Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Umambo wa Mulungu Unadzacitanji?

Umambo wa Mulungu Unadzacitanji?

Yezu apfundzisa anyakupfundzace kuphemba kuti Umambo wa Mulungu ubwere. Iye akhadziwa kuti pinthu pyakuipa pinacitika pa dziko yapantsi nee ndi pinafuna Mulungu, pontho basi ene ndi Umambo wa Mulungu unafuna kumalisa nyatwa zenezi. Kodi Umambo wa Mulungu unadzacitanji?

NDI PINTHU PIPI PINACITA UMAMBO WA MULUNGU

Mu nsolo udamala tapfundza pya cidzindikiro cidapereka Yezu. Cidzindikiro ceneci cisapangiza kuti Umambo wa Mulungu wakhazikiswa kudzulu na Yezu Kristu ninga Mambo.

Bhibhlya isalonga kuti pidakhazikiswa Umambo wa Mulungu, Yezu athamangisa Sathani na madimonyo ace kudzulu. Iwo asacita pinthu pinafuna iwo pa dziko yapantsi, ndi thangwi yace kutomera mu caka 1914 pinthu pikutekera kakamwe.​—Apokalipse 12:7, 9.

Mwakukhonda tsalakana kutekera kwa makhaliro akunentsa a dziko, Yezu ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu, akucita pinthu toera kuphedza anthu pa dziko yapantsi. Thangwi ya basa yakupfundzisa anthu Bhibhlya inacitwa pa dziko yonsene yapantsi idalonga Yezu, anthu azinji asapfundza, pontho asaphatisira pinalonga Bhibhlya mu umaso wawo. (Izaiya 2:2-4) Azinji asapfundza kukhala na maonero akulinganira thangwi ya basa, kuphedza banja yawo na kutsandzaya na pinthu piri na iwo mbakhonda kukhala mabitcu a pinthu pyenepi. Anthu anewa asapfundza kuti anaphedzeka tani cincino mbakhala anthu anaoniwa na Mulungu ninga akuthema toera kupita mu Umambo wace.

 UMAMBO WA MULUNGU UNADZACITANJI NTSOGOLO

Mu ndzidzi wakuti Yezu akutonga kudzulu, mautongi a anthu asapitiriza kutonga pantsi pano. Mbwenye Mulungu apanga Yezu: ‘Pita pakati pa anyamalwa ako.’ (Masalmo 110:2) Mwakukhonda dembuka, Yezu anadzafudza anyamalwa ace onsene mbapulumusa onsene anabvera Mulungu.

Mu ndzidzi unoyu Umambo wa Mulungu unadzaphata basa toera:

  • Kumalisa uphemberi wauthambi. Mauphemberi anapfundzisa anthu pyauthambi thangwi ya Mulungu mbacitisa umaso wa anthu kukhala wakunentsa, nkhabe kudzaonekabve. Bhibhlya isalandanisa uphemberi wauthambi ninga nkazi wauputa. Kufudzwa kwawo kunadzakhuya anthu azinji.​—Apokalipse 17:15, 16.

  • Kumalisa utongi wa anthu. Umambo wa Mulungu unadzacita pinthu toera kumalisa mautongi onsene a anthu.​—Apokalipse 19:15, 17, 18.

  • Kufudza anthu akuipa. Ndiye tani kuna anthu akuti asacita pinthu pyakuipa mbakhonda kubvera Mulungu? ‘Anthu akuipa anadzafudzwa pa dziko yapantsi.’​—Misangani 2:22, Tradução do Novo Mundo.

  • Kufudzwa kwa Sathani na madimonyo ace. Sathani na madimonyo ace anadzafungirwa mu djenje toera akhonde “kunyengeza pontho anthu.”​—Apokalipse 20:3, 10.

Pyenepi pisabvekanji kuna ale anatawira Umambo wa Mulungu?

 UMAMBO WA MULUNGU UNADZACITANJI KUNA ANTHU

Ninga Mambo kudzulu, Yezu anadzacita pizinji kupiringana pinacita utongi wa anthu. Iye anadzatonga pabodzi na 144.000, adasankhulwa pakati pa anthu. (Apokalipse 5:9, 10; 14:1, 3) Iye anadzacitisa kuti cifuno ca Mulungu cicitike pa dziko yapantsi. Ninji pinafuna kucita Umambo wa Mulungu kuna anthu anakhala pa dziko yapantsi?

  • Unadzamalisa mautenda na kufa. ‘Nee m’bodzi anakhala n’dziko mwathu anadzalonga kuti ndikudwala,’ pontho “nkhabe kudzaonekabve kufa.”​—Izaiya 33:24; Apokalipse 21:4.

  • Unadzabweresa ntendere wandimomwene na citsidzikizo. ‘Ntendere wa ana ako unadzakhala wakunjipa,’ pontho ‘onsene anadzakhala muntendere pantsi pa miti yawo ya mawuva na ya misambvu, pontho nkhabe anafuna kuagopesa.’​—Izaiya 54:13; Mikeya 4:4.

  • Unadzapasa anthu basa yadidi kakamwe. ‘Anthu anga akusankhulwa anadzatsandzaya na mabasa a manja awo. Mabasa awo anadzafamba mwadidi.’​—Izaiya 65:22, 23.

  • Unadzamalisa nyatwa za makhaliro akudambo. ‘Thando inadzasekera, maluwa mbaoneka m’mataka akuuma.’​—Izaiya 35:1.

  • Unadzapfundzisa pinafunika anthu kucita toera akhale maso kwenda na kwenda. “Umaso wakukhonda mala ndi uyu: Anthu akudziweni imwe Mulungu m’bodzi basi wandimomwene, pontho adziwembo Yezu Kristu, ule adatuma imwe.”​—Juwau 17:3.

Mulungu asafuna kuti mutsandzaye na nkhombo zenezi. (Izaiya 48:18) Nsolo unatowera unafokotoza kuti musafunika kucitanji toera mukhalembo na cidikhiro ceneci cakutsandzayisa.