Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Yahova ‘Asakutsalakanani’

Yahova ‘Asakutsalakanani’

THANGWI yanji munakwanisa kunyindira kuti mafala anewa ndi andimomwene, pontho kuti Yahova asakutsalakanani? Thangwi ibodzi ndi yakuti Bhibhlya isalonga pyenepi. Lemba ya 1 Pedro 5:7 isalonga: ‘Muntulire nyatwa zanu zonsene, thangwi iye asakutsalakanani.’ Ninji pinapangiza kuti Yahova Mulungu asakutsalakanani?

MULUNGU ASATSALAKANA PINTHU PYATHU PYAKUMANUNGO

Yahova ndi wakukoma ntima na wakupasa mwakudzala manja

Mulungu ali na makhaliro adidi ninga anasaka imwe mwa axamwali anu apantima. Ale akuti asatsalakanana mwakukoma ntima mbapasana mwakudzala manja kazinji kene asadzakhala axamwali apantima. Ntsiku zonsene Yahova asapangiza kuti ndi wakukoma ntima kwa anthu na wakupasa mwakudzala manja. Mwacitsandzo, ‘iye asabulusira dzuwa anthu adidi na akuipa na asabvumbisa madzi toera kuphindulisa akulungama na akukhonda lungama.’ (Mat. 5:45) Kodi dzuwa na madzi pisakwanirisanji? Mukuphatisira madzi na dzuwa, Mulungu ‘asapasa anthu pyakudya mbadzadza mitima yawo na kutsandzaya.’ (Mach. 14:17) Inde, Yahova asacita pyonsene toera dziko ikhale na pyakudya pizinji, pontho cakudya cadidi ndi cibodzi mwa pinthu pinakomerwa na ife kakamwe.

Mphapo thangwi yanji anthu azinji kakamwe asathabuka na njala? Thangwi m‘mbuto mwakutsalakana umaso wa anthu, atongi a dziko kazinji kene asadzudzumika basi ene na pyandale za dziko na kuwina kobiri. Mwakukhonda dembuka Yahova anadzamalisa umbirimi onsene angadzafudza mautongi a ndale a lero mbakhazikisa Umambo wace wakudzulu, wakuti Mambo wace ndi Yezu. Pa ndzidzi unoyu, nkhabebve anafuna  kudzathabuka na njala. Mbwenye mbudzati fika ndzidzi unoyu, Yahova asatsalakana atumiki ace akukhulupirika lero. (Sal. 37:25) Kodi pyenepi nee pisapangiza kuti iye asatitsalakana?

YAHOVA NEE ASAUMIRWA NA NDZIDZI WACE

Yahova nkhabe kuumirwa na ndzidzi wace

Xamwali wadidi asaphatisira ndzidzi wace toera kucedza na imwe. Panango asamala ndzidzi uzinji mbakacedza na imwe thangwi ya cinthu cakufunika kwa imwe na iye. Pontho xamwali wadidi asabvesera mwadidi mu ndzidzi unampanga imwe nyatwa zanu na pinakudzudzumisani. Kodi Yahova asatitsalakana munjira ineyi? Inde! Iye asabvesera maphembero athu. Natenepa, Bhibhlya isatiwangisa toera ‘kukhala aphinga pakuphembera,’ na ‘kuphembera ndzidzi onsene.’​—Arom. 12:12; 1 Ates. 5:17.

Kodi Yahova ali dzololo toera kuphatisira ndzidzi ungasi pakubvesera maphembero anu? Onani citsandzo cibodzi ca m’Bhibhlya. Mbadzati kusankhula apostolo ace, Yezu amala ‘masiku amumphu mbakaphembera kuna Mulungu.’ (Luka 6:12) Mu phembero ineyi, panango Yezu anyerezera pya m’bodzi na m’bodzi wa anyakupfundzace, kudinga makhaliro awo na kufewa kwawo, mbaphemba Babace toera amphedze pa kuasankhula. Pidaca kunja, Yezu akhadziwa kuti asankhula anthu akuthema toera kutumikira ninga apostolo ace. Ninga ‘Nyakubvesera maphembero,’ Yahova asakomerwa kubvesera maphembero onsene anacitwa na ntima onsene. (Sal. 65:2) Maseze munthu amale midzidzi mizinji mbakaphembera thangwi ya pinthu pinandzudzumisa kakamwe, Yahova nee asadzudzumika ninga tikubvunga ndzidzi wace.

MULUNGU ALI DZOLOLO TOERA KULEKERERA

Yahova asalekerera na ntima onsene

Midzidzi inango, ngakhale kwa axamwali apantima pisanentsa kulekererana. Pontho, midzidzi inango anthu asafudza uxamwali wawo thangwi asaona kuti pisanentsa kakamwe kulekerera. Mbwenye Yahova asiyana na anthu anewa. Bhibhlya isawangisa anthu onsene toera kuphemba kulekererwa, ‘thangwi iye anadzaalekerera na ntima onsene.’ (Iza. 55:6, 7) Thangwi yanji Mulungu asakulumizika toera kulekerera na ntima onsene?

Thangwi Mulungu ali na ufuni ukulu kakamwe. Iye afuna kakamwe dziko yapantsi mbapereka  Mwanace toera kupulumusa anthu ku madawo na nyatwa zonsene zinaoneka thangwi ya madawo. (Jwau 3:16) Mwandimomwene, ciomboli cisakwanirisa pinthu pizinji. Mukuphatisira ntsembe ya Kristu, Mulungu asalekerera na ntima onsene ale anafuna iye. Mpostolo Jwau alemba: ‘Tingabweka madawo athu, Mulungu ndi wakukhulupirika na wakulungama, natenepa analekerera madawo athu.’ (1 Jwau 1:9) Thangwi yakulekerera kwa Yahova, anthu anakwanisa kupitiriza kukhala na uxamwali na iye, pontho kudziwa pyenepi kusatiwangisa kakamwe.

IYE ASAKUPHEDZANI PA NDZIDZI UNANFUNA IMWE

Yahova asaperekeka toera kutiphedza

Xamwali wandimomwene asaphedza andzace angafuna ciphedzo. Kodi Yahova asacitambo pyenepi? Bhibhlya isatawira: ‘Maseze ntumiki wa Yahova agwegweduke, iye nkhabe kugwa pantsi tayu, thangwi anatsidzikizwa na Yahova.’ (Sal. 37:24) Yahova ‘asatsidzikiza atumiki ace’ munjira zakusiyana-siyana. Onani citsandzo cibodzi ca ku ntsuwa ya Santa Cruz ku Karibe.

Ntsikana unango athimbana na mikakamizo ya andzace a mu kalasi thangwi yakukhonda kulambira bandera. Pakumala kuphemba ciphedzo ca Yahova, iye atonga kucedza nawo thangwi ya pyenepi. Ntsiku inango iye atonga kulonga pya kulambira bandera mu kalasi yace. Iye aphatisira Bukhu Yanga Ya Mbiri Za Bibilya, mbafokotoza pya Sadrake, Misake na Abdenego. Iye alonga: “Yahova atsidzikiza Ahebhere anewa atatu thangwi iwo akhonda kulambira dzimunthu.” Buluka penepo, ntsikana agawira makopya a bukhu ineyi kwa ale akhali penepo. Anyakupfundza andzace akukwana khumi na m’bodzi atambira mabukhu. Ntsikana unoyu akomerwa kakamwe thangwi yakudziwa kuti Yahova ampasa mphambvu na udziwisi toera kupereka umboni thangwi ya nkhani ineyi yakunentsa.

Khala musapenula kuti Yahova asakutsalakanani, nyerezerani mwacidikhodikho pya mavesi awa anagumanika m’bukhu ya Masalmo 34:17-19; 55:22; na 145:18, 19. Bvundzani abale na alongo akuti asatumikira Yahova mu pyaka pizinji toera kubva kuti Yahova asaatsalakana tani. Pontho mungafuna ciphedzo ca Mulungu, phemberani kwa iye thangwi ya pyenepi. Mwakukhonda dembuka, munadzaona kuti Yahova ‘asakutsalakanani.’