Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Undimomwene Unalonga Pya Umambo wa Mulungu

Undimomwene Unalonga Pya Umambo wa Mulungu

Yezu apfundzisa atowereri ace toera kuphembera tenepa: “Babathu muli kudzulu, dzina yanu mbiceneswe. Umambo wanu mbudze. Cifuno canu cicitwe pantsi pano ninga kudzulu.” (Mateu 6:9, 10) Umambo wa Mulungu ninji? Umambo unoyu ukucitanji? Thangwi yanji tisafunika kuuphemba?

Yezu ndi Mambo wa Umambo wa Mulungu.

Luka 1:31-33: “Iwe . . . usafunika kumpasa dzina ya Yezu. Iye anadzakhala wankulu, mbacemerwa Mwana wa Mulungu Wakudzulu Kakamwe, pontho Yahova Mulungu anadzampasa mpando wa umambo wa babace, Dhavidhi. Iye anadzatonga ninga Mambo panyumba ya Yakobe kwenda na kwenda, pontho Umambo wace nkhabe kudzamala.”

Mphangwa zakutoma zikhamwaza Yezu zikhali Umambo.

Mateu 9:35: “Yezu atoma kufamba m’mizinda yonsene na pisa pyonsene, akhapfundzisa m’masinagoga awo mbamwaza mphangwa zadidi za Umambo na kuwangisa mitundu yonsene ya mautenda akhali na anthu.”

Yezu apanga anyakupfundzace pinthu pingasi toera kuaphedza kudziwa kuti Umambo unabwera lini.

Mateu 24:7: “Mbumba inadzamenyana na mbumba indzace, umambo unadzamenyana na umambo undzace, pontho kunadzaoneka njala na piteketeke m’mbuto zakusiyana-siyana.”

Lero, anyakupfundza a Yezu akumwaza mphangwa zinalonga pya Umambo pa dziko yonsene yapantsi.

Mateu 24:14: “Mphangwa zadidi za Umambo zinadzamwazwa pa dziko yonsene yapantsi toera zikhale umboni kuna anthu a madzindza onsene, buluka penepo kumala kunadzafika.”