Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kubvera Macenjezo Kunapulumusa Umaso Wanu!

Kubvera Macenjezo Kunapulumusa Umaso Wanu!

PA ntsiku 26 ya Maindza ya 2004, kwacitika citeketeke cikulu ku cisa ca Simeulue, ntsuwa ya kumadokero a dzuwa ya ku Sumatra, Indoneziya. Anthu onsene ayang’anisisa bara. Madzi akhadapunguka pang’ono. Mwakukhonda dembuka, anthu onsene atoma kuthamangira m’mapiri, mbakhuwa, “Smong! Smong!” fala yakuti condzi. Nkati mwa mphindi 30, mabimbi amphambvu afudza nyumba zizinji na pisa.

Ntsuwa ya Simeulue ikhali mbuto yakutoma kufudzwa na condzi ceneci. Mwa anthu akukwana 78.000, adafa ndi 7 basi. Thangwi yanji kwafa anthu akucepa? * Akhali a ntsuwa ineyi alonga: ‘Bara ingatekenyeka, pontho madzi angapunguka, thamangani muende ku mapiri, thangwi mabimbi a bara anabwera mwakucimbiza.’ Kutomera pa cakucitika ceneci, anthu a ku Simeulue apfundza kudzindikira condzi mbacidzati kucitika mukuona kucinja kwa bara. Kubvera macenjezo kwapulumusa umaso wawo.

Bhibhlya isalonga cidengwa cakuti ciri cifupi. Cidengwa ceneci ndi ‘nyatwa ikulu yakupiringana nyatwa zonsene zidaona anthu kutomera kwa pantsi mpaka ntsiku ya lero, ande patsogolo pace nyatwa ninga ineyi nkhabe kudzaonekabve tayu.’ (Mateo 24:21) Mbwenye, nyatwa ineyi nee ndi kufudzwa kwa dziko yapantsi kunacitwa na mabasa a anthu peno pyakucitika pinango pyacibaliro​—thangwi cifuniro ca Mulungu ndi kuti dziko ikhale kwenda na kwenda. (Koelete 1:4) Mbuto mwace, nyatwa ineyi ndi kufudza kunafuna kudzacita Mulungu ‘ale anaipisa pantsi pano.’ Nyatwa ineyi inadzamalisa uipi na kuthabuka konsene. (Apokalipse 11:18; Misangani 2:22) Zenezi ndi nkhombo zadidi!

Kusiyapo pyenepi, mwakusiyana na pyondzi, piteketeke, peno kuphulika kwa mapiri, kufudzwa kunafuna kucitika ntsogolo nee kunadzapha anthu akusowa mulando. Bhibhlya isalonga kuti ‘Mulungu ndi ufuni,’ pontho Mulungu wakuti dzinace ndi Yahova, asapikira kuti ‘anyakulungama anatambira dziko, mbakhala mwenemo kwenda na kwenda.’ (1 Jwau 4:8; Masalmo 37:29) Mphapo, munapulumuka tani pa nyatwa ikulu na kutambira nkhombo zidapikirwa? Musafunika kubvera macenjezo!

KHALANI AKUCENJERA PANGACITIKA CIDENGWA

Ife nkhabe dziwa ntsiku yakumala kwa uipi na kuthabuka konsene, thangwi Yezu alonga: ‘Ntsiku ineyi na ndzidzi nee munthu m’bodzi anaidziwa, nee aanju akudzulu, nee Mwana; anaidziwa ndi Baba ekhene.’ Ngakhale tenepo, Yezu asatiwangisa toera ‘tipitirize kukhala maso.’ (Mateo 24:36; 25:13) Thangwi yanji? Bhibhlya isatipanga makhaliro  a dziko akuti mbadaoneka Mulungu mbadzati kumalisa makhaliro ano a pinthu. Ninga macinjo akucimbiza akuti acenjeza akhali a ku Simeulue pya kudza kwa condzi, macinjo a makhaliro a dziko ndi cidzindikiro kuna ife cakuti kumala kuli cifupi. Bokosi inalonga pya nsolo uno isagomezera macinjo mangasi akuti asalongwa m’Bhibhlya.

Mwakukhonda penula, anango mwa makhaliro anewa adalongwa m’bokosi acitika kale. Mbwenye Yezu alonga kuti na kuona ‘pinthu pyonsene ipi,’ tinadziwa kuti kumala kuli cifupi kakamwe. (Mateo 24:33) Bvundzikani, ‘Ndi ndzidzi upi mu mbiri ya anthu, kwakuti pinthu pyonsene pidalonga Yezu (1) pyacitika pa dziko yonsene yapantsi, (2) pyacitika ndzidzi ubodzi ene, na (3) pyacitika buluka pa kuipa mbapitekereratu? Mwakubveka, ife tikukhala mu ndzidzi unoyu.

CIPANGIZO CAUFUNI WA MULUNGU

Prezidenti wakale wa ku Estados Unidos alonga: “Kubvera cingalingali ca macenjezo . . . kusapulumusa umaso.” Pakumala kwa condzi ca 2004, kwaikhwa cingalingali ca cenjezo ku mbuto idagwerwa na condzi toera kutsidzikiza anthu pangacitika condzi ntsogolo. Munjira ibodzi ene, Mulungu akupereka macenjezo kumala mbakudzati kufika. Bhibhlya yalongeratu: ‘Mphangwa zadidi za Umambo zinadzamwazwa pantsi ponsene, ninga umboni kuna anthu a mitundu yonsene, buluka penepo kumala kunadzafika.’​—Mateo 24:14.

Caka cidamala, Mboni za Yahova zaphatisira midzidzi yakupiringana 1,9 biliyau mukumwaza mphangwa zadidi m’madziko akukwana 240 na mu pilongero pyakupiringana 700. Mu ntsiku zino, kuthimizirika kweneku kusapangiza kuti kumala kuli cifupi. Thangwi yakufuna anyakuendekana awo, Mboni za Yahova zisawangisira toera kupanga anango kuti ntsiku yakutonga ya Mulungu iri cifupi. (Mateo 22:39) Maphindu anafuna kukhala na imwe kubulukira m’mphangwa izi ndi cipangizo  caufuni wa Yahova kwa imwe. Kumbukani, ‘Mulungu nkhabe funa kuti munthu afudzwe, mbwenye kuti onsene atcunyuke.’ (2 Pedro 3:9) Kodi munadzatawira ufuni wa Mulungu na kubvera macenjezo?

SAKANI MBUTO YAKUTSIDZIKIZIKA!

Kumbukani kuti akhali a ku cisa ca Simeulue athawira ku mapiri toera kutsidzikizika mudaona iwo kupunguka kwa madzi m’bara; iwo nee adikhira mpaka kuthimizirika kwawo. Pidacita iwo pyaapulumusa. Toera kupulumuka pa nyatwa inafuna kudza, imwe musafunikambo kukwira paphiri ndzidzi mbudzati kumala. Munacita tani? Mprofeta Izaiya apumirwa toera kulemba pya ncemerero wakuti ukucitwa nkati mwa ‘khundu yakumalisa ya ntsiku zakumalisa,’ kuti ndi ndzidzi uno unakhala ife. Iye alonga: ‘Tendeni, tikakwire phiri ya Yahova. Iye anadzatipfundzisa njira zace, ife tinafamba mu njira zace.’​—Izaiya 2:2, 3.

Kuenda pa ntsonga ya phiri kusakupasani mbuto yakutsidzikizika. Munjira ibodzi ene, kudziwa njira za Mulungu kubulukira mukuleri Bhibhlya kusaphedza anthu pikwi na pikwi pa dziko yonsene yapantsi lero toera kucita macinjo mu umaso wawo. (2 Timoti 3:16, 17) Mukucita pyenepi, iwo asatoma kufamba ‘mu njira za Mulungu’ na kukomerwa na citsidzikizo cinapereka iye.

Kodi munadzatawira ncemerero unoyu na kuphindula na citsidzikizo caufuni ca Mulungu mu ntsiku zino zakunentsa? Tisakuwangisani toera mudinge mwacidikhodikho cipangizo ca Malemba ca ‘ntsiku zakumalisa’ m’bokosi ya nsolo uno. Mboni za Yahova n’cisa canu zinadzakomerwa kupereka ciphedzo kuna imwe toera kubvesesa mwadidi malemba anagumanika m’bokosi pontho kuti munaaphatisira tani. Peno, munakwanisa kugumana matawiro a mibvundzo yanu mungapita mu website yathu, www.jw.org. Pitani pa ENSINOS BÍBLICOS > PERGUNTAS BÍBLICAS RESPONDIDAS.

^ ndima 3 Condzi ceneci cidacitika mu 2004 capha anthu akupiringana 220.000​—ndi condzi cakuti cafudza kakamwe mwa pyondzi pidacitika mu mbiri ya anthu.