Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Tsandzayani na Nzimu Wakupasa

Tsandzayani na Nzimu Wakupasa

“MAXIBOMBO mbaende, mbwenye m’phale Wacixina mbasale!” Alexandra abva mafala anewa pikhali iye m’maxibombo, pa madire a Amerika Wakubangwe mbakadikhira kupita mu dziko inango. Iye atcitha m’maxibombo toera kuona pikhacitika, buluka penepo iye aona m’phale Wacixina mbakayesera kufokotoza mu Cixipanyola kwa nyakuonera madire pidancitikira, mbwenye nee akhakwanisa kucilonga mwadidi. Nakuti Alexandra akhasonkhana m’mpingo Wacixina wa Mboni za Yahova, iye akhadziwa Cixina, natenepa aperekeka toera kufokotoza pikhalonga m’phale kwa nyakuonera madire.

M’phale alonga kuti asakhala mu dziko ineyi, mbwenye aberwa maphaso ace na kobiri. Pakutoma nyakuonera madire nee akhakhulupira pikhalonga m’phale, pontho anyerezera kuti Alexandra asaba anthu. Pakumalisira, nyakuonera madire abvesesa pikhadacitika, mbwenye apanga m’phale toera alipe madholari 20 thangwi yakusowa maphaso. Nakuti m’phale nee akhali na kobiri mu ndzidzi unoyu, Alexandra aperekeka toera kumphedza kulipa. M’phale nee akhali na mafala toera kupereka takhuta, mbwenye apanga Alexandra kuti anabwezera kobiri yace yakupiringana madholari 20. Alexandra alonga kuti nee akhafuna kubwerezerwa; iye akhali wakutsandzaya kakamwe na kumphedza thangwi akhadziwa kuti cikhali cinthu cadidi toera kucicita. Buluka penepo Alexandra ampasa mabukhu mangasi na am’phemba toera apfundze Bhibhlya na Mboni za Yahova.

Tisakhala akutsandzaya tingabva mbiri za anthu anapasa mwakudzala manja ngakhale kwa ale akuti nkhabe kuadziwa. Mwakukhonda penula, anthu a m’mauphemberi onsene, ngakhale anthu akuti nkhabe kuphembera asacita pinthu ninga pidacita Alexandra. Kodi imwe musacitambo pinthu toera kuphedza anango? Mbvundzo unoyu ndi wakufunika kakamwe, thangwi Yezu alonga: ‘Kupasa kusakomeresa kupita kutambira.’ (Machitiro 20:35) Pontho asiyentista asatawira pyenepi, thangwi anyakufufudza adzindikirambo kuti kupasa kusakomeresa. Tendeni tione kuti kupasa kusakomeresa munjira ipi.

‘ULE ANAPASA MWAKUKOMERWA’

Pyakucitika pisapangiza kuti kazinji kene anthu anapasa mwakudzala manja asakhala akutsandzaya. Mpostolo Paulu alonga kuti ‘Mulungu asafuna munthu anapasa mwakukomerwa.’ Iye akhalonga pya Akristu adacita pyakupereka mwakudzala manja toera kuphedza abale akhathimbana na nyatwa. (2 Akorinto 8:4; 9:7) Paulu nee alonga kuti iwo acita pyakupereka thangwi akhali akutsandzaya. Mwandimomwene pikhali pyakusiyana—iwo akhala akutsandzaya thangwi yakuphedza abale awo.

Mwakubverana na anyakufufudza anango, kupasa munthu cinthu “kusakhuya khundu inango ya ongo yakuti isacitisa munthu kukhala wakutsandzaya, wauxamwali na wakunyindirwa, pontho pisacitisa nyakupasa ‘kukomerwa.’” Anyakufufudza anango alonga kuti “azinji atsandzaya kakamwe pidapasa iwo anango kobiri m’mbuto mwakuiphatisira toera kucita pinthu pyawo.”

Kodi imwe mwakhala kale na cifuno cakupasa anango cinthu, mbwenye thangwi yakusowa nee mwakwanisa? Undimomwene ndi wakuti anthu onsene anakwanisa kukhala akutsandzaya thangwi ya ‘kupasa mwakukomerwa.’ Ife nee tisafunika kukhala na pizinji toera kupasa, cakufunika kakamwe ndi kupasa na ntima onsene. M’bodzi wa Mboni za Yahova atumiza cakupereka cace kuna anyakucita revista ino pabodzi na mphangwa izi: “Mu pyaka pizinji, ndikhakwanisa kobiri yakucepa toera kucita cakupereka mu Nyumba ya Umambo.” Iye athimiza: “Mbwenye Yahova Mulungu akhandipasa pizinji kupiringana pikhampasa ine. . . . Ndiri wakutsandzaya kakamwe thangwi yakukwanisa kutumiza muoni uyu.”

Nee ndi kobiri basi inafunika ife kupasa anango. Pana pizinji pyakuti tinakwanisa kuapasa.

KUPASA KUSACITISA KUKHALA NA UNGUMI WADIDI

Kupasa kusatsandzayisa imwe na ale anapasa imwe

Bhibhlya isalonga: “Munthu wa ntsisi asaphedzeka ekhene, mbwenye wakumana analuzika ekha.” (Misangani 11:17) Munthu wa ntsisi asapasa mwakudzala manja ndzidzi wace, mphambvu yace na asacita pizinji toera kutsalakana anango. N’khaliro unoyu wakupasa usamphedza munjira zizinji, kupiringana pyonsene, usancitisa kukhala na ungumi wadidi.

Anyakufufudza asapangiza kuti anthu anaperekeka toera kuphedza andzawo nee asathimbana kazinji kene na mautenda peno kutsukwala. M’mbuto mwace, iwo asakhala na ungumi wadidi. Kupasa mwakudzala manja kusaphedza ngakhale ale akuti ali na utenda wakukhonda wanga ninga esclerose múltipla peno HIV. Kudinga kunango kwapangiza kuti anyamwera anaphedza anango kazinji kene nee asatsukwala, pontho asapungula nsambo wakumwa mwakupiringana midida.

Thangwi yanji kupasa kusacitisa kukhala na ungumi wadidi? “Kubvera anango ntsisi, kukhala wauxamwali na wakukoma ntima kusapungula mabvero akuipa.” Kupasa mwakudzala manja kusapungula kunentseka kwa manyerezero na utenda wa n’ciropa. Anthu anango adaferwa na andzawo a m’banja alonga kuti cidaaphedza kupungula kutsukwala kwawo mwakucimbiza ndi kukhala na nzimu wakuphedza anango.

Natenepa pisaoneka pakweca kuti kupasa kusacitisa munthu kukhala na ungumi wadidi.

NZIMU WAKUPASA USAKULUMIZA ANANGO TOERA KUPASAMBO

Yezu awangisa atowereri ace: ‘Pasani anthu pinthu, tenepa munadzapaswambo. Munadzapaswa m’manja mwanu budu yakudzaliratu, yakukhomerwa mbitaikira. Thangwi ninga mudapimira imwe munadzapimirwambo.’ (Luka 6:38) Mungakhala na nzimu wakupasa mwakudzala manja, anango anatsandzaya mbatowezerambo citsandzo canu. Inde, kupasa mwakudzala manja kusacitisa anthu kukhala akuphatana na auxamwali.

Kupasa mwakudzala manja kusacitisa anthu kukhala akuphatana na auxamwali

Anyakufufudza pya kubverana kwa anthu asaona kuti “ale anacita pinthu mbanyerezera andzawo asawangisa anango toera kucitambo pibodzi pyene.” Mwandimomwene, “kuleri thangwi ya macitiro a ntsisi kusaphedza anthu toera kukhala akupasa mwakudzala manja.” Natenepa, mwakubverana na anyakufufudza anango, “m’bodzi na m’bodzi wa ife anakwanisa kucitisa pikwi na pikwi pya anthu kukhala na nzimu wakupasa, ngakhale kwa anthu akuti nkhabe kuadziwa.” Peno, tilonge kuti mungakhala na nzimu wakupasa mwakudzala manja musacitisa anthu onsene pa cisa canu kutowezera citsandzo canu. Kodi imwe nkhabe komerwa kukhala n’cisa ca anthu akupasa mwakudzala manja? Inde, anthu azinji mbadakhala na nzimu unoyu, umaso mbudakhala wakutsandzayisa kakamwe.

Cakugumanika naco cibodzi ca nzinda wa Flórida, Estados Unidos, cisapangiza kufunika kwa n’khaliro unoyu. Mudacitika condzi cikulu, nsoka wa Mboni za Yahova waperekeka toera kuphedza anthu adagwerwa na cidengwa. Mukhadikhira iwo pinthu toera kuphata napyo basa, iwo aona kuti mpanda wa nyakuendekana m’bodzi wagomoka, natenepa, aperekeka toera kuumanga. Mukupita kwa ndzidzi, nyakuendekana unoyu alemba tsamba mbaitumiza ku ofesi ikulu ya Mboni za Yahova. Iye alonga: “Cipo ndinaduwala pyonsene pidandicitira imwe. Imwe muli pakati pa anthu adidi kakamwe adadziwa ine.” Kupereka kwace takhuta kwankulumiza toera kucita cakupereka mwakudzala manja cakuti acicemera basa yakupambulika ya Mboni za Yahova.

TOWEZERANI CITSANDZO CADIDI KAKAMWE CAKUPASA MWAKUDZALA MANJA

Pisaoneka kuti asiyentista adzindikira kuti “cifuno cakuphedza anango ndi cakubalwa naco.” Kufufudza kwawo kwapangiza kuti anapiana “asacita pinthu mbakanyerezera andzawo, ngakhale mbadzati kutoma kulonga.” Thangwi yanji? Bhibhlya isalonga kuti anthu acitwa ‘mwakulandana na Mulungu,’ pyenepi pisabveka kuti ife tiri na makhaliro ninga a Mulungu.—Genesi 1:27.

Nciti wathu Yahova Mulungu, ali na makhaliro adidi kakamwe, ubodzi mwa makhaliro anewa ndi kupasa mwakudzala manja. Iye atipasa umaso na pyonsene pinafuna ife toera kukhala akutsandzaya. (Machitiro 14:17; 17:26-28) Ife tingapfundza Bhibhlya, tinakwanisa kudziwa Babathu wakudzulu na cifuniro cace kwa ife. Bukhu ineyi isalonga pya muoni ukulu kakamwe udatipasa Mulungu toera tikhale akutsandzaya ntsogolo. * (1 Jwau 4:9, 10) Nakuti Yahova Mulungu ndi citsandzo cadidi kakamwe cakupasa mwakudzala manja, pontho ife tacitwa mwakulandana na iye, tisafunikambo kutowezera citsandzo Cace toera tikhale anthu akutsandzaya ninga Iye.—Ahebere 13:16.

Kodi musakumbuka Alexandra adalongwa pakutoma mu nsolo uno? Ninji pidacitika patsogolo pace? Maseze m’bodzi wa ale akhacita ulendo na iye alonga kuti Alexandra akhadaluza kobiri yace, mbwenye pidafika iwo ku nzinda ukhaenda iwo, m’phale Wacixina aphemba axamwali ace madholari 20 toera kubwezera Alexandra kobiri yace. Kusiyapo pyenepi, iye akumbuka pidalonga Alexandra mbatoma kupfundza Bhibhlya. Pakupita miyezi mitatu Alexandra akomerwa kakamwe pidaona iye m’phale unoyu pa nsonkhano wa gawo wa Mboni za Yahova wa cilongero Cacixina ku Peru. Natenepa toera kupangiza kupereka kwace takhuta thangwi ya pidacitirwa iye, m’phale acemeresa Alexandra na andzace toera kuenda ku restauranti yace.

Kupasa na kuphedza anango kusatsandzayisa kakamwe. Mbwenye kutsandzaya kwathu kusathimizirika tingaphedza anango toera kudziwa Mpasi wa miyoni yonsene yadidi, Yahova Mulungu! (Tyago 1:17) Kodi imwe musakomerwa na basa yakuphedza anango toera kudziwa Yahova?

^ ndima 21 Toera kudziwa pizinji, onani bukhu yakuti Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji? yakubuluswa na Mboni za Yahova, pontho isagumanika mu www.jw.org/seh. Sakani pa MABUKHU > MABUKHU & MABRUXURA.