Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kodi Bhibhlya Isapitiriza Kucinja Umaso Wanu?

Kodi Bhibhlya Isapitiriza Kucinja Umaso Wanu?

‘Cinjwani mbamukhala na ndzeru zipswa.’​—AROM. 12:2, Tradução do Novo Mundo.

NYIMBO: 29, 52

1-3. (a) Ndi macinjo api akuti panango tinanentseka toera kuacita pakumala kubatizwa? (b) Khala pisanentsa kucita macinjo, ndi mibvundzo ipi isafunika ife kucitika? (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

MU PYAKA pizinji Kevin [1] akhagwa cabutha, kufumali, kuledzera kakamwe na kuphatisira mitombwe yakuledzeresa. Pidamala iye kupfundza pya Yahova, iye asankhula kukhala na uxamwali wakuwanga na iye. Toera kukhala wakutawirika kuna Yahova, Kevin akhafunika kusiya macitiro onsene akuipa. Na ciphedzo ca Yahova pabodzi na Mafalace, iye akwanisa kucinja.​—Aheb. 4:12.

2 Kodi Kevin asiya kucita macinjo mu umaso wace pakumala kubatizwa? Nkhabe, thangwi iye akhafunika kupitiriza kuwangisira toera kukulisa na kusasanyira makhaliro ace Acikristu. (Aef. 4:31, 32) Mwacitsandzo, iye aona kuti akhacimbiza kakamwe na kuipirwa. Kevin alonga: Kupfundza kumalisa cipendamiro canga ca kuipirwa mwakucimbiza pikhali pyakunentsa kakamwe kupiringana kusiya makhaliro akuipa akhacita ine mbandidzati kubatizwa. Mbwenye iye  aphemba ciphedzo ca Yahova na kupfundza Bhibhlya mwakukhonda phonya, natenepa akwanisa kucinja.

3 Ninga Kevin, mbatidzati kubatizwa azinji a ife tacita macinjo makulu mu umaso wathu toera tikhale mwakubverana na pinalonga Bhibhlya. Mbwenye pakumala kubatizwa, tadzindikira kuti tikhafunika kupitiriza kucita macinjo mang’ono toera tikwanise kutowezera mwapadhuzi Yahova na Yezu. (Aef. 5:1, 2; 1 Ped. 2:21) Mwacitsandzo, panango tadzindikira kuti tiri na nzimu wakudungunya, kugopa anthu, kulonga mapsweda peno pipendamiro pinango pyakuipa. Kodi musaona kuti pisanentsa kwa imwe kucita macinjo m’makhundu anewa? Khala ndi tenepo, bvundzikani: ‘Ndakwanisa kucita macinjo makulu kakamwe, mphapo thangwi yanji pisanentsa kupitiriza kucita macinjo mang’ono? Kodi ndisafunika kucitanji toera kuphatisira pinalonga Bhibhlya toera ndipitirize kucita macinjo mu umaso wanga?’

KHALANI NA MAONERO AKULINGANIRA

4. Thangwi yanji pisanentsa kukomeresa Yahova ndzidzi onsene?

4 Ninga anthu akuti asafuna Yahova, ife tisacita pyonsene toera kunkomeresa. Mbwenye ninga anthu akusowa ungwiro, tisacimwana kukomeresa Yahova ndzidzi onsene. Kazinji kene tisakhalambo na mabvero ninga a mpostolo Paulu, iye alonga: “Ndisadziwa kuti mwa ine, ndiko kubveka, m’manungo mwanga nkhabe cadidi, thangwi ndiri na cifuno cakucita pinthu pyadidi, mbwenye nkhabe kwanisa kupicita.”​—Arom. 7:18, NM; Tgo. 3:2.

5. Ndi macinjo api adacita ife mbatidzati kubatizwa? Mbwenye ndi pipendamiro pipi pyakuti panango tinapitiriza kuthimbana napyo?

5 Mbatidzati kukhala m’mwazi mphangwa, tikhafunika kusiya macitiro onsene anaida Yahova. (1 Akor. 6:9, 10) Ngakhale tenepa, ndife akusowa ungwiro. (Akol. 3:9, 10) Natenepa, tisapitiriza kucita madodo maseze tabatizwa mu pyaka pizinji nduli. Panango midzidzi inango tinakhala na pifuno na manyerezero akuipa, peno kunentseka toera kumalisa pipendamiro pya kufewa kwathu. Mwandimomwene, panango tinathimbana na pipendamiro pibodzi pyene mu pyaka pizinji.

6, 7. (a) Ninji pinatiphedza toera kukhala na uxamwali na Yahova maseze ndife anthu akusowa ungwiro? (b) Thangwi yanji tisafunika kupitiriza kuphemba Yahova toera atilekerere?

6 Kusowa kwathu ungwiro nee kusafunika kutipingiza kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova peno kupitiriza kuntumikira. Nyerezerani basi: Pidaticemera Yahova toera tikhale axamwali ace, iye akhadziwa kuti mbatidadodoma midzidzi inango. (Jwau 6:44) Iye akhadziwambo kuti tiri na pipendamiro pyakuipa, ndife akufewa, pontho kuti mbatidacita madawo. Ngakhale tenepo, Yahova afuna kuti tikhale axamwali ace.

7 Ufuni wakulumiza Yahova toera kutipasa muoni wa ntengo ukulu kakamwe—ntsembe ya ciomboli ca Mwanace wakufunika. (Jwau 3:16) Tingadodoma mbatcinyuka kubulukira mu ntsembe ineyi ya ntengo ukulu kakamwe, mbatiphemba kulekererwa na Yahova, tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti tikupitiriza kukhala axamwali ace. (Arom. 7:24, 25; 1 Jwau 2:1, 2) Kodi tisafunika kunyerezera kuti nee tathema toera kuphindula na ntsembe ya ciomboli, thangwi tisaona kuti nee ndife akucena peno ndife akudawa? Nkhabe! Thangwi pyenepi ndi sawasawa na kukhonda kusamba manja athu adapswipa, maseze madzi alipo. Mwandimomwene, ntsembe ya ciomboli yaperekwa toera kuphedza anyakudawa akutcinyuka. Mphyakutsandzayisa kakamwe kuti Yahova acitisa kuti tikhale axamwali ace maseze ndife akusowa ungwiro.​—Lerini 1 Timoti 1:15.

8. Thangwi yanji nee tisafunika kupwaza madodo athu?

8 Mwandimomwene, nee tisafunika kupwaza madodo athu peno kukhonda cinja thangwi ndife akusowa ungwiro. Kukulisa uxamwali na  Yahova pisaphemba kuwangisira toera kutowezera mwapadhuzi Yahova na Yezu, mbatikhala ntundu wa anthu unafuna iwo. (Sal. 15:1-5) Pisaphembambo kuwangisira toera kutonga pipendamiro pyathu pyakusowa ungwiro, peno kupimalisa khala mphyakukwanisika. Mwakukhonda tsalakana khala tabatizwa cincino peno tiri mu undimomwene mu pyaka pizinji, tonsene tisafunika ‘kupitiriza . . . kucinjwa.’​—2 Akor. 13:11.

9. Tisadziwa tani kuti tinakwanisa kupitiriza kukulisa makhaliro a umunthu upswa?

9 Kuwangisira ndi kwakufunika toera tikwanise ‘kucinjwa’ mbatikhala na ‘umunthu upswa.’ Mpostolo Paulu apanga Akristu: ‘Mwapfundziswa kusiya umunthu wanu wakale, udaoneka pa macitiro anu akale, wakuti usapswipiswa na pifuno pyakunyengeza. Pontho musafunika kupitiriza kucinjwa m’mphambvu ya manyerezero anu, mbamukhala na umunthu upswa udacitwa mwakubverana na cifuno ca Mulungu, mwakulungama na mwakukhulupirika.’ (Aef. 4:22-24) Mafala akuti ‘kupitiriza kucinjwa’ asapangiza kuti kukhala na umunthu upswa ndi pinthu pyakuti tisafunika kupitiriza kuwangisira toera kupicita ndzidzi onsene. Pyenepi mphyakuwangisa kakamwe thangwi pisatipasa cinyindiro cakuti mwakukhonda tsalakana ndzidzi udakhala ife mbatikatumikira Yahova, tinakwanisa kupitiriza kukulisa na kusasanyira makhaliro Acikristu mu umaso wathu. Inde, Bhibhlya inakwanisa kupitiriza kucinja umaso wathu.

THANGWI YANJI PISANENTSA KAKAMWE?

10. Tisafunika kucitanji toera Bhibhlya ipitirize kuticinja? Ndi mibvundzo ipi isafunika ife kucitika?

10 Tisafunika kuwangisira khala tisafuna kuti Bhibhlya ipitirize kuticinja. Mphapo thangwi yanji tisafunika kuwangisira kakamwe? Khala Yahova akupasa nkhombo kuwangisira kwathu, kodi nee mbatidathambaruka mwakukhonda nentsa? Kodi Yahova nee mbadacitisa kuti pikhale pyakukhonda nentsa kumalisa pipendamiro pyathu pyakusowa ungwiro, mbatipangiza makhaliro Acikristu mwakukhonda kuwangisira?

11-13. Thangwi yanji Yahova asafuna kuti tiwangisire toera kumalisa pipendamiro pyathu pyakuipa?

11 Tingayang’ana pinthu piri kudzulu na pantsi, tisatawira kuti Yahova ndi wamphambvu zonsene. Mwacitsandzo, iye acita dzuwa yakuti ndi yamphambvu kakamwe. Segundu ibodzi na ibodzi, dzuwa isabulusa ceza ca mphambvu na kupisa kakamwe. Maseze mphambvu ya dzuwa inafika pa dziko yapantsi ndi ing’ono kakamwe, iyo isakwanisa kupereka ceza na kupisa kwakukwana toera tikwanise kukhala na umaso. (Sal. 74:16; Iza. 40:26) Yahova asapasambo mphambvu atumiki ace mu ndzidzi unaifuna iwo. (Iza. 40:29) Inde, Yahova anakwanisa kutipasa mphambvu toera kumalisa pipendamiro pyathu mbatikhonda kunentseka kakamwe peno kupfundza kubulukira m’madodo athu. Mphapo thangwi yanji iye nkhabe kucita pyenepi?

12 Yahova atipasa muoni wa ntengo ukulu kakamwe​—ufulu wakusankhula. Tingasankhula kucita cifuno ca Yahova mbatiwangisira toera kucita pyenepi, tisapangiza ufuni wathu ukulu kuna Yahova na cifuno cathu cakunkomeresa. Tisapangizambo kuti tisaphedzera utongi wace ukulu. Sathani alonga kuti Yahova nee athema kutonga, natenepa, tingabvera Yahova mwakufuna kwathu, tisapangiza kuti tisafuna kuti iye akhale Ntongi wathu. Pontho tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Babathu waufuni asapasa ntengo kuwangisira kwathu toera kuphedzera utongi wace. (Yobe 2:3-5; Mis. 27:11) Mbidakhala kuti Yahova acitisa kuti tintumikire mwakukhonda kuwangisira toera kumalisa pipendamiro pyathu pyakusowa ungwiro, kukhulupirika kwathu kwa iye na kuphedzera kwathu utongi wace ukulu nee mbakudakhala na mabvekero.

13 Na thangwi ineyi, Yahova asaphemba kuti tiwangisire toera kukulisa makhaliro Acikristu.  (Lerini 2 Pedro 1:5-7; Akol. 3:12) Iye asadikhira kuti tiwangisire toera kutonga manyerezero athu na mabvero athu. (Arom. 8:5; 12:9) Tingawangisira toera kucita pyenepi, tisakhala akutsandzaya tingaona kuti Bhibhlya isapitiriza kucinja umaso wathu.

TAWIRISANI KUTI BHIBHLYA IPITIRIZE KUCINJA UMASO WANU

14, 15. Tisafunika kucitanji toera kukulisa makhaliro anakomeresa Yahova? (Onani bokosi “ Bhibhlya Na Phembero Pyacinja Umaso Wawo.”)

14 Tinacitanji toera kukulisa makhaliro Acikristu na kukomeresa Yahova? M’mbuto mwakusankhula tekhene pinthu pisafunika ife kucinja, tisafunika kuphemba Yahova toera atitsogolere. Lemba ya Aroma 12:2 isalonga: ‘Lekani kusangizira ndzeru zakuipa za makhaliro ano a dziko. Mbwenye cinjwani, mbamukhala na ndzeru zipswa, toera mudzindikire pinthu pyadidi, pyakutawirika na cifuno cakulungama ca Mulungu.’ Natenepa, toera kudziwa pinafuna Yahova, tisafunika kunyindira ciphedzo cace. Tisafunikambo kuwangisira toera kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene, kunyerezera mwacidikhodikho pinaleri ife na kuphemba Yahova toera atipase nzimu wace wakucena. (Luka 11:13; Agal. 5:22, 23) Tingacita pyenepi, Yahova anatiphedza toera kubvesesa pinakomerwa na iye, pontho tinakwanisa kupfundza toera kukhala na maonero ninga ace. Buluka penepo, pinanyerezera ife, pinalonga ife na pinacita ife, pinadzatsandzayisa kakamwe Yahova, pontho tinapfundza kuti tinamalisa tani pipendamiro pyathu pyakusowa ungwiro. Ngakhale tenepo, tisafunika kupitiriza toera kuthimbana na pipendamiro pyathu pyakuipa.​—Mis. 4:23.

Mphyadidi kukoya malemba na misolo inalonga pya pipendamiro pyanu mbamuidinga pontho ntsogolo (Onani ndima 15)

15 Kusiyapo kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene, tisafunikambo kuipfundza mukuphedzerwa na mabukhu athu ninga revista ya Ncenjezi na Despertai! Misolo mizinji inagumanika m’marevista a Ncenjezi isatipfundzisa kuti tinatowezera tani makhaliro a Yahova, pontho kuti tinakunda tani pipendamiro pyathu pyakusowa ungwiro. Panango tinagumana misolo inango peno malemba akuti anatiphedza kakamwe. Anango asaona kuti mphyadidi kukoya malemba na misolo ineyi toera kuileri pontho ntsogolo.

16. Thangwi yanji nee tisafunika kufewa manungo tingaona kuti nee tisakwanisa kucita macinjo mwakucimbiza?

16 Khala musaona kuti nee mukuthambaruka mwakucimbiza, kumbukani kuti kuthambaruka kusaphemba ndzidzi. Kukulisa makhaliro auzimu ndi cinthu cakuti tisafunika kucicita mu umaso wathu onsene. Tisafunika kupirira mu ndzidzi unatawirisa ife kuti Bhibhlya ipitirize kucinja umaso wathu. Pakutoma, tisafunika kulangika tekhene toera kucita pinalonga Bhibhlya. Mbwenye munapitiriza ife kubveranisa manyerezero na macitiro athu na a Yahova, pinadzakhala pyakukhonda nentsa kakamwe kunyerezera na kupangiza makhaliro anafuna Yahova Mulungu.​—Sal. 37:31; Mis. 23:12; Agal. 5:16, 17.

 NYEREZERANI PYA TSOGOLO YATHU YAKUTSANDZAYISA

17. Ndi tsogolo ipi yakutsandzayisa inadikhira ife tingapitiriza kukhala akukhulupirika kwa Yahova?

17 Alambiri akukhulupirika a Yahova anadzakhala na mwai wakuntumikira na umaso waungwiro kwenda na kwenda. Pa ndzidzi unoyu, nee tinadzathimbana pontho na pipendamiro pyakusowa ungwiro, m’mbuto mwace, pinadzakhala pyakukhonda nentsa kutowezera Yahova. Mbwenye mu ndzidzi uno tinakwanisa kutumikira Yahova mwakutawirika, kubulukira mu ntsembe ya ciomboli cidapereka iye. Maseze ndife akusowa ungwiro, tinakwanisa kukomeresa Yahova tingapitiriza kuwangisira toera kucita macinjo mwakubverana na pinapfundzisa Bhibhlya.

18, 19. Tinakhala tani na cinyindiro cakuti Bhibhlya iri na mphambvu toera kucinja umaso wathu?

18 Kevin adalonga ife mu ndima yakutoma, awangisira kakamwe toera kutonga cipendamiro cace ca kuipirwa. Iye anyerezera mwacidikhodikho, mbaphatisira midida ya Bhibhlya, pontho atawira ciphedzo na uphungu wa Akristu andzace. Mudapita pyaka pingasi, Kevin acita macinjo makulu. Mukupita kwa ndzidzi, iye akhala na mwai wakutumikira ninga ntumiki wakutumikira, pontho lero asatumikira ninga nkulu wa mpingo mu pyaka 20. Ngakhale tenepo, iye asaona kuti asafunika kupitiriza kuwangisira toera kumalisa pipendamiro pyace pyakusowa ungwiro.

19 Citsandzo ca Kevin cisapangiza kuti Bhibhlya isaphedza atumiki a Mulungu toera kupitiriza kucita macinjo mu umaso wawo. Natenepa, tendeni titawirise kuti Mafala a Mulungu apitirize kuticinja toera tikhale na uxamwali wakuwanga na Yahova. (Sal. 25:14) Mu ndzidzi unaona ife Yahova mbakapasa nkhombo kuwangisira kwathu, tinadzakhala na cinyindiro consene cakuti Bhibhlya inapitiriza kucinja umaso wathu.​—Sal. 34:8.

^ [1] (ndima 1) Dzina yacinjwa.