. Ndi mibvundzo ipi inaoneka thangwi ya mafala adalonga Yezu pa Mateo 24:14?

YEZU apikira kuti mu ntsiku zakumalisa, mphangwa zadidi za Umambo mbizidamwazwa kwa anthu onsene. (Mat. 24:14) Ninga Mboni za Yahova, tisadziwika pa dziko yonsene yapantsi thangwi ya basa yathu. Anango asakomerwa na basa yathu, mbwenye anango nkhabe, ngakhale tenepo iwo asatilemedza thangwi ya basa yathu. Mwandimomwene, ndife basi tinacita basa idapikira Yezu. Thangwi yanji tisalonga tenepo? Tisadziwa tani kuti tikucita basa idapikira Yezu?

2 Mauphemberi mazinji asanyerezera kuti ali kumwaza mphangwa zadidi. Mbwenye basi ene pinacita iwo ndi kutsogolera misa na mabasa anango m’magereja, televizau, mu interneti peno kupanga anango kuti iwo apfundza tani pya Yezu. Anango asanyerezera kuti kuphedza anthu pa nyatwa peno kuphedzera ninga dotoro peno apfundzisi ndi njira yakumwaza mphangwa. Kodi ineyi ndi basa yakumwaza mphangwa idalonga Yezu?

3. Mwakubverana na Mateo 28:18, 19 ndi pinthu pipi pinai pisafunika kucitwa na atowereri a Yezu?

 3 Kodi anyakupfunza a Yezu akhafunika kudikhira toera anthu abwere kuna iwo? Nee pang’ono pene! Pakumala kulamuswa muli akufa, Yezu apanga anyakupfundzace: ‘Ndokoni, citani anyakupfundza kwa anthu a madzindza onsene, mbamuabatiza, apfundziseni toera kubvera pinthu pyonsene pidakupangani ine.’ (Mat. 28:18, 19) Mafala anewa asapangiza kuti tisafunika kucita pinthu pinai. Tisafunika kucita anyakupfundza, kuabatiza na kuapfundzisa, mbwenye ndi cinthu cipi cakutoma cisafunika ife kucita? Yezu alonga: ‘Ndokoni!’ Thangwi ya ntemo unoyu, nyakudziwisa pya Biblya unango alonga: “‘Ndokoni’ ndi basa ya Akristu onsene, mwakukhonda tsalakana khala asafunika kuwambuka nseu peno bara.”​—Mat. 10:7; Luka 10:3.

4. Kodi kukhala ‘anyakusodza a anthu’ kusaphatanizanji?

4 Kodi Yezu akhadikhiranji kwa anyakupfundzace? Kodi iye akhafuna kuti iwo amwaze mphangwa munthu paekha, peno ninga nsoka? Nakuti munthu m’bodzi mbadacimwana kumwaza mphangwa kwa ‘anthu a madzindza onsene,’ anyakupfundza a Yezu akhafunika kukhala nsoka. Yezu abvekesa pyenepi mudapanga iye anyakupfundzace toera akhale ‘anyakusodza a anthu.’ (Lerini Mateo 4:18-22.) Ntundu wakumedza ukhalonga iye nee ukhali wa munthu m’bodzi mbakakhala pantsi na cimedzo mbadikhira kuti ntsomba imangwe. M’mbuto mwace, basa ineyi ikhaphataniza kusodza na kokota. Ntundu unoyu wakusodza usaphemba kuwangisira kwa anthu azinji toera kuphata basa pabodzi ninga nsoka.​—Luka 5:1-11.

5. Ndi mibvundzo ipi minai inafunika ife kudziwa, mphapo thangwi yanji?

5 Toera kudziwa kuti mbani akukwanirisa profesiya ya Yezu yakumwaza mphangwa zadidi, tisafunika kudziwa matawiro a mibvundzo minai inatowera:

  • Ndi mphangwa zipi zinafunika kumwazwa na atowereri a Yezu?

  • Ninji cisafunika kutikulumiza toera kumwaza mphangwa?

  • Ndi njira zipi zisafunika ife kuphatisira?

  • Basa yathu isafunika kucitwa mpaka papi, mphapo mpaka lini?

Matawiro a mibvundzo ineyi anatiphedza toera kudziwa kuti mbani akucita basa yakupulumusa umaso, pontho anawangisambo cifuno cathu cakupitiriza kumwaza mphangwa.​—1 Tim. 4:16.

MPHANGWA ZINAFUNIKA KUMWAZWA

6. Thangwi yanji tiri na cinyindiro cakuti Mboni za Yahova ndizo zinamwaza mphangwa zadidi?

6 Lerini Luka 4:43. Yezu amwaza ‘mphangwa zadidi za Umambo,’ pontho asadikhira kuti atowereri ace acitembo pibodzi pyene. Ndi nsoka upi unamwaza mphangwa zadidi kwa ‘anthu a madzindza onsene’ lero? Mwakukhonda kupenula​—ndi Mboni za Yahova. Ngakhale ale anakhonda kukomerwa na basa yathu asadziwambo pyenepi. Mwacitsandzo, misionaryo unango Wacikatolika apanga m’bodzi wa Mboni za Yahova kuti iye akhala m’madziko mazinji, m’madziko anewa iye abvundzisa Mboni za Yahova kuti ndi mphangwa zipi zikhamwaza iwo. Iye alonga: “Onsene atawira mwakukhonda bveka, mbapereka ntawiro ubodzi ene: ‘Mphangwa zadidi za Umambo.’” Mbwenye matawiro awo nee akhali akukhonda bveka, thangwi akhali akubverana, ninga pinafunika kucitwa na Akristu andimomwene. (1 Akor. 1:10) Pontho iwo akhagomezera mafala a nsolo wa revista ya Ncenjezi Wakudziwisa Umambo wa Yahova. Revista ya Ncenjezi isagumanika mu pilongero pyakukwana 254, pontho  makopya akukwana mamiliyau 59 a revista ineyi asadhindwa nthanda zonsene. Natenepa, revista ineyi ndiyo basi inagawirwa kakamwe pa dziko yonsene.

7. Tisadziwa tani kuti atsogoleri a mauphemberi nee akumwaza mphangwa zadidi?

7 Atsogoleri a Mauphemberi nee asamwaza mphangwa zadidi za Umambo. Angalonga pya Umambo, azinji asaulonga kuti ndi mabvero peno cinthu cakuti ciri muntima mwa Nkristu. (Luka 17:21) Iwo nee asaphedza anthu toera kubvesesa kuti Umambo wa Mulungu ndi utongi wakudzulu wakuti Mambo wace ndi Yezu. Pontho nee asapfundzisa anthu kuti mwakukhonda dembuka Umambo wa Mulungu unadzamalisa uipi na nyatwa zonsene pa dziko yapantsi. (Apok. 19:11-21) M’mbuto mwace, iwo asasankhula kukumbuka Yezu m’maphwando a Khisimisi na a Paskwa. Iwo nee asadziwa pinafuna kudzacita Yezu pa dziko yapantsi ninga Ntongi wa Umambo wa Mulungu. Nakuti iwo nee asadziwa mphangwa zinafunika iwo kumwaza, iwo nkhabe kudziwa kuti thangwi yanji asafunika kumwaza mphangwa.

CINATIKULUMIZA TOERA KUMWAZA MPHANGWA

8. Kodi ale anamwaza mphangwa zadidi asafunika kucalira cifuno cipi?

8 Ninji cisafunika kutikulumiza toera kumwaza mphangwa? Cifuno cathu nee cisafunika kukhala cakugumana kobiri toera kumanga nyumba zadidi. Yezu apanga anyakupfundzace: “Mwatambira pezi, pasanimbo pezi.” (Mat. 10:8) Mafala a Mulungu nee asafunika kuguliswa. (2 Akor. 2:17) Ale anamwaza mphangwa zadidi nee asafunika kutambira pinthu thangwi ya basa inacita iwo. (Lerini Machitiro 20:33-35.) Maseze pidalonga Yezu pisabveka mwadidi, mauphemberi mazinji ali na cifuno cakusaka kobiri toera magereja awo aende patsogolo, pontho toera kulipa atsogoleri awo na anyabasa anango azinji. Natenepa, atsogoleri a mauphemberi asagumanya mpfuma kakamwe.​—Apok. 17:4, 5.

9. Kodi Mboni za Yahova zisapangiza tani kuti ziri na cifuniro cadidi pakumwaza mphangwa?

9 Kodi Mboni za Yahova zisagumana tani kobiri toera kutsalakana basa yawo? Basa yonsene isaphedzerwa na pyakupereka pinacita anthu mwakufuna. (2 Akor. 9:7) Nkhabe kucitwa nsonkhonsonkho pa Nyumba ya Umambo peno pa misonkhano yawo ya gawo. Ngakhale tenepo, mu caka cidamala Mboni za Yahova zaphatisira midzidzi yakukwana cifupi na mabhiliyau mawiri m’basa yakumwaza mphangwa zadidi mbacitisa mapfundziro a Bhibhlya akupiringana mamiliyau mapfemba nthanda zonsene. Iwo nkhabe kulipwa thangwi ya basa yawo, mbwenye asakomerwa kuphatisira kobiri yawo toera kumwaza mphangwa zadidi. Thangwi ya basa ya Mboni za Yahova, mamuna unango alonga: “Cifuniro cawo cikulu ndi kumwaza mphangwa na kupfundzisa. . . . Iwo nkhabe ntsogoleri wakuti asafunika kulipwa.” Mphapo khala nee tisamwaza mphangwa thangwi ya kobiri, ninji cinatikulumiza toera kucita basa ineyi? Mwakuperekeka, ife tisacita basa ineyi thangwi tisafuna Yahova na anthu. Pyenepi pisapangiza kuti tikukwanirisa profesiya inagumanika pa Masalmo 110:3. (Lerini.)

NDI NJIRA ZIPI ZISAFUNIKA KUPHATISIRWA?

Ife tisamwaza mphangwa m’mbuto zonsene zinagumanika anthu (Onani ndima 10)

10. Ndi njira zipi zidaphatisira Yezu na anyakupfundzace toera kumwaza mphangwa zadidi?

10 Ndi njira zipi zidaphatisira Yezu na anyakupfundzace toera kumwaza mphangwa zadidi? Iwo akhaenda m’mbuto zonsene zikhagumanika anthu​—mbuto zapakweca na m’manyumba. Basa yakumwaza mphangwa isaphemba kuenda nyumba na nyumba toera  kusaka anthu anafuna kubvesera. (Mat. 10:11; Luka 8:1; Mach. 5:42; 20:20) Njira ineyi isaphedza toera kumwaza mphangwa kwa anthu a madzindza onsene.

11, 12. Kodi basa yakumwaza mphangwa zadidi ya mauphemberi anango yasiyana tani na ya Mboni za Yahova?

11 Kodi mauphemberi anango asamwaza mphangwa zadidi ninga pikhacita Yezu? Kazinji kene, anthu a mauphemberi asalipa atsogoleri awo toera amwaze mphangwa. Atsogoleri anewa nee asacita anyakupfundza apswa, mbwenye asakomerwa kupitiriza na ale ali na iwo kale. Midzidzi inango, iwo asayesera kuwangisa anthu awo toera kumwaza mphangwa. Mwacitsandzo, pakutoma kwa caka 2001, Papa João Paulo II alonga pa tsamba yace: “Mu pyaka pizinji ndisalonga mwakubwereza-bwereza pya basa yakumwaza Evanjelyu. Natenepa ndikulonga pontho cincino . . . Tisafunika kukhala na phinga ibodzi ene ninga ikhali na mpostolo Paulu adalonga: ‘Dzedze kwa ine ndingakhonda kumwaza Evanjelyu.’” Buluka penepo, papa alonga kuti basa ineyi “nee isafunika kucitwa basi ene na anthu akupambulika, mbwenye isafunika kucitwa na Anthu onsene a Mulungu.” Mphapo ndi anthu angasi adabvera uphungu unoyu?

12 Mbwenye ndiye tani pya Mboni za Yahova? Ndiwo basi anamwaza mphangwa zakuti Yezu akutonga ninga Mambo kubulukira mu caka 1914. Mukubvera mafala a Yezu, iwo asaikha patsogolo basa yakumwaza mphangwa. (Mko. 13:10) Bukhu ya Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners yalonga: “Kwa Mboni za Yahova, basa yakumwaza mphangwa ndi yakufunika kakamwe.” Bukhu ineyi yalongambo: “Angagumana kuti munthu ana njala, akutsoperwa, akuduwala, iwo asayesera kumphedza, mbwenye ndzidzi onsene asakumbuka kuti cifuniro cawo ndi kumwaza mphangwa zinalonga pyakumala kwa makhaliro ano na kupfundzisa anthu pya cipulumuso.” Mboni za Yahova zikupitiriza kumwaza mphangwa zenezi mbaphatisira njira zidaphatisira Yezu na anyakupfundzace.

NDI KUPI KUSAFUNIKA IFE KUMWAZA MPHANGWA, MPHAPO MPAKA LINI?

13. Basa yathu isafunika kucitwa mpaka papi?

13 Yezu afokotoza kukula kwa cisa cakumwaza mphangwa mudalonga iye kuti mphangwa zadidi zisafunika kumwazwa ‘pa dziko yonsene.’ (Mat. 24:14) Anyakupfundza asafunika kucitwa mwa ‘anthu a madzindza onsene.’ (Mat. 28:18, 19) Pyenepi pisapangiza kuti mphangwa zadidi zisafunika kumwazwa pa dziko yonsene yapantsi.

14, 15. Kodi kukula kwa basa ya Mboni za Yahova kusapangiza tani kuti akukwanirisa profesiya ya Yezu? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

14 Mboni za Yahova zikukwanirisa profesiya ya Yezu inalonga kuti mphangwa zadidi zisafunika kumwazwa pa dziko yonsene. Thangwi yanji tikulonga tenepo? Ku Estados Unidos, kuna atsogoleri a mauphemberi cifupi na 600.000, mbwenye Mboni za Yahova zinamwaza mphangwa zadidi mu dziko ineyi ndi zakupiringana 1.200.000. Pa dziko yonsene,  uphemberi wa Katolika Romana, uli na atsogoleri cifupi na 400.000, mbwenye pana mamiliyau akupiringana masere a Mboni za Yahova anamwaza mphangwa zadidi m’madziko akukwana 240. Mwakukhonda penula, Mboni za Yahova zikumwaza mphangwa zadidi pa dziko yonsene, mbasimba na kupasa mbiri Yahova!​—Sal. 34:1; 51:15.

15 Ninga Mboni za Yahova, tisakomerwa kumwaza mphangwa zadidi kwa anthu azinji, kumala mbakudzati kufika. Toera kukwanirisa pyenepi, tisathumburuza na kudhinda mabukhu, marevista, matratado, micemerero ya nsonkhano wa gawo na ya Cikumbuso mu pilongero pyakupiringana 700, mbatigawira anthu mwakukhonda lipa. Makopya akupiringana mamiliyau 200 a Bhibhlya ya Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas adhindwa mu pilongero pyakupiringana 130. Caka cidamala basi, tadhinda mabukhu cifupi na mabhiliyau manai na hafu. Mu website yathu, musagumanika mphangwa mu pilongero pyakupiringana 750. Ndi nsoka upi unango unacita basa yakulandana na ineyi?

16. Tisadziwa tani kuti Mboni za Yahova ziri na nzimu wakucena?

16 Kodi basa yakumwaza mphangwa zadidi mbidapitiriza mpaka lini? Yezu alonga kuti basa ineyi isafunika kupitiriza mpaka mu ntsiku zakumalisa, ‘buluka penepo kumala mbakudafika.’ Ndi nsoka upi unango wauphemberi unamwaza mphangwa zadidi mu ntsiku zino zakumalisa? Anthu anango a mauphemberi anacedza na ife mu utumiki asalonga: “Ife tiri na nzimu wakucena, mbwenye imwe musamwaza mphangwa.” Kodi kupirira kwathu m’basa yakumwaza mphangwa nee kusapangiza kuti tiri na ciphedzo ca nzimu wa Mulungu? (Mach. 1:8; 1 Ped. 4:14) Kazinji kene, misoka inango ya mauphemberi yayesera kumwaza mphangwa ninga pinacita Mboni za Yahova, mbwenye nee yakwanisa kupitiriza. Anango asayesera kutumikira ninga amisionaryo mu ndzidzi wakucepa, buluka penepo mbabwerera kwawo toera kucita mabasa akhacita iwo kale. Anangombo asayesera kuenda nyumba na nyumba, mbwenye nee asamwaza mphangwa zadidi za Umambo. Natenepa, pisaoneka pakweca kuti iwo nee akucita basa idatomesa Yezu.

MWANDIMOMWENE MBANI AKUMWAZA MPHANGWA ZADIDI LERO?

17, 18. (a) Thangwi yanji tiri na cinyindiro cakuti Mboni za Yahova ndizo basi zinamwaza mphangwa zadidi za Umambo lero? (b) Thangwi yanji tisakwanisa kupitiriza m’basa yakumwaza mphangwa?

17 Mphapo mbani akumwaza mphangwa zadidi za Umambo lero? Tinakwanisa kulonga na cinyindiro consene: “Ndi Mboni za Yahova!” Thangwi yanji tiri na cinyindiro consene? Thangwi tikumwaza mphangwa zidalonga Yezu​—mphangwa zadidi za Umambo. Nakuti tisaenda kunagumanika anthu toera kuamwazira mphangwa, ife tisaphatisira njira zakuthema. Basa yathu yakumwaza mphangwa ikucitwa na cifuno cadidi​—ufuni, tayu toera kugumanya kobiri. Ife tikumwaza mphangwa m’mbuto zizinji kakamwe, mbatiphedza anthu a madzindza onsene na a pilongero pyonsene. Pontho tinapitiriza kucita basa ineyi mwakukhonda kubwerera nduli, caka na caka mpaka kunkhomo.

18 Tisatsandzaya kakamwe tingaona pinacitwa na atumiki a Mulungu mu ntsiku zino zakumalisa. Mphapo tisakwanisa tani kucita basa ineyi yonsene? Mpostolo Paulu asatawira mbvundzo unoyu mu tsamba idatumiza iye kwa Afilipi: ‘Mulungu ndiye anakucitisani muntima mwanu kukhala na cifuno na mphambvu toera kucita cinthu consene cinafuna iye.’ (Afil. 2:13) Natenepa, tendeni tonsene tiphembe kuti Yahova, Babathu waufuni atipase mphambvu toera tipitirize kumwaza mphangwa zadidi.​—2 Tim. 4:5.