NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Janeiro 2017

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera ntsiku 27 ya Madzalo mpaka 2 ya Bwinja ya 2017.

‘Nyindirani Yahova Mbamucita Pinthu Pyadidi’

Yahova asakomerwa na kutiphedza mu pinthu pinacimwana ife kucita. Mbwenye iye asadikhira kuti ticite pinakwanisa ife. Kodi lemba yathu ya caka ca 2017 inatiphedza tani toera kukhala na maonero akulinganira?

Pasani Ntengo Ufulu Wanu Wakusankhula

Kodi ufulu wakusankhula ninji, pontho Bhibhlya isapfundzisanji thangwi ya pyenepi? Munalemedza tani ufulu wakusankhula wa anango?

Thangwi Yanji Kucepeseka Ndi Kwakufunika

Kodi kucepeseka ninji, pontho kusaphatanizanji? Thangwi yanji tisafunika kukulisa n’khaliro unoyu?

Munakwanisa Kukhala Akucepeseka M’mayesero

Kodi tinakhala tani akucepeseka makhaliro athu angacinja, tingapwazwa peno tingasimbwa, pontho pakuthimbana na pinthu pinango?

Pinthu Pyenepi Upipfundzise Amuna Akukhulupirika

Kodi abale akugwesera anaphedza tani aphale toera kucita mabasa mazinji? Kodi aphale anapangiza tani kuti asalemedza abale akhacita mabasa mu pyaka pizinji?

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Kodi moto ukhakwatwa tani kubuluka mbuto inango kwenda inango?