Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Musatawirisa Kuti Nyakuumba Wankulu Akuumbeni?

Musatawirisa Kuti Nyakuumba Wankulu Akuumbeni?

‘Imwe muli m’manja mwanga ninga dongo m’manja mwa nyakuumba.’​—YER. 18:6.

NYIMBO: 23, 22

1, 2. Thangwi yanji Yahova aona Dhanyele ninga ‘munthu wakufunika kakamwe’? Mphapo tinapangiza tani kukhala anthu akubvera ninga Dhanyele?

PIDAKWATWA Ayuda kuenda ku ubitcu ku Bhabhilonya, agumana nzinda ukhadadzala na madzimunthu, pontho anthu akhalambira mizimu yakuipa. Ngakhale tenepo, Ayuda akukhulupirika ninga Dhanyele na axamwali ace atatu, akhonda kuumbwa na dziko ya Bhabhilonya. (Dan. 1:6, 8, 12; 3:16-18) Dhanyele na axamwali ace akhadatonga kulambira Yahova basi ninga Nyakuumba wawo. Maseze Dhanyele akhala m’makhaliro akuipa mu ndzidzi uzinji wa umaso wace, anju wa Yahova alonga kuti Dhanyele akhali ‘munthu wakufunika kakamwe.’​—Dan. 10:11, 19.

2 M’midzidzi ya Bhibhlya, nyakuumba akhakanya dongo toera kuumba cinthu cinafuna iye. Lero, alambiri andimomwene asadziwa kuti Yahova ndi Ntongi Wankulu wakuti ali na mphambvu toera kuumba anthu. (Lerini Yeremiya 18:6.) Pontho Yahova ali na mphambvu toera kuumba m’bodzi na m’bodzi wa ife. Mbwenye iye asadziwa kuti tiri na ufulu wakusankhula, pontho asafuna kuti timbvere mwakufuna kwathu. Tendeni tidinge makhundu matatu akuti tinapitiriza tani kukhala ninga dongo yakufewa m’manja mwa Yahova:  (1) Tinacalira tani makhaliro akuti anaticitisa kukhonda bvera uphungu wa Yahova? (2) Tinakulisa tani makhaliro akuti anatiphedza toera kupitiriza kukhala anthu akubvera na akulandana na dongo yakufewa? (3) Anyakubala Acikristu anaphedza tani anawo toera akwanise kuumbwa na Yahova?

CALIRANI MAKHALIRO AKUTI ANAUMISA NTIMA WANU

3. Ndi makhaliro api akuti anaticitisa kukhonda kubvera Yahova? Perekani citsandzo.

3 Lemba ya Misangani 4:23 isalonga: ‘Kupiringana pinthu pyonsene pinafunika kutsidzikizwa, tsidzikizani ntima wanu, thangwi muntima ndimo muli umaso’. Toera kutsidzikiza ntima wathu kuti ukhonde kuuma, tisafunika kucalira makhaliro akuipa ninga kudzikuza, madawo na kusowa cikhulupiro. Pyenepi pinaticitisa kukhala na nzimu wakupanduka na wakukhonda kubvera. (Dan. 5:1, 20; Aheb. 3:13, 18, 19) Mambo Uziya apangiza nzimu wakudzikuza. (Lerini 2 Pya dziko ya Israele 26:3-5, 16-21.) Pakutoma, Uziya acita ‘pinthu pyadidi pamaso pa Yahova, mbapitiriza kusaka Mulungu.’ Mbwenye ‘pidadzakhala iye munthu wamphambvu, ntima wace wadzala na umbirimi [peno kudzikuza,]’ maseze mphambvu zace zikhabuluka kwa Yahova! Iye adzikuza kakamwe mbayesera kupereka ntsembe mu templo​—basa yakuti ikhacitwa na anyantsembe a dzindza ya Aroni. Pidapangwa iye na anyantsembe kuti akucita pyakuipa, Uziya aipirwa kakamwe! Pyenepi pyambwereseranji? Yahova apasa manyadzo Uziya thangwi ya kudzikuza, mbakhala na matanya mpaka kufa kwace.​—Mis. 16:18.

4, 5. Ninji pinafuna kucitika tingakhonda kucalira kudzikuza? Perekani citsandzo.

4 Tingakhonda kucalira kudzikuza, panango tinatomambo ‘kunyerezera pizinji kupiringana pinafunika ife kunyerezera,’ panango mpaka kukhonda uphungu wa Bhibhlya. (Arom. 12:3; Mis. 29:1) Onani citsandzo ca Jim wakuti ndi nkulu wa mpingo. Iye atoma kukhonda bverana na akulu a mpingo andzace thangwi pinthu pinango pya mpingo. Iye alonga: “Ndapanga abale kuti iwo nee akhali aufuni, mbandibuluka pa nsonkhano wa akulu a mpingo.” Mudapita nthanda zitanthatu, iye afuluka mbaenda ku mpingo wacifupi, mbwenye kweneko nee akhazikiswa ninga nkulu wa mpingo. Iye athimiza: “Ndanentseka kakamwe. Ndikhaona ninga ndikhali na maonero akulungama kakamwe, mbandisiya undimomwene.” Jim amala pyaka khumi nee kumwaza mphangwa nee kusonkhana na mpingo. Iye alonga: “Ndikhali wakudzikuza kakamwe, mbanditoma kupasa mulando Yahova thangwi ya pidacitika. Mu pyaka pizinji, abale akhandicedzera, mbwenye ndikhakhonda ciphedzo cawo.”

5 Citsandzo ca Jim cisapangiza kuti kudzikuza kunacitisa munthu kutsidzikiza madodo ace. (Yer. 17:9) Jim alonga: “Ndzidzi onsene ndikhanyerezera kuti anango ndiwo adaphonya.” Kodi mwatoma kale kutsukwala thangwi yakutsalakanwa mwakuipa na Nkristu ndzanu peno thangwi yakuluza miyai yakutumikira? Khala ndi tenepo, ninji pidacita imwe? Kodi mwatoma kudzikuza? Peno mwakhala wakutonga kukhazikisa ntendere na m’bale wanu mbamupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova?​—Lerini Masalmo 119:165; Akolose 3:13.

6. Ninji pinafuna kucitika tingacita madawo?

6 Munthu angapitiriza kucita madawo mbabisa pinacita iye, pinakhala pyakunentsa kakamwe kubvera uphungu wa Yahova. Natenepa pisakhala pyakukhonda nentsa kupitiriza kucita madawo. M’bale unango alonga kuti mukupita kwa ndzidzi, nee akhadzudzumikabve na macitiro ace akuipa. (Koel. 8:11) M’bale unangombo wakuti akhali na nsambo wakuona ucipezipezi alonga: “Ndatoma kusumula akulu a mpingo.” Macitiro anewa akhafudza uxamwali wace na Yahova. Pakumalisa, anango adziwa pikhacita iye,  mbatambira ciphedzo cakufunika ca akulu a mpingo. Ndimomwene kuti tonsene ndife akusowa ungwiro, natenepa tisafunika kuphemba kulekererwa na Mulungu, mbwenye tingakhala na nzimu wakusumula, peno kusaka mathangwi toera kutsidzikiza madawo athu, tinapangiza kuti tikuumisa mitima yathu.

7, 8. (a) Kodi Aisraele apangiza tani kusowa cikhulupiro? (b) Pyenepi pisatipfundzisanji?

7 Pidabuluswa Aisraele mu Ejito, iwo aona pirengo pizinji pyakudzumatirisa pidacita Yahova. Mbwenye pikhali iwo cifupi na Dziko Yakupikirwa, iwo apangiza kusowa cikhulupiro. M’mbuto mwakunyindira Yahova, iwo atoma kugopa mbadungunyira Mose. Iwo afika pakunyerezera pya kubwerera ku Ejito kukhali iwo ninga mabitcu! Yahova aipirwa kakamwe mbalonga: ‘Mbumba iyi inadzasiya lini kundipwaza?’ (Num. 14:1-4, 11; Sal. 78:40, 41) Thangwi yakuuma kwawo mitima na kusowa kwawo cikhulupiro, Aisraele anewa afera n’thando.

8 Lero, tiri cifupi kakamwe na dziko ipswa, pontho cikhulupiro cathu cisayeserwa. Natenepa, tisafunika kudinga ntundu wa cikhulupiro cathu. Mwacitsandzo, tinakwanisa kudinga maonero athu thangwi ya mafala a Yezu anagumanika pa Mateo 6:33. Bvundzikani: ‘Kodi pifuno pyanga na pisankhulo pyanga pisapangiza kuti ndisakhulupira na ntima onsene mafala a Yezu? Ndisadjoma misonkhano peno basa ya m’munda toera kuthimizira kobiri yanga? Ndinacitanji khala mikakamizo yakubasa isapitiriza kuthimizirika? Ndinatawirisa kuumbwa na dziko peno kundicitisa kusiya kutumikira Yahova?

9. Thangwi yanji tisafunika ‘kupitiriza kudinga’ cikhulupiro cathu, mphapo tinacita tani pyenepi?

9 Mwacitsandzo, nyerezerani pya ntumiki wa Yahova wakuti asapwaza midida ya Bhibhlya inakhondesa kucita uxamwali na anthu akuipa, anthu adabuluswa m’mpingo, peno ubalangazi wakuipa. Musafunika kucitanji khala pyenepi pikucitika kuna imwe? Mwakucimbiza musafunika kudinga cikhulupiro canu. Bhibhlya isalonga: ‘Pitirizani kubvundzika mwekha khala muciri akuwanga mu cikhulupiro peno nkhabe. Pitirizani kudingika mwekha toera mudziwe kuti ndimwe munthu wa ntundu wanji.’ (2 Akor. 13:5) Citani pyonsene pinakwanisa imwe, mbamuphatisira Mafala a Mulungu toera kudinga manyerezero anu ndzidzi onsene.

PITIRIZANI KUKHALA NINGA DONGO YAKUFEWA

10. Ninji pinafuna kutiphedza toera kukhala ninga dongo yakufewa m’manja mwa Yahova?

10 Toera kutiphedza kupitiriza kukhala ninga dongo yakufewa, Yahova asaphatisira Mafalace, mpingo Wacikristu na utumiki. Ninga madzi akuti asafewesa dongo, kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene na kunyerezera mwacidikhodikho pinaleri ife, pinatiphedza toera kukhala anthu akuumbika m’manja mwa Yahova. Yahova apanga amambo a Israele toera kulemba kopya ya Mwambo na kuileri ntsiku zonsene. (Deut. 17:18, 19) Apostolo akhadziwa kuti kuleri na kunyerezera mwacidikhodikho Mafala a Mulungu pikhali pyakufunika kakamwe mu utumiki wawo. M’mabukhu adalemba iwo, aphatisira mafala mazinji akuti asagumanika m’Malemba Acihebheri, mbawangisa anthu akhamwazira iwo mphangwa toera kuphatisirambo Malemba. (Mach. 17:11) Lero, tisaonambo kufunika kwa kuleri Mafala a Mulungu na kunyerezera mwacidikhodikho pinaleri ife. (1 Tim. 4:15) Kucita pyenepi kusatiphedza toera kupitiriza kukhala akucepeseka pamaso pa Yahova mbatikhala anthu akuumbika m’manja mwace.

Phatisirani masasanyiro a Yahova toera kukuphedzani kupitiriza kukhala ninga dongo yakufewa (Onani ndima 10-13)

11, 12. Kodi Yahova asaphatisira tani mpingo Wacikristu toera kutiumba mwakubverana na makhaliro athu? Perekani citsandzo.

11 Kubulukira mu mpingo Wacikristu, Yahova asatiumba mwakubverana na makhaliro athu. Jim adalonga ife nduli, acinja maonero ace pidapangizwa iye citsalakano na nkulu wa mpingo. Jim alonga: “Iye nee andipasa mulando thangwi  ya macitiro anga peno kundisumula. M’mbuto mwace, iye akhala wakukhurudzika mbapangiza citsalakano cadidi toera kundiphedza.” Mudapita nthanda zitatu, nkulu wa mpingo unoyu acemera Jim toera agumanike pa misonkhano Yacikristu. Jim athimiza: “Abale na alongo anditambira mwadidi pa misonkhano, pontho ufuni wawo wandiphedza kucinja manyerezero anga. Ndatoma kuona kuti cinthu cakufunika kakamwe si mabvero anga tayu. Na ciphedzo ca abale na ca nkazanga wakufunika​—wakuti cipo afewa mwauzimu, mwapang’ono pang’ono ndawangisa cikhulupiro canga. Ndawangiswambo kakamwe na misolo yakuti ‘A Culpa Não Cabe a Jeová’ na ‘Sirva Lealmente a Jeová’ inagumanika mu A Sentinela ya 15 de Novembro de 1992.”

12 Mukupita kwa ndzidzi, Jim akhazikiswa pontho ninga nkulu wa mpingo. Kubulukira mu ndzidzi unoyu, iye aphedza abale anango toera kukunda nyatwa zibodzi zene mbawangisa cikhulupiro cawo. Pakumalisa iye alonga: “Ndikhanyerezera kuti ndikhali na uxamwali wakuwanga na Yahova, mbwenye mwandimomwene nkhabe! Ndisatsumbikika thangwi yakutawirisa kuti kudzikuza kundicitise kudzudzumika kakamwe na madodo a anango, m’mbuto mwakunyerezera pinthu pyakufunika kakamwe.”​—1 Akor. 10:12.

13. Kodi utumiki usatiphedza toera kukulisa makhaliro api, pontho tisaphindula tani?

13 Kodi utumiki unatiphedza tani toera tikhale anthu adidi? Kumwaza mphangwa zadidi kwa anango kunatiphedza toera kukhala akucepeseka mbatipangiza misapo ya nzimu wa Yahova. (Agal. 5:22, 23) Nyerezerani pya makhaliro adidi adakulisa imwe thangwi yakumwaza mphangwa zadidi. Pyakufunika kakamwe, tingapangiza makhaliro Acikristu, pisaphedza anthu toera kutawira mphangwa zathu, thangwi pisakhuya kakamwe maonero a anaciro nyumba. Mwacitsandzo, m’bale na mulongo ku Australya  apangiza cilemedzo kuna nkazi unango adaatawira mwaukali kakamwe mu utumiki. Buluka penepo, nkazi unoyu atsumbikika na n’khaliro wace mbatumiza tsamba ku ofesi ya filiali. Iye alonga: “Ndisaphemba kulekererwa thangwi ya kudzikuza kudapangiza ine kuna anthu anewa awiri akucepeseka na akukhurudzika. Ndisaona ninga mphyaudzemwa kulimira pamaso pa anthu awiri akhamwaza Mafala a Mulungu mbandiyesera kuatsalakana munjira ineyi.” Kodi mwanaciro nyumba mbadalemba mafala anewa khala amwazi mphangwa anewa antsalakana mwaukali? Nkhabe. Mwandimomwene utumiki wathu usaphedza anango na ife ene toera kukulisa makhaliro adidi.

BVERANI YAHOVA MU NDZIDZI UNAUMBA IMWE ANANU

14. Kodi anyakubala asafunika kucitanji toera akwanise kuumba mwadidi anawo?

14 Anang’ono azinji asafuna kakamwe kupfundza, pontho ndi akucepeseka. (Mat. 18:1-4) Natenepa, anyakubala andzeru asaphedza anawo toera kupfundza undimomwene na kufuna Yahova mbaciri ang’ono. (2 Tim. 3:14, 15) Toera kucita pyenepi, anyakubala asafunika kufuna kakamwe undimomwene mbaphatisira pinapfundzisa Bhibhlya mu umaso wawo. Angacita pyenepi, anawo ang’ono nee anabva basi undimomwene, mbwenye anaufuna kakamwe. Pontho, anawo anadzabvesesa kuti uphungu unapaswa iwo usapangiza ufuni wa Yahova na wa anyakubalawo.

15, 16. Kodi anyakubala anapangiza tani kuti asanyindira Yahova mwanawo angabuluswa m’mpingo?

15 Maseze anyakubala apfundzise anawo, ana anango asasiya undimomwene peno asabuluswa m’mpingo, mbapitsukwalisa banja. Mulongo unango wa ku Afrika Wakubangwe alonga: “Pidabuluswa m’bale wanga m’mpingo, pikhali ninga iye afa. Pikhali pyakutsukwalisa kakamwe!” Kodi iye na anyakubalace akhafunika kucitanji? Iwo aphatisira citsogolero ca Bhibhlya. (Lerini 1 Akorinto 5:11, 13.) Anyakubalace alonga: “Tatonga kuphatisira citsogolero ca Bhibhlya, mbatinyerezera kuti kutowezera njira za Mulungu kunabweresa maphindu adidi kakamwe. Ife taona kubuluswa kwace m’mpingo ninga kulanga kwa Mulungu mbatinyindira kuti Yahova asalanga thangwi ya ufuni, pontho asalanga mwakulinganira. Natenepa, tikhacedza na mwanathu basi ene khala mwandimomwene pana cinthu cakufunikadi toera kutsalakanwa ninga banja.”

16 Kodi pyenepi pyakhuya tani mwanawo? Mukupita kwa ndzidzi iye alonga: “Ndikhadziwa kuti acibale anga nee akhandiida, mbwenye akhabvera Yahova na gulu yace.” Iye athimiza: “Ungakulumizika toera kuphemba kulekererwa na Yahova, usadzindikira kuti iye ndi wakufunika kakamwe.” Nyerezerani kutsandzaya kudakhala na banja ineyi pidabwezereswa mwanawo m’mpingo! Mwandimomwene, tingabvera Yahova ndzidzi onsene, tinadzakhala akutsandzaya kakamwe.​—Mis. 3:5, 6; 28:26.

17. Thangwi yanji tisafunika kubvera Yahova mu umaso wathu, mphapo ndi maphindu api anafuna ife kutambira?

17 Mprofeta Izaiya alonga mwanyapantsi kuti Ayuda akhali ku Bhabhilonya mbadatcinyuka mbalonga: ‘Imwe Yahova ndimwe Babathu. Ife ndife dongo, Nyakuumba wathu ndimwe. Ife tonsene ndife basa ya manja anu.’ Buluka penepo iwo mbadadembetera: ‘Lekani mphapo kukumbuka madawo athu kwenda na kwenda, mbwenye tibvereni ntsisi thangwi ndife mbumba yanu.’ (Iza. 64:8, 9) Tingakhala anthu akucepeseka mbatibvera Yahova ndzidzi onsene mu umaso wathu, tinadzakhala anthu akufunika kakamwe kwa iye ninga mprofeta Dhanyele. Mbwenye cakufunika kakamwe ndi cakuti Yahova anadzapitiriza kutiumba mu kuphatisira Mafalace, nzimu wace, na gulu yace, toera ntsogolo tikwanise kulimira pamaso pace ninga ‘ana aungwiro a Mulungu.’​—Arom. 8:21.