Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kodi Utumiki Wanu Ndi Ninga Bume?

Kodi Utumiki Wanu Ndi Ninga Bume?

UTUMIKI wathu ndi wakufunika, pontho ndi wa ntengo ukulu kakamwe. Mbwenye si onsene tayu anamwazira ife mphangwa asapasa ntengo basa ineyi. Maseze anthu apangize cifuno ku mphangwa za Bhibhlya, kazinji kene nee asaona kufunika kwa kupfundza Bhibhlya na ife.

Mwacitsandzo, Gavin atoma kugumanika pa misonkhano ya mpingo, mbwenye nee atawira kupfundza Bhibhlya. Iye alonga: “Cidziwiso canga ca Bhibhlya cikhali cakucepa kakamwe, mbwenye ndikhanyinyirika kudziwisa anango pyenepi. Ndikhagopa kuphembwa toera kupita mu uphemberi, pontho nee ndikhafuna kunyengezwa.” Ndi api maonero anu? Kodi mbamudanyerezera kuti Gavin cipo mbadatawira kupfundza Bhibhlya? Khala ndi tenepo, onani kuti pinapfundzisa Bhibhlya pinakuphedzani tani toera kukhala na maonero akulinganira. Yahova akhadapanga Aisraele: ‘Mafala anga anadzagwa ninga bume, ninga madzi anawazira tsanga.’ (Deut. 31:19, 30; 32:2) Tendeni tidinge pinthu pingasi thangwi ya bume mbatilandanisa utumiki wathu na bume toera tikwanise kuphedza mwadidi ‘anthu a mitundu yonsene.’​—1 Tim. 2:3, 4.

 KODI UTUMIKI WATHU WALANDANA TANI NA BUME?

Bume ndi yadidi. Bume isatoma mwapang’ono-pang’ono mbidza mathotho makulu a madzi. Mphapo ndi munjira ipi mafala a Yahova ‘agwa ninga bume’? Yahova alonga na atumiki ace mwakukoma ntima, mwakukhurudzika na mwacitsalakano. Tisatowezera Yahova tingalemedza pinakhulupira anango. Ife tisaawangisa toera kunyerezera na kucita okhene pisankhulo pyawo. Tingapangiza citsalakano munjira ineyi, anthu anadzafuna kakamwe kutawira pinaapanga ife, pontho utumiki wathu unadzakhala wakuphindulisa kakamwe.

Bume ndi yakutonthola. Utumiki wathu usathondoza anango tinganyerezera njira zakusiyana-siyana toera kuaphedza kupfundza pizinji pya undimomwene. Gavin adalonga ife pakutoma nee akakamizwa toera kutawira pfundziro ya Bhibhlya. M’mbuto mwace, Chris m’bale wakutoma adamphemba toera kupfundza naye Bhibhlya, ayesera njira zakusiyana-siyana toera Gavin akhale wakusudzuka pakucedza pya Bhibhlya. Chris apanga Gavin kuti pali na mphangwa zakufunika kakamwe toera kucedza mukuphatisira Bhibhlya, pontho kupfundza mphangwa zenezi mbakudamphedza kubvesesa mwadidi misonkhano. Buluka penepo, Gavin alonga kuti ndi profesiya ya Bhibhlya idamphedza toera kunyindira kuti Bhibhlya ndi yandimomwene. Pyenepi pyacitisa kuti acedze pizinji pya kukwanirisika kwa maprofesiya. Kucedza kweneku kwathondoza Gavin, pakumalisira iye atawira pfundziro ya Bhibhlya.

Bume ndi yakufunika kakamwe mu umaso. M’midzidzi ya malimwe, n’dziko ya Israele madzi nee asabvumba mu nthanda zizinji. Pangakhonda kuoneka mathotho a bume, tsanga isabunyala mbifa. Lero, kusaonekambo cilala cauzimu, ninga mukhadalonga Yahova. (Amo. 8:11) Iye apikira kuti Akristu akudzodzwa mbadadzakhala ninga ‘bume yakubuluka kwa Yahova’ mu ndzidzi unamwaza iwo mphangwa za Umambo, mukuphedzwa na andzawo a “mabira anango.” (Mik. 5:7; Jwau 10:16) Mphangwa zinamwaza ife ndi khundu ya masasanyiro a Yahova toera kupasa umaso ale ali na nyota ya undimomwene. Kodi tisapasa ntengo mphangwa zenezi?

Bume ndi nkhombo yakubuluka kwa Yahova. (Deut. 33:13) Utumiki wathu unakwanisa kukhala nkhombo kuna ale anatawira. Gavin atambira nkhombo ineyi. Pakupfundza kwace Bhibhlya, iye agumana matawiro a mibvundzo yace yonsene. Mwakukhonda dembuka, athambaruka mbabatizwa, lero iye na nkazace anacemerwa Joyce asatsandzaya mukumwaza mphangwa zadidi za Umambo.

Mboni za Yahova zikumwaza mphangwa zadidi za Umambo pa dziko yonsene yapantsi

PASANI NTENGO UTUMIKI WANU

Kulandanisa basa yakumwaza mphangwa na bume kunatiphedzambo toera kubvesesa kuti phinga inapangiza m’bodzi na m’bodzi wa ife mu utumiki, ndi ya ntengo ukulu kakamwe. Munjira ipi? Thotho ibodzi na ibodzi ya bume isaphedza pang’ono, mbwenye angakhala mathotho mazinji a bume, mataka asadzala na ntota. Munjira ibodzi ene, pinacita munthu paekha mu utumiki panango pinaoneka ninga pyakucepa kwa ife. Mbwenye tingabvungaza pinacita atumiki onsene a Yahova, tisaona kuti umboni ukuperekwa kwa “anthu a mitundu yonsene.” (Mat.  24:14) Kodi utumiki wathu unadzakhala ninga nkhombo kwa Yahova na kwa anango? Inde, khala mphangwa zathu ndi ninga bume, yakuti ndi yadidi, yakutonthola na yakufunika mu umaso!