NCENJEZI N.° 2 2016 | Thangwi Yanji Yezu Athabuka Na Kufa?

Ndi munjira ipi kuphiwa kwa mamuna m’bodzi m’pyaka 2.000 nduli ndi kwakufunika kakamwe kwa imwe?

COVER SUBJECT

Pyenepi Pyacitikadi?

Mbiri yandimomwene ya Yezu inagumanika m’maevanjelyu isatipfundzisanji?

COVER SUBJECT

Thangwi Yanji Yezu Athabuka Na Kufa?

Kufa kwace kunakuphindulisani tani?

Kodi Akristu Asafunika Kulambira m’Mbuto Zakucena?

Azinji a akulu auphemberi a dziko ali na mbuto zakucena. Kodi kulambira m’mbuto zenezi kuli na maphindu?

Kubvera Macenjezo Kunapulumusa Umaso Wanu!

Maprofesiya a Bhibhlya asapangiza pakweca kuti kufudzwa kuli dhuzi. Kodi imwe musabvera macenjezo anewa?

Makapitulu Na Mavesi​—Mbani Aaikha m’Bhibhlya?

Thangwi yanji njira yakuphatisira numero ndi yakubveka?

Kodi Bhibhlya Isalonganji?

Musafunika kun’gopa?