Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Yezu aenda kaona mebzwalace Pedhru mbamuwangisa.—Mateo 8:14, 15; Marko 1:29-31

Kodi Atsogoleri a Mauphemberi Asakhondeswa Kumanga Banja?

Kodi Atsogoleri a Mauphemberi Asakhondeswa Kumanga Banja?

PA DZIKO yonsene yapantsi—mauphemberi ninga igreja Katolika Romana, maigreja akusiyana-siyana a Ortodoxa, Abhudhista na anango—akhazikisa ntemo toera atsogoleri awo akhonde kumanga banja. Mbwenye anthu azinji asaona kuti ntemo unoyu ndi unacitisa atsogoleri a mauphemberi akusiyana-siyana kucita ulukwali.

Na thangwi ineyi pasaoneka mbvundzo: Kodi Bhibhlya isakhondesa atsogoleri a mauphemberi toera kumanga banja? Toera kutawira mbvundzo unoyu, tendeni tione kuti maonero anewa abuluka kupi, buluka penepo tinadinga maonero a Mulungu thangwi ya pyenepi.

KUDABULUKA MAONERO AKUKHONDA KUMANGA BANJA

Mu pyaka 2006, Papa Bento XVI alonga mu nkhani yace kuti “nsambo wakukhonda kumanga banja watoma kale kakamwe, cifupi na ndzidzi wa Apostolo.”

Mbwenye undimomwene ndi wakuti Akristu a pyaka dzana yakutoma nee akhali na nsambo unoyu. Mpostolo Paulu adakhala mu pyaka dzana yakutoma, acenjeza Akristu andzace thangwi ya amuna akuti ‘mbadapfundzisa pyaudemonyo na kukhondesa anthu kumanga banja.’—1 Timoti 4:1-3.

Natenepa, nsambo unoyu wakukhonda kumanga banja watoma kupita m’maigreja analonga kuti ndi “Akristu” akumadokero a dzuwa mu pyaka dzana yaciwiri. Mwakubverana na bukhu Celibacy and Religious Traditions, pyenepi “pyacitika thangwi ya mwambo udabuluswa mu Utongi Waciroma ukhakhondesa kupita m’mabonde.”

Pakupita pyaka pizinji, nsambo wakuti atsogoleri a mauphemberi nkhabe funika kumanga banja wadzaoniwa na maigreja ninga wadidi. Kusiyapo pyenepi, ale anacemerwa Apai a Igreja akhaona kuti kupita m’mabonde nee kukhabverana na mabasa a atsogoleri a mauphemberi, pontho pikhaacitisa kukhala  anthu a makhaliro akupswipa. Mbwenye, Encyclopædia Britannica yalonga kuti “mpaka mu seklu 10 mapadre na mabispo azinji akhadamanga banja.”

Kukhonda kumanga banja kwadzakhala ninga ntemo pidamala kucitwa nsonkhano wa anthu apidzo ninga Latrão, ku Roma mu caka 1123 na 1139. Mpaka lero Igreja ya Katolika Romana isatowezera ntemo unoyu. Iwo asalonga kuti atsogoleri a mauphemberi ninga mapadre angamanga banja, angafa anasiyira unthaka wa gereja anawo, pyenepi pisacitisa igreja kuluza mpfuma.

NDI API MAONERO A MULUNGU THANGWI YAKUKHONDA KUMANGA BANJA

Maonero a Mulungu thangwi yakumanga banja asafokotozwa mwadidi m’Bhibhlya. Mwacitsandzo, tisagumana mafala a Yezu analonga pya ale adakhonda kumanga banja ninga iye ‘thangwi ya umambo wa Mulungu.’ (Mateo 19:12) Mpostolo Paulu alongambo pya Akristu adatowezera citsandzo cace mbakhonda kumanga banja “thangwi ya mphangwa zadidi.”—1 Akorinto 7:37, 38; 9:23.

Mbwenye Yezu na Paulu nee akhakhondesa atsogoleri a mauphemberi toera kumanga banja. M’mbuto mwace, Yezu alonga kuti “si anthu onsene tayu” anakwanisa kukhala azice. Pontho, mu ndzidzi udalemba Paulu thangwi ya ‘amiyali’ peno anthu akuti cipo amanga banja, iye alonga: ‘Mbuya nee andipanga pinthu,’ mbwenye awa ndi maonero anga.—Mateo 19:11; 1 Akorinto 7:25.

Kusiyapo pyenepi, Bhibhlya isapangiza kuti Atsogoleri azinji a mauphemberi mu pyaka dzana yakutoma, kuphatanizambo mpostolo Pedhru, akhali amuna akumanga banja. (Mateo 8:14; Marko 1:29-31; 1 Akorinto 9:5) Mbwenye, thangwi ya kuthimizirika kwa ulukwali mu nzinda wa Roma, Paulu alonga kuti ntsogoleri Wacikristu wakumanga banja asafunika kukhala na ‘nkazi m’bodzi basi,’ pontho ‘anace asafunika kumbvera.’—1 Timoti 3:2, 4.

Kutomera mu ndzidzi wakale, anthu akumanga banja akhapita m’mabonde. Thangwi ya pyenepi, Bhibhlya isalonga: ‘Mamuna apite na nkazace m’mabonde,’ pontho iyo isalonga kuti anyakumanga banja nkhabe funika “kuleka mabonde.” (1 Akorinto 7:3-5) Pyenepi pisapangiza kuti Mulungu nkhabe khondesa atsogoleri a mauphemberi toera kumanga banja.

THANGWI YA MPHANGWA ZADIDI

Nakuti Mulungu nkhabe khondesa anthu kumanga banja, thangwi yanji Yezu na Paulu agomezera kakamwe pya kukhala nzice? Iwo acita pyenepi, thangwi munthu wakukhonda kumanga banja peno nzice nee asadzudzumika na pinthu pizinji. Na thangwi ineyi, iye asakhala na ndzidzi uzinji toera kumwaza mphangwa zadidi. Mbwenye munthu wakumanga banja asadzudzumika na pinthu pyakuti nkhabe kumpasa ndzidzi uzinji toera kucita mabasa a Mulungu.—1 Akorinto 7:32-35.

Dingani citsandzo ca David, wakuti asiya basa yadidi mu Nzinda wa Mexiko mbaenda ku cisa ca Kosta Rika toera kapfundzisa anango Bhibhlya. Kodi kukhonda kumanga banja kwaphedza David toera kucita pyenepi? Iye alonga: “Mwandimomwene kwandiphedza. Pikhali pyakunentsa kwa ine toera kudzolowera makhaliro mapswa na umaso wakukhonda kukhala na pizinji. Mbwenye nakuti nee ndikhali na nkazi, nee pyanentsa toera kudzolowera makhaliro anewa.”

Claudia ndi Nkristu wakukhonda kumanga banja, wakuti afuluka mbaenda ku cisa cinango toera kaphedzera basa yakumwaza mphangwa zadidi. Iye alonga: “Ndisakomerwa kakamwe na kutumikira Mulungu. Cikhulupiro canga na uxamwali wanga na Mulungu usawanga munaona ine kuti Iye asanditsalakana mwadidi.”

“Mwakukhonda tsalakana khala ndimwe wakumanga banja peno nkhabe, mbwenye mungatumikira Yahova Mulungu na ntima onsene, munakhala wakutsandzaya.”—Claudia

Kukhonda kumanga banja nkhabe funika kukhala ntolo. Claudia athimiza: “Mwakukhonda tsalakana khala ndimwe wakumanga banja peno nkhabe, mbwenye mungatumikira Yahova Mulungu na ntima onsene, munakhala wakutsandzaya.”—Masalmo 119:1, 2.