Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

“Umambo Wanu Mbudze”—​Phembero Yakuti Anthu Azinji Asaicita

“Umambo Wanu Mbudze”—​Phembero Yakuti Anthu Azinji Asaicita

Kodi imwe mwaphemba kale kuti: “Umambo wa Mulungu mbudze”? Mu pyaka pizinji, anthu azinji asalonga mwakubwereza mafala akuti “umambo wanu mbudze.” Thangwi yanji iwo asacita phembero ineyi? Thangwi Yezu apanga atowereri ace toera acite phembero thangwi ya Umambo wa Mulungu.

Pakutoma atowereri nee akhabvesesa pidalonga Yezu thangwi ya Umambo wa Mulungu. Ntsiku ibodzi iwo abvundza Yezu: “Mbuya, ndi ndzidzi uno unafuna imwe kubwezera umambo kuna Izraeli?” Panango iwo adzumatirwa na ntawiro udapereka Yezu. (Mabasa 1:6, 7) Kodi pyenepi pisabveka kuti cipo tinadziwa kuti Umambo wa Mulungu ninji, pontho unabwera lini? Nkhabe.

Revista ino ya Ncenjezi inakuphedzani kugumana matawiro a mibvundzo inatowera:

  • Thangwi yanji tisafuna Umambo wa Mulungu?

  • Mbani Mambo wa Umambo wa Mulungu?

  • Umambo wa Mulungu Unatonga lini dziko Yapantsi?

  • Umambo wa Mulungu unadzacitanji?

  • Thangwi yanji tisafunika kusankhula kuphedzera Umambo wa Mulungu cincino?

  • Umambo wa Mulungu Ninji?