Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kodi Akristu Asafunika Kulambira m’Mbuto Zakucena?

Kodi Akristu Asafunika Kulambira m’Mbuto Zakucena?

PYAKA pyonsene, anthu akupiringana mamiliyau matanthatu asaenda ku nsitu wa ku Shima Peninsula ya Japau. Iwo asaenda ku Grand Shrine ya Ise, mbuto inalambirwa mulungu dzuwa Shinto, Amaterasu Omikami mu pyaka cifupi madzana mawiri. Alambiri asatoma kuceneseka mukusamba manja na kutsuka mulomo. Buluka penepo asalimira pa mbuto yakucena haiden (nyumba yaulambiri), asagodama, kuimba manja mbaphembera kuna alungu. * Uphemberi unoyu usatawirisa kuti alambiri ace akhulupire pinthu pinango, pontho kwa Abhudhista anango, anthu anacemereka Akristu na anango asaona kuti nkhabepo cidaipa mu misambo ya Shinto na mbuto zenezi zakucena.

Mauphemberi mazinji akudziwika a dziko ali na mbuto zakucena, * zakuti anthu azinji kakamwe asaenda kaziona. M’madziko akuti anthu asacemereka Akristu, muli na magereja na mbuto zakucena zizinji toera kulambira Yezu, Mariya na anthu ambiri. Magereja anango amangwambo m’mbuto zidacitika mbiri zidalembwa m’Bhibhlya peno zidaphatisirwa cincino toera kucita “pirengo” peno mbuto zauphemberi zinaphatisirwa mpaka lero. Anthu azinji asaenda ku mbuto zakucena thangwi asanyerezera kuti maphembero awo anabveserwa angaacitira pa mbuto zenezi. Kwa anango, kufika ku mbuto zenezi ndi kwakufunika kakamwe, pontho ndi cipangizo ca phinga yawo mu uphemberi.

Anyakuenda kaona Grand Shrine ya Ise, Japau, na Grotto ya ku Massabielle, Lourdes, Fransa

Kodi maphembero asabveserwa na kutawirwa basi ene khala akucitirwa m’mbuto zakucena? Mulungu asakomerwa na phinga ya ale anacita ulendo kuenda ku mbuto zakucena? Ntsonga yakufunika ndi iyi, kodi Akristu asafunika kulambira m’mbuto zakucena? Matawiro a mibvundzo ineyi anadzatiphedza kudziwa kuti tisafunika kuona tani kulambira m’mbuto zakucena na anadzatiphedzambo kubvesesa kuti ndi ntundu upi wa ulambiri unakomeresa Mulungu.

KULAMBIRA ‘MU NZIMU NA MU UNDIMOMWENE’

Mudalonga Yezu kuti tisafunika kulambira ‘mu nzimu na mu undimomwene’ akhafuna kulonganji?

Kucedza kudacita Yezu na nkazi wa ku Samariya kusapangiza maonero a Yahova thangwi ya ulambiri mu mbuto zakucena. Yezu akhacita ulendo kuenda ku Samariya mbalimira pa ncera cifupi na nzinda wa Sikari. Iye atomesa makani na nkazi adabwera katunga madzi pa ncera. Mukhacedza iwo, nkazi adzindikira kusiyana kwa pipfundziso pyauphemberi pya Ayuda na Asamariya. Iye alonga: ‘Makholo athu alambira Mulungu pa phiri iyi, mbwenye imwe musalonga kuti mbuto yakulambira Mulungu ndi Yerusalemu.’​—Jwau 4:5-9, 20.

Phiri ikhalonga nkazi ikhali Phiri Garizimi, inagumanika cifupi makilometru 50 kumulolo wa Yerusalemu. Asamariya akhali na templo ikhaphatisira  iwo toera kucita maphwando ninga Paskwa. Natenepa, mbuto mwakudzudzumika na kusiyana kwa pipfundziso, Yezu alonga kuna nkazi: ‘Nkazi, tawira mafala anga: unadzafika ndzidzi unadzalambira imwe Babanga nee pa phiri ino, nee mu Yerusalemu.’ (Jwau 4:21) Anewa ndi mafala akupambulika kakamwe, makamaka thangwi yakulongwa na Muyuda. Thangwi yanji kulambira mu templo ya Mulungu mu Yerusalemu mbukudamala?

Yezu apitiriza kulonga: ‘Ndzidzi uli kudza, ande wafika, alambiri andimomwene anadzalambira Babanga mu nzimu na mu undimomwene, thangwi iyembo Baba asasaka anyakumulambira ninga anewa.’ (Jwau 4:23) Mu pyaka pizinji, Ayuda akhaona Templo yakubalika ya mu Yerusalemu ninga mbuto yakufunika kakamwe ya ulambiri wawo. Iwo akhacita ulendo kuenda kweneku katatu pacaka toera kupereka ntsembe kuna Mulungu wawo, Yahova. (Eksodo 23:14-17) Mbwenye Yezu alonga kuti pyenepi mbapidacinja, pontho kuti ‘alambiri andimomwene’ mbadalambira ‘mu nzimu na mu undimomwene.’

Templo Yaciyuda ikhali nyumba yakuoneka pa mbuto yandimomwene. Mbwenye nzimu na undimomwene nkhabe oneka peno nkhabe khala pa mbuto yandimomwene. Natenepa, Yezu akhafokotoza kuti Akristu andimomwene nee mbadanyindira nyumba peno mbuto yandimomwene, ninga Phiri Garizimi, templo ya mu Yerusalemu peno mbuto inango yakucena.

Mukhacedza iye na nkazi wa ku Samariya, Yezu alongambo kuti ‘ndzidzi’ wakucinja kweneku kwa kulambira Yahova ‘ukhadza.’ Mbudakhala ndzidzi upi? Ndzidzi unoyu wafika mudamalisa Yezu ntundu wa ulambiri Waciyuda wakuti ukhaphatisira mwambo wa Mose kubulukira kufa kwace ninga ntsembe. (Aroma 10:4) Inde, Yezu alongambo: ‘Ndzidzi wafika.’ Thangwi yanji? Thangwi ninga Mesiya, iye akhadamala kugumanya anyakupfundzace akuti mbadabvera mafala awa: ‘Mulungu ndi nzimu, pisafunika mphapo, kuti anyakumulambira amulambire mu nzimu na mu undimomwene.’ (Jwau 4:24) Mphapo, pisabvekanji kulambira mu nzimu na mu undimomwene?

Mudalonga Yezu kulambira mu nzimu, iye nee akhalonga basi ene pya nzimu, peno ntundu wa ulambiri. M’mbuto mwace, iye akhalonga pya kutsogolerwa na nzimu wakucena wa Mulungu, wakuti usatiphedza kubvesesa Malemba. (1 Akorinto 2:9-12) Yezu alonga pya kulambira mu undimomwene toera kubvekesa udziwisi wa pipfundziso pya Bhibhlya. Natenepa, mbuto mwakulonga pya mbuto  yandimomwene, ulambiri wathu unakhala wakutawirika kuna Mulungu tingatowezera pinapfundzisa Bhibhlya na kutsogolerwa na nzimu wakucena.

MAONERO A AKRISTU THANGWI YA MBUTO ZAKUCENA

Mphapo, Akristu asaona tani thangwi yakucita ulendo toera kulambira m’mbuto zakucena? Mukuphatisira pidalonga Yezu kuti alambiri andimomwene analambira Mulungu mu nzimu na mu undimomwene, pisapangiza pakweca kuti ulambiri unacitwa m’mbuto zakucena, peno mbuto zinango zakupambulika nkhabe ntengo kuna Babathu Wakudzulu. Pontho, Bhibhlya isatipanga kuti Mulungu asaona tani pya kuphatisira adzimunthu mu ulambiri. Iyo isalonga: ‘Lekani kulemedza adzimunthu’ na ‘thawani adzimunthu.’ (1 Akorinto 10:14; 1 Jwau 5:21) Natenepa, Nkristu wandimomwene nee mbadalambira pa mbuto yakuti isaoniwa ninga yakucena peno yakuti isakulumiza kulambira adzimunthu. Mukudziwa mbiri ya mbuto zakucena, Akristu andimomwene asacalira kulambira m’mbuto zenezi.

Mbwenye pyenepi nee pisabveka kuti Mafala a Mulungu asakhondesa kusankhula mbuto toera kucita phembero, pfundziro peno kunyerezera mwacidikhodikho. Mbuto yakucitira misonkhano yakubalika na yadidi ndi yakuthema toera kupfundza na kucedza pinthu pyauzimu. Nee ndi pyakuipa kumanga cinthu toera kukumbuka, ninga kulemba pa nthumbi. Pyenepi basi ene cinakhala cinthu toera kukumbuka munthu adalowa. Mbwenye kuona mbuto zenezi ninga zakucena peno kulambira pithundzithundzi pinakhala pyakusiyana kakamwe na mafala a Yezu.

Imwe nee musafunika kuenda ku mbuto yakucena na cidikhiro cakuti Mulungu anabvesera phembero yanu kweneku. Mulungu nee anakomerwa na imwe peno kukupasani nkhombo thangwi mwacita ulendo mpaka ku mbuto yakucena. Bhibhlya isatipanga kuti Mulungu, ‘Mwanacinthu wa kudzulu na pantsi pano, hanakhala n’nyumba zidamangwa na manja a anthu tayu.’ Mbwenye nee pisabveka kuti Mulungu ali kutali na ife. Tingaphembera kuna iye mwakukhonda tsalakana mbuto iri na ife, iye anatibvesera thangwi ‘iye nee ali kutali na ife.’—Machitiro 17:24-27.

^ ndima 2 Misambo isasiyana mwakubverana na mbuto zinalambirwa Shinto.