NCENJEZI N.° 2 2020 | Umambo wa Mulungu Ninji?

Anthu asacita mbvundzo uyu mu pyaka pizinji. Ntawiro usagumanika m’Bhibhlya.

“Umambo Wanu Mbudze”—​Phembero Yakuti Anthu Azinji Asaicita

Thangwi yanji mibvundzo inalonga thangwi ya Umambo wa Mulungu isafunika kutawirwa toera kubvesesa mabvekero a phembero ineyi?

Thangwi Yanji Tisafuna Umambo wa Mulungu?

Pidatoma anthu kutongeka okhene nyatwa za anthu zathimizirika.

Mbani Mambo wa Umambo wa Mulungu?

Anyakulemba Bhibhlya azinji alemba makhaliro a munthu wakuti mbadakhala Mambo wa Umambo wa Mulungu. Mu mbiri yonsene ya anthu basi ene munthu m’bodzi athema.

Umambo wa Mulungu Unatonga Lini Dziko Yapantsi?

Atowereri anango akukhulupirika a Yezu akhafunambo kudziwa. Iye aatawira tani?

Umambo wa Mulungu Unadzacitanji?

Yezu akhadziwa kuti Umambo wa Mulungu ndiwo basi unafuna kumalisa nyatwa zonsene pa dziko yapantsi. Ninji pidacita Umambo wa Mulungu toera kuwangisa cinyindiro cathu?

Sankhulani Kuphedzera Umambo wa Mulungu Cincino!

Yezu apanga atowereri ace toera kusaka Umambo wa Mulungu pakutoma. Munacita tani pyenepi?

Umambo wa Mulungu Ninji?

Anthu azinji asaphembera toera Umambo wa Mulungu ubwere, kodi imwe mwabvundzika kale kuti Umambo wa Mulungu ninji, pontho unadzacitanji?